Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
Đăng nhập để thực hiện theo  
TKTXVD

(Xin lisp) Dim ghi số lượng nhân với khoảng cách

Các bài được khuyến nghị

Mình hay phải Dim trên Dim thể hiện khoảng cách nhân với số lượng, ai có lisp khi đánh lệnh nhập khoảng cách VD: 250  rồi Dim sẽ được 250 x số lượng = Khoảng cách (hình vẽ)

image.png.d352f5fc221460a426abfd3d76f09481.png

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

defun c:BT(/ ss i ename bthep)
(setq bthep (getreal "\nNhap buoc thep :"))
 (princ "\n Chon DIMENSION :")
 (if (setq ss (ssget '((0 . "DIMENSION"))))
   (progn (setq i -1) 
   (while (setq ename (ssname ss (setq i (1+ i))))
     (command "dimedit"  "n" (strcat (itoa (fix (/ (atoi (rtos (cdr(assoc 42 (entget ename))) 2 0)) bthep)) )
    "x" (rtos bthep 2 0) "=<>") ename "" )
   )
 )))

  • Like 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Code cho bạn, lisp này có thể đếm số lượng thép theo:

1 : Theo khoảng cách

2 ; Theo số lượng;

3 : Theo khoảng cách, số lượng  với Dim đã bị sửa số;(defun c:DEM ( / #DEM-KHOANG-CACH #DEM-SO-LUONG #DEMTHEP-NAME E1 E42 EDXF ENAME ENEW OBJECT)

  (command "undo" "begin")

  (or #DEMTHEP-NAME (setq #DEMTHEP-NAME "KHOANG-CACH-1"))

  (initget "KHOANG-CACH-1 KHOANG-CACH-2 SO-LUONG-1 SO-LUONG-2 SUA-KHOANG-CACH SUA-SO-LUONG")

  (setq #DEMTHEP-NAME (cond ((getkword (strcat "\nSelect Program: [KHOANG-CACH-1/KHOANG-CACH-2/SO-LUONG-1/SO-LUONG-2/SUA-KHOANG-CACH/SUA-SO-LUONG] <"#DEMTHEP-NAME">")))(#DEMTHEP-NAME)))

 

  (cond ((or (= #DEMTHEP-NAME "KHOANG-CACH-1") (= #DEMTHEP-NAME "KHOANG-CACH-2") (= #DEMTHEP-NAME "SUA-KHOANG-CACH"))

(or #DEM-KHOANG-CACH (setq #DEM-KHOANG-CACH 150.0))

  (setq #DEM-KHOANG-CACH (cond ((getreal (strcat "\nNhap khoang cach buoc thep: < " (rtos #DEM-KHOANG-CACH 2 0) " >:")))(#DEM-KHOANG-CACH))))

      ((or (= #DEMTHEP-NAME "SO-LUONG-1") (= #DEMTHEP-NAME "SO-LUONG-2") (= #DEMTHEP-NAME "SUA-SO-LUONG"))

(or #DEM-SO-LUONG (setq #DEM-SO-LUONG 10))

  (setq #DEM-SO-LUONG (cond ((getreal (strcat "\nNhap so luong thanh thep: < " (rtos #DEM-SO-LUONG 2 0) " >:")))(#DEM-SO-LUONG))))

      ); End Cond

(setq Object (ssget'((0 . "DIMENSION"))))

(repeat  (sslength Object)

(setq Ename (ssname Object 0)

       Edxf (entget Ename)

       E42 (cdr (assoc 42 Edxf)))

 (cond ((or (= #DEMTHEP-NAME "KHOANG-CACH-1") (= #DEMTHEP-NAME "KHOANG-CACH-2")) (setq E1 (/ E42 #DEM-KHOANG-CACH)))

       ((or (= #DEMTHEP-NAME "SO-LUONG-1")    (= #DEMTHEP-NAME "SO-LUONG-2"))    (setq E1 (/ E42 #DEM-SO-LUONG)))

       ((= #DEMTHEP-NAME "SUA-KHOANG-CACH")   (setq E1 (/ (atof (cdr (assoc 1 Edxf))) #DEM-KHOANG-CACH)))

       ((= #DEMTHEP-NAME "SUA-SO-LUONG")      (setq E1 (/ (atof (cdr (assoc 1 Edxf))) #DEM-SO-LUONG))))

 

  (cond ((= #DEMTHEP-NAME "KHOANG-CACH-1") (setq Enew (subst (cons 1 (strcat (rtos E1 2 0) "X" (rtos #DEM-KHOANG-CACH 2 0) "=<>")) (assoc 1 Edxf) Edxf)))

((= #DEMTHEP-NAME "KHOANG-CACH-2") (setq Enew (subst (cons 1 (strcat (rtos E1 2 0) "X" (rtos #DEM-KHOANG-CACH 2 0))) (assoc 1 Edxf) Edxf)))

((= #DEMTHEP-NAME "SO-LUONG-1")    (setq Enew (subst (cons 1 (strcat (rtos #DEM-SO-LUONG 2 0) "X" (rtos E1 2 1) "=<>")) (assoc 1 Edxf) Edxf)))

((= #DEMTHEP-NAME "SO-LUONG-2")    (setq Enew (subst (cons 1 (strcat (rtos #DEM-SO-LUONG 2 0) "X" (rtos E1 2 0))) (assoc 1 Edxf) Edxf)))

((= #DEMTHEP-NAME "SUA-KHOANG-CACH")    (setq Enew (subst (cons 1 (strcat (rtos E1 2 0) "X" (rtos #DEM-KHOANG-CACH 2 0) "=" (cdr (assoc 1 Edxf)))) (assoc 1 Edxf) Edxf)))

((= #DEMTHEP-NAME "SUA-SO-LUONG")    (setq Enew (subst (cons 1 (strcat (rtos #DEM-SO-LUONG 2 0) "X" (rtos E1 2 1) "=" (cdr (assoc 1 Edxf)))) (assoc 1 Edxf) Edxf))))

  (entmod Enew)

  (if (and (> (abs (- (* (atof (rtos E1 2 0)) #DEM-KHOANG-CACH) E42)) 0.1) (or (= #DEMTHEP-NAME "KHOANG-CACH-1")

       (= #DEMTHEP-NAME "KHOANG-CACH-2")))

    (vla-put-Textcolor (vlax-ename->vla-object Ename) 1)

    (vla-put-Textcolor (vlax-ename->vla-object Ename) 3))

  (ssdel Ename Object)

  ); end repeat

(command "undo" "end")

(princ))

  • Like 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
21 giờ trước, TKTXVD đã nói:

Bác Danh Cong & thanhtvgt ơi, lisp của 2 bác đánh lệnh cad nó không hiểu (CAD2007 & 2020) các bác có thể sửa đc ko

Bạn copy các dòng code về dán vào file txt, rồi tự tạo file lisp ( Không nhấn nút dowload trên diễn đàn, diễn đàn đang bị lỗi ).

Ngoài ra, để ý xem lisp có load được hay chưa, hoặc lisp không dùng được thì màn hình thông báo lỗi gì.

 

  • Like 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Vào lúc 5/5/2020 tại 07:33, Danh Cong đã nói:

Bạn copy các dòng code về dán vào file txt, rồi tự tạo file lisp ( Không nhấn nút dowload trên diễn đàn, diễn đàn đang bị lỗi ).

Ngoài ra, để ý xem lisp có load được hay chưa, hoặc lisp không dùng được thì màn hình thông báo lỗi gì.

 

lisp okie rồi bác...thank bác nhiều

 

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay
Đăng nhập để thực hiện theo  

×