Chúng ta thường vất vả phải chỉnh sửa nhiều lần để slide nằm cân xứng trong tile image của dialog? Lisp dưới đây giúp các bạn giải quyết công việc đó một cách nhẹ nhàng. Bài toán: Giả sử trong dialog chúng ta có 1 tile image tên là key,  với kích thước rộng và cao là wimg, himg. Tỉ số kimg=wimg/himg. Giả sử chúng ta có 3 rectang rec1, rec2, rec3 với các kích thước rộng và cao tổng quát là wrec và hrec. Tỉ số krec=wrec/hrec. Giả sử chiều rộng và chiều cao của screensize là wscr, hscr (lấy bằng hàm (getvar “screensize”)). Tỉ số kscr=wscr/hscr. Làm thế nào để bố trí rec1/rec2/rec3 vào tile image cân xứng nhất có thể? (Cân xứng ở đây được định nghĩa là: trọng tâm của hình và trọng tâm của tile phải trùng nhau; 2 đường biên trái/phải hoặc trên/dưới hoặc cả 4 đường biên của hình phải vừa khít vào đường biên của tile) Hình vẽ dưới minh họa rec1 có krec<kimg, rec2 có krec>kimg, rec3 có krec=kimg. Các bước giải quyết: 1). Dùng hàm (getvar “screensize”) để lấy wscr và hscr, tính tỉ số kscr. 2). Đo kích thước wrec và hrec của rec, tính tỉ số krec. 3). Zoom “W” với “ll” và “ur” của rec. Sau đó dùng lệnh MSlide để tạo file slide, gọi tên là fname. 4). Dùng hàm (HA:Image key fname color kscr krec) để display rec lên tile image. Hàm này thay cho 4 hàm: start_image + file_image + slide_image + end_image. Trong đó color là màu nền. ; 1). VÏ Rectang bao quanh Image muèn t¹o Slide, råi Zoom "W" víi "ll" vµ "ur" cña Rectang. ; 2). §o kÝch th­íc Width vµ Height cña Rectang, ®­îc c¸c gi¸ trÞ: wrec vµ hrec, tÝnh tØ sè krec=wrec/hrec. ; 3). Dïng hµm (getvar 'screensize) ®Ó lÊy Width vµ Height cña Screen, ®­îc c¸c gi¸ trÞ: wscr vµ hscr, tÝnh tØ sè kscr=wscr/hscr. ; 4). T¹o Slide b»ng lÖnh MSlide. ; 5). Dïng hµm "HA:Image" (thay cho 4 c¶ hµm start_image + fill_image + slide_image + end_image) ®­a vµo Lisp cña b¹n ®Ó Display lªn Tile Image. ; Chó ý:  ; 1). Image lu«n n»m ë träng t©m cña Tile vµ chÌn khÝt biªn cña Tile. ; 2). Do c¸c gi¸ trÞ nhËp vµo hµm slide_image lµ sè nguyªn (dialog box units) nªn c¸c hµm fix cã thÓ dÉn ®Õn sai sè nhá. (defun HA:Image (key fname color kscr krec / wimg himg)  (setq wimg (dimx_tile key) himg (dimy_tile key))  (start_image key)  (fill_image 0 0 wimg himg color)  (if (<= krec kscr)   (slide_image (- (fix (/ (- (* himg kscr) wimg) 2))) 0 (fix (* himg kscr)) himg fname)   (slide_image 0 (- (fix (/ (- (/ wimg kscr) himg) 2))) wimg (fix (/ wimg kscr)) fname))  (end_image))