Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
Học AutoCAD Online cùng CADViet
vodinhthan

Xin Giúp Chỉnh Sửa Lisp Xuất Toạ Độ

Các bài được khuyến nghị

Xin moïi ngöôøi chæ giuùp. E coù File lisp xuaát toïa ñoä duøng cho ngaønh ñòa chính. Hieän taïi ñang xuaát toïa ñoä xy sau daáu, laø 3 chöõ soá, giôø e muoán xuaát sau daáu , laø 2 chöõ soá ( laøm troøn ). Nhôø ae naøo chænh söûa hay chæ duøm mình. Xin caûm ôn nhieàu.http://www.cadviet.com/upfiles/5/118876_laytd.lsp118876_toado_1.png

  • Vote giảm 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tìm trong lisp, chỗ nào có dạng (rtos XYZ 2 3) thì sửa lại thành (rtos XYZ 2 2). Tức là chỉ sửa số 3 cuối cùng thành số 2

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay


×