thank bác rất nhiều a! lần sau mình sẽ rút kinh nghiệm nói rõ ý chi tiết hơn