Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
 • Thông báo

  • Nguyen Hoanh

   CADViet đã hoàn tất nâng cấp   14/09/2017

   Chào các bạn, CADViet đã hoàn tất việc nâng cấp lên phiên bản mới. Tất cả các chức năng đã hoạt động theo kỳ vọng của ban quản trị. Nếu có vấn đề gì cần phản hồi, các bản post ở đây nhé: Trân trọng, Nguyễn Hoành.
vantin_pro

Xin Lisp xuat toa độ

Các bài được khuyến nghị

vantin_pro    0

Em dang lam quy hoach khu độ thị phần giao thông, Bác nào có lisp xuất toạ độ các Nút giao cho em xin !

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Thaistreetz    515
Em dang lam quy hoach khu độ thị phần giao thông, Bác nào có lisp xuất toạ độ các Nút giao cho em xin !

 

;GHI TOA DO CAC DIEM VA THONG KE THANH BANG
----------------------------------------------
(defun C:td (/ diem PT1 PT2 PT3 tapx tapy 
	  x y xx yy h n di kc
	  C PT PTX PTY PTD PTC N
	  p1 p2 p3 p4 p11 p22 p33 L1 L2 L11 L22)
(setvar "cmdecho" 0 )
(command "Undo" "Begin") 
 (setq om (getvar "osmode"))
 (setq tapx '()
tapy '()
stt '()
k 0
h (getreal "\nnhap chieu cao chu:"))

(while
 (setq diem (getpoint "\nchon cac vi tri co toa do can ghi:"))
 (progn
(setq  PT1 (list(+ (* 3 h) (car diem))(+ (* 3 h) (cadr diem)))
	PT2 (list (car PT1) (- (cadr PT1)(+ 1 h) ) )
	 x (rtos(car diem) 2 4)
		 y (rtos (cadr diem) 2 4)
  tapx (append tapx (list x))
  tapy (append tapy (list y))
	 k (+ 1 k)
	 N (strcat "N" (rtos k 2 0))
	stt (append stt (list N))
 );setq
 (setvar "osmode" 0)
 (command "text" "j" "BL" PT1 h 0 x)
 (setq TB (textbox (entget(entlast)))
LC (car TB)
RC (cadr TB)
di (distance LC RC)
PT3 (polar PT1 0 (+ di h))
C (polar PT3 0 (* 1.5 h))
 );setq
(command "text" PT2 h 0 y
	 "pline" diem PT1 PT3 ""
	 "circle" (polar PT3 0 (* 1.5 h)) (* 1.5 h)
	 "text" "m" (polar PT3 0 (* 1.5 h)) h 0 N )

(setvar "osmode" om)
);progn  
 );dong while

;tao bang thong ke
 (setq	kc (* 2 di)
	PT (getpoint"\nvi tri dat bang :")
PTC (list (+ (* 2 kc) di (car PT)) (cadr PT))
 p1 (list (car PT) (+ (cadr PT)(* 2 h)))
 p2 (list (car PTC) (+ (cadr PTC)(* 2 h)))
	 p3 (list (car p1) (+ (cadr p1)(* 2 h)))
	 p4 (list (car p2) (+ (cadr p2)(* 2 h)))
PTD (list (+ (/ di 2) (car PT)) (+ h (cadr PT)))
PTX (list (+ di (/ di 2) (car PTD)) (cadr PTD))
PTY (list (+ kc (car PTX)) (cadr PTX))
 p11 (list (+ (/ di 2) (car p1)) (+ h (cadr p1)))
 p22 (list (+ di (/ di 2) (car p11)) (cadr p11))
 p33 (list (+ kc (car p22)) (cadr p22))
 L1 (list (+ di (car p3))(cadr p3))
 L2 (list (+ kc (car L1))(cadr L1))
 n (length tapx)
 k 0
);setq
(setvar "osmode" 0)
 (command "line" p1 p2 ""
  "text" "j" "m" p11 h 0 "STT" 
  "text" "j" "m" p22 h 0 "Täa ®é X" 
  "text" "j" "m" p33 h 0 "Täa ®é Y"
  "line" p3 p4 "")	

 (while (< k n) 
(setq xx (nth k tapx)
 yy (nth k tapy)
 tstt(nth k stt))
(command "text" "j" "m" PTD h 0 tstt 
		 "text" "j" "m" PTX h 0 xx 
	 "text" "j" "m" PTY h 0 yy 
	 "line" PT PTC "")	
(setq PT (list (car PT) (- (cadr PT)(* 2 h)))
	 PTC (list (+ (* 2 kc) di (car PT)) (cadr PT))
 PTD (list (+ (/ di 2) (car PT)) (+ h (cadr PT)))
 PTX (list (+ di (/ di 2) (car PTD)) (cadr PTD))
 PTY (list (+ kc (car PTX)) (cadr PTX))
 k (+ 1 k));setq
 );while
 (if (= k n)
(setq PT (list (car PT) (+ (cadr PT)(* 2 h)))
	 PTC (list (+ (* 2 kc) di (car PT)) (cadr PT))
 L11 (list (+ di (car PT))(cadr PT))
 L22 (list (+ kc (car L11))(cadr L11))
 );setq
);if
(command "line" p3 PT ""
	 "line" p4 PTC ""
 "line" L1 L11 ""
 "line" L2 L22 "")
(setvar "osmode" om )
(setvar "cmdecho" 1)
(prompt"\nxong\n")
 (command "Undo" "End")
 (princ)
);DONG toado

 

lisp này ghi tọa độ vào mỗi điểm bạn cần kiểm tra và xuất bảng thống kê tọa độ trực tiếp ra màn hình.

Nếu bạn muốn xuất ra file excel thì mình nghĩ có nhiều cách để làm việc đó khi đã có bảng tọa độ

 • Vote tăng 4

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
vantin_pro    0
;GHI TOA DO CAC DIEM VA THONG KE THANH BANG
----------------------------------------------
(defun C:td (/ diem PT1 PT2 PT3 tapx tapy 
	  x y xx yy h n di kc
	  C PT PTX PTY PTD PTC N
	  p1 p2 p3 p4 p11 p22 p33 L1 L2 L11 L22)
(setvar "cmdecho" 0 )
(command "Undo" "Begin") 
 (setq om (getvar "osmode"))
 (setq tapx '()
tapy '()
stt '()
k 0
h (getreal "\nnhap chieu cao chu:"))

(while
 (setq diem (getpoint "\nchon cac vi tri co toa do can ghi:"))
 (progn
(setq  PT1 (list(+ (* 3 h) (car diem))(+ (* 3 h) (cadr diem)))
	PT2 (list (car PT1) (- (cadr PT1)(+ 1 h) ) )
	 x (rtos(car diem) 2 4)
		 y (rtos (cadr diem) 2 4)
  tapx (append tapx (list x))
  tapy (append tapy (list y))
	 k (+ 1 k)
	 N (strcat "N" (rtos k 2 0))
	stt (append stt (list N))
 );setq
 (setvar "osmode" 0)
 (command "text" "j" "BL" PT1 h 0 x)
 (setq TB (textbox (entget(entlast)))
LC (car TB)
RC (cadr TB)
di (distance LC RC)
PT3 (polar PT1 0 (+ di h))
C (polar PT3 0 (* 1.5 h))
 );setq
(command "text" PT2 h 0 y
	 "pline" diem PT1 PT3 ""
	 "circle" (polar PT3 0 (* 1.5 h)) (* 1.5 h)
	 "text" "m" (polar PT3 0 (* 1.5 h)) h 0 N )

(setvar "osmode" om)
);progn  
 );dong while

;tao bang thong ke
 (setq	kc (* 2 di)
	PT (getpoint"\nvi tri dat bang :")
PTC (list (+ (* 2 kc) di (car PT)) (cadr PT))
 p1 (list (car PT) (+ (cadr PT)(* 2 h)))
 p2 (list (car PTC) (+ (cadr PTC)(* 2 h)))
	 p3 (list (car p1) (+ (cadr p1)(* 2 h)))
	 p4 (list (car p2) (+ (cadr p2)(* 2 h)))
PTD (list (+ (/ di 2) (car PT)) (+ h (cadr PT)))
PTX (list (+ di (/ di 2) (car PTD)) (cadr PTD))
PTY (list (+ kc (car PTX)) (cadr PTX))
 p11 (list (+ (/ di 2) (car p1)) (+ h (cadr p1)))
 p22 (list (+ di (/ di 2) (car p11)) (cadr p11))
 p33 (list (+ kc (car p22)) (cadr p22))
 L1 (list (+ di (car p3))(cadr p3))
 L2 (list (+ kc (car L1))(cadr L1))
 n (length tapx)
 k 0
);setq
(setvar "osmode" 0)
 (command "line" p1 p2 ""
  "text" "j" "m" p11 h 0 "STT" 
  "text" "j" "m" p22 h 0 "Täa ®é X" 
  "text" "j" "m" p33 h 0 "Täa ®é Y"
  "line" p3 p4 "")	

 (while (< k n) 
(setq xx (nth k tapx)
 yy (nth k tapy)
 tstt(nth k stt))
(command "text" "j" "m" PTD h 0 tstt 
		 "text" "j" "m" PTX h 0 xx 
	 "text" "j" "m" PTY h 0 yy 
	 "line" PT PTC "")	
(setq PT (list (car PT) (- (cadr PT)(* 2 h)))
	 PTC (list (+ (* 2 kc) di (car PT)) (cadr PT))
 PTD (list (+ (/ di 2) (car PT)) (+ h (cadr PT)))
 PTX (list (+ di (/ di 2) (car PTD)) (cadr PTD))
 PTY (list (+ kc (car PTX)) (cadr PTX))
 k (+ 1 k));setq
 );while
 (if (= k n)
(setq PT (list (car PT) (+ (cadr PT)(* 2 h)))
	 PTC (list (+ (* 2 kc) di (car PT)) (cadr PT))
 L11 (list (+ di (car PT))(cadr PT))
 L22 (list (+ kc (car L11))(cadr L11))
 );setq
);if
(command "line" p3 PT ""
	 "line" p4 PTC ""
 "line" L1 L11 ""
 "line" L2 L22 "")
(setvar "osmode" om )
(setvar "cmdecho" 1)
(prompt"\nxong\n")
 (command "Undo" "End")
 (princ)
);DONG toado

 

lisp này ghi tọa độ vào mỗi điểm bạn cần kiểm tra và xuất bảng thống kê tọa độ trực tiếp ra màn hình.

Nếu bạn muốn xuất ra file excel thì mình nghĩ có nhiều cách để làm việc đó khi đã có bảng tọa độ

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
khaosat2009    10

 

lisp này ghi tọa độ vào mỗi điểm bạn cần kiểm tra và xuất bảng thống kê tọa độ trực tiếp ra màn hình.

Nếu bạn muốn xuất ra file excel thì mình nghĩ có nhiều cách để làm việc đó khi đã có bảng tọa độ

 

Nhờ Bạn cho biết Font của bảng là fónt gì vậy bạn.

Bạn có thể bổng sung việc xác định tên mốc theo ý người dùng và chiều dài các cạnh khi chọn 2 nút đó vào bảng, canh lề hàng cho đúng theo bên phải.

Bạn giúp cho việc xuất ra file text.

Rất cám ơn

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Thaistreetz    515
Nhờ Bạn cho biết Font của bảng là fónt gì vậy bạn.

Bạn có thể bổng sung việc xác định tên mốc theo ý người dùng và chiều dài các cạnh khi chọn 2 nút đó vào bảng, canh lề hàng cho đúng theo bên phải.

Bạn giúp cho việc xuất ra file text.

Rất cám ơn[/color]

 

Khuyên bạn: Trước khi đặt câu hỏi bạn nên thử tự tìm câu trả lời cho mình trước đã. ok?

Font sử dụng khi điền tọa độ cũng như khi thống kê bảng chính là font của textstyle đang hiện hành lúc bạn chạy lisp. không khó để nhận ra điều đó. Nếu bạn không hiển thị tốt tiếng việt trong bảng thống kê thì chuyển sang 1 textstyle khác dùng các font thuộc bảng mã TCVN3.

Về yêu cầu của bạn: mình hiểu là khi chạy lisp bạn sẽ tiến hành các bước: nhập cao text -> nhập tên mốc -> nhập chiều dài các cạnh của bảng rồi mới bắt đầu thực hiện pick truy vấn tọa độ mốc đúng không?

=> 1. quá rườm rà

=> 2. Bạn có chắc chiều dài cạnh bạn nhập không quá rộng hoặc không quá hẹp so với cao text? lisp trên đã được tính toán để text được bố trí vào bảng một cách hợp lý nhất. vì thế mình không sửa lại theo yêu cầu nhập chiều dài các cạnh của bảng nữa.

Riêng phần xuất ra file text, mình chưa bg fải làm việc với những file text chứa tọa độ điểm nên không hiểu nội dung của nó sẽ được bố trí như thế nào vì đây không fải chuyên ngành của mình. thế nên mình bó tay khoản này.

 

đây là lisp bạn có thể nhập tên mốc theo ý muốn của mình

;GHI TOA DO CAC DIEM VA THONG KE THANH BANG
----------------------------------------------
(defun C:td (/ diem PT1 PT2 PT3 tapx tapy 
	  x y xx yy h n di kc ten
	  C PT PTX PTY PTD PTC N
	  p1 p2 p3 p4 p11 p22 p33 L1 L2 L11 L22)
(setvar "cmdecho" 0 )
(command "Undo" "Begin") 
 (setq om (getvar "osmode"))
 (setq tapx '()
tapy '()
stt '()
k 0
h (getreal "\nnhap chieu cao chu:")
ten (getstring "\nNhap ten diem:"))


(while
 (setq diem (getpoint "\nchon cac vi tri co toa do can ghi:"))
 (progn
(setq  PT1 (list(+ (* 3 h) (car diem))(+ (* 3 h) (cadr diem)))
	PT2 (list (car PT1) (- (cadr PT1)(+ 1 h) ) )
	 x (rtos(car diem) 2 4)
		 y (rtos (cadr diem) 2 4)
  tapx (append tapx (list x))
  tapy (append tapy (list y))
	 k (+ 1 k)
	 N (strcat ten (rtos k 2 0))
	stt (append stt (list N))
 );setq
 (setvar "osmode" 0)
 (command "text" "j" "BL" PT1 h 0 x)
 (setq TB (textbox (entget(entlast)))
LC (car TB)
RC (cadr TB)
di (distance LC RC)
PT3 (polar PT1 0 (+ di h))
C (polar PT3 0 (* 1.5 h))
 );setq
(command "text" PT2 h 0 y
	 "pline" diem PT1 PT3 ""
	 "circle" (polar PT3 0 (* 1.5 h)) (* 1.5 h)
	 "text" "m" (polar PT3 0 (* 1.5 h)) h 0 N )

(setvar "osmode" om)
);progn  
 );dong while

;tao bang thong ke
 (setq	kc (* 2 di)
	PT (getpoint"\nvi tri dat bang :")
PTC (list (+ (* 2 kc) di (car PT)) (cadr PT))
 p1 (list (car PT) (+ (cadr PT)(* 2 h)))
 p2 (list (car PTC) (+ (cadr PTC)(* 2 h)))
	 p3 (list (car p1) (+ (cadr p1)(* 2 h)))
	 p4 (list (car p2) (+ (cadr p2)(* 2 h)))
PTD (list (+ (/ di 2) (car PT)) (+ h (cadr PT)))
PTX (list (+ di (/ di 2) (car PTD)) (cadr PTD))
PTY (list (+ kc (car PTX)) (cadr PTX))
 p11 (list (+ (/ di 2) (car p1)) (+ h (cadr p1)))
 p22 (list (+ di (/ di 2) (car p11)) (cadr p11))
 p33 (list (+ kc (car p22)) (cadr p22))
 L1 (list (+ di (car p3))(cadr p3))
 L2 (list (+ kc (car L1))(cadr L1))
 n (length tapx)
 k 0
);setq
(setvar "osmode" 0)
 (command "line" p1 p2 ""
  "text" "j" "m" p11 h 0 "STT" 
  "text" "j" "m" p22 h 0 "Täa ®é X" 
  "text" "j" "m" p33 h 0 "Täa ®é Y"
  "line" p3 p4 "")	

 (while (< k n) 
(setq xx (nth k tapx)
 yy (nth k tapy)
 tstt(nth k stt))
(command "text" "j" "m" PTD h 0 tstt 
		 "text" "j" "m" PTX h 0 xx 
	 "text" "j" "m" PTY h 0 yy 
	 "line" PT PTC "")	
(setq PT (list (car PT) (- (cadr PT)(* 2 h)))
	 PTC (list (+ (* 2 kc) di (car PT)) (cadr PT))
 PTD (list (+ (/ di 2) (car PT)) (+ h (cadr PT)))
 PTX (list (+ di (/ di 2) (car PTD)) (cadr PTD))
 PTY (list (+ kc (car PTX)) (cadr PTX))
 k (+ 1 k));setq
 );while
 (if (= k n)
(setq PT (list (car PT) (+ (cadr PT)(* 2 h)))
	 PTC (list (+ (* 2 kc) di (car PT)) (cadr PT))
 L11 (list (+ di (car PT))(cadr PT))
 L22 (list (+ kc (car L11))(cadr L11))
 );setq
);if
(command "line" p3 PT ""
	 "line" p4 PTC ""
 "line" L1 L11 ""
 "line" L2 L22 "")
(setvar "osmode" om )
(setvar "cmdecho" 1)
(prompt"\nxong\n")
 (command "Undo" "End")
 (princ)
);DONG toado

 

PS: mọi người trong diễn đàn thường chỉ cần cảm ơn nhau bằng nút Thank dưới mỗi bài post bạn ạ. thế là đủ :s_dead:

 • Vote tăng 11

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
duy782006    1.374

-Theo mình thấy thì lisp chỉ đúng trong trường hợp bản vẽ ở tỉ lệ 1-1 và bản vẽ chưa bị dời đi so với lúc mấy anh khảo sát giao cho mình.

-Thực tế khi làm quy hoạch không phải lúc nào bản vẽ cũng ở tỉ lệ 1-1 và trong 1 bản vẽ thường gộp nhiều bản: giao thông, phân lô... .

-Khi viết lisp nên bổ sung thêm phần hỏi tỉ lệ bản vẽ và chọn tọa độ giả định thỉ sẽ hoàn thiện và tiện cho người dùng hơn.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
khaosat2009    10
Khuyên bạn: Trước khi đặt câu hỏi bạn nên thử tự tìm câu trả lời cho mình trước đã. ok?

Font sử dụng khi điền tọa độ cũng như khi thống kê bảng chính là font của textstyle đang hiện hành lúc bạn chạy lisp. không khó để nhận ra điều đó. Nếu bạn không hiển thị tốt tiếng việt trong bảng thống kê thì chuyển sang 1 textstyle khác dùng các font thuộc bảng mã TCVN3.

Về yêu cầu của bạn: mình hiểu là khi chạy lisp bạn sẽ tiến hành các bước: nhập cao text -> nhập tên mốc -> nhập chiều dài các cạnh của bảng rồi mới bắt đầu thực hiện pick truy vấn tọa độ mốc đúng không?

=> 1. quá rườm rà

=> 2. Bạn có chắc chiều dài cạnh bạn nhập không quá rộng hoặc không quá hẹp so với cao text? lisp trên đã được tính toán để text được bố trí vào bảng một cách hợp lý nhất. vì thế mình không sửa lại theo yêu cầu nhập chiều dài các cạnh của bảng nữa.

Riêng phần xuất ra file text, mình chưa bg fải làm việc với những file text chứa tọa độ điểm nên không hiểu nội dung của nó sẽ được bố trí như thế nào vì đây không fải chuyên ngành của mình. thế nên mình bó tay khoản này.

 

đây là lisp bạn có thể nhập tên mốc theo ý muốn của mình

;GHI TOA DO CAC DIEM VA THONG KE THANH BANG
----------------------------------------------
(defun C:td (/ diem PT1 PT2 PT3 tapx tapy 
	  x y xx yy h n di kc ten
	  C PT PTX PTY PTD PTC N
	  p1 p2 p3 p4 p11 p22 p33 L1 L2 L11 L22)
(setvar "cmdecho" 0 )
(command "Undo" "Begin") 
 (setq om (getvar "osmode"))
 (setq tapx '()
tapy '()
stt '()
k 0
h (getreal "\nnhap chieu cao chu:")
ten (getstring "\nNhap ten diem:"))


(while
 (setq diem (getpoint "\nchon cac vi tri co toa do can ghi:"))
 (progn
(setq  PT1 (list(+ (* 3 h) (car diem))(+ (* 3 h) (cadr diem)))
	PT2 (list (car PT1) (- (cadr PT1)(+ 1 h) ) )
	 x (rtos(car diem) 2 4)
		 y (rtos (cadr diem) 2 4)
  tapx (append tapx (list x))
  tapy (append tapy (list y))
	 k (+ 1 k)
	 N (strcat ten (rtos k 2 0))
	stt (append stt (list N))
 );setq
 (setvar "osmode" 0)
 (command "text" "j" "BL" PT1 h 0 x)
 (setq TB (textbox (entget(entlast)))
LC (car TB)
RC (cadr TB)
di (distance LC RC)
PT3 (polar PT1 0 (+ di h))
C (polar PT3 0 (* 1.5 h))
 );setq
(command "text" PT2 h 0 y
	 "pline" diem PT1 PT3 ""
	 "circle" (polar PT3 0 (* 1.5 h)) (* 1.5 h)
	 "text" "m" (polar PT3 0 (* 1.5 h)) h 0 N )

(setvar "osmode" om)
);progn  
 );dong while

;tao bang thong ke
 (setq	kc (* 2 di)
	PT (getpoint"\nvi tri dat bang :")
PTC (list (+ (* 2 kc) di (car PT)) (cadr PT))
 p1 (list (car PT) (+ (cadr PT)(* 2 h)))
 p2 (list (car PTC) (+ (cadr PTC)(* 2 h)))
	 p3 (list (car p1) (+ (cadr p1)(* 2 h)))
	 p4 (list (car p2) (+ (cadr p2)(* 2 h)))
PTD (list (+ (/ di 2) (car PT)) (+ h (cadr PT)))
PTX (list (+ di (/ di 2) (car PTD)) (cadr PTD))
PTY (list (+ kc (car PTX)) (cadr PTX))
 p11 (list (+ (/ di 2) (car p1)) (+ h (cadr p1)))
 p22 (list (+ di (/ di 2) (car p11)) (cadr p11))
 p33 (list (+ kc (car p22)) (cadr p22))
 L1 (list (+ di (car p3))(cadr p3))
 L2 (list (+ kc (car L1))(cadr L1))
 n (length tapx)
 k 0
);setq
(setvar "osmode" 0)
 (command "line" p1 p2 ""
  "text" "j" "m" p11 h 0 "STT" 
  "text" "j" "m" p22 h 0 "Täa ®é X" 
  "text" "j" "m" p33 h 0 "Täa ®é Y"
  "line" p3 p4 "")	

 (while (< k n) 
(setq xx (nth k tapx)
 yy (nth k tapy)
 tstt(nth k stt))
(command "text" "j" "m" PTD h 0 tstt 
		 "text" "j" "m" PTX h 0 xx 
	 "text" "j" "m" PTY h 0 yy 
	 "line" PT PTC "")	
(setq PT (list (car PT) (- (cadr PT)(* 2 h)))
	 PTC (list (+ (* 2 kc) di (car PT)) (cadr PT))
 PTD (list (+ (/ di 2) (car PT)) (+ h (cadr PT)))
 PTX (list (+ di (/ di 2) (car PTD)) (cadr PTD))
 PTY (list (+ kc (car PTX)) (cadr PTX))
 k (+ 1 k));setq
 );while
 (if (= k n)
(setq PT (list (car PT) (+ (cadr PT)(* 2 h)))
	 PTC (list (+ (* 2 kc) di (car PT)) (cadr PT))
 L11 (list (+ di (car PT))(cadr PT))
 L22 (list (+ kc (car L11))(cadr L11))
 );setq
);if
(command "line" p3 PT ""
	 "line" p4 PTC ""
 "line" L1 L11 ""
 "line" L2 L22 "")
(setvar "osmode" om )
(setvar "cmdecho" 1)
(prompt"\nxong\n")
 (command "Undo" "End")
 (princ)
);DONG toado

Trong qúa trình chọn điểm chèn tọa độ điểm thường hay bị vướng vào các đường nét khác.

bạn có thể khắc phục để cho di chuyển đến vị trí thích hợp đặt điểm đó không ?

Ví dụ như mình dùng block động.

Mong ban giúp

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Thaistreetz    515
-Theo mình thấy thì lisp chỉ đúng trong trường hợp bản vẽ ở tỉ lệ 1-1 và bản vẽ chưa bị dời đi so với lúc mấy anh khảo sát giao cho mình.

-Thực tế khi làm quy hoạch không phải lúc nào bản vẽ cũng ở tỉ lệ 1-1 và trong 1 bản vẽ thường gộp nhiều bản: giao thông, phân lô... .

-Khi viết lisp nên bổ sung thêm phần hỏi tỉ lệ bản vẽ và chọn tọa độ giả định thỉ sẽ hoàn thiện và tiện cho người dùng hơn.

 

Để làm được như thế này thì trình em chắc cũng fải tương đương hoặc chí ít là gần bằng anh rồi, em vẫn còn gà mà anh. đọc đến đây em hoa hết cả mắt :s_dead:

 

@Khaosat2009:

1. mình chưa bao giờ nghĩ có bản vẽ nào đó phải thống kê đến con số hàng trăm điểm tọa độ. nếu bạn muốn mình có thể sửa cho bạn kích thước hình tròn lớn hơn nhưng khi đó nhìn sẽ xấu (với các điểm từ 1-99).

2. Mình không hiểu ý bạn khi muốn "khắc phục để cho di chuyển đến vị trí thích hợp đặt điểm đó". bạn cần ghi tọa độ ở điểm nào thì lisp ghi kết quả ngay tại điểm đó chứ. sao lại move đi đâu nữa?

3. Mình chưa biết đến "Block động" bao giờ cả. fải chăng bạn đang muốn nói block có chưa text tạo bởi lệnh Attribute?

4. bạn có vẻ là người quá nặng nề trong việc trình bày bản vẽ. chỉ một vài thay đổi nhỏ nhặt như thế trong yêu cầu của bạn cũng sẽ khiến mình fải viết lại lisp gần như hoàn toàn đấy. bạn nên chỉnh sửa thủ công theo con mắt thẩm mĩ của bạn thì có lẽ tốt hơn. và nhớ khi đưa yêu cầu nhờ giúp đỡ bạn cố gắng nêu hết những yêu cầu cần thiết mà bạn muốn 1 lần thôi nhé. Viết rồi sửa lại ngại lắm.

 

Đã sửa lại kích thước hình tròn phù hợp với các điểm tọa tra độ thứ tự từ 100 trờ lên. chắc bạn không cần thống kê đến con số 1000 điểm đâu nhỉ :s_dead:)

;GHI TOA DO CAC DIEM VA THONG KE THANH BANG
----------------------------------------------
(defun C:td (/ diem PT1 PT2 PT3 tapx tapy 
	  x y xx yy h n di kc ten
	  C PT PTX PTY PTD PTC N
	  p1 p2 p3 p4 p11 p22 p33 L1 L2 L11 L22)
(setvar "cmdecho" 0 )
(command "Undo" "Begin") 
 (setq om (getvar "osmode"))
 (setq tapx '()
tapy '()
stt '()
k 0
h (getreal "\nnhap chieu cao chu:")
ten (getstring "\nNhap ten diem:"))


(while
 (setq diem (getpoint "\nchon cac vi tri co toa do can ghi:"))
 (progn
(setq  PT1 (list(+ (* 3 h) (car diem))(+ (* 3 h) (cadr diem)))
	PT2 (list (car PT1) (- (cadr PT1)(+ 1 h) ) )
	 x (rtos(car diem) 2 4)
		 y (rtos (cadr diem) 2 4)
  tapx (append tapx (list x))
  tapy (append tapy (list y))
	 k (+ 1 k)
	 N (strcat ten (rtos k 2 0))
	stt (append stt (list N))
 );setq
 (setvar "osmode" 0)
 (command "text" "j" "BL" PT1 h 0 x)
 (setq TB (textbox (entget(entlast)))
LC (car TB)
RC (cadr TB)
di (distance LC RC)
PT3 (polar PT1 0 (+ di h))
C (polar PT3 0 (* 1.5 h))
 );setq
(command "text" PT2 h 0 y
	 "pline" diem PT1 PT3 ""
	 "circle" (polar PT3 0 (* 1.8 h)) (* 1.8 h)
	 "text" "m" (polar PT3 0 (* 1.8 h)) h 0 N )

(setvar "osmode" om)
);progn  
 );dong while

;tao bang thong ke
 (setq	kc (* 2 di)
	PT (getpoint"\nvi tri dat bang :")
PTC (list (+ (* 2 kc) di (car PT)) (cadr PT))
 p1 (list (car PT) (+ (cadr PT)(* 2 h)))
 p2 (list (car PTC) (+ (cadr PTC)(* 2 h)))
	 p3 (list (car p1) (+ (cadr p1)(* 2 h)))
 p4 (list (car p2) (+ (cadr p2)(* 2 h)))
PTD (list (+ (/ di 2) (car PT)) (+ h (cadr PT)))
PTX (list (+ di (/ di 2) (car PTD)) (cadr PTD))
PTY (list (+ kc (car PTX)) (cadr PTX))
 p11 (list (+ (/ di 2) (car p1)) (+ h (cadr p1)))
 p22 (list (+ di (/ di 2) (car p11)) (cadr p11))
 p33 (list (+ kc (car p22)) (cadr p22))
 L1 (list (+ di (car p3))(cadr p3))
 L2 (list (+ kc (car L1))(cadr L1))
 n (length tapx)
 k 0
);setq
(setvar "osmode" 0)
 (command "line" p1 p2 ""
  "text" "j" "m" p11 h 0 "STT" 
  "text" "j" "m" p22 h 0 "Täa ®é X" 
  "text" "j" "m" p33 h 0 "Täa ®é Y"
  "line" p3 p4 "")	

 (while (< k n) 
(setq xx (nth k tapx)
 yy (nth k tapy)
 tstt(nth k stt))
(command "text" "j" "m" PTD h 0 tstt 
		 "text" "j" "m" PTX h 0 xx 
	 "text" "j" "m" PTY h 0 yy 
	 "line" PT PTC "")	
(setq PT (list (car PT) (- (cadr PT)(* 2 h)))
	 PTC (list (+ (* 2 kc) di (car PT)) (cadr PT))
 PTD (list (+ (/ di 2) (car PT)) (+ h (cadr PT)))
 PTX (list (+ di (/ di 2) (car PTD)) (cadr PTD))
 PTY (list (+ kc (car PTX)) (cadr PTX))
 k (+ 1 k));setq
 );while
 (if (= k n)
(setq PT (list (car PT) (+ (cadr PT)(* 2 h)))
	 PTC (list (+ (* 2 kc) di (car PT)) (cadr PT))
 L11 (list (+ di (car PT))(cadr PT))
 L22 (list (+ kc (car L11))(cadr L11))
 );setq
);if
(command "line" p3 PT ""
	 "line" p4 PTC ""
 "line" L1 L11 ""
 "line" L2 L22 "")
(setvar "osmode" om )
(setvar "cmdecho" 1)
(prompt"\nxong\n")
 (command "Undo" "End")
 (princ)
);DONG toado

 • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Tue_NV    3.841
Để làm được như thế này thì trình em chắc cũng fải tương đương hoặc chí ít là gần bằng anh rồi, em vẫn còn gà mà anh. đọc đến đây em hoa hết cả mắt :s_dead:
-Theo mình thấy thì lisp chỉ đúng trong trường hợp bản vẽ ở tỉ lệ 1-1 và bản vẽ chưa bị dời đi so với lúc mấy anh khảo sát giao cho mình.

-Thực tế khi làm quy hoạch không phải lúc nào bản vẽ cũng ở tỉ lệ 1-1 và trong 1 bản vẽ thường gộp nhiều bản: giao thông, phân lô... .

-Khi viết lisp nên bổ sung thêm phần hỏi tỉ lệ bản vẽ và chọn tọa độ giả định thỉ sẽ hoàn thiện và tiện cho người dùng hơn.

Đây là code mà Tue_NV viết theo ý anh Duy

(defun C:td (/ diem PT1 PT2 PT3 tapx tapy 
     x y xx yy h n di kc ten
     C PT PTX PTY PTD PTC N
     p1 p2 p3 p4 p11 p22 p33 L1 L2 L11 L22 tlv tdo tinhtl tlv)
(setvar "cmdecho" 0 )
(command "Undo" "Begin") 
 (setq om (getvar "osmode"))
(setq tinhtl (getreal "\n Mot met bang bao nhieu (mm) ? : "))
(setq tlv (/ tinhtl 1000))

(setq tdo (getpoint "\n Nhap hoac pick toa do tuong doi: "))

 (setq tapx '()
  tapy '()
  stt '()
  k 0
  h (getreal "\nnhap chieu cao chu:")
  ten (getstring "\nNhap ten diem:"))


(while
 (setq diem (getpoint "\nchon cac vi tri co toa do can ghi:"))
 (progn
  (setq  PT1 (list(+ (* 3 h) (car diem))(+ (* 3 h) (cadr diem)))
    PT2 (list (car PT1) (- (cadr PT1)(+ 1 h) ) )
    x (rtos (* (- (car diem) (car tdo)) tlv) 2 4)
      y (rtos (* (- (cadr diem) (cadr tdo)) tlv) 2 4)
   tapx (append tapx (list x))
   tapy (append tapy (list y))
    k (+ 1 k)
    N (strcat ten (rtos k 2 0))
    stt (append stt (list N))
   );setq
 (setvar "osmode" 0)
 (command "text" "j" "BL" PT1 h 0 x)
 (setq TB (textbox (entget(entlast)))
  LC (car TB)
  RC (cadr TB)
  di (distance LC RC)
  PT3 (polar PT1 0 (+ di h))
  C (polar PT3 0 (* 1.5 h))
 );setq
  (command "text" PT2 h 0 y
    "pline" diem PT1 PT3 ""
    "circle" (polar PT3 0 (* 1.8 h)) (* 1.8 h)
    "text" "m" (polar PT3 0 (* 1.8 h)) h 0 N )

  (setvar "osmode" om)
  );progn  
 );dong while

;tao bang thong ke
 (setq  kc (* 2 di)
    PT (getpoint"\nvi tri dat bang :")
  PTC (list (+ (* 2 kc) di (car PT)) (cadr PT))
   p1 (list (car PT) (+ (cadr PT)(* 2 h)))
   p2 (list (car PTC) (+ (cadr PTC)(* 2 h)))
     p3 (list (car p1) (+ (cadr p1)(* 2 h)))
   p4 (list (car p2) (+ (cadr p2)(* 2 h)))
  PTD (list (+ (/ di 2) (car PT)) (+ h (cadr PT)))
  PTX (list (+ di (/ di 2) (car PTD)) (cadr PTD))
  PTY (list (+ kc (car PTX)) (cadr PTX))
   p11 (list (+ (/ di 2) (car p1)) (+ h (cadr p1)))
   p22 (list (+ di (/ di 2) (car p11)) (cadr p11))
   p33 (list (+ kc (car p22)) (cadr p22))
   L1 (list (+ di (car p3))(cadr p3))
   L2 (list (+ kc (car L1))(cadr L1))
  n (length tapx)
  k 0
  );setq
(setvar "osmode" 0)
 (command "line" p1 p2 ""
   "text" "j" "m" p11 h 0 "STT" 
   "text" "j" "m" p22 h 0 "Täa ®é X" 
   "text" "j" "m" p33 h 0 "Täa ®é Y"
   "line" p3 p4 "")  

 (while (  (setq xx (nth k tapx)
   yy (nth k tapy)
  tstt(nth k stt))
  (command "text" "j" "m" PTD h 0 tstt 
      "text" "j" "m" PTX h 0 xx 
    "text" "j" "m" PTY h 0 yy 
    "line" PT PTC "")  
  (setq PT (list (car PT) (- (cadr PT)(* 2 h)))
    PTC (list (+ (* 2 kc) di (car PT)) (cadr PT))
  PTD (list (+ (/ di 2) (car PT)) (+ h (cadr PT)))
  PTX (list (+ di (/ di 2) (car PTD)) (cadr PTD))
  PTY (list (+ kc (car PTX)) (cadr PTX))
   k (+ 1 k));setq
 );while
 (if (= k n)
  (setq PT (list (car PT) (+ (cadr PT)(* 2 h)))
     PTC (list (+ (* 2 kc) di (car PT)) (cadr PT))
   L11 (list (+ di (car PT))(cadr PT))
   L22 (list (+ kc (car L11))(cadr L11))
   );setq
  );if
(command "line" p3 PT ""
     "line" p4 PTC ""
   "line" L1 L11 ""
   "line" L2 L22 "")
(setvar "osmode" om )
(setvar "cmdecho" 1)
(prompt"\nxong\n")
 (command "Undo" "End")
 (princ)
);DONG toado

 • Vote tăng 2

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
khaosat2009    10

Cám ơn bạn đã giúp

Bạn biết không trong công việc mình rất cần xác định tọa độ một cách chính xác, khi vạch tuyến thiết kế và phạm vi giải tỏa trên bản vẽ hay bình đồ. Cần xác định các điểm tọa độ đó để nhập vào máy đo.

Nên có làm phiển đến bạn. Thông cảm nha.

và đây ý mình nói có thể chuyển được các số và vòng tròn đến vị trí thích hợp ở file đây

http://www.cadviet.com/upfiles/DIEMTOADO.rar

Nếu được xin bạn giúp.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
khaosat2009    10
Xin hỏi bạn, những thông tin trên thửa đất đó bạn làm việc trên đối tượng gì?? Nếu là Block Att thì hoàn toàn lấy ra được đấy khaosat2009 àh. Theo mình được biết thì hầu hết các nhà quy hoạch, tính toán đều ghi thông tin thửa đất theo loại block Att cả.

Cám ơn anh.

Việc ghi thông tin trên thửa này là đơn giản thôi. Chỉ lấy text của ô thửa đó ghi vào ô thôi.

lấy theo Lanđcaviet (LCV) của Cadviet mình đây.

Mong được anh giúp

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
TICON    29

Sao mình làm nó chỉ xuất ra vòng tròn và 3 số 0 to tướng chứ chẳng có tọa độ già cả bác ạ. Sao thế nhỉ

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Thaistreetz    515
Sao mình làm nó chỉ xuất ra vòng tròn và 3 số 0 to tướng chứ chẳng có tọa độ già cả bác ạ. Sao thế nhỉ

Bạn sửa lại textstyle đang đùng. chọn chiêu cao chữ mặc định là 0

 • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
fbh81    10

Bác Thaistreetz ơi, lisp của bác rất hay nhưng hình như bị lỗi ở đâu đó ( kết quả thừa 1 số 1 ở đầu, ví dụ lúc nhập tên điểm định vị là 1 thì kết quả lại ra 11, 2 thì ra 12...) bác tranh thủ xem lại hộ anh em nhé.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Thaistreetz    515

Tên điểm định vị bạn nhâp là một Ký Tự. Mình viết như thế để sử dụng cho trường hợp tên điêm định vị của bạn dạng A1, A2.. An.

Trường hợp bạn không nhập tên ở bước này, lisp sẽ thống kê tên chỉ có số thứ tự: 1, 2, ... n.

 • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
fbh81    10

À ra vậy, cảm ơn bác nhiều, lisp của bác rất dễ sử dụng. Tuy nhiên để đổi vị trí giữa X và Y thì phải đổi x =>y, y=>x trong lisp đúng ko bác, vì trong Cad tọa độ XY ngược với kết quả đo của máy trắc đạc.

 • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Thaistreetz    515

Mình không làm trắc đạc lên cũng chưa rõ hệ trục tọa độ mà bản vẽ máy trắc đạc xuất ra như thế nào. bạn chạy lisp trong bản vẽ ấy, nếu đơn thuần chỉ là thay đổi giá trị của X và Y cho nhau thì sửa cũng đơn giản thôi, bạn cứ thử nghiên cứu lisp để tự sửa. nếu gặp khó khăn thì mình sẽ giúp.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Các bạn cho minh hỏi, sao khi minh dùng lệnh AP để add lisp vào thì bị lỗi, 2 dòng lệnh xuất hiện:

Command: ap APPLOAD td.lsp successfully loaded.

Command: ; error: syntax error

Rồi đánh lệnh td ko được! Mình đang rất cần cái lisp này! Cảm ơn các bạn.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
congthangqc    0

Cho mình hỏi là nếu mình muốn có mũi tên để chỉ vào điểm cần ghi toạ độ thi làm như thế nào, làm sao có thể thay đổi kích thước của mũi tên, và mình muốn là khi di chuyển tọa độ đến 1 vị trí khác thì mũi tên cũng di chuyển theo. Xin giúp đỡ, mình chân thành cám ơn!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Khuyên bạn: Trước khi đặt câu hỏi bạn nên thử tự tìm câu trả lời cho mình trước đã. ok?

Font sử dụng khi điền tọa độ cũng như khi thống kê bảng chính là font của textstyle đang hiện hành lúc bạn chạy lisp. không khó để nhận ra điều đó. Nếu bạn không hiển thị tốt tiếng việt trong bảng thống kê thì chuyển sang 1 textstyle khác dùng các font thuộc bảng mã TCVN3.

Về yêu cầu của bạn: mình hiểu là khi chạy lisp bạn sẽ tiến hành các bước: nhập cao text -> nhập tên mốc -> nhập chiều dài các cạnh của bảng rồi mới bắt đầu thực hiện pick truy vấn tọa độ mốc đúng không?

=> 1. quá rườm rà

=> 2. Bạn có chắc chiều dài cạnh bạn nhập không quá rộng hoặc không quá hẹp so với cao text? lisp trên đã được tính toán để text được bố trí vào bảng một cách hợp lý nhất. vì thế mình không sửa lại theo yêu cầu nhập chiều dài các cạnh của bảng nữa.

Riêng phần xuất ra file text, mình chưa bg fải làm việc với những file text chứa tọa độ điểm nên không hiểu nội dung của nó sẽ được bố trí như thế nào vì đây không fải chuyên ngành của mình. thế nên mình bó tay khoản này.

 

đây là lisp bạn có thể nhập tên mốc theo ý muốn của mình

;GHI TOA DO CAC DIEM VA THONG KE THANH BANG
----------------------------------------------
(defun C:td (/ diem PT1 PT2 PT3 tapx tapy 
	  x y xx yy h n di kc ten
	  C PT PTX PTY PTD PTC N
	  p1 p2 p3 p4 p11 p22 p33 L1 L2 L11 L22)
(setvar "cmdecho" 0 )
(command "Undo" "Begin") 
 (setq om (getvar "osmode"))
 (setq tapx '()
tapy '()
stt '()
k 0
h (getreal "\nnhap chieu cao chu:")
ten (getstring "\nNhap ten diem:"))


(while
 (setq diem (getpoint "\nchon cac vi tri co toa do can ghi:"))
 (progn
(setq  PT1 (list(+ (* 3 h) (car diem))(+ (* 3 h) (cadr diem)))
	PT2 (list (car PT1) (- (cadr PT1)(+ 1 h) ) )
	 x (rtos(car diem) 2 4)
		 y (rtos (cadr diem) 2 4)
  tapx (append tapx (list x))
  tapy (append tapy (list y))
	 k (+ 1 k)
	 N (strcat ten (rtos k 2 0))
	stt (append stt (list N))
 );setq
 (setvar "osmode" 0)
 (command "text" "j" "BL" PT1 h 0 x)
 (setq TB (textbox (entget(entlast)))
LC (car TB)
RC (cadr TB)
di (distance LC RC)
PT3 (polar PT1 0 (+ di h))
C (polar PT3 0 (* 1.5 h))
 );setq
(command "text" PT2 h 0 y
	 "pline" diem PT1 PT3 ""
	 "circle" (polar PT3 0 (* 1.5 h)) (* 1.5 h)
	 "text" "m" (polar PT3 0 (* 1.5 h)) h 0 N )

(setvar "osmode" om)
);progn  
 );dong while

;tao bang thong ke
 (setq	kc (* 2 di)
	PT (getpoint"\nvi tri dat bang :")
PTC (list (+ (* 2 kc) di (car PT)) (cadr PT))
 p1 (list (car PT) (+ (cadr PT)(* 2 h)))
 p2 (list (car PTC) (+ (cadr PTC)(* 2 h)))
	 p3 (list (car p1) (+ (cadr p1)(* 2 h)))
	 p4 (list (car p2) (+ (cadr p2)(* 2 h)))
PTD (list (+ (/ di 2) (car PT)) (+ h (cadr PT)))
PTX (list (+ di (/ di 2) (car PTD)) (cadr PTD))
PTY (list (+ kc (car PTX)) (cadr PTX))
 p11 (list (+ (/ di 2) (car p1)) (+ h (cadr p1)))
 p22 (list (+ di (/ di 2) (car p11)) (cadr p11))
 p33 (list (+ kc (car p22)) (cadr p22))
 L1 (list (+ di (car p3))(cadr p3))
 L2 (list (+ kc (car L1))(cadr L1))
 n (length tapx)
 k 0
);setq
(setvar "osmode" 0)
 (command "line" p1 p2 ""
  "text" "j" "m" p11 h 0 "STT" 
  "text" "j" "m" p22 h 0 "Täa ®é X" 
  "text" "j" "m" p33 h 0 "Täa ®é Y"
  "line" p3 p4 "")	

 (while (< k n) 
(setq xx (nth k tapx)
 yy (nth k tapy)
 tstt(nth k stt))
(command "text" "j" "m" PTD h 0 tstt 
		 "text" "j" "m" PTX h 0 xx 
	 "text" "j" "m" PTY h 0 yy 
	 "line" PT PTC "")	
(setq PT (list (car PT) (- (cadr PT)(* 2 h)))
	 PTC (list (+ (* 2 kc) di (car PT)) (cadr PT))
 PTD (list (+ (/ di 2) (car PT)) (+ h (cadr PT)))
 PTX (list (+ di (/ di 2) (car PTD)) (cadr PTD))
 PTY (list (+ kc (car PTX)) (cadr PTX))
 k (+ 1 k));setq
 );while
 (if (= k n)
(setq PT (list (car PT) (+ (cadr PT)(* 2 h)))
	 PTC (list (+ (* 2 kc) di (car PT)) (cadr PT))
 L11 (list (+ di (car PT))(cadr PT))
 L22 (list (+ kc (car L11))(cadr L11))
 );setq
);if
(command "line" p3 PT ""
	 "line" p4 PTC ""
 "line" L1 L11 ""
 "line" L2 L22 "")
(setvar "osmode" om )
(setvar "cmdecho" 1)
(prompt"\nxong\n")
 (command "Undo" "End")
 (princ)
);DONG toado

 

PS: mọi người trong diễn đàn thường chỉ cần cảm ơn nhau bằng nút Thank dưới mỗi bài post bạn ạ. thế là đủ :s_dead:

Phải nói rằng lisp này rất hay. Nhưng mình nghĩ nếu cải tiến thêm: "Lisp chọn hướng(góc) nghiêng của text theo đwờng chuẩn là oke"

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Cám ơn Bạn nha. khi số điểm lên đến hàng trăm thì số cấn vào vòng tròn.

Mong được bạn giúp

 

cho mình hỏi ben bạn ks địa chính vậy khi tính diện tích và đưa ký hiệu loại đất stt lên bằng cách nào vậy. mình thì chuyên ks về gt nhưng thỉnh thoảng có một số công trình đo địa chính nên mình cũng không giành về nó lắm. xin bạn chỉ bảo.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
pgt    0

mình làm bên trắc địa đo đạc

mình có lisp xuất tọa độ theo tiêu chuẩn tọa độ VN2000

ai cần thì liên hệ : nguyenhaiha288@gmail.com

mình chẳng biết diễn giải ntn cho anh em hiểu ...........

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay


×