Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
Học AutoCAD Online cùng CADViet
Đăng nhập để thực hiện theo  
classicgt

Nhờ Các Bác Sửa Cho Lisp Copy Theo Kiểu Array

Các bài được khuyến nghị


(defun c:arf ( / ss->list copyv dx dy gr i1 i2 nx ny obs obx oby p0 px py vx vy ) (vl-load-com)
(defun ss->list ( ss / i l )
(if ss
(repeat (setq i (sslength ss))
(setq l (cons (vlax-ename->vla-object (ssname ss (setq i (1- i)))) l))
)
)
)
(defun copyv ( ob n v / i b l ) (setq i 1 b (vlax-3D-point '(0. 0. 0.)))
(repeat n
(foreach obj ob
(vla-move (car (setq l (cons (vla-copy obj) l))) b (vlax-3D-point (mapcar '* v (list i i i))))
)
(setq i (1+ i))
)
l
)
(if
(and
(setq obs (ss->list (ssget '((0 . "~VIEWPORT")))))
(setq p0 (getpoint "\nBase Point (P0): "))
(setq px (getpoint "\nArray X-Vector (Px): " p0))
(setq py (getpoint "\nArray Y-Vector (Py): " p0))
)
(progn
(setq vx (mapcar '- px p0) dx (distance '(0. 0. 0.) vx)
vy (mapcar '- py p0) dy (distance '(0. 0. 0.) vy)
)
(princ "\nArray Endpoint: ")
(while (= 5 (car (setq gr (grread 't 13 0)))) (redraw)
(setq obx (car (mapcar 'vla-delete obx))
oby (car (mapcar 'vla-delete oby))
gr (mapcar '- (cadr gr) p0)
i1 (inters '(0. 0. 0.) vx gr (mapcar '+ gr vy) nil)
i2 (inters '(0. 0. 0.) vy gr (mapcar '+ gr vx) nil)
nx (fix (/ (caddr (trans i1 1 vx)) dx))
ny (fix (/ (caddr (trans i2 1 vy)) dy))
obx (copyv obs (abs nx) (mapcar (if (minusp nx) '- '+) vx))
oby (copyv (append obs obx) (abs ny) (mapcar (if (minusp ny) '- '+) vy))
)
(grvecs (list -3 '(0. 0. 0.) i1 i1 gr '(0. 0. 0.) i2 i2 gr)
(list
(list 1. 0. 0. (car p0))
(list 0. 1. 0. (cadr p0))
(list 0. 0. 1. (caddr p0))
(list 0. 0. 0. 1.)
)
)
)
)
)
(redraw) (princ)
)

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay

Đăng nhập để thực hiện theo  

×