Đến nội dung


Hình ảnh
5 stars - based on 24598 reviews
- - - - -

Nhờ viết LISP xuất dữ liệu ra file excel


 • Please log in to reply
18 replies to this topic

#1 tacongthang

tacongthang

  biết lệnh erase

 • Members
 • PipPipPip
 • 101 Bài viết
Điểm đánh giá: 11 (tàm tạm)

Đã gửi 13 February 2015 - 05:34 AM

Chào mọi người,

 

Lâu lắm rồi không lên diễn đàn, không biết giờ nhờ viết LISP có còn được không? tại mình không biết gì về lập trình cả.

Mình muốn nhờ các cao thủ giúp dùm 1 lisp với yêu cầu như sau:

-Lisp cho chọn đối tượng bằng cách quét chuột chọn đối tượng hay nhóm đối tượng

-chỉ chọn đối tượng là các multiline

-thống kê và xuất ra file excel gồm 2 cột, với mỗi dòng là thông tin tên layer của multiline và chiều dài của multiline

 

Xin cám ơn


 • -1

#2 nhoclangbat

nhoclangbat

  Edu level: li10

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 1410 Bài viết
Điểm đánh giá: 382 (khá)

Đã gửi 13 February 2015 - 08:13 AM

- hi mấy lsp dạng này trên 4rum mình nhiều lắm, tết rãnh nhoc luyện viết thử xem ^^


;; free lisp from cadviet.com
;;; this lisp was downloaded from http://www.cadviet.c...-ra-file-excel/
(defun ss2ent (ss / i Le e) ;;;Convert ss to list of ename
(setq i 0)
(repeat (sslength ss)   
(setq e (ssname ss i)    
Le (append Le (list e))    
i (1+ i)  ))
Le)
;=================================================================================
(defun Length1(e) 
(vlax-curve-getDistAtParam e (vlax-curve-getEndParam e)))
;=======================================================================
(defun c:kko (/ ss ds_ent ds_laydis layer dis info)
(prompt "Quet chon cac Multiline ")
(setq ss (ssget '( (0 . "MLINE"))))
(if ss 
	(progn 
		(setq ds_ent (ss2ent ss))
			(foreach k ds_ent
				(setq info (entget k))
				(setq layer (acet-dxf 8 info))
				(setq dis (add_mline info))
				(setq ds_laydis (append ds_laydis (list (list layer dis))))
			)
		)
)
(xls ds_laydis '("LAYER" "CHIEU DAI") nil "Thong ke")
;(princ ds_laydis)
(princ)
)
;==============================================================================================================================================
(vl-load-com)
(defun xls (Data-list	  header	 Colhide	 Name_list
	  /		  *aplexcel*	 *books-colection*
	  Currsep	  *excell-cells* *new-book*	 *sheet#1*
	  *sheet-collection*		 col		 iz_listo
	  row		  cell		 cols
	  )
 (defun Letter	(N / Res TMP)
  (setq Res "")
  (while (> N 0)
   (setq TMP	(rem N 26)
	  TMP	(if (zerop TMP)
		 (setq	N  (1- N)
			TMP 26
		 )
		 TMP
		)
	  Res	(strcat (chr (+ 64 TMP)) Res)
	  N	(/ N 26)
   )
  )
  Res
 )
 (if (null Name_list)
  (setq Name_list "")
 )
 (setq *AplExcel* (vlax-get-or-create-object "Excel.Application"))
 (if (setq *New-Book* (vlax-get-property *AplExcel* "ActiveWorkbook"))
  (setq *Books-Colection* (vlax-get-property *AplExcel* "Workbooks")
	 *Sheet-Collection* (vlax-get-property *New-Book* "Sheets")
	 *Sheet#1*	   (vlax-invoke-method *Sheet-Collection* "Add")
  )
  (setq *Books-Colection* (vlax-get-property *AplExcel* "Workbooks")
	 *New-Book*	   (vlax-invoke-method *Books-Colection* "Add")
	 *Sheet-Collection* (vlax-get-property *New-Book* "Sheets")
	 *Sheet#1*	   (vlax-get-property *Sheet-Collection* "Item" 1)
  )
 )
 (setq *excell-cells* (vlax-get-property *Sheet#1* "Cells"))
 (setq	Name_list (if (= Name_list "")
		  (vl-filename-base (getvar "DWGNAME"))
		  (strcat (vl-filename-base (getvar "DWGNAME"))
			  "&"
			  Name_list
		  )
		 )
	col	 0
	cols	 nil
 )
 (if (> (strlen Name_list) 26)
  (setq Name_list
	  (strcat (substr Name_list 1 10)
		  "..."
		  (substr Name_list (- (strlen Name_list) 13) 14)
	  )
  )
 )
 (vlax-for sh *Sheet-Collection*
  (setq cols (cons (strcase (vlax-get-property sh 'Name)) cols))
 )
 (setq row Name_list)
 (while (member (strcase row) cols)
  (setq row (strcat Name_list " (" (itoa (setq col (1+ col))) ")"))
 )
 (setq Name_list row)
 (vlax-put-property *Sheet#1* 'Name Name_list)
 (setq Currsep (vlax-get-property *AplExcel* "UseSystemSeparators"))
 (vlax-put-property
  *AplExcel*
  "UseSystemSeparators"
  :vlax-false
 ) ;_?? ???????????? ????????? ?????????
 (vlax-put-property *AplExcel* "DecimalSeparator" ".") ;_??????????? ??????? ? ????? ?????
 (vlax-put-property *AplExcel* "ThousandsSeparator" " ") ;_??????????? ???¤???
 (vla-put-visible *AplExcel* :vlax-true)
 (setq	row 1
	col 1
 )
 (if (null header)
  (setq header '("X" "Y" "Z"))
 )
 (repeat (length header)
  (vlax-put-property
   *excell-cells*
   "Item"
   row
   col
   (vl-princ-to-string (nth (1- col) header))
  )
  (setq col (1+ col))
 )
 (setq	row 2
	col 1
 )
 (repeat (length Data-list)
  (setq iz_listo (car Data-list))
  (repeat (length iz_listo)
   (vlax-put-property
	*excell-cells*
	"Item"
	row
	col
	(vl-princ-to-string (car iz_listo))
   )
   (setq iz_listo (cdr iz_listo)
	  col	   (1+ col)
   )
  )
  (setq Data-list (cdr Data-list))
  (setq col 1
	 row (1+ row)
  )
 )
 (setq	col (1+ (length header))
	row (1+ row)
 )
 (setq	cell (vlax-variant-value
	    (vlax-invoke-method
		 *Sheet#1*
		 "Evaluate"
		 (strcat "A1:" (letter col) (itoa row))
	    )
	   )
 ) ;_ end of setq
 (setq cols (vlax-get-property cell 'Columns))
 (vlax-invoke-method cols 'Autofit)
 (vlax-release-object cols)
 (vlax-release-object cell)
 (foreach item	ColHide
  (if	(numberp item)
   (setq item (letter item))
  )
  (setq cell (vlax-variant-value
		 (vlax-invoke-method
		  *Sheet#1*
		  "Evaluate"
		  (strcat item "1:" item "1")
		 )
	    )
  )
  (setq cols (vlax-get-property cell 'Columns))
  (vlax-put-property cols 'hidden 1)
  (vlax-release-object cols)
  (vlax-release-object cell)
 )
 (vlax-put-property *AplExcel* "UseSystemSeparators" Currsep)
 (mapcar 'vlax-release-object
	 (list	*excell-cells*	  *Sheet#1*
		*Sheet-Collection* *New-Book*
		*Books-Colection*  *AplExcel*
	    )
 )
 (setq *AplExcel* nil)
 (gc)
 (gc)
 (princ)
)
;//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
;http://www.cadviet.c...-cac-doi-tuong/
(defun add_mline ( elist / pt1 mline_len pt2 tot_len)
(setq tot_len 0.0)
 (foreach k	elist
  (cond ((= 10 (car k))
	  (setq pt1	  (cdr k)
		 mline_len 0.0
	  )
	 )
	 ((= 11 (car k))
	  (setq pt2	  (cdr k)
		 mline_len (+ mline_len (distance pt2 pt1))
		 pt1	  pt2
	  )
	 )
  )
 )
 (setq tot_len (+ tot_len mline_len))
 )

 • 0
"...................][)e\/i][_ /\/\@Y CrY....................."

(defun THỔ_DÂN_HỌC_CAD (xxxx) ...) ^_^
#3 Doan Van Ha

Doan Van Ha

  biết lệnh adcenter

 • CADViet Team
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 5543 Bài viết
Điểm đánh giá: 2669 (tuyệt vời)

Đã gửi 13 February 2015 - 09:49 AM

Nhoc: (0 . "MLINE")


 • 1

* Chỉ nên yêu cầu Lisp khi bạn làm việc đó mất cả ngày nhưng họ chỉ viết 1 giờ. Và đừng làm điều ngược lại.

* Nhờ viết lisp cũng như đi khám bệnh. Chỉ gởi căn cước và than sắp chết thì không bác sỹ nào cứu sống được.


#4 nhoclangbat

nhoclangbat

  Edu level: li10

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 1410 Bài viết
Điểm đánh giá: 382 (khá)

Đã gửi 13 February 2015 - 09:51 AM

- hi nhoc lộn cư nghĩ multiline

là polyline ^^


 • 0
"...................][)e\/i][_ /\/\@Y CrY....................."

(defun THỔ_DÂN_HỌC_CAD (xxxx) ...) ^_^
#5 Doan Van Ha

Doan Van Ha

  biết lệnh adcenter

 • CADViet Team
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 5543 Bài viết
Điểm đánh giá: 2669 (tuyệt vời)

Đã gửi 13 February 2015 - 10:08 AM

Nhoc ẩu quá nhỉ? Test lại chưa?

Mline không dùng được (vlax-curve-getDistAtParam e (vlax-curve-getEndParam e))

 • 0

* Chỉ nên yêu cầu Lisp khi bạn làm việc đó mất cả ngày nhưng họ chỉ viết 1 giờ. Và đừng làm điều ngược lại.

* Nhờ viết lisp cũng như đi khám bệnh. Chỉ gởi căn cước và than sắp chết thì không bác sỹ nào cứu sống được.


#6 nhoclangbat

nhoclangbat

  Edu level: li10

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 1410 Bài viết
Điểm đánh giá: 382 (khá)

Đã gửi 13 February 2015 - 11:23 AM

- ek Anh Ha gợi ý giúp nhoc với, nãy giờ mò mới pit lấy length thằng multiline này khó ghê nhoc chưa pit xử k nào ^^


 • 0
"...................][)e\/i][_ /\/\@Y CrY....................."

(defun THỔ_DÂN_HỌC_CAD (xxxx) ...) ^_^
#7 ketxu

ketxu

  Copier - Paster - Editor

 • Moderator
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 5721 Bài viết
Điểm đánh giá: 2636 (tuyệt vời)

Đã gửi 13 February 2015 - 12:55 PM

Đã có bài nói về chiều dài Mline trên diễn đàn, chịu khó tìm nhé nhoclangbat 


 • 0

#8 nhoclangbat

nhoclangbat

  Edu level: li10

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 1410 Bài viết
Điểm đánh giá: 382 (khá)

Đã gửi 13 February 2015 - 01:49 PM

-hi nhoc tìm ra rồi ^^ hẹn tối nhoc thử sửa lại giờ nhoc đang ơ ngoài rùi ^^
 • 0
"...................][)e\/i][_ /\/\@Y CrY....................."

(defun THỔ_DÂN_HỌC_CAD (xxxx) ...) ^_^
#9 nhoclangbat

nhoclangbat

  Edu level: li10

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 1410 Bài viết
Điểm đánh giá: 382 (khá)

Đã gửi 13 February 2015 - 06:03 PM

- nhoc đã edit lại ko bit có thiếu sót ko ^^


 • 1
"...................][)e\/i][_ /\/\@Y CrY....................."

(defun THỔ_DÂN_HỌC_CAD (xxxx) ...) ^_^
#10 tacongthang

tacongthang

  biết lệnh erase

 • Members
 • PipPipPip
 • 101 Bài viết
Điểm đánh giá: 11 (tàm tạm)

Đã gửi 13 February 2015 - 09:47 PM

cám ơn bạn nhóclangbat,

cũng muốn học viết lisp lắm, nhưng căn bản mình xuất phát từ dân kinh tế, không biết bắt đầu từ đâu nên chỉ ứng dụng các lisp có sẵn, còn lại vẫn phải nhờ các cao thủ giúp.

 Lisp của bạn mình test rồi, perfect cho công việc của mình, tuy chưa dùng với số lượng multiline lớn nhưng thấy số lượng nhỏ ra kết quả ok quá,nhưng bạn có thể nâng cấp giúp mình 1 chút xíu nữa được không? đó là thêm cột số lượng và gộp các multiline cùng layer cùng độ dài

 

@bác doanvanha: lâu quá không gặp bác, hồi trước bác viết giúp cái lisp ha đưa region về tâm hình học của region, giờ vẫn còn xài, ngon lắm bác Hà ạ. Thanks bác


 • 0

#11 nhoclangbat

nhoclangbat

  Edu level: li10

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 1410 Bài viết
Điểm đánh giá: 382 (khá)

Đã gửi 14 February 2015 - 08:22 AM

 

- bạn cho nhoc file excel mẫu đc ko, nhoc chưa hỉu lắm ^^, ý bạn là các multiline cùng layer gộp lại làm 1 chiều dài các multiline đó cộng lại với nhau lun hay đếm có bao nhiêu multiline cùng 1 layer ^^


 • 1
"...................][)e\/i][_ /\/\@Y CrY....................."

(defun THỔ_DÂN_HỌC_CAD (xxxx) ...) ^_^
#12 tacongthang

tacongthang

  biết lệnh erase

 • Members
 • PipPipPip
 • 101 Bài viết
Điểm đánh giá: 11 (tàm tạm)

Đã gửi 14 February 2015 - 09:51 AM

http://www.cadviet.c...4/6784_vd_1.rargửi bạn nhoclangbat,

mình có gửi file cad vd và file excel yêu cầu, chủ yếu là để thống kê vật tư

 

cám ơn bạn trước nha


 • 0

#13 nhoclangbat

nhoclangbat

  Edu level: li10

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 1410 Bài viết
Điểm đánh giá: 382 (khá)

Đã gửi 14 February 2015 - 11:51 AM

- hi công nhận viết mấy lsp dạng xử lý danh sách nhức đầu thật, nhoc còn yếu khoảng này ^^, nhìn vô thì thêm có mấy dòng mà mất cả sáng mới nghĩ ra ^^, bạn test thử xem hen ^^

(defun ss2ent (ss / i Le e) ;;;Convert ss to list of ename
(setq i 0)
(repeat (sslength ss)   
(setq e (ssname ss i)    
Le (append Le (list e))    
i (1+ i)  ))
Le)
;=================================================================================
(defun Length1(e) 
(vlax-curve-getDistAtParam e (vlax-curve-getEndParam e)))
;=======================================================================
(defun c:kko (/ ss ds_ent ds_laydis layer dis info ds_tk ten_layer sl ds_new ko ds_tkk k1 k2 k3 K_join_ds)
;============================
(defun K_join_ds ( lst1 lst2 / tam i ds_moi)
(setq i 0)
(foreach m lst1
(setq tam (append (nth i lst2) (list m)))
(setq ds_moi (append ds_moi (list tam)))
(setq i (1+ i))
)
ds_moi)
;================================================
(prompt "Quet chon cac Multiline ")
(setq ss (ssget '( (0 . "MLINE"))))
(if ss 
	(progn 
		(setq ds_ent (ss2ent ss))
			(foreach k ds_ent
				(setq info (entget k))
				(setq layer (acet-dxf 8 info))
				(setq dis (add_mline info))
				(setq ds_laydis (append ds_laydis (list (list layer dis))))
			)
		(setq ds_new (LM:_UniqueFuzz ds_laydis 0.00001))
		(setq sl (mapcar '(lambda (z) (apply '+ (mapcar '(lambda (j) (if (equal j z 0.00001) 1 0)) ds_laydis))) ds_new))
		(setq ds_tk (K_join_ds sl ds_new))
	 (foreach u ds_tk
	 (setq k1 (LM:InsertNth "\t" 1 u) k2 (LM:InsertNth "\t" 2 k1) k3 (LM:InsertNth "\t" 4 k2))
	 (setq ds_tkk (append ds_tkk (list k3)))
	 )
	)
)
(xls ds_tkk '("LAYER" "\t" "\t" "CHIEU DAI" "\t" "SO LUONG") nil "Thong ke")
(princ)
)
;============================================================================================================================
(defun LM:InsertNth ( x n l )
 (
  (lambda ( i )
   (apply 'append
    (mapcar '(lambda ( a ) (if (= n (setq i (1+ i))) (list x a) (list a))) l)
   )
  )
  -1
 )
)
;============================================================================================================================================
(defun LM:_UniqueFuzz ( l fz )
  (if l
   (cons (car l)
    (LM:_UniqueFuzz
     (vl-remove-if '(lambda ( x ) (equal x (car l) fz)) (cdr l)) fz
    )
   )
  )
)
;==============================================================================================================================================
(vl-load-com)
(defun xls (Data-list	  header	 Colhide	 Name_list
	  /		  *aplexcel*	 *books-colection*
	  Currsep	  *excell-cells* *new-book*	 *sheet#1*
	  *sheet-collection*		 col		 iz_listo
	  row		  cell		 cols
	  )
 (defun Letter	(N / Res TMP)
  (setq Res "")
  (while (> N 0)
   (setq TMP	(rem N 26)
	  TMP	(if (zerop TMP)
		 (setq	N  (1- N)
			TMP 26
		 )
		 TMP
		)
	  Res	(strcat (chr (+ 64 TMP)) Res)
	  N	(/ N 26)
   )
  )
  Res
 )
 (if (null Name_list)
  (setq Name_list "")
 )
 (setq *AplExcel* (vlax-get-or-create-object "Excel.Application"))
 (if (setq *New-Book* (vlax-get-property *AplExcel* "ActiveWorkbook"))
  (setq *Books-Colection* (vlax-get-property *AplExcel* "Workbooks")
	 *Sheet-Collection* (vlax-get-property *New-Book* "Sheets")
	 *Sheet#1*	   (vlax-invoke-method *Sheet-Collection* "Add")
  )
  (setq *Books-Colection* (vlax-get-property *AplExcel* "Workbooks")
	 *New-Book*	   (vlax-invoke-method *Books-Colection* "Add")
	 *Sheet-Collection* (vlax-get-property *New-Book* "Sheets")
	 *Sheet#1*	   (vlax-get-property *Sheet-Collection* "Item" 1)
  )
 )
 (setq *excell-cells* (vlax-get-property *Sheet#1* "Cells"))
 (setq	Name_list (if (= Name_list "")
		  (vl-filename-base (getvar "DWGNAME"))
		  (strcat (vl-filename-base (getvar "DWGNAME"))
			  "&"
			  Name_list
		  )
		 )
	col	 0
	cols	 nil
 )
 (if (> (strlen Name_list) 26)
  (setq Name_list
	  (strcat (substr Name_list 1 10)
		  "..."
		  (substr Name_list (- (strlen Name_list) 13) 14)
	  )
  )
 )
 (vlax-for sh *Sheet-Collection*
  (setq cols (cons (strcase (vlax-get-property sh 'Name)) cols))
 )
 (setq row Name_list)
 (while (member (strcase row) cols)
  (setq row (strcat Name_list " (" (itoa (setq col (1+ col))) ")"))
 )
 (setq Name_list row)
 (vlax-put-property *Sheet#1* 'Name Name_list)
 (setq Currsep (vlax-get-property *AplExcel* "UseSystemSeparators"))
 (vlax-put-property
  *AplExcel*
  "UseSystemSeparators"
  :vlax-false
 ) ;_?? ???????????? ????????? ?????????
 (vlax-put-property *AplExcel* "DecimalSeparator" ".") ;_??????????? ??????? ? ????? ?????
 (vlax-put-property *AplExcel* "ThousandsSeparator" " ") ;_??????????? ???¤???
 (vla-put-visible *AplExcel* :vlax-true)
 (setq	row 1
	col 1
 )
 (if (null header)
  (setq header '("X" "Y" "Z"))
 )
 (repeat (length header)
  (vlax-put-property
   *excell-cells*
   "Item"
   row
   col
   (vl-princ-to-string (nth (1- col) header))
  )
  (setq col (1+ col))
 )
 (setq	row 2
	col 1
 )
 (repeat (length Data-list)
  (setq iz_listo (car Data-list))
  (repeat (length iz_listo)
   (vlax-put-property
	*excell-cells*
	"Item"
	row
	col
	(vl-princ-to-string (car iz_listo))
   )
   (setq iz_listo (cdr iz_listo)
	  col	   (1+ col)
   )
  )
  (setq Data-list (cdr Data-list))
  (setq col 1
	 row (1+ row)
  )
 )
 (setq	col (1+ (length header))
	row (1+ row)
 )
 (setq	cell (vlax-variant-value
	    (vlax-invoke-method
		 *Sheet#1*
		 "Evaluate"
		 (strcat "A1:" (letter col) (itoa row))
	    )
	   )
 ) ;_ end of setq
 (setq cols (vlax-get-property cell 'Columns))
 (vlax-invoke-method cols 'Autofit)
 (vlax-release-object cols)
 (vlax-release-object cell)
 (foreach item	ColHide
  (if	(numberp item)
   (setq item (letter item))
  )
  (setq cell (vlax-variant-value
		 (vlax-invoke-method
		  *Sheet#1*
		  "Evaluate"
		  (strcat item "1:" item "1")
		 )
	    )
  )
  (setq cols (vlax-get-property cell 'Columns))
  (vlax-put-property cols 'hidden 1)
  (vlax-release-object cols)
  (vlax-release-object cell)
 )
 (vlax-put-property *AplExcel* "UseSystemSeparators" Currsep)
 (mapcar 'vlax-release-object
	 (list	*excell-cells*	  *Sheet#1*
		*Sheet-Collection* *New-Book*
		*Books-Colection*  *AplExcel*
	    )
 )
 (setq *AplExcel* nil)
 (gc)
 (gc)
 (princ)
)
;//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
;http://www.cadviet.c...-cac-doi-tuong/
(defun add_mline ( elist / pt1 mline_len pt2 tot_len)
(setq tot_len 0.0)
 (foreach k	elist
  (cond ((= 10 (car k))
	  (setq pt1	  (cdr k)
		 mline_len 0.0
	  )
	 )
	 ((= 11 (car k))
	  (setq pt2	  (cdr k)
		 mline_len (+ mline_len (distance pt2 pt1))
		 pt1	  pt2
	  )
	 )
  )
 )
 (setq tot_len (+ tot_len mline_len))
 )


 • 1
"...................][)e\/i][_ /\/\@Y CrY....................."

(defun THỔ_DÂN_HỌC_CAD (xxxx) ...) ^_^
#14 tacongthang

tacongthang

  biết lệnh erase

 • Members
 • PipPipPip
 • 101 Bài viết
Điểm đánh giá: 11 (tàm tạm)

Đã gửi 14 February 2015 - 12:51 PM

thanks bạn nhóc, đúng ý mình rồi !!! :wub:


 • 0

#15 tacongthang

tacongthang

  biết lệnh erase

 • Members
 • PipPipPip
 • 101 Bài viết
Điểm đánh giá: 11 (tàm tạm)

Đã gửi 18 February 2015 - 10:48 PM

các bạn cho hỏi chút,

hàm (setq ss (ssget '( (0. "MLINE")))) có thể chuyển thành chọn 1 lúc nhiều loại đối tượng được không?

vd như chọn "Mline", "line", "LWpolyline", "insert" cùng 1 lúc.

lisp của bạn nhoclangthang đúng ý mình rồi, tuy nhiên được "voi" lại đòi "hai bà tưng" nên mới sinh ra chuyện.

số là bv bên mình nó có thêm line để vẽ 1 số vật liệu khác, polyline là vật liệu tấm, và block cho vật tư đơn chiếc.

Thấy lisp làm ham quá nên cũng mày mò học lóm nhưng khi thay thế vài dòng thì nó chạy không được, các bác thông cảm nha, không biết gì nhưng vẫn thích vọc

 

1. nếu viết như thế này vào lisp kko thì nó không chạy: (setq ss (ssget '( (0. "MLINE") (0. "LINE") (0. "LWPOLYLINE") (0. "INSERT"))))

2. nếu viết thành 4 dòng và set ss1, ss2, ss3, ss4 thì kket quả xuất ra 4 lần, mặc dù mỗi lần quét chỉ chọn được 1 loại đối tượng


 • 0

#16 nhoclangbat

nhoclangbat

  Edu level: li10

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 1410 Bài viết
Điểm đánh giá: 382 (khá)

Đã gửi 19 February 2015 - 07:41 AM

- hi  nếu bạn mún chọn nhiều lúc nhiều loại đối tượng thì viết như thế này ^^

(setq ss (ssget '( (0. "*LINE,INSERT"))))

- chọn thì ok nhưng chạy ra đc kết quả ko thì hên xui nha ^^


 • 0
"...................][)e\/i][_ /\/\@Y CrY....................."

(defun THỔ_DÂN_HỌC_CAD (xxxx) ...) ^_^
#17 tacongthang

tacongthang

  biết lệnh erase

 • Members
 • PipPipPip
 • 101 Bài viết
Điểm đánh giá: 11 (tàm tạm)

Đã gửi 19 February 2015 - 12:54 PM

không được bạn ơi, command báo là "bad ssget list"

 


 • 0

#18 Tot77

Tot77

  biết lệnh adcenter

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 993 Bài viết
Điểm đánh giá: 499 (tốt)

Đã gửi 19 February 2015 - 01:57 PM

Mùng 1 tốt ngày nên khai trương luôn!
Giữa số 0 và dấu . phải có dấu cách thì ko bị lỗi.
 • 1

#19 tacongthang

tacongthang

  biết lệnh erase

 • Members
 • PipPipPip
 • 101 Bài viết
Điểm đánh giá: 11 (tàm tạm)

Đã gửi 22 February 2015 - 12:58 AM

hì hì, cái này khó quá nên thôi thì nhờ luôn các cao thủ 

http://www.cadviet.c...4/6784_vd_2.rar .

cũng vẫn lệnh kko, nhưng sau khi chọn một loạt đối tượng thì phân chia ra như sau, nhờ cao thủ giúp vậy,

1. Đối tượng Mline vẫn không thay đổi, vẫn là thống kê theo cùng tên layer, cùng độ dài, đếm số lượng

2.Đối tượng line thống kê theo tên lớp, độ dài tính tổng đặt cùng cột độ dài như đối tượng trên

3.Đối tượng INSERT thống kê theo tên block và đếm số lượng block có cùng tên

4. Đối tượng POLYLINE (cái này lúc vẽ chắc chắn sẽ vẽ khép kín), thống kê theo tên lớp, cùng kích thước dài và rộng, đếm số tấm. Đối tượng này kích thước được tính tấm nguyên, chỉ tính bề rộng và bề cao lớn nhất, không quan tâm đến số đỉnh của đa giác)


 • 0