Hình như hơi đi xa quá. (defun c:ha(/ en) (sssetfirst nil (ssget (list (cond ((assoc 420 (setq en (entget(car(entsel "\nDoi tuong mau :")))))) ((assoc 62 en)) ((cons 62 256)))))))  
    • Vote tăng
    1