Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet

cuongtk2

Thành viên
 • Số lượng nội dung

  441
 • Đã tham gia

 • Lần ghé thăm cuối

 • Ngày trúng

  39

Bài đăng được đăng bởi cuongtk2


 1. ; Vậy phải dùng hàm entsel từng pline , sẽ lấy điểm pick dùng cho so sánh chọn mút nào để join

  (setq sel1 (entsel)

           pline1 (car sel1) diempick1 (cadr sel1))

  ; truy xuất startpoint , endpoint từ pline1 

  ; gán điểm p1 là mút gần điểm pick hơn

  (setq p1 (if (< distance diempick1 startpoint) (distance diempick1 endpoint)) startpoint endpoint))

  ; làm nốt với pline tiếp theo ra p2 , vẽ line p1 p2


 2. (setq ss (ssget '((0 . "LWPOLYLINE"))))
  (setq ss (ACET-SS-TO-LIST ss))

  (if (< (length ss) 2)
    (exit))

  (setq pl1 (car ss)
        pl2 (cadr ss))
  (setq ls1 (ACET-GEOM-PLINE-POINT-LIST pl1 0)
        ls2 (ACET-GEOM-PLINE-POINT-LIST pl2 0)
        pl1s (car ls1)
        pl1e (last ls1)
        pl2s (car ls2)
        pl2e (last ls2))
  (setq p3 (if (< (distance pl1s pl2s)
          (distance pl1e pl2s))
         pl1s pl1e)
        )
  (setq p4 (if (< (distance pl2s pl1s)
          (distance pl2e pl1s))
         pl2s pl2e)
        )
  (setq line1 (entmakex
            (list (cons 0 "line") (cons 10 p3) (cons 11 p4))))

  (command "pedit" pl1 "join" line1 pl2 "" "")

  • Vote tăng 2

 3. Mình sửa lại cho bạn đây nhé, trước vì không test kỹ nên bị như thế, vì biến toàn cục.

  (defun c:test    (/ ENT EXPORTFILE FILE FILE1 P1 PATH SS)
    (setq ss (ACET-SS-TO-LIST (ssget "x" '((0 . "*TEXT")))))
    (setq path (acet-ui-pickdir "Select directory" (getvar "dwgprefix")))

    (foreach n ss
      (progn
        (setq ent     (entget n)
          p1     (acet-dxf 10 ent)
          file (acet-dxf 1 ent)
        )
        (vl-cmdf "-boundary" p1 "")
        (setq exportFile (strcat path "\\" (VL-STRING-TRIM " " file)))
        (command "_.dxfout"
             exportFile
             "_entities"
             (entlast)
             ""
             "_version"
             "2007"
             6
        )
        (entdel (entlast))
      )

    )
  )


 4. Xuất ra các chi tiết thành dxf file bằng cách tạo boundary tại mỗi text position

  (defun c:test ()
    (setq ss (ACET-SS-TO-LIST (ssget "x" '((0 . "TEXT")))))

    (foreach n ss
      (progn
        (setq ent     (entget n)
          p1     (acet-dxf 10 ent)
          file (acet-dxf 1 ent)
        )
        (vl-cmdf "-boundary" p1 "")
        (setq acadObj (vlax-get-acad-object))
        (setq doc (vla-get-ActiveDocument acadObj))
        (setq file1 (VL-STRING-TRIM " " file))
        (setq path (acet-ui-pickdir "Select directory" (getvar "dwgprefix")))
        (setq exportFile (strcat path "\\" file1))
        ;; Adjust path to match your system

        ;; Create an empty selection set
        (setq sset (vla-Add (vla-get-SelectionSets doc) "TEST"))
        (vla-Select sset acSelectionSetLast)

        ;; Export the current drawing to the file specified above.
        (vla-Export doc exportFile "DXF" sset)

        (vla-Delete sset)
      )
    )
  )


 5. mô tả cách thực hiện:

  - đặt 1 điểm p1 làm nơi xác định giá trị X, lấy giá trị p1.X.

  - dùng 2 điểm p2, p3 để xác định 1 crossing window cho selection

  - tạo một Extens3d rồi add các điểm p2 p3 vào. Extens này dùng để xác định point_inside cho các vertext của curve

  - dùng vòng for để duyệt vertex của cuvre, nếu inside p2 p3 thì thay đổi giá trị X cho point đó (với Polyline)

  - tương tự startpoint, entpoint với Line

   

   

  myCommands.cs.txt

  • Like 1
×