Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
 • Thông báo

  • Nguyen Hoanh

   CADViet đã hoàn tất nâng cấp   14/09/2017

   Chào các bạn, CADViet đã hoàn tất việc nâng cấp lên phiên bản mới. Tất cả các chức năng đã hoạt động theo kỳ vọng của ban quản trị. Nếu có vấn đề gì cần phản hồi, các bản post ở đây nhé: Trân trọng, Nguyễn Hoành.
DanKhaosat

Đếm, sắp xếp, ghi thông tin Block

Các bài được khuyến nghị

DanKhaosat    14

Kính nhờ các cao thủ, mình có bài toán thế này:

 1. Có 1 điểm chuẩn (có tọa độ x,y)
 2. Xung quanh điểm chuẩn này có các Block (ở các layer, mầu sắc khác nhau)
 3. Mình muốn chọn các Block quanh điểm chuẩn trong cửa sổ ( cửa sổ này có góc dưới là x-30, y-30 và góc trên là x+30, y+30 số 30 là ví dụ có thể 20, 25, 35…)
 4. Các Block này mình muốn sắp xếp theo thứ tự theo khoảng cách đến điểm chuẩn từ gần nhất đến xa nhất.
 5. Các Block này chứa các thông tin sau ghi ra màn hình theo vị trí mình chỉ:
 • Vị trí hướng đông, tây, nam, bắc, đông nam… so với điểm chuẩn.
 • Tên Block
 • Khoảng cách từ Block đến điểm chuẩn

Rất mong các cao thủ chỉ bảo!http://www.cadviet.com/upfiles/3/123341_2727871m_xây_d7921ng_t7853p_h7907p_block.rar

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Doan Van Ha    2.680

Kính nhờ các cao thủ, mình có bài toán thế này:

 1. Có 1 điểm chuẩn (có tọa độ x,y)
 2. Xung quanh điểm chuẩn này có các Block (ở các layer, mầu sắc khác nhau)
 3. Mình muốn chọn các Block quanh điểm chuẩn trong cửa sổ ( cửa sổ này có góc dưới là x-30, y-30 và góc trên là x+30, y+30 số 30 là ví dụ có thể 20, 25, 35…)
 4. Các Block này mình muốn sắp xếp theo thứ tự theo khoảng cách đến điểm chuẩn từ gần nhất đến xa nhất.
 5. Các Block này chứa các thông tin sau ghi ra màn hình theo vị trí mình chỉ:
 • Vị trí hướng đông, tây, nam, bắc, đông nam… so với điểm chuẩn.
 • Tên Block
 • Khoảng cách từ Block đến điểm chuẩn

Rất mong các cao thủ chỉ bảo!http://www.cadviet.com/upfiles/3/123341_2727871m_xây_d7921ng_t7853p_h7907p_block.rar

Lần đầu tiên thấy bạn nêu 1 y/c khá rành mạch (những lần trước thì y/c của bạn thường rất khó hiểu). Tuy nhiên, có 3 vấn đề thắc mắc:

1). "theo vị trí mình chỉ"  nghĩa là thế nào? Trong khi vị trí của chúng đã được xác định.

2). Nếu 1 block, ví dụ nằm giữa hướng "Bắc" và "Đông - Bắc" thì ghi hướng là "Bắc, Đông - Bắc" phải không?

3). Vị trí của Block được quy định là điểm chèn của Block phải không?

Tôi đang bận. Nếu 2 ngày sau chưa ai giúp thì tôi viết cho bạn.

 • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
DanKhaosat    14

Lần đầu tiên thấy bạn nêu 1 y/c khá rành mạch (những lần trước thì y/c của bạn thường rất khó hiểu). Tuy nhiên, có 3 vấn đề thắc mắc:

1). "theo vị trí mình chỉ"  nghĩa là thế nào? Trong khi vị trí của chúng đã được xác định.

2). Nếu 1 block, ví dụ nằm giữa hướng "Bắc" và "Đông - Bắc" thì ghi hướng là "Bắc, Đông - Bắc" phải không?

3). Vị trí của Block được quy định là điểm chèn của Block phải không?

Tôi đang bận. Nếu 2 ngày sau chưa ai giúp thì tôi viết cho bạn.

Cảm ơn bạn Hà đã quan tâm!

1. Theo vị trí mình chỉ -- cũng có thể là tại vị trí Block đó luôn bạn ạ!

2. Nếu 1 block, ví dụ nằm giữa hướng "Bắc" và "Đông - Bắc" thì ghi hướng là "Bắc, Đông - Bắc" phải không?--> Trong hình vẽ gửi kèm mình cũng ghi rõ giữa Đông- Bắc thì là Đông Bắc; Đông- Nam thì là Đông Nam...

3. Vị trí của Block được quy định là điểm chèn của Block phải không? --> Đúng là điểm chèn của Block đó bạn!

Rất mong được bạn quan tâm chỉ giúp!

3. Đúng

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
tien2005    97

BẠn thử cái này, chỉ ghi theo 8 hướng

không biết đặt tên gì, thôi thì NONAME :(

(defun c:NoName	(/ p0 p1 ss pn ang dirr dxf maketext)
 (defun dxf (code e) (cdr (assoc code (entget e))))
 (defun maketext (p height str)
  (entmake (list (cons 0 "TEXT")
		  (cons 10 p)
		  (cons 40 height)
		  (cons 1 str)
	   )
  )
 )
 (or rank# (setq rank# 30))
 (setq	rank# (cond ((getint (strcat "\nDo lon cua so de chon <"
				   (rtos rank# 2 0)
				   ">: "
			   )
		   )
		  )
		  (rank#)
	   )
 )
 (command ".undo" "be")
 (while (and (setq p0 (getpoint "\nChon diem chuan: "))
	   (setq ss
		   (ssget "x"
			  (list (cons 0 "insert")
				 (cons -4 ">=,>=,*")
				 (cons 10 (mapcar '- p0 (list rank# rank# rank#)))
				 (cons -4 "<=,<=,*")
				 (cons 10 (mapcar '+ p0 (list rank# rank# rank#)))

			  )
		   )
	   )
	 )
  (setq p1
	  (cond
	   ((getpoint
		"\nChon diem ghi ket qua hoac enter de ghi tai diem chuan: "
	   )
	   )
	   (p0)
	  )
  )

  (setq
   ss (vl-sort (vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex ss)))
		 '(lambda (x y)
		   (<	(distance p0 (dxf 10 x))
			(distance p0 (dxf 10 y))
		   )
		  )
	 )
  )
  (foreach n ss
   (setq pn	(dxf 10 n)
	  ang	(angle p0 pn)
   )
   (cond
	((or (>= (/ pi 8) ang) (< (/ (* 15 pi) 8) ang))
	 (setq dirr "Dong")
	)
	((>= (/ (* 3 pi) 8) ang) (setq dirr "Dong Bac"))
	((>= (/ (* 5 pi) 8) ang) (setq dirr "Bac"))
	((>= (/ (* 7 pi) 8) ang) (setq dirr "Tay Bac"))
	((>= (/ (* 9 pi) 8) ang) (setq dirr "Tay"))
	((>= (/ (* 11 pi) 8) ang) (setq dirr "Tay Nam"))
	((>= (/ (* 13 pi) 8) ang) (setq dirr "Nam"))
	((>= (/ (* 15 pi) 8) ang) (setq dirr "Dong Nam"))
   )
   (maketext p1 2.5 dirr)
   (maketext	(setq p1 (mapcar '- p1 (list 0 5 0)))
		2.5
		(dxf 2 n)
   )
   (maketext	(setq p1 (mapcar '- p1 (list 0 5 0)))
		2.5
		(strcat "L=" (rtos (distance p0 pn) 2 2))
   )
   (setq p1 (mapcar '- p1 (list 0 8 0)))
  )					;for

 )					;while
 (command ".undo" "en")
 (princ)
)

 

 • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Doan Van Ha    2.680

Không hiểu hết ý của bạn ở cái đoạn "mình chỉ" nên tạm thế này.


; Font va Height cua Text theo Current Text.
(defun C:HA(/ pc cr ptd ppt ss lst pg ten dis goc hng)
 (setq pc (getpoint "\nChon diem chuan: "))
 (setq cr (getreal "\nNhap chieu rong khung Window: "))
 (setq ptd (polar pc (* 1.25 pi) (* (/ cr 2) (sqrt 2))))
 (setq ppt (polar pc (* 0.25 pi) (* (/ cr 2) (sqrt 2))))
 (setq ss (ssget "c" ptd ppt '((0 . "Insert"))))
 (setq lst (vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex ss))))
 (setq lst (vl-sort lst '(lambda(e1 e2) (< (distance pc (cdr (assoc 10 (entget e1)))) (distance pc (cdr (assoc 10 (entget e2))))))))
 (foreach ent lst
  (setq pg (cdr (assoc 10 (entget ent)))) 
  (setq ten (cdr (assoc 2 (entget ent))))
  (setq dis (distance pc pg))
  (setq goc (angle pc pg))
  (setq hng
   (cond
    ((equal goc 0 1E-3) "D")
((equal goc (/ pi 2) 1E-3) "B")
((equal goc pi 1E-3) "T")
((equal goc (* 1.5 pi) 1E-3) "N")
    ((< 0 goc (/ pi 2)) "DB")
((< (/ pi 2) goc pi) "TB")
((< pi goc (* 1.5 pi)) "TN")
((< (* 1.5 pi) goc (* 2 pi)) "DN")))
  (entmakex (list (cons 0 "TEXT") (cons 10 pg) (cons 40 (getvar 'textsize)) (cons 1 (strcat hng "_" ten "_" (rtos dis 2 2)))))))
 

 • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
DanKhaosat    14

Cảm ơn bạn  tien2005 bạn làm chuẩn thế đúng ý mình rồi

Mình quên bạn có thể bổ sung thêm cho mình ghi tên tại vị trí Block từ gần nhất đến xa nhất theo A, B, C... được không?

Cám ơn bạn nhiều!

Chương trình bạn Hạ khi mình load vào nó báo ; error: syntax error Mình không tìm ra chỗ nào bạn ạ!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
DanKhaosat    14

Bỏ cái chữ <span> đi. Đây là lỗi CadViet.

Bạn Hạ có thể bổ sung thêm cho mình ghi tên tại vị trí Block từ gần nhất đến xa nhất theo A, B, C... được không?

Cám ơn bạn nhiều!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
DanKhaosat    14

A, B, C... là thay "hướng", "tên block" hay "khoảng cách"?

A, B, C là đọc lập không thay "hướng", "tên block" hay "khoảng cách"

ABC như 1,2 3,... bạn ạ

Xin lỗ bạn mình vừa ấn nhầm nút!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Doan Van Ha    2.680

Đây. Nhưng hết chữ cái thì ráng chịu nghe!


; Font va Height cua Text theo Current Text.
(defun C:HA(/ pc cr ptd ppt ss lst pg ten dis goc hng x)
 (setq pc (getpoint "\nChon diem chuan: "))
 (setq cr (getreal "\nNhap chieu rong khung Window: "))
 (setq ptd (polar pc (* 1.25 pi) (* (/ cr 2) (sqrt 2))))
 (setq ppt (polar pc (* 0.25 pi) (* (/ cr 2) (sqrt 2))))
 (setq ss (ssget "c" ptd ppt '((0 . "Insert"))))
 (setq lst (vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex ss))))
 (setq lst (vl-sort lst '(lambda(e1 e2) (< (distance pc (cdr (assoc 10 (entget e1)))) (distance pc (cdr (assoc 10 (entget e2))))))))
 (setq x 65)
 (repeat (length lst)
  (setq ent (nth (- x 65) lst))
  (setq pg (cdr (assoc 10 (entget ent)))) 
  (setq ten (cdr (assoc 2 (entget ent))))
  (setq dis (distance pc pg))
  (setq goc (angle pc pg))
  (setq hng
   (cond
    ((equal goc 0 1E-3) "D")
((equal goc (/ pi 2) 1E-3) "B")
((equal goc pi 1E-3) "T")
((equal goc (* 1.5 pi) 1E-3) "N")
    ((< 0 goc (/ pi 2)) "DB")
((< (/ pi 2) goc pi) "TB")
((< pi goc (* 1.5 pi)) "TN")
((< (* 1.5 pi) goc (* 2 pi)) "DN")))
  (entmakex (list (cons 0 "TEXT") (cons 10 pg) (cons 40 (getvar 'textsize)) (cons 1 (strcat (chr x) "_" hng "_" ten "_" (rtos dis 2 2)))))
  (setq x (1+ x))))
 

 • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
DanKhaosat    14

Đây. Nhưng hết chữ cái thì ráng chịu nghe!


; Font va Height cua Text theo Current Text.
(defun C:HA(/ pc cr ptd ppt ss lst pg ten dis goc hng x)
 (setq pc (getpoint "\nChon diem chuan: "))
 (setq cr (getreal "\nNhap chieu rong khung Window: "))
 (setq ptd (polar pc (* 1.25 pi) (* (/ cr 2) (sqrt 2))))
 (setq ppt (polar pc (* 0.25 pi) (* (/ cr 2) (sqrt 2))))
 (setq ss (ssget "c" ptd ppt '((0 . "Insert"))))
 (setq lst (vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex ss))))
 (setq lst (vl-sort lst '(lambda(e1 e2) (< (distance pc (cdr (assoc 10 (entget e1)))) (distance pc (cdr (assoc 10 (entget e2))))))))
 (setq x 65)
 (repeat (length lst)
  (setq ent (nth (- x 65) lst))
  (setq pg (cdr (assoc 10 (entget ent)))) 
  (setq ten (cdr (assoc 2 (entget ent))))
  (setq dis (distance pc pg))
  (setq goc (angle pc pg))
  (setq hng
   (cond
    ((equal goc 0 1E-3) "D")
((equal goc (/ pi 2) 1E-3) "B")
((equal goc pi 1E-3) "T")
((equal goc (* 1.5 pi) 1E-3) "N")
    ((< 0 goc (/ pi 2)) "DB")
((< (/ pi 2) goc pi) "TB")
((< pi goc (* 1.5 pi)) "TN")
((< (* 1.5 pi) goc (* 2 pi)) "DN")))
  (entmakex (list (cons 0 "TEXT") (cons 10 pg) (cons 40 (getvar 'textsize)) (cons 1 (strcat (chr x) "_" hng "_" ten "_" (rtos dis 2 2)))))
  (setq x (1+ x))))
 

CẢM ƠN BẠN HẠ!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay


×