Tặng bạn lisp này để sử dụng cho tiện (diện tích và chiều dài): http://www.cadviet.com/upfiles/5/141736_arealength.rar Gồm các lệnh: + Diện tích: S2A; P2A; A2F; AFR. + Chiều dài: TCD; L2F. + Trả lời lisp hay không: TLDIA. *2F là có gắn Field.
    • Vote tăng
    3