Test thử lisp này xem. Các text không có đủ 5 hàng thì mình bỏ qua.     chialayertext.LSP
    • Vote tăng
    1