Đến nội dung


Điểm đánh giá cao nhất


#678 Sách học AutoCAD

Posted by admin trong 09 February 2007 - 03:24 PM

Nếu bạn chưa biết sử dụng AutoCAD, hãy tham gia lớp AutoCAD cơ bản của CADViet tại Hà Nội.

Đây là cuốn sách dạy AutoCAD 2002 bằng tiếng Việt của Hài Hòa.

Mục lục
1. Nhập môn 5
1.1. Tính tiện ích của AutoCAD 5
1.2. Giao diện của AutotCAD 6
1.3. Menu và Toolbar của AutoCAD 7
1.3.1. Menu Bar 8
1.3.2. Toolbar 13
1.3.3. Các phím nóng trong AutoCAD 14
1.4. Các lệnh thiết lập bản vẽ 16
1.4.1. Lệnh NEW khởi tạo một bản vẽ mới 16
1.4.2. Lệnh OPEN mở tệp bản vẽ hiện có 18
1.4.3. Lệnh SAVE, SAVEAS lưu bản vẽ lên đĩa 19
1.4.4. Lệnh QUIT thoát khỏi AutoCAD 20
1.4.5. Lệnh UNITS (DDUNITS) đặt đơn vị cho bản vẽ 20
1.4.6. Lệnh LIMITS đặt và điều chỉnh vùng vẽ 23
1.4.7. Lệnh GRID đặt các điểm tạo lưới cho bản vẽ 24
1.4.8. Lệnh SNAP tạo bước nhảy cho con trỏ 25
1.4.9. Các phương pháp nhập toạ độ điểm 26
1.4.10. Lệnh OSNAP trợ giúp truy tìm đối tượng 28
1.4.11. Lệnh ORTHO đặt chế độ vẽ trực giao 32
2. Các lệnh vẽ cơ bản 33
2.1. Lệnh LINE vẽ các đoạn thẳng 33
2.2. Lệnh CIRCLE vẽ hình tròn 34
2.3. Lệnh ARC vẽ cung tròn 36
2.4. Lệnh ELLIPSE vẽ elip hoặc một cung elip 40
2.5. Lệnh PLINE vẽ đường đa tuyến 41
2.6. Lệnh POLYGON vẽ đa giác đều 45
2.7. Lệnh RECTANG vẽ hình chữ nhật 46
2.8. Lệnh SPLINE vẽ đường cong 47
2.9. Lệnh POINT vẽ một điểm trên màn hình 47
2.10. Lệnh DDPTYPE chọn kiểu và kích thước cho điểm vẽ 47
2.11. Lệnh ERASE xoá đối tượng đã lựa chọn khỏi bản vẽ 48
2.12. Lệnh TRIM xén một phần đối tượng 49
2.13. Lệnh BREAK xoá một phần đối tượng 51
2.14. Lệnh EXTEND kéo dài đối tượng đến một đường biên xác định 52
2.15. Lệnh LENGTHEN thay đổi chiều dài đối tượng 54
2.16. Lệnh CHAMFER làm vát mét đối tượng 54

3. Phép biến đổi hình, sao chép hình và quản lý bản vẽ theo lớp 57
Các lệnh sao chép và biến đổi hình
3.1. Lệnh MOVE di chuyển một hay nhiều đối tượng 57
3.2. Lệnh ROTATE xoay đối tượng quanh một điểm theo một góc 57
3.3. Lệnh SCALE thay đổi kích thước đối tượng vẽ 58
3.4. Lệnh MIRROR lấy đối xứng gương 59
3.5. Lệnh STRETCH kéo giãn đối tượng vẽ 60
3.6. Lệnh COPY sao chép đối tượng 61
3.7. Lệnh OFFSET vẽ song song 61
3.8. Lệnh ARRAY sao chép đối tượng theo dãy 62
3.9. Lệnh FILLET bo trong mép đối tượng 66
Các lệnh làm việc với lớp
3.10. Lệnh LAYER tạo lớp mới 68
3.11. Lệnh LINETYPE tạo, nạp, đặt kiểu đường 72
3.12. Lệnh LTSCALE hiệu chỉnh tỉ lệ đường nét 76
3.13. Lệnh PROPERTIES thay đổi thuộc tính 76

4. Vẽ Ký hiệu vật liệu, ghi và hiệu chỉnh văn bản 79
Các lệnh vẽ ký hiệu mặt cắt
4.1. Mặt cắt và hình cắt 79
4.2. Trình tự vẽ hình cắt, mặt cắt 80
4.3. Lệnh FILL bật tắt chế độ điền đầy đối tượng 80
4.4. Lệnh BHATCH vẽ ký hiệu vật liệu trong mặt cắt 80
4.5. Lệnh HATCH vẽ ký hiệu vật liệu trong mặt cắt thông qua cửa sổ lệnh 85
4.6. Lệnh HATCHEDIT hiệu chỉnh mặt cắt 86
Các lệnh ghi và hiệu chỉnh văn bản trong AutoCAD 2002
4.7. trình tự nhập văn bản vào trong bản vẽ 88
4.8. Lệnh STYLE đặt kiểu cho ký tự 88
4.9. Lệnh TEXT, DTEXT viết chữ lên bản vẽ 89
4.10. Lệnh MTEXT viết chữ lên bản vẽ thông qua hộp thoại 95
4.11. Lệnh QTEXT hiển thị dòng ký tự theo dạng rút gọn 95
4.12. Nhập tiếng Việt trong AutoCAD 97
Các lệnh vẽ và tạo hình
4.13. Lệnh XLINE (Construction Line) vẽ đường thẳng 98
4.14. Lệnh RAY vẽ nửa đường thẳng 99
4.15. Lênh DONUT vẽ hình vành khăn 99
4.16. Lệnh TRACE vẽ đoạn thẳng có độ dày 100
4.17. Lệnh SOLID vẽ một miền được tô đặc 100
4.18. Lệnh MLINE vẽ đoạn thẳng song song 101
4.19. Lệnh MLSTYLE tạo kiểu cho lệnh vẽ MLINE 102
4.20. Lệnh MLEDIT hiệu chỉnh đối tượng vẽ MLINE 104
4.21. Lệnh REGION tạo miền từ các hình ghép 105
4.22. Lệnh UNION cộng các vùng REGION 105
4.23. Lệnh SUBTRACT trừ các vùng REGION 106
4.24. Lệnh INTERSEC lấy giao của các vùng REGION 106
4.25. Lệnh BOUNDARY tạo đường bao của nhiều đối tượng 107

5. các lệnh ghi và hiệu chỉnh kích thước 109
5.1. Khái niệm 109
5.2. Lệnh DIMLINEAR ghi kích thước theo đoạn thẳng 110
5.3. Lệnh DIMRADIUS vẽ kích thước cho bán kính vòng tròn, cung tròn 113
5.4. Lệnh DIMCENTER tạo dấu tâm cho vòng tròn, cung tròn 113
5.5. Lệnh DIMDIAMETER ghi kích thước theo đường kính 113
5.6. Lệnh DIMANGULAR ghi kích thước theo góc 113
5.7. Lệnh DIMORDINATE ghi kích thước theo toạ độ điểm 114
5.8. Lệnh DIMBASELINE ghi kích thước thông qua đường gióng 114
5.9. Lệnh DIMCONTINUE ghi kích thước theo đoạn kế tiếp nhau 115
5.10. Lệnh LEADER ghi kích thước theo đường dẫn 116
5.11. Lệnh TOLERANCE ghi dung sai 119
5.12. Lệnh DIMTEDT sửa vị trí và góc của đường ghi kích thước 120
5.13. Lệnh DIMSTYLE hiệu chỉnh kiểu đường ghi kích thước 120
5.14. Lệnh DIMEDIT sửa thuộc tính đường kích thước 130

6. Các lệnh hiệu chỉnh, các lệnh làm việc với khối 131
Các lệnh hiệu chỉnh
6.1. Lệnh SELECT lựa chọn đối trong bản vẽ 131
6.2. Lệnh CHANGE thay đổi thuộc tính của đối tượng 133
6.3. Lệnh DDGRIPS (OPTIONS) điều khiển Grip thông qua hộp thoại 135
6.4. Lệnh BLIPMODE hiện (ẩn) dấu (+) khi chỉ điểm vẽ 136
6.5. Lệnh GROUP đặt tên cho một nhóm đối tượng 137
6.6. Lệnh ISOPLANE sử dụng lưới vẽ đẳng cự 141
6.7. Lệnh DSETTINGS tạo lưới cho bản vẽ thông qua hộp thoại 142
6.8. Lệnh PEDIT sửa đổi thuộc tính cho đường đa tuyến 142
6.9. Lệnh FIND 150
Các lệnh làm việc với khối
6.10. Lệnh BLOCK định nghĩa một khối mới 152
6.11. Lệnh ATTDEF gán thuộc tính cho khối 154
6.12. Lệnh INSERT chèn khối vào bản vẽ thông qua hộp thoại 155
6.13. Lệnh MINSERT chèn khối vào bản vẽ thành nhiều đối tượng 159
6.14. Lệnh DIVIDE chia đối tượng vẽ thành nhiều phần bằng nhau 160
6.15. Lệnh MEASURE chia đối tượng theo độ dài 161
6.16. Lệnh WBLOCK ghi khối ra đĩa 162
6.17. Lệnh EXPLORE phân rã khối 164

7. Trình bày và in bản vẽ trong AutoCAD 165
Khối các lệnh tra cứu
7.1. Lệnh LIST liệt kê thông tin CSDL của đối tượng 165
7.2. Lệnh DBLIST liệt kê thông tin của tất cả đối tượng 165
7.3. Lệnh DIST ước lượng khoảng cách và góc 165
7.4. Lệnh ID hiển thị toạ độ điểm trên màn hình 166
7.5. Lệnh AREA đo diện tích và chu vi 166
Khối các lệnh điều khiển màn hình
7.6. Lệnh ZOOM thu phóng hình trên bản vẽ 167
7.7. Lệnh PAN xê dịch bản vẽ tên màn hình 169
7.8. Lệnh VIEW đặt tên, lưu giữ, xoá, gọi một Viewport 170
Các lệnh điều khiển máy in
7.9. Lệnh LAYOUT định dạng trang in 171
7.9.1. Trang Plot Device 173
7.9.2. Trang Layout Settings 177
7.10. Lệnh PLOT xuất bản vẽ ra giấy 179
Các lệnh tạo hình và hiệu chỉnh khung in
7.11. Lệnh Layout (Template) tạo một Viewport từ mẫu 181
7.12. Lệnh VPORTS tạo một khung hình động 181
7.13. Lệnh MVIEW tạo và sắp xếp các khung hình động 182
7.14. Lệnh VPLAYER điều khiển sự hiển thị lớp trên khung hình động 183

Lời kết 185
Các lệnh và phím tắt trong AutoCAD 2002 186
Bài tập thực hành

------------------------------------------
Tải sách tại đây: tại đây
 • 200


#1034 Những vấn đề cơ bản về Layout

Posted by bemove trong 18 March 2007 - 02:12 PM

1. Làm việc với model
Trong không gian model, bạn vẽ với tỷ lệ 1:1, và bạn có thể tùy ý quyết định một đơn vị (unit) của autocad tương ứng với 1mm, 1inch, 1 foot, hay bất kể 1 đơn vị đo lường nào thuận tiện trong công việc của bạn.
Trong Model tab, bạn có thể view hay edit đối tượng, Con trỏ có thể hoạt động ở bất cứ chỗ nào trong không gian vẽ. Đây là cách vẽ thông thường nhất mà mọi người thường sử dụng khi tạo bản vẽ trong Autocad.

Hình đã gửi

2. Làm việc với Layout
Layout tabs hay còn gọi là không gian giấy (paper space). Trong không gian giấy, bạn có thể vẽ khung tên, tạo các khung nhìn (viewpots), dim bản vẽ hay thêm các chú thích.

Hình đã gửi

3. Tạo và chỉnh sửa khung nhìn (layout viewports)
Bạn có thể tạo một khung nhìn hay nhiều khung nhìn để hiển thị bản vẽ trong không gian giấy. Với mỗi khung nhìn bạn có thể thay đổi kích thước của khung nhìn cũng như có thể thay đổi tỉ lệ, di chuyển để trình bày 1 bản vẽ với nhiều tỉ lệ khác nhau với bố cục bản vẽ hợp lý

Hình đã gửi

Chú ý: Một vấn đề quan trong khi tạo một khung nhìn là bạn nên tạo một layer riêng để quản lí các khung nhìn. Để khi xuất bản vẽ bạn có thể tắt layer này để bản vẽ xuất ra không hiển thị các đường bo của khung nhìn

Với lệnh Mview (MV), bạn tạo một hay nhiều khung nhin và cũng có thể copy hay array các khung nhìn
 • Tạo một khung nhìn không phải là hình chữ nhật
Bạn có thể tạo một khung nhìn không phải là hình chữ nhật bằng cách convert một đối tượng đã vẽ trong không gian giấy thành một khung nhìn
Lệnh Mview có hai lựa chọn để bạn có thể thực hiện việc này
- Với lựa chọn Object, bạn có thể lựa chọn một đối tượng khép kín như đường tròn, polyline khép kín trong không gian giấy để convert thành 1 khung nhìn.
- Với lựa chọn Polyonal bạn có thể dùng để tạo một khung nhìn là một polyline bằng cách pick các điểm tạo thành 1 vòng khép kín

 • Thay đổi kích thước khung nhìn
Nếu bạn muốn thay đổi kích thước khung nhìn để bố cục bản vẽ thêm thuận tiện. thì việc edit khung nhìn tương tự như bạn edit 1 polyline với các lệnh như bình thường
 • Cắt một khung nhìn
Bạn có thể cắt một khung nhìn bằng lệnh VPCLIP.

4. Tỷ lệ của khung nhìn
Để đặt tỉ lệ cho mỗi khung nhìn trong không gian giấy. Bạn vào properties của khung nhìn ấy chọn standard scale theo tỷ lệ bạn cần chẳng hạn như 1:100. Có thể quản lí list scale này bằng cách vào Option - User Preferences - Edit Scale List...

Khi đã đặt được tỷ lệ cho khung nhìn bạn cần phải lock khung nhìn để tỷ lệ không bị thay đổi khi bạn zoom trong khung nhìn đấy. Bạn vào properties của khung nhìn chọn Display Locked: ON để lock khung nhìn


Hình đã gửi
 • 187


#872 Ebook photoshop từ cơ bản đến nâng cao...

Posted by hackerobe trong 11 March 2007 - 10:51 PM

*** link đã die *** đề nghị xem bài viết của tienlagiay_dxt phía dưới.

mời bà con download... :lol: :lol: :( :D

Đây là một cuốn sách từ trang bantayden.com khá hay và bài bản.

Lời nói đầu: Đôi điều về cuốn sách và những người biên dịch
Chương 1: Làm quen với môi trường làm việc của Photoshop
Chương 2: File Browser - Những tính năng còn chưa biết đến
Chương 3: Cơ bản về xử lý ảnh
Chương 4: Làm việc với vùng lựa chọn
Chương 5: Cơ bản về layer
Chương 6: Masks và Channels
Chương 7: Phục hồi và chỉnh sửa ảnh
Chương 8: Painting và Editing
Chương 9: Cơ bản về công cụ Pen
Chương 10: Vector Mask, Paths and Shapes
Chương 11: Những kĩ thuật nâng cao với Layer
Chương 12: Tạo những hiệu ứng đặc biệt
Chương 13: Chuẩn bị cho in ấn hai màu sắc
Chương 14: Tối ưu hoá hình ảnh cho trang Web và Bản đồ ảnh
Chương 15: Thêm các Slice tương tác và Rollovers
Chương 16: Tạo ảnh động cho trang web của bạn
Chương 17: Thiết lập các thông số của máy tính cho việc quản lý màu sắc
Chương 18: Xuất bản và in ấn với màu sắc phù hợp


nếu thấy hay thì thanks hộ một tiếng :D :D
 • 175


#71 Mẹo sử dụng AutoCAD

Posted by Nguyen Hoanh trong 09 January 2007 - 10:50 AM

Bạn đang cần chọn một đối tượng nằm ở phía dưới một đối tượng khác, bạn làm như thế nào? có một cách rất đơn giản: khi chọn bạn nhấn thêm ctr, pick 1 lần nếu trúng rồi thì thôi, nếu chưa trúng thì pick thêm lần nữa nó sẽ chọn xoay vòng các đối tượng nằm tại 1 vị trí cho đến lúc đối tượng bạn chọn là thì bạn nhấn phím space (enter hoặc phải chuột).

Bạn đang bật một lúc nhiều lựa chọn osnap, vì thế khi bạn di chuột đến gần đối tượng, thay vào bắt theo cách bạn mong muốn, AutoCAD lại chọn kiểu snap không đúng? bạn chỉ cần nhấn phím tab chức năng osnap sẽ thay đổi xoay vòng cho đến kiểu bạn muốn thì thôi.
 • 168


#1852 Các block

Posted by Nguyen Hoanh trong 29 April 2007 - 05:00 PM

Hình đã gửi
http://www.cadviet.com/upfiles/dwg/car1.zip
http://www.cadviet.com/upfiles/dwg/car2.zip
http://www.cadviet.com/upfiles/dwg/car3.zip
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hình đã gửi
http://www.cadviet.com/upfiles/dwg/constructiondetail1.zip
http://www.cadviet.com/upfiles/dwg/constructiondetail2.zip
http://www.cadviet.com/upfiles/dwg/constructiondetail3.zip
http://www.cadviet.com/upfiles/dwg/constructiondetail4.zip
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hình đã gửi
http://www.cadviet.com/upfiles/dwg/furniture1.zip
http://www.cadviet.com/upfiles/dwg/furniture2.zip
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hình đã gửi
http://www.cadviet.com/upfiles/dwg/Kitchen1.zip
http://www.cadviet.com/upfiles/dwg/kitchen2.zip
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hình đã gửi
http://www.cadviet.com/upfiles/dwg/people.zip
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hình đã gửi
http://www.cadviet.com/upfiles/dwg/plan1.zip
http://www.cadviet.com/upfiles/dwg/plan2.zip
http://www.cadviet.com/upfiles/dwg/plan3.zip
http://www.cadviet.com/upfiles/dwg/plan4.zip
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hình đã gửi
http://www.cadviet.com/upfiles/dwg/sport.zip
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hình đã gửi
http://www.cadviet.com/upfiles/dwg/wc1.zip
http://www.cadviet.com/upfiles/dwg/wc2.zip
 • 116


#1013 Share-Bản đồ quy hoạch chi tiết thành phố Hà Nội

Posted by Nguyen Hoanh trong 17 March 2007 - 07:39 PM

Dưới đây là bản đồ quy hoạch chi tiết các quận, huyện thuộc thành phố Hà Nội. Và bản đồ quy hoạch chi tiết của toàn bộ thành phố Hà Nội
Tất cả các file ảnh lớn đã được nén dạng zip, password là www.cadviet.com

Quy hoạch chi tiết thành phố Hà Nội:
Hình đã gửi
Download zip file

Quy hoạch chi tiết quận Ba Đình:
Hình đã gửi
Download zip file

Quy hoạch chi tiết quận Cầu Giấy:
Hình đã gửi
Download zip file

Quy hoạch chi tiết huyện Đông Anh:
Hình đã gửi
Download zip file

Quy hoạch chi tiết Quận Đống Đa:
Hình đã gửi
Download zip file

Quy hoạch chi tiết Huyện Gia Lâm :
Hình đã gửi
Download zip file

Quy hoạch chi tiết Quận Hai Bà Trưng:
Hình đã gửi
Download zip file

Quy hoạch chi tiết Quận Hoàn Kiếm:
Hình đã gửi
Download zip file

Quy hoạch chi tiết Huyện Sóc Sơn :
Hình đã gửi
Download zip file

Quy hoạch chi tiết Quận Tây Hồ:
Hình đã gửi
Download zip file

Quy hoạch chi tiết Quận Thanh Trì:
Hình đã gửi
Download zip file

Quy hoạch chi tiết Quận Thanh Xuân:
Hình đã gửi
Download zip file

Quy hoạch chi tiết Quận Từ Liêm:
Hình đã gửi
Download zip file


 • 112


#14926 Tai lieu Etabs(vietnamese)

Posted by leevan trong 24 March 2008 - 08:55 AM

http://www.box.net/shared/4ap8loug4k

mirror: http://www.cadviet.c...abs_cadviet.pdf
Nếu hay bấm jùm nút thanks <_<
 • 109


#9164 Ebook: Dữ liệu KTS

Posted by bemove trong 05 December 2007 - 03:51 PM

Ebook: Dữ liệu Kiến trúc sư - tác giả Peter Neufert. Phiên bản tiếng Anh. Mời các bạn download :)
Hình đã gửi


Download Neufert 3 Edition
(re-up) • 105


#457 Chi tiết cấu tạo mái ngói

Posted by Nguyen Hoanh trong 29 January 2007 - 01:13 PM

Đây là một số hình ảnh và file chi tiết cấu tạo mái ngói của hãng CPAC, mọi người có thể tham khảo.
http://www.cadviet.com/upfiles/NgoiLop.zip
Posted ImagePosted ImagePosted ImagePosted ImagePosted ImagePosted ImagePosted ImagePosted ImagePosted Image
 • 103


#73 Thư viện chi tiết cấu tạo AutoCAD

Posted by Nguyen Hoanh trong 10 January 2007 - 11:42 AM

Chi tiết cấu tạo nền sàn mái
http://www.cadviet.com/upfiles/dwg/NenSan.zip
Posted Image

Chi tiết trần
http://www.cadviet.com/upfiles/dwg/CTTran.zip
Posted Image

Chi tiết cấu tạo cửa chống cháy
http://www.cadviet.com/upfiles/dwg/CuaChongChay.zip
Posted Image

Chi tiết cấu tạo chớp Hunter
http://www.cadviet.com/upfiles/dwg/hunter1.zip
http://www.cadviet.com/upfiles/dwg/hunter2.zip
Posted Image

Chi tiết cấu tạo trần, vách nhẹ UCO
http://www.cadviet.com/upfiles/dwg/TranVachUCO.zip
Posted Image

Chi tiết chống thấm
http://www.cadviet.com/upfiles/dwg/ChongTham.zip
Posted Image
 • 99


#56133 Share-Video học Cad 2008

Posted by tucdrom trong 16 April 2009 - 10:01 PM

Xin gửi đến diễn đàn bộ sưu tập video hướng dẫn học AutoCad2008 từ căn bản đến nâng cao,giành cho mọi đối tượng của Cadviet từ:người mới học Cad cho đến những người biết và thành thạo Cad.Video = tiếng Anh nhưng tucdrom nghĩ chắc mọi người rất dễ học vì hình ảnh Video rất trực quan,không phải là 1 mớ lý thuyết xuông.
Mở hàng = tập các Video trong level 1,có 3 level(từ 1-->3).Các level tiếp theo mức độ nâng cao tăng dần.Nếu được đông đảo mọi người yêu cầu thì tucdrom sẽ post tiếp.

Level 1:Căn bản

Video 1:Mô tả các cách khác nhau để bắt đầu một lệnh trong AutoCAD.
Link: http://www.cadviet.c..._in_AutoCAD.rar

Video 2:Sử dụng các lệnh Rectangle, Multi Line, Extend, Offset, Trim and Osnaps.
Link: http://www.cadviet.c...ssignment_2.rar

Video 3:Thực hành bằng cách sử dụng các lệnh vẽ thông thường và các lệnh hiệu chỉnh.
Link: http://www.cadviet.c.../exercise_3.rar

Video 4:Thực hành sử dụng Object Snaps.
Link: http://www.cadviet.c.../exercise_4.rar

Video 5:Thực hành lệnh Trim và Offset.
Link: http://www.cadviet.c...les/bonus_1.rar

Video 6:Kỹ thuật tăng độ chính xác của đầu vào trong Cad.
Link: http://www.cadviet.c...ssignment_3.rar

Video 7:Thực hành với kỹ thuật chính xác trên Cad.part1.
Link: http://www.cadviet.c...les/extra_5.rar

Video 8:Thực hành với kỹ thuật chính xác trên Cad.part2.
Link: http://www.cadviet.c...les/extra_6.rar

Video 9:Selecting Objects - Part 1.
Link: http://www.cadviet.c...es/zoom_pt1.rar

Video 10:Selecting Objects - Part 2.
Link: http://www.cadviet.c...es/select_2.rar

Video 11:Sử dụng lệnh Move, Copy, Stretch and Mirror.
Link: http://www.cadviet.c...ssignment_4.rar

Video 12:Thực hành các lệnh hiệu chỉnh(Modify).
Link: http://www.cadviet.c...les/extra_7.rar

Video 13:Thực hành với lệnhArray và Offset.
Link: http://www.cadviet.c...es/extra_13.rar

Video 14:Tạo hình = cách sử dụng các lệnh hiệu chỉnh part1.
Link: http://www.cadviet.c...es/extra_09.rar

Video 15:Tạo hình = cách sử dụng các lệnh hiệu chỉnh part2.
Link: http://www.cadviet.c...s/extra_010.rar

Video 16:Zoom and Pan trong AutoCad.
Link: http://www.cadviet.c...es/zoom_pan.rar

Để xem được các đoạn Video trên,mọi người hãy dùng chương trình SWF & FLV Player.
ps:Nếu thấy hay mọi người hãy tick thanks :cheers: để ủng hộ cho tucdrom nhé !!


(pass giải nén:www.cadviet.com):)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ps:bài viết trên đã được tucdrom edit lại vào lúc 5h20'(pm) ngày 21/05/2009

 • 99


#10433 Tài liệu CAD 3D nè.

Posted by pikeman286 trong 27 December 2007 - 01:57 PM

đây là tài liệu cad 3D.các bạn thử xài xem.
<a href="http://www.mediafire.com/?1pzxwjmtnwj" target="_blank">http://www.mediafire.com/?1pzxwjmtnwj</a>
mirror: http://www.cadviet.c...k/sachcad3d.pdf
 • 98


#1035 Những vấn đề cơ bản về Layout

Posted by bemove trong 18 March 2007 - 02:47 PM

5. Đóng băng (Freeze) Layer trong từng khung nhìn

Một trong những ưu điểm khi sử dụng layout đó là bạn có thể lựa chọn đóng băng các layer khác nhau trong mỗi khung nhìn mà không ảnh hưởng đến các khung nhìn khác.

Hình đã gửi


Cách nhanh nhất để đóng băng layer trong từng khung nhìn là dùng Layer Properties Manager.

Hình đã gửi
6. Bật và tắt Khung nhìn

Bạn có thể tiết kiệm thời gian load bản vẽ bằng cách tắt đi những khung nhìn không cần thiết lúc chỉnh sửa bản vẽ.

Hình đã gửi

Nếu bạn không muốn in khung nhìn cũng có thể dùng cách này.

7.Align các khung nhìn


Bạn có thể dóng các đối tượng ở khung nhìn này với các đối tượng ở khung nhìn khác mà không cận phải dùng lệnh move trong model space. Bằng lệnh MVSETUP và chọn Option Align.

Hình đã gửi
8. Xoay các khung nhìn

Bạn có thể xoay khung nhìn bằng cách dùng lệnh UCS và lệnh PLAN.


Hình đã gửi

Thử tưởng tượng sẽ khó khăn thế nào nếu không dùng cách này để trình bay 1 bản vẽ san nên với sơ đồ tuyến và trắc dọc. :lol:
9. Dimstyle
Nếu vẽ trong model bạn phải tạo rất nhiều Dim style cho các tỷ lệ khác nhau nhưng nếu vẽ trên không gian giấy bạn chỉ cần tạo 1 Dim style duy nhất với cách chọn Fit như sau.

Hình đã gửi

10. Tạo khung tên trong layout

Một cách đơn giản và cơ bản nhất để tạo khung tên trong layout đó là bạn tạo khung tên với tỷ lệ 1:1 sau đó sắp xếp các khung nhìn vào trong khung tên với tỷ lệ tùy ý. Khi in đặt tỷ lệ là 1:1 sẽ cho xuất bản vẽ đúng tỷ lệ. Việc quản lý bản vẽ và xuất bản vẽ cũng trở nên đơn giản hơn rất nhiều
 • 93


#27484 Bản đồ giao thông Việt Nam

Posted by bemove trong 12 August 2008 - 11:15 PM

File mẫu


Hình đã gửi


http://www.cadviet.c...ang_CaoBang.jpg
http://www.cadviet.c...Bien_LaoCai.jpg
http://www.cadviet.c...iang_LaoCai.jpg
http://www.cadviet.c...Can_LangSon.jpg
http://www.cadviet.c...nBien_SonLa.jpg
http://www.cadviet.c...hPhuc_SonLa.jpg
http://www.cadviet.c...ang_BacNinh.jpg
http://www.cadviet.c...ang_BacNinh.jpg
http://www.cadviet.c...hHoa_NgheAn.jpg
http://www.cadviet.c...hHoa_NgheAn.jpg
http://www.cadviet.c...oa_NinhBinh.jpg
http://www.cadviet.c...hHoa_NgheAn.jpg
http://www.cadviet.c...h_QuangBinh.jpg
http://www.cadviet.c...uangTri_Hue.jpg
http://www.cadviet.c...ng_QuangNam.jpg
http://www.cadviet.c...Ngai_KonTum.jpg
http://www.cadviet.c...aLai_PhuYen.jpg
http://www.cadviet.c...Dinh_GiaLai.jpg
http://www.cadviet.c...ng_KhanhHoa.jpg
http://www.cadviet.c...g_BinhPhuoc.jpg
http://www.cadviet.c...Dong_DakLak.jpg
http://www.cadviet.c..._HCM_LongAn.jpg
http://www.cadviet.c...hDuong_BRVT.jpg
http://www.cadviet.c...hDuong_BRVT.jpg
http://www.cadviet.c...ho_DongThap.jpg
http://www.cadviet.c...Tho_TraVinh.jpg
http://www.cadviet.c...Trang_CaMau.jpg


 • 91


#74933 NHÀ XƯỞNG các lọai (Acad)

Posted by THE HIEP trong 04 October 2009 - 11:12 AM

Hơn 100MB dữ liệu nhà xưởng các lọai share cho các AE tham khảo:
http://www.mediafire...lkc3loymym/HOAN CONG POUCHEN.rar
http://www.mediafire...e/m3lwznogron/F no.35 AMATA.rar
http://www.mediafire...mjy3mtitj/THANH BINH SONG MAY.rar
http://www.mediafire...2vjyqz5t2/XUONG NHI HIEP.rar
http://www.mediafire...ogjmzgxwzn/King Grating.rar
http://www.mediafire...n2d2m0kjj/XUONG KENFON.rar
http://www.mediafire...zwnzdymmyx4/NHA XUONG REMAIN.rar.

-----------------------
mirror:
http://www.cadviet.c...congpouchen.rar
http://www.cadviet.c...xuongremain.rar
http://www.cadviet.c...xuongkenfon.rar
http://www.cadviet.c...kinggrating.rar
http://www.cadviet.c.../fno35amata.rar
http://www.cadviet.c...binhsongmay.rar
http://www.cadviet.c...uongnhihiep.rar
 • 80


#55480 Thư viện block cho AutoCad.

Posted by tucdrom trong 12 April 2009 - 02:07 AM


1 thư viện gồm rất nhiều Block cho các ngành như:Kiến trúc,Điện,Giao thông... download free !!!
ps:thanks động viên cho em các bác nhé!! :cheers:

 • 76


#23678 Render bằng Vray dành cho người mới bắt đầu

Posted by kieumanh trong 10 July 2008 - 05:01 PM

Thời gian qua, sau khi gia nhập vào diễn đàn Cad Viet tôi đã học hỏi được rất nhiều từ các tài liệu của diễn đàn. Qua quá trinh mầy mò nghiên cứu tôi dịch được một ít tài liệu. Trên tinh thần "share and share with free". Tôi đã cố gắng dịch sát với tài liệu của nước ngoài (không nhớ là của trang nào nữa), đảm bảo tinh thần chủ đạo của tác giả.
Tài liệu dịch song ngữ dành cho những ai có nhu cầu tham khảo bản gốc khi không hiểu được bản dịch. Tôi đã rất cố gắng để dịch cả những thuật ngữ chuyên dùng trong Vray và giữ nguyên từ gốc trong bản dịch.
Mong anh em cổ vũ. Rất vui được nhận những lời góp ý gần xa. Ai co thể dịch đúng và sát nghĩa hơn xin vui lòng ghi tên tôi trong phần tập thể người dịch: Kiều Mạnh.
Xin mời down tài liệu tại đây:
Render Vray Studio Lighting Setup
Vray material setting tutorial (Cái bản này là English, bác nào quan tâm thì chịu khó dịch nhé).
 • 75


#1809 Nối các line, arc, lwpolyline không chạm nhau

Posted by Nguyen Hoanh trong 27 April 2007 - 08:39 AM

Khi bạn muốn nối các line, arc, polyline thành 1 nhưng chúng lại không chạm nhau? Bạn dùng tham số Mutiple ngay sau khi sử dụng lệnh pline, sau đó sử dụng chức năng join:
Command: pe
PEDIT Select polyline or [Multiple]: m
Select objects: Specify opposite corner: 11 found
Select objects:
Enter an option [Close/Open/Join/Width/Fit/Spline/Decurve/Ltype gen/Undo]: j
Join Type = Extend
Enter fuzz distance or [Jointype] <8.0270>: 5.0
10 segments added to polyline
Enter an option [Close/Open/Join/Width/Fit/Spline/Decurve/Ltype gen/Undo]:

Trước khi dùng:
Hình đã gửi

Sau khi dùng:
Hình đã gửi
 • 73


#10334 Hướng dẫn lập trình Lisp

Posted by ssg trong 26 December 2007 - 08:58 AM

Tự tay mình lập một chương trình Lisp có gì khác so với nhờ ai đó làm? Chưa cần xét kết quả, điểm khác nhau rất cơ bản là bạn sẽ có được cái cảm giác rất là khoái chí (không thể diễn tả) khi chạy thử chương trình.
Ssg lập topic này không ngoài mục đích tạo điều kiện cho các bạn tự mình tìm hiểu và khám phá cái cảm giác "khoái chí không thể diễn tả" nói trên.
Với tinh thần "Share is Receive", ssg cũng mong các bạn đã thành thạo Lisp quan tâm giúp đỡ các bạn mới để cộng đồng Lisp của CadViet ngày càng đông vui và tạo được nhiều chương trình hữu ích.
Để bắt đầu, ssg post lại một bài viết cũ, nhưng có lẽ vẫn còn mới đối với một số bạn. Hy vọng sẽ giúp được chút gì đó cho các bạn mới tiếp cận với Lisp:

http://www.cadviet.c...les/Relax_1.zip

Download, giải nén rồi đọc file *.doc
 • 70


#139 Thế nào là một bản vẽ chuyên nghiệp

Posted by ktsChen trong 16 January 2007 - 05:44 PM

Để có 1 bản vẽ được gọi là pro thực ra rất đơn giản để đạt được, nhưng cái quan trọng làbạn làm việc ở đâu thì phải theo cách làm việc nơi đó. Tôi đã từng bị thay đổi rất nhiều cách làm việc trên bản vẽ nhưng tôi thấy có 1 cách làm việc trên bản vẽ có thể đáp ứng dễ dàng ở bất cứ nơi làm việc nào :

- quản lí LAYER : đặt tên chính xác các layer chính
- đặt riêng layer : Dim , Text
- tất cả các block đưa về 1 layer chung
- đặt 3 layer đặc biệt : Betone, tường, nét cắt (cái này rất quan trọng để khi nhìn bản vẽ biết luôn cả về cấu tạo nếu sai hoặc thiếu chỗ nào sẽ biết ngay, 3 layer này có thể cùng 1 màu nhưng khác về tên để khi in ra vẫn bằng nét)
- tất cả các nét kín nên BO lại thành 1 đường để các nét vẽ không bị chồng chéo
- Dim text luôn đi theo tỉ lệ bản vẽ (bản vẽ tỉ lệ bao nhiêu thì DIM TEXt tỉ lệ bấy nhiêu) để khi in ra tất cả DIM TEXt của các bản vẽ có tỉ lệ khác nhau nhưng chúng vẫn có kích thước bằng nhau (Text cso thể dùng lệnh ALIGN, Dim dùng SCALE FACTOR _ cách tốt nhất là dùng DIM TEXT bên LATOUT, ở đó chỉ sử dụng 1 ĐIM, 1 TEXT)
- các chú thích nên ở phía bên ngoài (vẽ các đường dẫn) để tránh TEXT đè lên công trình mình vẽ thể hiện
- Bnã vẽ thể hiện rõ ràng, càng ít LAYER cang tốt nhưng dễ nhìn , dễ hiểu luôn được tính chất, rõ ràng ....

TRÊN ĐÂY LÀ 1 TRONG HNỮNG CÁCH QUẢN LÍ BẢN VẼ VÀ THỂ HIỆN 1 CÁCH ĐƠN GIẢN NHƯNG NHANH GỌN. CHÚC CÁC BẠN ĂN PHÁT NÀY NGON MIỆNG ... KHÀ KHÀ
 • 68