Mình xin chia sẻ cho các bạn 1 lisp tự động insert block theo ý muốn: Lệnh:    i1 - Insert block theo đường dẫn Line, Pline (có thể insert theo đỉnh, trung điểm các đoạn pline, block xoay theo đường dẫn)    i2 - Insert block theo các giao cắt Line, Pline    i3 - Insert block tại các Text, Block chỉ định (block xoay theo block chỉ định, tự nhận att theo text nếu là block thuộc tính)    i4 - Insert block tại các Point    i5 - Insert block tại các Circle (tâm hình tròn)   Insert Block.LSP