Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
Học AutoCAD Online cùng CADViet
Đăng nhập để thực hiện theo  
dinhdainhan

Bộ Lisp Tổng Hợp Cho Dân Xây Dựng

Các bài được khuyến nghị

Bộ lisp sưu tập nhiều năm:

Nay mình dã nâng cấp rât nhiều sử dụng cho cad phiên bản cao.
Phiên bản 2017 
https://app.box.com/s/w05hn0x089gz2kxo1wua0lcjcl9sveqj
* Copyright and repair by : ĐinhĐạiNhân_KonTum*
* --------------------layer autoload---------------------- *
* A0,A1,A2,A3,A4 : dat kho giay banve *
* -------------------LENH VELAYER------------------------- *
* 0, 05,1, 15, 2,25, 3, 35,4, 5, 6,66, 60, 7, cv : *
* Auto change layer *
* LK,KL,FF (88-99): loc, hien, tat -cac layer *
* 8 - 9 : Hide - Show *
* C1->C9 : Thay doi linetype *
* DHT : Dua dim, hatch, text ve dunglayer *
* , : Chon layer hien hanh *
* -------------------- LENH VE DIM------------------------ *
* DE,DN : Edit dim *
* KD : Cat ngan chan dim *
* CD : Chon dim hien hanh *
* BD : Sap cac lop dim deu nhau truc(X-Y) *
* D100 : Tao nhanh dim 100 kien truc*
* DD <-> DZ : Fakedim -Fixfakedim *
* XD <-> YD : Sap dim theorieng truc X <-> Y *
* D,DA,DC,DB,DR, DG, DCT :lenh xuatdim autolayer *
* -------------------- LENH VETEXT------------------------ *
* TXT : Chuyen dtext ve mtext *
* TX : Xoay text theo hai diem *
* E1 : Thay doi chieu cao text *
* TF : Tao text-style thong dung *
* TE : Chon text hien hanh *
* TJ : Chon diem dat cho text *
* ST, K : Tao cac kieu text, gachchan text DT *
* XT <-> YT : Can le text theotruc X-Y *
* XK <-> YK : Dan deu k/c texttheo phuong X-Y *
* MM <-> TT : Doi text canchon voi 1 text khac *
* --------------- LENH DA TAO SANDOI TUONG --------------- *
* CC : Ve hinh chu nhat to dac qua 2diem *
* VT : Ve tuong nhanh *
* 1C , 2C : Cua di kieu 1 Canh va 2Canh *
* `1,`2, `3 : Danh dau thep (tl 1/25- 1/50 - 1/100) *
* VC <-> GH : Vet cat co ti le- auto ti le *
* BT <-> BTM : Bac cau thangthuong va co mui cong *
* T`, T1, T2 : Rai thep pick 2 diemtl(1/25, 1/50,1/100) *
* HCD : Huong duong DX : Truc doixung *
* MAY : Dam may TON : Lat cat ton *
* TS : Thep san moc TM : Thep san mu*
* -------LENH HATCH VAT LIEU(H-Acad) - (G-Acadiso) --- *
* HT : hatch tuong HN : hatch ngoi *
* HS : hatch Solid HVS : hatch vesinh *
* HC : hatch cat H40 : hatch luoiB40 *
* HG : hatch gach HDH : hatch da hoc*
* HBT : hatch be tong HGV : hatch btlot *
* HTO : hatch mai ton HDC : hatch dache *
* CH , MH , SS , XH : *
* Copy, Move, Scale, Rotate - HATCH*
* JH : Noi cac hatch lai voi nhau *
* -----LENH NHANH (thay doi lenh coban cua Autocad)------- *
* CO : Copy tang dan *
* BK : Thay doi ban kinh hinh tron *
* OP : Offset co diem dat *
* N, J: Noi cac duong Line thanhPline *
* BF : Break line va pline *
* DBL : Thay doi diem dat cho Block*
* C : Copy Ci: Circle *
* XSC : Scale the mot chieu BC: Doimau block *
* CA : Aray pick nhanh BB: Doi tenblock *
* CR : Copy va Rotate MR: Move vaRotate *
* MI : Mirror giu doi tuong cu F :Fillet voi R=0 *
* MJ : Mirror xoa doi tuong cu FR:Fillet voi R=? *
* --------------- LENH DIEU CHINHUCS --------------------- *
* UB _ UU: Quay he toa do 2D theoline_tra lai he truc *
* UV _ QT: Quay huong ve theo duongline _tra lai he truc *
* VB,BV - VV : xem che do 3d - tralai che do 2d *
* OI, OU, OL : Chon cac che do batdiem Osnap *
* ------------------ LENH TINH TOAN----------------------- *
* % : Tinh % do doc *
* DOC : Ve mai voi do doc % chotruoc *
* TCD : Tinh tong chieu dai duongbat ky *
* TDT : Tinh tong dien tich *
* DW : Dem Block chon F2 de xem ketqua *
* + : Phep tinh cong *
* DTX : Dem so lan text xuat hien *
* CDM : Cong Dim *
* M150, M200, M250, M300 : *
* Tinh khoi luong vat lieu be tongPC40 theo Mac *
 
Nay mình dã nâng cấp rât nhiều sử dụng cho cad phiên bản cao.
Phiên bản 2017 
https://app.box.com/s/w05hn0x089gz2kxo1wua0lcjcl9sveqj

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

 

Bộ lisp sưu tập nhiều năm:

Nay mình dã nâng cấp rât nhiều sử dụng cho cad phiên bản cao.

Phiên bản 2017 

 
 
:blush: Hãy copy đường links vào trình duyệt
hoặc Enter thêm lần nữa nhé nếu bạn không vô được trang.
 
* Copyright and repair by : ĐinhĐạiNhân_KonTum*
* --------------------layer autoload---------------------- *
* A0,A1,A2,A3,A4 : dat kho giay banve *
* -------------------LENH VELAYER------------------------- *
* 0, 05,1, 15, 2,25, 3, 35,4, 5, 6,66, 60, 7, cv : *
* Auto change layer *
* LK,KL,FF (88-99): loc, hien, tat -cac layer *
* 8 - 9 : Hide - Show *
* C1->C9 : Thay doi linetype *
* DHT : Dua dim, hatch, text ve dunglayer *
* , : Chon layer hien hanh *
* -------------------- LENH VE DIM------------------------ *
* DE,DN : Edit dim *
* KD : Cat ngan chan dim *
* CD : Chon dim hien hanh *
* BD : Sap cac lop dim deu nhau truc(X-Y) *
* D100 : Tao nhanh dim 100 kien truc*
* DD <-> DZ : Fakedim -Fixfakedim *
* XD <-> YD : Sap dim theorieng truc X <-> Y *
* D,DA,DC,DB,DR, DG, DCT :lenh xuatdim autolayer *
* -------------------- LENH VETEXT------------------------ *
* TXT : Chuyen dtext ve mtext *
* TX : Xoay text theo hai diem *
* E1 : Thay doi chieu cao text *
* TF : Tao text-style thong dung *
* TE : Chon text hien hanh *
* TJ : Chon diem dat cho text *
* ST, K : Tao cac kieu text, gachchan text DT *
* XT <-> YT : Can le text theotruc X-Y *
* XK <-> YK : Dan deu k/c texttheo phuong X-Y *
* MM <-> TT : Doi text canchon voi 1 text khac *
* --------------- LENH DA TAO SANDOI TUONG --------------- *
* CC : Ve hinh chu nhat to dac qua 2diem *
* VT : Ve tuong nhanh *
* 1C , 2C : Cua di kieu 1 Canh va 2Canh *
* `1,`2, `3 : Danh dau thep (tl 1/25- 1/50 - 1/100) *
* VC <-> GH : Vet cat co ti le- auto ti le *
* BT <-> BTM : Bac cau thangthuong va co mui cong *
* T`, T1, T2 : Rai thep pick 2 diemtl(1/25, 1/50,1/100) *
* HCD : Huong duong DX : Truc doixung *
* MAY : Dam may TON : Lat cat ton *
* TS : Thep san moc TM : Thep san mu*
* -------LENH HATCH VAT LIEU(H-Acad) - (G-Acadiso) --- *
* HT : hatch tuong HN : hatch ngoi *
* HS : hatch Solid HVS : hatch vesinh *
* HC : hatch cat H40 : hatch luoiB40 *
* HG : hatch gach HDH : hatch da hoc*
* HBT : hatch be tong HGV : hatch btlot *
* HTO : hatch mai ton HDC : hatch dache *
* CH , MH , SS , XH : *
* Copy, Move, Scale, Rotate - HATCH*
* JH : Noi cac hatch lai voi nhau *
* -----LENH NHANH (thay doi lenh coban cua Autocad)------- *
* CO : Copy tang dan *
* BK : Thay doi ban kinh hinh tron *
* OP : Offset co diem dat *
* N, J: Noi cac duong Line thanhPline *
* BF : Break line va pline *
* DBL : Thay doi diem dat cho Block*
* C : Copy Ci: Circle *
* XSC : Scale the mot chieu BC: Doimau block *
* CA : Aray pick nhanh BB: Doi tenblock *
* CR : Copy va Rotate MR: Move vaRotate *
* MI : Mirror giu doi tuong cu F :Fillet voi R=0 *
* MJ : Mirror xoa doi tuong cu FR:Fillet voi R=? *
* --------------- LENH DIEU CHINHUCS --------------------- *
* UB _ UU: Quay he toa do 2D theoline_tra lai he truc *
* UV _ QT: Quay huong ve theo duongline _tra lai he truc *
* VB,BV - VV : xem che do 3d - tralai che do 2d *
* OI, OU, OL : Chon cac che do batdiem Osnap *
* ------------------ LENH TINH TOAN----------------------- *
* % : Tinh % do doc *
* DOC : Ve mai voi do doc % chotruoc *
* TCD : Tinh tong chieu dai duongbat ky *
* TDT : Tinh tong dien tich *
* DW : Dem Block chon F2 de xem ketqua *
* + : Phep tinh cong *
* DTX : Dem so lan text xuat hien *
* CDM : Cong Dim *
* M150, M200, M250, M300 : *
* Tinh khoi luong vat lieu be tongPC40 theo Mac *
 
 

 

Hi vọng giúp ích  cho công việc mọi người

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay

Đăng nhập để thực hiện theo  

×