Đến nội dung


Hình ảnh
5 stars - based on 24598 reviews

Đánh số thứ tự tăng dần


 • Please log in to reply
65 replies to this topic

#41 nataca

nataca

  biết lệnh adcenter

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 712 Bài viết
Điểm đánh giá: 553 (tốt)

Đã gửi 14 March 2009 - 01:14 PM


Xin chào các bác!
Em đang làm cái hồ sơ tính toán khối lượng đào đất để thanh quyết toán. Nhưng khối lượng nhập các thông số vào autocad thì rất nhiều, mỗi lần cứ phải nhập vào một thông số của khối lượng. Như vậy sẽ là thật mất công một khi nó có sự sửa đổi.
Nay kô biết có lisp nào có thể làm được chức năng: chọn tất cả text một lần, rồi nhập lệnh vào là tự động nó cộng (hoặc trừ) vào text cũ để hiển thị ra kết quả mới! Được như vậy thì sẽ đỡ mất thời gian rất nhiều cho việc nhập kết quả tính này.
Rất mong các bác hỗ trợ giúp!
Thank!

Cái này bác sang bên topic viết lisp theo yêu cầu để hỏi nhé. Vì chủ đề này là đánh số thứ tự nên sợ ít người quan tâm đến câu hỏi của bác.
 • 0

#42 vinataba

vinataba

  biết vẽ circle

 • Members
 • PipPip
 • 30 Bài viết
Điểm đánh giá: 3 (bình thường)

Đã gửi 18 March 2009 - 02:07 PM

Lệnh copy thông minh:
Command: co
mình dùng thấy thú vị hơn lệnh Tcount, tuy nhiên mỗi cái có điểm hay riêng.


lệnh này của bạn sao mà chạy đến 100 là lại về 0. Bác nào sửa lại giúp em với
 • 0

#43 msckmm

msckmm

  biết zoom

 • Members
 • Pip
 • 13 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 31 March 2009 - 08:12 AM

Lệnh copy thông minh:
Command: co
mình dùng thấy thú vị hơn lệnh Tcount, tuy nhiên mỗi cái có điểm hay riêng.


;;;Edit by Interwar1283
;*********************************************************************
(defun ketthuc ()
(setvar "cmdecho" luuecho)
(setq *error* luu
luu nil
luuecho nil
);setq
(princ)
)
;*********************************************************************
(defun modau ()
(setq luu *error
luuecho (getvar "cmdecho")
*error (ketthuc)
)
)
;*********************************************************************
(defun xulytext (text / kytu ma sokt luusokt lui )
(setq kytu (substr text (strlen text))
ma (ascii kytu)
sokt (read kytu)
lui 1
)
(if (numberp sokt)
(progn
(setq luusokt (1+ sokt))
(if (and (numberp sokt)
(> (strlen text) 1)
)
(progn
(setq kytu (substr text (1- (strlen text)))
sokt (read kytu)
)
(if (numberp sokt)
(setq luusokt (1+ sokt)
lui 2

)
)
);progn
)
(if (= luusokt 100) (setq luusokt 0))
(setq kytu (rtos luusokt 2 0)

text (strcat (substr text 1 (- (strlen text) lui)) kytu)
)
);progn
(if (or (= kytu "z")
(= kytu "Z")
)
(setq text (strcat text "0")
textxl "0"
)
(setq ma (1+ ma)
text (strcat (substr text 1 (1- (strlen text))) (chr ma))
)
);if
);if
)
;*********************************************************************
(defun doitext(tendoituong / chuoi doituong thoat tam dsach kieu text vitri10 vitri11 dem canle)
;Neu doi tuong la text thi tiep tuc
(setq doituong (entget tendoituong)
kieu (cdr (assoc 0 doituong))
canle (cdr (assoc 72 doituong))
)
(if (or (= kieu "TEXT")
(= kieu "MTEXT")
)
(progn
(setq textxl (xulytext textxl)
text (cons 1 textxl)
vitri10 (cdr (assoc 10 doituong))
vitri10 (list (+ (car vitri10) (car vitrilech)) (+ (nth 1 vitri10) (nth 1 vitrilech)))
vitri10 (cons 10 vitri10)
vitri11 (cdr (assoc 11 doituong))
vitri11 (list (+ (car vitri11) (car vitrilech)) (+ (nth 1 vitri11) (nth 1 vitrilech)))
vitri11 (cons 11 vitri11)
dem 0
dsach nil
)
(foreach tam doituong
(cond
((= (car tam) 1) (setq dsach (append dsach (list text))))
((= (car tam) 10) (setq dsach (append dsach (list vitri10))))
((= (car tam) 11) (setq dsach (append dsach (list vitri11))))
((setq dsach (append dsach (list tam))))
)
)
(entmake dsach)
);progn
);if
);
;*********************************************************************
;sao doi tuong cu sang vi tri moi

(defun copy_dt (tendoituong )
(command "copy" tendoituong "" goc toi )
);defun

;*********************************************************************
(defun c:co ( / cumdt dodai thoat dem ten doituong textxl dem goc toi)
; Khoi dau cua chuong trinh
(princ "\nCopy Inteligent...\n")
(setq luuecho (getvar "cmdecho")
luu *error*
*error* ketthuc
cumdt (ssget)
dodai (sslength cumdt)
goc (getpoint "\nSelect base point:")
thoat nil
dem 0
textxl nil
);
(setvar "cmdecho" 0)
; Loc ra duoc ong text de xu ly
(while (and (= thoat nil)
(< dem dodai)
)
(setq ten (ssname cumdt dem)
dem (1+ dem)
doituong (entget ten)
kieu (cdr (assoc 0 doituong))
)

(if (or (= kieu "TEXT")
(= kieu "MTEXT")
)
(setq thoat T
textxl (cdr (assoc 1 doituong))
)
)
);
(while T
(setq toi (getpoint "\nSelect next point: " goc)
vitrilech (list (- (car toi) (car goc)) (- (nth 1 toi) (nth 1 goc)))
dem 0
)
(while (< dem dodai)
(setq ten (ssname cumdt dem)
dem (1+ dem)
doituong (entget ten)
kieu (cdr (assoc 0 doituong))
)

(if (or (= kieu "TEXT")
(= kieu "MTEXT")
)
(doitext ten)
(copy_dt ten)

);if
)
);while
(ketthuc)
);defun
(princ "Type \"DG\" to start")
;Note: bien toan cuc: textxl vitrilech

bạn ơi cho mình hỏi. sao mình coppy toàn bộ phần trong code về rùi save lsp rùi cũng load lên rùi mà sao gỏ co nó chẳng hiện ra cái gì cả.
mình chẳng biết vì sao nữa. giúp mình với.
Thanks...
 • 0

#44 billgateviet

billgateviet

  biết vẽ pline

 • Members
 • PipPip
 • 63 Bài viết
Điểm đánh giá: 29 (tàm tạm)

Đã gửi 21 June 2009 - 09:50 AM

:lol2:

Bạn dùng thử chương trình sau. Có 2 lệnh:
1) Lệnh OD: Ordinate number with any format. Đánh số thứ tự với bất kỳ định dạng nào: số, chữ, chữ và số. Ví dụ:
Command: od
Begin at <1>: HTT-01-03. Nếu không nhập số, bấm Enter sẽ mặc định từ 1
Increment <1>: 3. Nếu không nhập số, bấm Enter sẽ lấy mặc định là 1
Base point <exit>: chỉ điểm -> HTT-01-03
Base point <exit>: chỉ điểm -> HTT-01-06
Base point <exit>: chỉ điểm -> HTT-01-09
.........
Đến khi... chán thì:
Base point <exit>: Enter -> Thoát

2) Lệnh OC: Ordinate number, Copy from template. Đánh số thứ tự bằng cách copy mẫu có sẵn. Hoạt động giống như trên, nhưng thay vì "Begin at" thì chọn một mẫu có sẵn và 1 điểm tham chiếu làm chuẩn (tương tự như trình của bạn Lê Huy Hà nhưng có thêm tính năng tùy chọn Increment theo ý bạn).
Các bạn dùng nếu thấy có gì bất ổn thì phản hồi để mình sửa.


;;;------------------------------------------------------------------------------------
(defun getTw() ;;;Get textstyle
(cdr (assoc 41 (tblsearch "style" (getvar "textstyle"))))
)
;;;------------------------------------------------------------------------------------
(defun getTh( / Th) ;;;Get textheight or textsize
(if (= (setq Th (cdr (assoc 40 (tblsearch "style" (getvar "textstyle"))))) 0) (getvar "textsize") Th)
)
;;;------------------------------------------------------------------------------------
(defun emkT (S p) ;;;Entmake text S at p
(entmake (list (cons 0 "TEXT") (cons 10 p) (cons 40 (getTh))
(cons 41 (getTw)) (cons 1 S) (cons 7 (getvar "textstyle"))))
)
;;;------------------------------------------------------------------------------------
(defun incN (n dn / n2 i n1) ;;;Increase number n
(setq
n2 (itoa (+ dn (atoi n)))
i (- (strlen n) (strlen n2))
)
(if (> i 0) (setq n1 (substr n 1 i)) (setq n1 ""))
(strcat n1 n2)
)
;;;------------------------------------------------------------------------------------
(defun incC (c / i c1 c2) ;;;Increase character c
(setq
i (strlen c)
c1 (substr c 1 (- i 1))
c2 (chr (1+ (ascii (substr c i 1))))
)
(if (or (= c2 "{") (= c2 "["))
(progn (command "erase" (entlast) "") (alert "Over character!") (exit))
(strcat c1 c2)
)
)
;;;==============================================
(defun C:OD( / cn dn c n p) ;;;Make OrDinal number with any format
(setq
cn (getstring "\nBegin at <1>: " T)
dn (getint "\nIncrement <1>: ")
)
(if (not dn) (setq dn 1))
(if (= cn "") (setq cn "1"))
(setq c (vl-string-right-trim "0 1 2 3 4 5 6 7 8 9" cn))
(setq n (vl-string-subst "" c cn))
(if (/= n "") (setq mode 1) (setq mode 0))
(while (setq p (getpoint "\nBase point <exit>: "))
(emkT cn p)
(if (= n "")
(setq cn (incC cn))
(setq cn (strcat c (incN (vl-string-subst "" c cn) dn)))
)
)
(princ)
)
;;;==============================================
(defun C:OC( / e dn p1 cn c n p2 dat) ;;;Make Ordinal number. Copy from template
(setq
e (car (entsel "\nSelect template text:"))
dn (getint "\nIncrement <1>: ")
p1 (getpoint "\nBase point:")
cn (cdr (assoc 1 (entget e)))
)
(if (not dn) (setq dn 1))
(if (= cn "") (setq cn "1"))
(setq
c (vl-string-right-trim "0 1 2 3 4 5 6 7 8 9" cn)
n (vl-string-subst "" c cn)
)
(while (setq p2 (getpoint p1 "\nNew point <exit>: "))
(command "copy" e "" p1 p2)
(if (= n "")
(setq cn (incC cn))
(setq cn (strcat c (incN (vl-string-subst "" c cn) dn)))
)
(setq
dat (entget (entlast))
dat (subst (cons 1 cn) (assoc 1 dat) dat)
)
(entmod dat)
)
(princ)
)
;;;==============================================

Nếu dùng lệnh OD của bạn mà copy cho mình cái này được kô " Bản vẽ số n/1200" với n chạy từ 1 đến 1200. Hoặc bạn có phương án nào hay giải quyết bài toán này giúp mình để kô phải làm thủ công . Thanks a lot
 • 0

#45 Tue_NV

Tue_NV

  KS Võ Quang Tuệ

 • Moderator
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 4332 Bài viết
Điểm đánh giá: 3837 (đỉnh cao)

Đã gửi 21 June 2009 - 11:30 AM

:lol2:
Nếu dùng lệnh OD của bạn mà copy cho mình cái này được kô " Bản vẽ số n/1200" với n chạy từ 1 đến 1200. Hoặc bạn có phương án nào hay giải quyết bài toán này giúp mình để kô phải làm thủ công . Thanks a lot

Tue_NV mới viết cái Lisp này.
Hy vọng bạn hài lòng :
(defun c:dstt(/ dau tong po po1 ent i)
(prompt "\n Danh so thu tu dang n/m ")
(setvar "cmdecho" 0)

(setq dau (getint "\n Danh so bat dau (n) :"))
(setq tong (getint "\n Danh so tong (m) :"))

(setq po (getpoint (strcat "\n Cho diem chen cua so : " (itoa dau) "/" (itoa tong))) i 1)
(wtxt (strcat (itoa dau) "/" (itoa tong)) po)

(Repeat (- tong dau)
(setq po1 (getpoint po (strcat "\n Cho diem chen cua so : " (itoa (+ dau i)) "/" (itoa tong))))

(command "copy" "L" "" po po1)
(setq ent (entget(entlast)))
(setq ent (subst (cons 1 (strcat(itoa (+ dau i)) "/" (itoa tong))) (assoc 1 ent) ent))
(entmod ent)
(setq i (1+ i))
(setq po po1)
)
(princ)
)
;
(defun wtxt (txt p / sty d h)
(setq sty (getvar "textstyle")
d (tblsearch "style" sty)
h (cdr (assoc 40 d)))
(entmake (list (cons 0 "TEXT") (cons 7 sty) (cons 1 txt) (cons 10 p) (cons 11 p)
(cons 72 1) (cons 73 2)
(if (> h 0) (cons 40 h) (assoc 40 d)) (assoc 41 d))
)
)

 • 2

#46 billgateviet

billgateviet

  biết vẽ pline

 • Members
 • PipPip
 • 63 Bài viết
Điểm đánh giá: 29 (tàm tạm)

Đã gửi 24 June 2009 - 08:01 AM

Tue_NV mới viết cái Lisp này.
Hy vọng bạn hài lòng :

(defun c:dstt(/ dau tong po po1 ent i)
(prompt "\n Danh so thu tu dang n/m ")
(setvar "cmdecho" 0)

(setq dau (getint "\n Danh so bat dau (n) :"))
(setq tong (getint "\n Danh so tong (m) :"))

(setq po (getpoint (strcat "\n Cho diem chen cua so : " (itoa dau) "/" (itoa tong))) i 1)
(wtxt (strcat (itoa dau) "/" (itoa tong)) po)

(Repeat (- tong dau)
(setq po1 (getpoint po (strcat "\n Cho diem chen cua so : " (itoa (+ dau i)) "/" (itoa tong))))

(command "copy" "L" "" po po1)
(setq ent (entget(entlast)))
(setq ent (subst (cons 1 (strcat(itoa (+ dau i)) "/" (itoa tong))) (assoc 1 ent) ent))
(entmod ent)
(setq i (1+ i))
(setq po po1)
)
(princ)
)
;
(defun wtxt (txt p / sty d h)
(setq sty (getvar "textstyle")
d (tblsearch "style" sty)
h (cdr (assoc 40 d)))
(entmake (list (cons 0 "TEXT") (cons 7 sty) (cons 1 txt) (cons 10 p) (cons 11 p)
(cons 72 1) (cons 73 2)
(if (> h 0) (cons 40 h) (assoc 40 d)) (assoc 41 d))
)
)

Hay quá , cảm ơn bác Tue_NV nhé .
 • 0

#47 chuong3

chuong3

  biết pan

 • Members
 • Pip
 • 9 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 12 December 2009 - 09:12 AM

Lệnh CO.

Command: co

Copy Inteligent...

Select objects:

mình ko biết dung lisp.có bạn nào chỉ giúp mình cái
thanks you các bạn nhiều.
 • 0

#48 tnmtpc

tnmtpc

  biết dimcontinue

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 370 Bài viết
Điểm đánh giá: 206 (khá)

Đã gửi 12 December 2009 - 10:10 AM

mình ko biết dung lisp.có bạn nào chỉ giúp mình cái
thanks you các bạn nhiều.

trong cad, vào menu Tools, chọn appload, tìm đến tập tin lisp, OK. gõ lệnh của lisp, ví dụ lisp trên gõ dstt, xem trên dòng lệnh nó bảo gì làm theo nấy, Ok
 • 0

#49 leloho

leloho

  biết pan

 • Members
 • Pip
 • 7 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 22 December 2009 - 12:44 PM

cho mình hỏi thêm phần này là có phải co:lisp không sử dụng được với font Vni và font times new roman. Còn lisp od-oc:lisp thi không thay đổi font được phải không
 • 0

#50 leloho

leloho

  biết pan

 • Members
 • Pip
 • 7 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 22 December 2009 - 12:46 PM

cho mình hỏi thêm phần này là có phải co:lisp không sử dụng được với font Vni và font times new roman. Còn lisp od-oc:lisp thi không thay đổi font được phải không
 • 0

#51 cadviet244

cadviet244

  HVKT-12

 • Members
 • PipPipPipPip
 • 245 Bài viết
Điểm đánh giá: 157 (tàm tạm)

Đã gửi 22 December 2009 - 02:41 PM

Tue_NV mới viết cái Lisp này.
Hy vọng bạn hài lòng :

Lisp của bác hay thật :(
 • 0

#52 dongocanh291

dongocanh291

  Chưa sử dụng CAD

 • Members
 • Pip
 • 2 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 22 September 2010 - 11:37 AM

Hay quá, hồi làm đồ án mà e bt cái này thì đỡ bao nhiêu, rất có ích
 • 0

#53 tranvanquan

tranvanquan

  biết pan

 • Members
 • Pip
 • 6 Bài viết
Điểm đánh giá: 1 (bình thường)

Đã gửi 30 September 2010 - 08:04 PM

Lệnh CO.

Command: co

Copy Inteligent...

Select objects:

bac ơi cho mình hỏi aploap líp là gì vạy tại mình mơpí nên diễn đàn nên không biết là gì bác chỉ giúp em với nhé
 • 0

#54 hungcuongtx

hungcuongtx

  biết zoom

 • Members
 • Pip
 • 10 Bài viết
Điểm đánh giá: 1 (bình thường)

Đã gửi 23 March 2011 - 11:17 PM

Chương trình rất hay, nhưng chỉ thay được số cuối cùng thì phải. Giả sử bây giờ em có chuỗi A1/B1, em muốn tạo ra các chuỗi là A2/B1, A3/B1, A4/B1,...thì có làm được không ạ.
 • 0

#55 hbct02

hbct02

  biết vẽ line

 • Members
 • PipPip
 • 20 Bài viết
Điểm đánh giá: 2 (bình thường)

Đã gửi 24 March 2011 - 08:26 AM

Thank bác nha. minh đang cần cái này. Mình xin góp ý tí. Bác có thể sữa thêm đằng trước số tư nhiên có số 0. VD như: O1, 02, 03.... vì khi đánh tên BV thường theo iso là vậy. thank
 • 0

#56 thichhoabinh

thichhoabinh

  biết vẽ circle

 • Members
 • PipPip
 • 32 Bài viết
Điểm đánh giá: 6 (bình thường)

Đã gửi 24 March 2011 - 08:51 AM

Thank bác nha. minh đang cần cái này. Mình xin góp ý tí. Bác có thể sữa thêm đằng trước số tư nhiên có số 0. VD như: O1, 02, 03.... vì khi đánh tên BV thường theo iso là vậy. thank

Khi thank bạn nên ấn vote cho người cần thanks :)
Phần thêm số 0 là yêu cầu đặc biệt, khác với lệnh CO nói chung. Bạn có thể xem ở đây :
Đánh số hiệu bản vẽ
 • 0

#57 hbct02

hbct02

  biết vẽ line

 • Members
 • PipPip
 • 20 Bài viết
Điểm đánh giá: 2 (bình thường)

Đã gửi 24 March 2011 - 09:17 AM

Mình cũng có sẵn 1 lips Danh STT minh up lên cho anh em dùng thử. nó cho phép chọn chiều cao chữ. lips này mình sưu tầm dc. Mình ko biết viết lips đang học hỏi.hihi. Mình ko biết up trong nay thế nào. mình up lên diễn đàn xem sao nha.
http://www.cadviet.c...anh_stt_stt.lsp
 • 0

#58 hbct02

hbct02

  biết vẽ line

 • Members
 • PipPip
 • 20 Bài viết
Điểm đánh giá: 2 (bình thường)

Đã gửi 24 March 2011 - 09:21 AM

Còn về câu hỏi của bạn Nataca mình cũng có 1 lips đang dùng trừ or cộng 1 số vào text đã chọn. mình up lên anh em dùng thử
http://www.cadviet.c...oc_chon_new.lsp
 • 1

#59 thichhoabinh

thichhoabinh

  biết vẽ circle

 • Members
 • PipPip
 • 32 Bài viết
Điểm đánh giá: 6 (bình thường)

Đã gửi 24 March 2011 - 09:40 AM

Những lisp bạn post trên diễn đàn đã có .. và.. cao hơn.Hệ. Cảm ơn bạn vì share đã :wub: Chúc bạn sớm trở thành lisper mạnh
 • 0

#60 trungthanh6191

trungthanh6191

  Chưa sử dụng CAD

 • Members
 • Pip
 • 3 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 08 December 2013 - 06:24 PM

Lệnh copy thông minh:
Command: co
mình dùng thấy thú vị hơn lệnh Tcount, tuy nhiên mỗi cái có điểm hay riêng.

;;;Edit by Interwar1283;*********************************************************************(defun ketthuc ()	(setvar	"cmdecho"	luuecho)	(setq *error*	luu		luu		nil			luuecho	nil	);setq	(princ))		;*********************************************************************(defun modau ()(setq 	luu *error		luuecho	(getvar	"cmdecho")		*error	(ketthuc)));*********************************************************************(defun xulytext (text / kytu ma sokt luusokt lui )(setq 	kytu	(substr text (strlen text))		ma	(ascii kytu)		sokt	(read kytu) 		lui	1)(if (numberp sokt)		(progn			(setq luusokt	(1+ sokt))			(if (and 	(numberp sokt) 					(> (strlen text) 1)			  )				  (progn				(setq 	kytu	(substr text (1- (strlen text)))						sokt	(read kytu) 										)				(if 	(numberp sokt) 					(setq luusokt (1+	sokt)							lui 	2						)				)			  );progn				)			(if (= luusokt	100)	(setq 	luusokt	0))			(setq 	kytu		(rtos luusokt 2 0)										text	(strcat	(substr text 1 (- (strlen text) lui)) kytu)			)		);progn			 		(if  (or 	(= kytu "z")				(= kytu "Z")			)			(setq 	text		(strcat 	text	"0")				textxl		"0"			)			(setq		ma	(1+	ma)					text	(strcat	(substr text 1 (1- (strlen text))) (chr ma))			)		);if);if);*********************************************************************(defun doitext(tendoituong / chuoi doituong thoat tam dsach kieu text vitri10 vitri11 dem canle);Neu doi tuong la text thi tiep tuc(setq 	doituong 	(entget tendoituong)	kieu		(cdr (assoc 	0	doituong))	canle		(cdr (assoc 	72	doituong)))	(if (or (= kieu		"TEXT")	(= kieu 	"MTEXT")	  ) 		(progn		(setq	textxl	(xulytext textxl)			text	(cons 1 textxl)			vitri10 	(cdr (assoc 10 doituong))			vitri10 	(list (+ (car vitri10) (car vitrilech)) (+ (nth 1 vitri10) (nth 1 vitrilech)))			vitri10		(cons 10 vitri10)			vitri11 	(cdr (assoc 11 doituong))			vitri11 	(list (+ (car vitri11) (car vitrilech)) (+ (nth 1 vitri11) (nth 1 vitrilech)))			vitri11		(cons 11 vitri11)			dem	0			dsach	nil		)		(foreach tam 	doituong			(cond				((= (car tam)	1)	(setq dsach 	(append dsach (list text))))				((= (car tam)	10)	(setq dsach 	(append dsach (list vitri10))))				((= (car tam)	11)	(setq dsach 	(append dsach (list vitri11))))				((setq dsach 	(append dsach (list tam))))			)		)		(entmake dsach)	);progn);if	);;*********************************************************************;sao doi tuong cu sang vi tri moi(defun copy_dt (tendoituong )(command "copy" tendoituong "" goc toi ));defun;*********************************************************************(defun c:co ( / cumdt dodai thoat dem ten doituong textxl dem goc toi); Khoi dau cua chuong trinh(princ "\nCopy Inteligent...\n")(setq 	luuecho	(getvar	"cmdecho")	luu	*error*	*error*	ketthuc	cumdt 	(ssget)	dodai 	(sslength cumdt)	goc		(getpoint "\nSelect base point:")	thoat		nil	dem		0	textxl		nil);(setvar "cmdecho" 0); Loc ra duoc ong text de xu ly(while	(and 	(= thoat	nil)		(< dem	dodai)	)	(setq 	ten	(ssname cumdt dem)		dem	(1+ 	dem)		doituong (entget ten)		kieu	 (cdr (assoc 	0	doituong))				)		(if (or (= kieu		"TEXT")		(= kieu 	"MTEXT")	  	  )		(setq 	thoat	T			textxl 	(cdr (assoc 1 doituong)) 			)	));(while T (setq	toi		(getpoint "\nSelect next point: " goc)	vitrilech 	(list 	(- (car toi) (car goc)) (- (nth 1 toi) (nth 1 goc)))	dem		0)(while	(< dem dodai)	(setq 	ten	(ssname cumdt dem)		dem	(1+ 	dem)		doituong (entget ten)		kieu	 (cdr (assoc 	0	doituong))				)	(if (or (= kieu		"TEXT")		(= kieu 	"MTEXT")	  	  )		(doitext	ten)		(copy_dt	ten)	);if));while(ketthuc));defun(princ "Type \"DG\" to start");Note: bien toan cuc: textxl vitrilech
Similar topics from web:
Đánh thứ tự số trang tăng dần cho nhiều tài liệu khác nhau?
kết quả chung cuộc gương mặt tuổi teen nổi bật trên fb ...
ê có violymoic lop 5 vong 15 ko
Thắc mắc và góp ý
Có 30 triệu nên cưới vợ hay xây nhà trước?
Holocaust – Wikipedia tiếng Việt
Tăng Thanh Hà: Không quan tâm khi người ta bàn về con gái tuổi ...
7 dấu hiệu nhiễm HIV ban đầu ở nam giới
3 CỘT
Những tín hiệu \chứng tỏ\ bạn bầu bí (2)
TIN HỌC 11(các bạn lớp 11 vào đây để xem có BT mình định hỏi ...
[Hướng dẫn] Viết một số dạng hiệu ứng Karaoke trong Aegisub
Đề Kiểm tra chương II số học 6
Một số biện pháp chỉ đạo, thực MNHH
Cẩm nang Android dành cho người mới sử dụng

bác ơi, em có down cái lisp của bác về, nhưng mà dùng thấy sao ấy, ví dụ như e có cái text a1 chẳng hạn, e muốn cho nó thành a2 a3... mà k được, nó toàn thành a1`, a1~,... bác chỉ dẫn em với


 • 0