Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet

cuongtk2

Thành viên
 • Số lượng nội dung

  441
 • Đã tham gia

 • Lần ghé thăm cuối

 • Ngày trúng

  39

Bài đăng được đăng bởi cuongtk2


 1. Vào lúc 13/10/2019 tại 09:07, jangboko đã nói:

   

  Bạn có thể giải thích cho mình ý nghĩa từng dòng được không. Theo mình hiểu thì chỗ bạn giải thích nó là dòng cuối cùng ( của phần bôi đỏ)

  Dòng nào cũng có nghĩa như thế cả, bạn thử chỉ dùng 1 dòng xem nó như thế nào rồi bổ sung các dòng khác vào


 2. Font Unicode phải dùng mã Unicode nhé bạn,

  Phi thường được định danh %%C (hoặc mã  \u+2205, %%8709) tương tự với %%216, có một ký hiệu phi nhỏ %%248.

  Chưa thấy ký hiệu phi gai trong unicode, bạn thử tìm xem trong Fonts-> Find a Character 

  Không ai dùng ` cho phi gai trừ khi thiếu ký tự, vả lại trong TCVN 4613:2012 cũng không có thép vằn mà chỉ có phi hoặc D. Chắc là người ta bỏ ký hiệu này rồi.

  • Like 1

 3. cad: Dùng lệnh Lengthen để chỉnh độ dài thành 20 rồi Div hoặc Me

  lisp:

  (defun c:test (/ ANG D D1 E ENT I KEY LAYER LS N P1 P2 P3 PE PS)
    (setq ent (entsel "\nChon phia can chia")
      p1 (cadr ent)
      e (entget (car ent))
      layer (cdr (assoc 8 e))
      ps (cdr (assoc 10 e))
      pe (cdr (assoc 11 e))
      ls (list ps pe)
      d (getdist "Chieu dai can chia"))
    (if (> (distance ps p1) (distance pe p1)) (setq ls (REVERSE ls)))
    (setq p1 (car ls)
      ang (angle (car ls) (cadr ls)))
    (initget 1 "Measure Divide")
    (setq key (GETKWORD "Divide hay Measure ?"))
    (cond
      ((= key "Measure")(setq d1 (getdist "\nKhoang cach chia:") n (fix (/ d d1))))
      ((= key "Divide")(setq n (getint "\nSo khoang chia") d1 (/ d (itoa n))))
      )

  (setq    i 0)
    (repeat n
      (setq p2 (polar p1 ang (* i d1))
        p3 (polar p1 ang (* (+ 1 i) d1)))
      (entmake (list (cons 0 "line")(cons 10 p2) (cons 11 p3)(cons 8 layer)))
         
      (setq i (1+ i))
      )
  )

×