Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
www.vs

sap xep cac dim thang hang

Các bài được khuyến nghị

em tìm mãi trên diễn đàn mà chỉ thấy có lisp sắp xếp đường chân kích thước thẳng hàng còn các dimension lines thì ko thẳng hang theo, em mun có 1 lisp sắp xếp cả đường chân kích thước và dimension lines của các dim thằng hàng nhau.ai bít xin chỉ júp!!cảm ơn nhìu nhìu

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

ban thu dung lisp dan khoang cach cac dim nay thu:

 

Lenh: SD

 

(defun c:sd ()

(defun ss2ent (ss / sodt index lstent)

(setq

sodt (cond

(ss (sslength ss))

(t 0)

)

index 0

)

(repeat sodt

(setq ent (ssname ss index)

index (1+ index)

lstent (cons ent lstent)

)

)

(reverse lstent)

)

(defun hoanh_newerror (msg)

(if (and (/= msg "Function cancelled")

(/= msg "quit / exit abort")

)

(princ (strcat "\n" msg))

)

(done)

)

;;----------

(defun init ()

(setq

HOANH_CMD (getvar "CMDECHO")

HOANH_OLDERROR *error*

*error* hoanh_newerror

 

)

(setvar "CMDECHO" 0)

(command ".undo" "BE")

)

;;----------

(defun done ()

(command ".redraw")

(command ".undo" "E")

(if HOANH_CMD

(setvar "CMDECHO" HOANH_CMD)

)

(if HOANH_OLDERROR

(setq *error* HOANH_OLDERROR)

)

(princ)

)

;;----------

 

(defun cdim (entdt pchan pduong / tt old10

old13 old14 new10 new13 new14 p10n

p13n p14n p10o p13o p14o gocduong

gocchan pchanb pduongb loaidim

)

(defun chanvuonggoc (ph p1 p2 / ptemp pkq goc)

(setq

goc (+ (angle p1 p2) (/ pi 2.0))

ptemp (polar ph goc 1000.0)

pkq (inters ph ptemp p1 p2 nil)

)

pkq

)

(setq

tt (entget entdt)

old10 (assoc '10 tt)

old13 (assoc '13 tt)

old14 (assoc '14 tt)

p10o (cdr old10)

p13o (cdr old13)

p14o (cdr old14)

loaidim (logand (cdr (assoc '70 tt)) 7)

gocduong (cond

((= loaidim 1) (angle p13o p14o))

((= loaidim 0) (cdr (assoc '50 tt)))

(t nil)

)

pchan (cond

(pchan (list (car pchan) (cadr pchan) 0.0))

(t pchan)

)

pduong (cond

(pduong (list (car pduong) (cadr pduong) 0.0))

(t pduong)

)

 

)

(if gocduong

(progn

(if pchan

(setq

pchanb (polar pchan gocduong 1000.0)

p13n (chanvuonggoc

(list (car p13o) (cadr p13o) 0.0)

pchan

pchanb

)

p14n (chanvuonggoc

(list (car p14o) (cadr p14o) 0.0)

pchan

pchanb

)

new13 (cons 13 p13n)

new14 (cons 14 p14n)

tt (subst new13 old13 tt)

tt (subst new14 old14 tt)

)

)

(if pduong

(setq

pduongb (polar pduong gocduong 1000.0)

p10n (chanvuonggoc

(list (car p10o) (cadr p10o) 0.0)

pduong

pduongb

)

new10 (cons 10 p10n)

tt (subst new10 old10 tt)

)

)

(entmod tt)

)

)

gocduong

)

 

(defun textdimheight (ent / tmp)

(command ".copy" ent "" (list 0.0 0.0 0.0) "@")

(command ".explode" (entlast) "")

(setq tmp (cdr (assoc 40 (entget (entlast)))))

(command ".erase" "p" "")

tmp

)

(defun phia (p1 p2 p3 / x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3)

(setq

x1 (car p1)

y1 (cadr p1)

z1 (caddr p1)

x2 (car p2)

y2 (cadr p2)

z2 (caddr p2)

x3 (car p3)

y3 (cadr p3)

z3 (caddr p3)

tmp (+ (* (- x1 x2) x3)

(* (- y1 y2) y3)

(* (- z1 z2) z3)

)

)

(cond

((= tmp 0.0) 0.0)

(t (/ tmp (abs tmp)))

)

)

(defun khoangcachdim (p1 ent goc / tt p2 A B D)

(setq tt (entget ent)

p2 (cdr (assoc 10 tt))

B (cdr (assoc 50 tt))

A (angle p1 p2)

D (distance p1 p2)

)

(* (* D (sin (- A B ))) (phia p1 (polar p1 goc 1.0) p2))

)

 

(defun phanloai (ent)

(setq

kc (khoangcachdim pgoc ent goc)

loai (fix (/ kc heightdimgoc 0.93))

)

(cons loai ent)

)

 

(init)

(princ "\nSap xep dim © CADViet.com")

(while (not (setq entgoc (car (entsel "\nChon duong dim goc: "))))

)

(setq

ttgoc (entget entgoc)

p13goc (cdr (assoc 13 ttgoc))

pgoc (cdr (assoc 10 ttgoc))

goc (cdr (assoc 50 ttgoc))

heightdimgoc (textdimheight entgoc)

ssd (ssget (list

(cons 0 "DIMENSION")

(cons -4 "

(cons 70 32)

(cons 70 64)

(cons 70 96)

(cons 70 128)

(cons 70 160)

(cons 70 196)

(cons 70 224)

(cons -4 "OR>")

(cons -4 "

(cons 50 goc)

(cons 50 (+ goc pi))

(cons 50 (- goc pi))

(cons -4 "OR>")

)

)

lstd (ss2ent ssd)

lstd (mapcar 'phanloai lstd)

lstlevel nil

)

(foreach pp lstd

(if (not (member (car pp) lstlevel))

(setq lstlevel (append lstlevel (list (car pp))))

)

)

(setq lstlevel (vl-sort lstlevel '(lambda (x1 x2) (< x1 x2)))

lstam nil

lstduong nil

lstamtmp nil

lstduongtmp nil

)

(foreach pp lstlevel

(if (< pp 0.0)

(setq lstam (append lstam (list pp)))

)

(if (> pp 0.0)

(setq lstduong (append lstduong (list pp)))

)

)

(setq index 0)

(foreach pp (reverse lstam)

(setq

index (1+ index)

lstamtmp (append lstamtmp (list (cons pp index)))

)

)

(setq

lstam lstamtmp

index 0

)

(foreach pp lstduong

(setq

index (1+ index)

lstduongtmp (append lstduongtmp (list (cons pp index)))

)

)

(setq lstduong lstduongtmp)

(setq lstlevel (append lstduong lstam (list (cons 0.0 0))))

 

(setq kcdimstandard (* 3.0 heightdimgoc))

(foreach pp lstd

(setq plht (car pp))

(progn

(setq

kcdimht (khoangcachdim pgoc (cdr pp) goc)

duongthu (cdr (assoc plht lstlevel))

heso (cond

((/= 0 kcdimht)

(abs (* (/ kcdimstandard kcdimht) duongthu))

)

(t 0.0)

)

diemchenht (cdr (assoc 10 (entget (cdr pp))))

pmoi (polar pgoc

(angle pgoc diemchenht)

(* heso (distance pgoc diemchenht))

)

)

 

(cdim (cdr pp) p13goc pmoi)

)

)

(done)

)

(princ "\nSap xep dim, SD - free lisp from www.cadviet.com")

(princ)

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

cảm ơn bạn nhìu!! nhưng bạn ơi! bạn check lai lisp này hộ mình với, nó có sự cố rồi, mình ko thưc hiện được! cảm ơn nhìu nhìu!!!!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Mình cũng đang cần lisp này, ko có bạn nào giúp sao hix hix, dim mình làm giờ nhìn như răng bà lão xấu quá, mún nó thẳng chút cho đẹp :(

Kím trên Goo mà ko thấy...

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay


×