Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
 • Thông báo

  • Nguyen Hoanh

   CADViet đã hoàn tất nâng cấp   14/09/2017

   Chào các bạn, CADViet đã hoàn tất việc nâng cấp lên phiên bản mới. Tất cả các chức năng đã hoạt động theo kỳ vọng của ban quản trị. Nếu có vấn đề gì cần phản hồi, các bản post ở đây nhé: Trân trọng, Nguyễn Hoành.
Jin Yong

Hỏi về Lisp (thuật toán, ý tưởng, coding,...)

Các bài được khuyến nghị

Thaistreetz    515

các bác có hàm nào đề gọi hộp thoại edit plotstyle không cho mình xin. <_<

Edit: mình mò được rồi. dùng startapp

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
gia_bach    1.442

Tôi sử dụng lisp dưới đây để tính góc của tiếp tuyến với curve tại điểm giữa của curve, nhưng trong file cad đính kèm thì nó bị lỗi (đường màu xanh). Tôi biết lỗi ở hàm (vlax-curve-getParamAtPoint obj cen) nhưng không hiểu vì sao mà lỗi, và cách khắc phục. Ai biết xin chỉ giùm.

http://www.cadviet.c...29_loi_vlax.dwg

(defun C:HA( / obj len cen goc)
(setq obj (vlax-ename->vla-object (car (entsel))))
(setq len (vlax-curve-getDistAtParam obj (vlax-curve-getEndParam obj)))
(setq cen (vlax-curve-getPointAtDist obj (/ len 2)))
(setq goc (angle '(0 0 0) (vlax-curve-getFirstDeriv obj (vlax-curve-getParamAtPoint obj cen)))))

Lỗi này do sai số phát sinh khi gọi hàm vlax-curve-getPointAtDist.

Do hàm (vlax-curve-getParamAtPoint curve pt) yêu cầu điểm pt phải thuộc Curve.

Nhưng do sai số của hàm (vlax-curve-getPointAtDist curve (/ len 2)) nên điểm trả về có thể thuộc hoặc không thuộc Curve.

Tùy từng trường hợp cụ thể, nếu sai số này đủ lớn thì CAD báo lỗi.

 

Cách khắc phục :

1.) như Ketxu đề nghị : (vlax-curve-getClosestPointToProjection obj cen (list 0 0 1))

hoặc chỉ đơn giản là lấy điểm gần nhất trên curve : (vlax-curve-getClosestPointTo obj cen)

 

2.) Hoặc cách tránh lỗi sai số khi gọi hàm vlax-curve-getPointAtDist là ... không dùng nó nữa. :o

Cad cung cấp 1 hàm khác để lấy tham số param của Curve là : (vlax-curve-getParamAtDist obj dis)

(Dĩ nhiên dis phải nhỏ hơn hoặc bằng chiều dài của curve)

Do đó lisp trên có thể viết lại như sau :

(defun C:HA1( / obj len goc)
 (setq obj (vlax-ename->vla-object (car (entsel))))
 (setq len (vlax-curve-getDistAtParam obj (vlax-curve-getEndParam obj)) )
 (setq goc (angle '(0 0 0) (vlax-curve-getFirstDeriv obj (vlax-curve-getParamAtDist obj (/ len 2))))))

 • Vote tăng 2

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Detailing    278

Ai biết xin chỉ giùm: làm sao để lấy giá trị của tất cả các biến hệ thống của 1 bản vẽ?

lập 1 list tất cả sysvar rồi lặp qua hết là lấy dc thôi :)

 

tham khảo Sysvar của AutoCAD 2000

AutoCAD 2000
System Variables
A
ACADLSPASDOC Controls whether AutoCAD loads the acad.lsp file into every drawing or just the first drawing opened in an AutoCAD session
ACADPREFIX Stores the directory path, if any, specified by the ACAD environment variable, with path separators appended if necessary
ACADVER Stores the AutoCAD version number
ACISOUTVER Controls the ACIS version of SAT files created using the ACISOUTcommand
AFLAGS Sets attribute flags for ATTDEF bit-code
ANGBASE Sets the base angle 0 with respect to the current UCS
ANGDIR Sets the positive angle direction from angle 0 with respect to the current UCS
APBOX Turns the AutoSnap aperture box on or off
APERTURE Sets object snap target height, in pixels
AREA Stores the last area computed by AREA, LIST, or DBLIST
ATTDIA Controls whether -INSERT uses a dialog box for attribute value entry
ATTMODE Controls display of attributes
ATTREQ Determines whether INSERT uses default attribute settings during insertion of blocks
AUDITCTL Controls whether AUDIT creates an audit report (ADT) file
AUNITS Sets units for angles
AUPREC Sets the number of decimal places for angular units
AUTOSNAP Controls AutoSnap marker, tooltip, and magnet
B
BACKZ Stores the back clipping plane offset from the target plane for the current viewport
BINDTYPE Controls how xref names are handled when binding xrefs or editing xrefs in-place
BLIPMODE Controls whether marker blips are visible
C
CDATE Sets calendar date and time
CECOLOR Sets the color of new objects
CELTSCALE Sets the current object linetype scaling factor
CELTYPE Sets the linetype of new objects
CELWEIGHT Sets the lineweight of new objects
CHAMFERA Sets the first chamfer distance
CHAMFERB Sets the second chamfer distance
CHAMFERC Sets the chamfer length
CHAMFERD Sets the chamfer angle
CHAMMODE Sets the input method by which AutoCAD creates chamfers
CIRCLERAD Sets the default circle radius
CLAYER Sets the current layer
CMDACTIVE Stores the bit-code that indicates whether an ordinary command, transparent command, script, or dialog box is active
CMDECHO Controls whether AutoCAD echoes prompts and input during the AutoLISP (command) function
CMDNAMES Displays the names of the active and transparent commands
CMLJUST Specifies multiline justification
CMLSCALE Controls the overall width of a multiline
CMLSTYLE Sets the multiline style
COMPASS Controls whether the 3D compass is on or off in the current viewport
COORDS Controls when coordinates are updated on the status line
CPLOTSTYLE Controls the current plot style for new objects
CPROFILE Stores the name of the current profile
CTAB Returns the name of the current (model or layout) tab in the drawing. Provides a means for the user to determine which tab is active
CURSORSIZE Determines the size of the crosshairs as a percentage of the screen size
CVPORT Sets the identification number of the current viewport
D
DATE Stores the current date and time
DBMOD Indicates the drawing modification status using bit-code
DCTCUST Displays the path and file name of the current custom spelling dictionary
DCTMAIN Displays the file name of the current main spelling dictionary
DEFLPLSTYLE Specifies the default plot style for new layers
DEFPLSTYLE Specifies the default plot style for new objects
DELOBJ Controls whether objects used to create other objects are retained or deleted from the drawing database
DEMANDLOAD Specifies if and when AutoCAD demand loads a third-party application if a drawing contains custom objects created in that application
DIASTAT Stores the exit method of the most recently used dialog box
DIMADEC Controls the number of places of precision displayed for angular dimensions
DIMALT Controls the display of alternate units in dimensions
DIMALTD Controls the number of decimal places in alternate units
DIMALTF Controls the multiplier for alternate units
DIMALTRND Determines rounding of alternate units
DIMALTTD Sets the number of decimal places for the tolerance values in the alternate units of a dimension
DIMALTTZ Toggles suppression of zeros in tolerance values
DIMALTU Sets the units format for alternate units of all dimension style family members except angular
DIMALTZ Controls the suppression of zeros for alternate unit dimension values
DIMAPOST Specifies a text prefix or suffix (or both) to the alternate dimension measurement for all types of dimensions except angular
DIMASO Controls the associativity of dimension objects
DIMASZ Controls the size of dimension line and leader line arrowheads
DIMATFIT Determines how dimension text and arrows are arranged when space is not sufficient to place both within the extension lines
DIMAUNIT Sets the units format for angular dimensions
DIMAZIN Suppresses zeros for angular dimensions
DIMBLK Sets the arrowhead block displayed at the ends of dimension lines or leader lines
DIMBLK1 Sets the arrowhead for the first end of the dimension line when DIMSAH is on
DIMBLK2 Sets the arrowhead for the second end of the dimension line when DIMSAH is on
DIMCEN Controls drawing of circle or arc center marks and centerlines by DIMCENTER, DIMDIAMETER, and DIMRADIUS
DIMCLRD Assigns colors to dimension lines, arrowheads, and dimension leader lines
DIMCLRE Assigns colors to dimension extension lines
DIMCLRT Assigns colors to dimension text
DIMDEC Sets the number of decimal places displayed for the primary units of a dimension
DIMDLE Sets the distance the dimension line extends beyond the extension line when oblique strokes are drawn instead of arrowheads
DIMDLI Controls the spacing of dimension lines in baseline dimensions
DIMDSEP Specifies a single character decimal separator to use when creating dimensions whose unit format is decimal
DIMEXE Specifies how far to extend the extension line beyond the dimension line
DIMEXO Specifies how far extension lines are offset from origin points
DIMFIT Obsolete. Replaced by DIMATFIT and DIMTMOVE
DIMFRAC Sets the fraction format when DIMLUNIT is set to 4 or 5
DIMGAP Sets the distance around the dimension text when the dimension line breaks to accommodate dimension text
DIMJUST Controls the horizontal positioning of dimension text
DIMLDRBLK Specifies the arrow type for leaders
DIMLFAC Sets a scale factor for linear dimension measurements
DIMLIM Generates dimension limits as the default text
DIMLUNIT Sets units for all dimension types except Angular
DIMLWD Assigns lineweight to dimension lines
DIMLWE Assigns lineweight to extension lines
DIMPOST Specifies a text prefix or suffix (or both) to the dimension measurement
DIMRND Rounds all dimensioning distances to the specified value
DIMSAH Controls the display of dimension line arrowhead blocks
DIMSCALE Sets the overall scale factor applied to dimensioning variables that specify sizes, distances, or offsets
DIMSD1 Controls suppression of the first dimension line
DIMSD2 Controls suppression of the second dimension line
DIMSE1 Suppresses display of the first extension line
DIMSE2 Suppresses display of the second extension line
DIMSHO Controls redefinition of dimension objects while dragging
DIMSOXD Suppresses drawing of dimension lines outside the extension lines
DIMSTYLE Shows the current dimension style
DIMTAD Controls the vertical position of text in relation to the dimension line
DIMTDEC Sets the number of decimal places to display in tolerance values for the primary units in a dimension
DIMTFAC Sets a scale factor used to calculate the height of text for dimension fractions and tolerances
DIMTIH Controls the position of dimension text inside the extension lines for all dimension types except ordinate
DIMTIX Draws text between extension lines
DIMTM When DIMTOL or DIMLIM is on, sets the minimum (or lower) tolerance limit for dimension text
DIMTMOVE Sets dimension text movement rules
DIMTOFL Controls whether a dimension line is drawn between the extension lines even when the text is placed outside
DIMTOH Controls the position of dimension text outside the extension lines
DIMTOL Appends tolerances to dimension text
DIMTOLJ Sets the vertical justification for tolerance values relative to the nominal dimension text
DIMTP When DIMTOL or DIMLIM is on, sets the maximum (or upper) tolerance limit for dimension text
DIMTSZ Specifies the size of oblique strokes drawn instead of arrowheads for linear, radius, and diameter dimensioning
DIMTVP Controls the vertical position of dimension text above or below the dimension line
DIMTXSTY Specifies the text style of the dimension
DIMTXT Specifies the height of dimension text, unless the current text style has a fixed height
DIMTZIN Controls the suppression of zeros in tolerance values
DIMUNIT Obsolete. Replaced by DIMLUNIT and DIMFRAC
DIMUPT Controls options for user-positioned text
DIMZIN Controls the suppression of zeroes in the primary unit value
DISPSILH Controls display of silhouette curves of solid objects in Wireframe mode
DISTANCE Stores the distance computed by DIST
DONUTID Sets the default for the inside diameter of a donut
DONUTOD Sets the default for the outside diameter of a donut
DRAGMODE Controls the display of objects being dragged
DRAGP1 Sets the regen-drag input sampling rate
DRAGP2 Sets the fast-drag input sampling rate
DWGCHECK Determines whether a drawing was last edited by a product other than AutoCAD
DWGCODEPAGE Stores the same value as SYSCODEPAGE (for compatibility reasons)
DWGNAME Stores the drawing name as entered by the user
DWGPREFIX Stores the drive/directory prefix for the drawing
DWGTITLED Indicates whether the current drawing has been named
"Hurricane has been one of the best products I have run across. I never had the time to create scripts, but I new they could be a time saver. I use it for some simple tasks, like putting dates on shop drawings, but the amount of time it saves me has been fantastic. And the couple of times I have emailed tech support with questions, the response has been rapid and with an answer I could understand easily.
Thanks Hurricane for such a great product.".
- Randy Godwin Drafting Services ( website )
View All | Click to add your testimonial
Click here for main site.
E
EDGEMODE Controls how TRIM and EXTEND determine cutting and boundary edges
ELEVATION Stores the current elevation relative to the current UCS for the current viewport in the current space
EXPERT Controls whether certain prompts are issued
EXPLMODE Controls whether EXPLODE supports nonuniformly scaled (NUS) blocks
EXTMAX Stores the upper-right point of the drawing extents
EXTMIN Stores the lower-left point of the drawing extents
EXTNAMES Sets the parameters for named object names (such as linetypes and layers) stored in symbol tables
F
FACETRATIO Controls the aspect ratio of faceting for cylindrical and conic ACIS solids
FACETRES Adjusts the smoothness of shaded and rendered objects and objects with hidden lines removed
FILEDIA Suppresses display of the file dialog boxes
FILLETRAD Stores the current fillet radius
FILLMODE Specifies whether multilines, traces, solids, all hatches (including solid-fill), and wide polylines are filled in
FONTALT Specifies the alternate font to be used when the specified font file cannot be located
FONTMAP Specifies the font mapping file to be used
FRONTZ Stores the front clipping plane offset from the target plane for the current viewport
FULLOPEN Indicates whether the current drawing is partially open
G
GRIDMODE Specifies whether the grid is turned on or off
GRIDUNIT Specifies the grid spacing (X and Y) for the current viewport
GRIPBLOCK Controls the assignment of grips in blocks
GRIPCOLOR Controls the color of nonselected grips (drawn as box outlines)
GRIPHOT Controls the color of selected grips (drawn as filled boxes)
GRIPS Controls the use of selection set grips for the Stretch, Move, Rotate, Scale, and Mirror grip modes
GRIPSIZE Sets the size of the grip box in pixels
H
HANDLES Reports whether object handles can be accessed by applications
HIDEPRECISION Controls the accuracy of hides and shades
HIGHLIGHT Controls object highlighting; does not affect objects selected with grips
HPANG Specifies the hatch pattern angle
HPBOUND Controls the object type created by BHATCH and BOUNDARY
HPDOUBLE Specifies hatch pattern doubling for user-defined patterns
HPNAME Sets a default hatch pattern name
HPSCALE Specifies the hatch pattern scale factor
HPSPACE Specifies the hatch pattern line spacing for user-defined simple patterns
HYPERLINKBASE Specifies the path used for all relative hyperlinks in the drawing
I
IMAGEHLT Controls whether the entire raster image or only the raster image frame is hightlighted
INDEXCTL Controls whether layer and spatial indexes are created and saved in drawing files
INETLOCATION Stores the Internet location used by BROWSER and the Browse the Web dialog box
INSBASE Stores insertion base point set by BASE
INSNAME Sets a default block name for INSERT
INSUNITS When you drag a block from AutoCAD DesignCenter, specifies a drawing units value
INSUNITSDEFSOURCE Sets source content units value
INSUNITSDEFTARGET Sets target drawing units value
ISAVEBAK Improves the speed of incremental saves, especially for large drawings
ISAVEPERCENT Determines the amount of wasted space tolerated in a drawing file
ISOLINES Specifies the number of isolines per surface on objects
L
LASTANGLE Stores the end angle of the last arc entered
LASTPOINT Stores the last point entered
LASTPROMPT Stores the last string echoed to the command line
LENSLENGTH Stores the length of the lens (in millimeters) used in perspective viewing for the current viewport
LIMCHECK Controls the creation of objects outside the drawing limits
LIMMAX Stores the upper-right drawing limits for the current space
LIMMIN Stores the lower-left drawing limits for the current space
LISPINIT When single-document interface is enabled, specifies whether AutoLISP-defined functions and variables are preserved when you open a new drawing
LOCALE Displays the ISO language code of the current AutoCAD version
LOGFILEMODE Specifies whether the contents of the text window are written to a log file
LOGFILENAME Specifies the path and name of the log file
LOGFILEPATH Specifies the path for the log files for all drawings in a session
LOGINNAME Displays the user's name as configured or as input when AutoCAD is loaded
LTSCALE Sets the global linetype scale factor
LUNITS Sets linear units
LUPREC Sets the number of decimal places displayed for linear units
LWDEFAULT Sets the value for the default linweight
LWDISPLAY Controls whether the lineweight is displayed in the Model or Layout tab
LWUNITS Controls whether lineweight units are displayed in inches or millimeters
M
MAXACTVP Sets the maximum number of viewports that can be active at one time in the display
MAXSORT Sets the maximum number of symbol names or block names sorted by listing commands
MBUTTONPAN Controls the behavior of the third button or wheel on the pointing device
MEASUREINIT Sets the initial drawing units as English or metric
MEASUREMENT Sets drawing units as English or metric for the current drawing only
MENUCTL Controls the page switching of the screen menu
MENUECHO Sets menu echo and prompt control bits
MENUNAME Stores the menu file name, including the path for the filename
MIRRTEXT Controls how MIRROR reflects text
MODEMACRO Displays a text string on the status line
MTEXTED Sets the primary and secondary text editors to use for multiline text objects
N
NOMUTT Suppresses the message display (muttering) when it wouldn't normally be suppressed
O
OFFSETDIST Sets the default offset distance
OFFSETGAPTYPE Controls how to offset polylines when a gap is created as a result of offsetting the individual polyline segments
OLEHIDE Controls the display of OLE objects in AutoCAD
OLEQUALITY Controls the default quality level for embedded OLE objects
OLESTARTUP Controls whether the source application of an embedded OLE object loads when plotting
ORTHOMODE Constrains cursor movement to the perpendicular
OSMODE Sets running object snap modes using bitcodes
OSNAPCOORD Controls whether coordinates entered on the command line override running object snaps
"Hurricane has been one of the best products I have run across. I never had the time to create scripts, but I new they could be a time saver. I use it for some simple tasks, like putting dates on shop drawings, but the amount of time it saves me has been fantastic. And the couple of times I have emailed tech support with questions, the response has been rapid and with an answer I could understand easily.
Thanks Hurricane for such a great product.".
- Randy Godwin Drafting Services ( website )
View All | Click to add your testimonial
Click here for main site.
P
PAPERUPDATE Controls the display of a warning dialog when attempting to print a layout with a paper size different from the paper size specified by the default for the plotter configuration file
PDMODE Controls how point objects are displayed
PDSIZE Sets the display size for point objects
PERIMETER Stores the last perimeter value computed by AREA, LIST, or DBLIST
PFACEVMAX Sets the maximum number of vertices per face
PICKADD Controls whether subsequent selections replace the current selection set or add to it
PICKAUTO Controls automatic windowing at the Select Objects prompt
PICKBOX Sets object selection target height
PICKDRAG Controls the method of drawing a selection window
PICKFIRST Controls whether you select objects before or after you issue a command
PICKSTYLE Controls the use of group selection and associative hatch selection
PLATFORM Indicates which platform of AutoCAD is in use
PLINEGEN Sets how linetype patterns generate around the vertices of a 2D polyline
PLINETYPE Specifies whether AutoCAD uses optimized 2D polylines
PLINEWID Stores the default polyline width
PLOTID Obsolete, has no effect in AutoCAD 2000 except to preserve the integrity of pre-AutoCAD 2000 scripts and LISP routines
PLOTROTMODE Controls the orientation of plots
PLOTTER Obsolete. Has no effect in AutoCAD 2000 except to preserve the integrity of pre-AutoCAD 2000 scripts and LISP routines
PLQUIET Controls the display of optional dialog boxes and nonfatal errors for batch plotting and scripts
POLARADDANG Contains user-defined polar angles
POLARANG Sets the polar angle increment
POLARDIST Sets the snap increment when the SNAPSTYL system variable is set to 1 (polar snap)
POLARMODE Controls settings for polar and object snap tracking
POLYSIDES Sets the default number of sides for POLYGON
POPUPS Displays the status of the currently configured display driver
PRODUCT Returns the product name
PROGRAM Returns the program name
PROJECTNAME Assigns a project name to the current drawing
PROJMODE Sets the current Projection mode for trimming or extending
PROXYGRAPHICS Specifies whether images of proxy objects are saved in the drawing
PROXYNOTICE Displays a notice when you open a drawing containing custom objects created by an application that is not present
PROXYSHOW Controls the display of proxy objects in a drawing
PSLTSCALE Controls paper space linetype scaling
PSPROLOG Assigns a name for a prolog section to be read from the acad.psf file when you are using PSOUT
PSQUALITY Controls the rendering quality of PostScript images
PSTYLEMODE Indicates whether the current drawing is in a Color-Dependent or Named Plot Style mode
PSTYLEPOLICY Controls whether an object's color property is associated with its plot style
PSVPSCALE Sets the view scale factor for all newly created viewports
PUCSBASE Stores the name of the UCS that defines the origin and orientation of orthographic UCS settings in paper space only
Q
QTEXTMODE Controls how text is displayed
R
RASTERPREVIEW Controls whether BMP preview images are saved with the drawing
REFEDITNAME Indicates whether a drawing is in a reference-editing state and stores the reference file name
REGENMODE Controls automatic regeneration of the drawing
RE-INIT Reinitializes the digitizer, digitizer port, and acad.pgp file
RTDISPLAY Controls the display of raster images during Realtime ZOOM or PAN
S
SAVEFILE Stores the current auto-save file name
SAVEFILEPATH Specifies the path to the directory for all automatic save files for the AutoCAD session.
SAVENAME Stores the file name and directory path of the current drawing after you save it
SAVETIME Sets the automatic save interval, in minutes
SCREENBOXES Stores the number of boxes in the screen menu area of the drawing area
SCREENMODE Stores a bitcode indicating the graphics/text state of the AutoCAD display
SCREENSIZE Stores current viewport size in pixels (X and Y)
SDI Controls whether AutoCAD runs in single- or multiple-document interface
SHADEDGE Controls the shading of edges in rendering
SHADEDIF Sets the ratio of diffuse reflective light to ambient light
SHORTCUTMENU Controls whether Default, Edit, and Command mode shortcut menus are available in the drawing area
SHPNAME Sets a default shape name
SKETCHINC Sets the record increment for SKETCH
SKPOLY Determines whether SKETCH generates lines or polylines
SNAPANG Sets snap and grid rotation angle for the current viewport
SNAPBASE Sets the snap and grid origin point for the current viewport relative to the current UCS
SNAPISOPAIR Controls the isometric plane for the current viewport
SNAPMODE Turns Snap mode on and off
SNAPSTYL Sets snap style for the current viewport
SNAPTYPE Sets the snap style for the current viewport
SNAPUNIT Sets the snap spacing for the current viewport
SOLIDCHECK Turns the solid validation on and off for the current AutoCAD session
SORTENTS Controls the OPTIONS command (from the Selection tab) object sort order operations
SPLFRAME Controls the display of splines and spline-fit polylines
SPLINESEGS Sets the number of line segments to be generated for each spline-fit polyline
SPLINETYPE Sets the type of curve generated by the Spline option of the PEDIT command
SURFTAB1 Sets the number of tabulations to be generated for RULESURF and TABSURF
SURFTAB2 Sets the mesh density in the N direction for REVSURF and EDGESURF
SURFTYPE Controls the type of surface-fitting to be performed by the Smooth option of the PEDIT command
SURFU Sets the surface density for PEDIT Smooth in the M direction
SURFV Sets the surface density for PEDIT Smooth in the N direction
SYSCODEPAGE Indicates the system code page specified in acad.xmf
T
TABMODE Controls the use of the tablet
TARGET Stores the location of the target point for the current viewport
TDCREATE Stores the local time and date the drawing was created
TDINDWG Stores the total editing time
TDUCREATE Stores the universal time and date the drawing was created
TDUPDATE Stores the local time and date of the last update/save
TDUSRTIMER Stores the user-elapsed timer
TDUUPDATE Stores the universal time and date of the last update/save
TEMPPREFIX Contains the directory name for temporary files
TEXTEVAL Controls the method of evaluation for text strings
TEXTFILL Controls the filling of TrueType fonts while plotting, exporting with the PSOUT command, and rendering
TEXTQLTY Sets the resolution tesselation fineness of text outlines for TrueType fonts while plotting, exporting with the PSOUT command, and rendering
TEXTSIZE Sets the default height for new text objects drawn with the current text style
TEXTSTYLE Sets the name of the current text style
THICKNESS Sets the current 3D solid thickness
TILEMODE Makes the Model tab or the last layout tab current
TOOLTIPS Controls the display of tooltips
TRACEWID Sets the default trace width
TRACKPATH Controls the display of polar and object snap tracking alignment paths
TREEDEPTH Specifies the maximum depth, that is, the number of times the tree-structured spatial index can divide into branches
TREEMAX Limits memory consumption during drawing regeneration by limiting the number of nodes in the spatial index (oct-tree)
TRIMMODE Controls whether AutoCAD trims selected edges for chamfers and fillets
TSPACEFAC Controls the multiline text line spacing distance measured as a factor of text height
TSPACETYPE Controls the type of line spacing used in multiline text
TSTACKALIGN Controls the vertical alignment of stacked text
TSTACKSIZE Controls the percentage of stacked text fraction height relative to selected text's current height
"Hurricane has been one of the best products I have run across. I never had the time to create scripts, but I new they could be a time saver. I use it for some simple tasks, like putting dates on shop drawings, but the amount of time it saves me has been fantastic. And the couple of times I have emailed tech support with questions, the response has been rapid and with an answer I could understand easily.
Thanks Hurricane for such a great product.".
- Randy Godwin Drafting Services ( website )
View All | Click to add your testimonial
Click here for main site.
U
UCSAXISANG Stores the default angle when rotating the UCS around one of its axes using the X, Y, or Z options of the UCS command
UCSBASE Stores the name of the UCS that defines the origin and orientation of orthographic UCS settings
UCSFOLLOW Generates a plan view whenever you change from one UCS to another
UCSICON Displays the UCS icon for the current viewport
UCSNAME Stores the name of the current coordinate system for the current viewport in the current space
UCSORG Stores the origin point of the current coordinate system for the current viewport in the current space
UCSORTHO Determines whether the related orthographic UCS setting is restored automatically when an orthographic view is restored
UCSVIEW Determines whether the current UCS is saved with a named view
UCSVP Determines whether the UCS in active viewports remains fixed or changes to reflect the UCS of the currently active viewport
UCSXDIR Stores the X direction of the current UCS for the current viewport in the current space
UCSYDIR Stores the Y direction of the current UCS for the current viewport in the current space
UNDOCTL Stores a bitcode indicating the state of the Auto and Control options of the UNDO command
UNDOMARKS Stores the number of marks that have been placed in the UNDO control stream by the Mark option
UNITMODE Controls the display format for units
USERI1–5 Stores and retrieves integer values
USERR1–5 Stores and retrieves real numbers
USERS1–5 Stores and retrieves text string data
V
VIEWCTR Stores the center of view in the current viewport
VIEWDIR Stores the viewing direction in the current viewport
VIEWMODE Controls the View mode for the current viewport using bitcode
VIEWSIZE Stores the height of the view in the current viewport
VIEWTWIST Stores the view twist angle for the current viewport
VISRETAIN Controls the visibility, color, linetype, lineweight, and plot styles (if PSTYLEPOLICY is set to 0) of xref-dependent layers and specifies whether nested xref path changes are saved
VSMAX Stores the upper-right corner of the current viewport's virtual screen
VSMIN Stores the lower-left corner of the current viewport's virtual screen
W
WHIPARC Controls whether the display of circles and arcs is smooth
WMFBKGND Controls the background of the output Windows metafile resulting from the WMFOUT command, and for the metafile format of objects placed on the Clipboard or dragged and dropped into other applications
WORLDUCS Indicates whether the UCS is the same as the WCS
WORLDVIEW Determines whether input to the 3DORBIT, DVIEW, and VPOINT commands is relative to the WCS (default), the current UCS, or the UCS specified by the UCSBASE system variable
WRITESTAT Indicates whether a drawing file is read-only or can be written to, for developers who need to determine write status through AutoLISP
X
XCLIPFRAME Controls the visibility of xref clipping boundaries
XEDIT Controls whether the current drawing can be edited in-place when being referenced by another drawing
XFADECTL Controls the fading intensity for references being edited in-place
XLOADCTL Turns xref demand loading on and off and controls whether it opens the original drawing or a copy
XLOADPATH Creates a path for storing temporary copies of demand-loaded xref files
XREFCTL Controls whether AutoCAD writes external reference log (XLG) files
Z
ZOOMFACTOR Controls the incremental change in zoom with each IntelliMouse wheel action, whether forward or backward

 • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Doan Van Ha    2.676

lập 1 list tất cả sysvar rồi lặp qua hết là lấy dc thôi :)

 

tham khảo Sysvar của AutoCAD 2000

AutoCAD 2000
System Variables
A
ACADLSPASDOC Controls whether AutoCAD loads the acad.lsp file into every drawing or just the first drawing opened in an AutoCAD session
ACADPREFIX Stores the directory path, if any, specified by the ACAD environment variable, with path separators appended if necessary
ACADVER Stores the AutoCAD version number
ACISOUTVER Controls the ACIS version of SAT files created using the ACISOUTcommand
AFLAGS Sets attribute flags for ATTDEF bit-code
ANGBASE Sets the base angle 0 with respect to the current UCS
ANGDIR Sets the positive angle direction from angle 0 with respect to the current UCS
APBOX Turns the AutoSnap aperture box on or off
APERTURE Sets object snap target height, in pixels
AREA Stores the last area computed by AREA, LIST, or DBLIST
ATTDIA Controls whether -INSERT uses a dialog box for attribute value entry
ATTMODE Controls display of attributes
ATTREQ Determines whether INSERT uses default attribute settings during insertion of blocks
AUDITCTL Controls whether AUDIT creates an audit report (ADT) file
AUNITS Sets units for angles
AUPREC Sets the number of decimal places for angular units
AUTOSNAP Controls AutoSnap marker, tooltip, and magnet
B
BACKZ Stores the back clipping plane offset from the target plane for the current viewport
BINDTYPE Controls how xref names are handled when binding xrefs or editing xrefs in-place
BLIPMODE Controls whether marker blips are visible
C
CDATE Sets calendar date and time
CECOLOR Sets the color of new objects
CELTSCALE Sets the current object linetype scaling factor
CELTYPE Sets the linetype of new objects
CELWEIGHT Sets the lineweight of new objects
CHAMFERA Sets the first chamfer distance
CHAMFERB Sets the second chamfer distance
CHAMFERC Sets the chamfer length
CHAMFERD Sets the chamfer angle
CHAMMODE Sets the input method by which AutoCAD creates chamfers
CIRCLERAD Sets the default circle radius
CLAYER Sets the current layer
CMDACTIVE Stores the bit-code that indicates whether an ordinary command, transparent command, script, or dialog box is active
CMDECHO Controls whether AutoCAD echoes prompts and input during the AutoLISP (command) function
CMDNAMES Displays the names of the active and transparent commands
CMLJUST Specifies multiline justification
CMLSCALE Controls the overall width of a multiline
CMLSTYLE Sets the multiline style
COMPASS Controls whether the 3D compass is on or off in the current viewport
COORDS Controls when coordinates are updated on the status line
CPLOTSTYLE Controls the current plot style for new objects
CPROFILE Stores the name of the current profile
CTAB Returns the name of the current (model or layout) tab in the drawing. Provides a means for the user to determine which tab is active
CURSORSIZE Determines the size of the crosshairs as a percentage of the screen size
CVPORT Sets the identification number of the current viewport
D
DATE Stores the current date and time
DBMOD Indicates the drawing modification status using bit-code
DCTCUST Displays the path and file name of the current custom spelling dictionary
DCTMAIN Displays the file name of the current main spelling dictionary
DEFLPLSTYLE Specifies the default plot style for new layers
DEFPLSTYLE Specifies the default plot style for new objects
DELOBJ Controls whether objects used to create other objects are retained or deleted from the drawing database
DEMANDLOAD Specifies if and when AutoCAD demand loads a third-party application if a drawing contains custom objects created in that application
DIASTAT Stores the exit method of the most recently used dialog box
DIMADEC Controls the number of places of precision displayed for angular dimensions
DIMALT Controls the display of alternate units in dimensions
DIMALTD Controls the number of decimal places in alternate units
DIMALTF Controls the multiplier for alternate units
DIMALTRND Determines rounding of alternate units
DIMALTTD Sets the number of decimal places for the tolerance values in the alternate units of a dimension
DIMALTTZ Toggles suppression of zeros in tolerance values
DIMALTU Sets the units format for alternate units of all dimension style family members except angular
DIMALTZ Controls the suppression of zeros for alternate unit dimension values
DIMAPOST Specifies a text prefix or suffix (or both) to the alternate dimension measurement for all types of dimensions except angular
DIMASO Controls the associativity of dimension objects
DIMASZ Controls the size of dimension line and leader line arrowheads
DIMATFIT Determines how dimension text and arrows are arranged when space is not sufficient to place both within the extension lines
DIMAUNIT Sets the units format for angular dimensions
DIMAZIN Suppresses zeros for angular dimensions
DIMBLK Sets the arrowhead block displayed at the ends of dimension lines or leader lines
DIMBLK1 Sets the arrowhead for the first end of the dimension line when DIMSAH is on
DIMBLK2 Sets the arrowhead for the second end of the dimension line when DIMSAH is on
DIMCEN Controls drawing of circle or arc center marks and centerlines by DIMCENTER, DIMDIAMETER, and DIMRADIUS
DIMCLRD Assigns colors to dimension lines, arrowheads, and dimension leader lines
DIMCLRE Assigns colors to dimension extension lines
DIMCLRT Assigns colors to dimension text
DIMDEC Sets the number of decimal places displayed for the primary units of a dimension
DIMDLE Sets the distance the dimension line extends beyond the extension line when oblique strokes are drawn instead of arrowheads
DIMDLI Controls the spacing of dimension lines in baseline dimensions
DIMDSEP Specifies a single character decimal separator to use when creating dimensions whose unit format is decimal
DIMEXE Specifies how far to extend the extension line beyond the dimension line
DIMEXO Specifies how far extension lines are offset from origin points
DIMFIT Obsolete. Replaced by DIMATFIT and DIMTMOVE
DIMFRAC Sets the fraction format when DIMLUNIT is set to 4 or 5
DIMGAP Sets the distance around the dimension text when the dimension line breaks to accommodate dimension text
DIMJUST Controls the horizontal positioning of dimension text
DIMLDRBLK Specifies the arrow type for leaders
DIMLFAC Sets a scale factor for linear dimension measurements
DIMLIM Generates dimension limits as the default text
DIMLUNIT Sets units for all dimension types except Angular
DIMLWD Assigns lineweight to dimension lines
DIMLWE Assigns lineweight to extension lines
DIMPOST Specifies a text prefix or suffix (or both) to the dimension measurement
DIMRND Rounds all dimensioning distances to the specified value
DIMSAH Controls the display of dimension line arrowhead blocks
DIMSCALE Sets the overall scale factor applied to dimensioning variables that specify sizes, distances, or offsets
DIMSD1 Controls suppression of the first dimension line
DIMSD2 Controls suppression of the second dimension line
DIMSE1 Suppresses display of the first extension line
DIMSE2 Suppresses display of the second extension line
DIMSHO Controls redefinition of dimension objects while dragging
DIMSOXD Suppresses drawing of dimension lines outside the extension lines
DIMSTYLE Shows the current dimension style
DIMTAD Controls the vertical position of text in relation to the dimension line
DIMTDEC Sets the number of decimal places to display in tolerance values for the primary units in a dimension
DIMTFAC Sets a scale factor used to calculate the height of text for dimension fractions and tolerances
DIMTIH Controls the position of dimension text inside the extension lines for all dimension types except ordinate
DIMTIX Draws text between extension lines
DIMTM When DIMTOL or DIMLIM is on, sets the minimum (or lower) tolerance limit for dimension text
DIMTMOVE Sets dimension text movement rules
DIMTOFL Controls whether a dimension line is drawn between the extension lines even when the text is placed outside
DIMTOH Controls the position of dimension text outside the extension lines
DIMTOL Appends tolerances to dimension text
DIMTOLJ Sets the vertical justification for tolerance values relative to the nominal dimension text
DIMTP When DIMTOL or DIMLIM is on, sets the maximum (or upper) tolerance limit for dimension text
DIMTSZ Specifies the size of oblique strokes drawn instead of arrowheads for linear, radius, and diameter dimensioning
DIMTVP Controls the vertical position of dimension text above or below the dimension line
DIMTXSTY Specifies the text style of the dimension
DIMTXT Specifies the height of dimension text, unless the current text style has a fixed height
DIMTZIN Controls the suppression of zeros in tolerance values
DIMUNIT Obsolete. Replaced by DIMLUNIT and DIMFRAC
DIMUPT Controls options for user-positioned text
DIMZIN Controls the suppression of zeroes in the primary unit value
DISPSILH Controls display of silhouette curves of solid objects in Wireframe mode
DISTANCE Stores the distance computed by DIST
DONUTID Sets the default for the inside diameter of a donut
DONUTOD Sets the default for the outside diameter of a donut
DRAGMODE Controls the display of objects being dragged
DRAGP1 Sets the regen-drag input sampling rate
DRAGP2 Sets the fast-drag input sampling rate
DWGCHECK Determines whether a drawing was last edited by a product other than AutoCAD
DWGCODEPAGE Stores the same value as SYSCODEPAGE (for compatibility reasons)
DWGNAME Stores the drawing name as entered by the user
DWGPREFIX Stores the drive/directory prefix for the drawing
DWGTITLED Indicates whether the current drawing has been named
"Hurricane has been one of the best products I have run across. I never had the time to create scripts, but I new they could be a time saver. I use it for some simple tasks, like putting dates on shop drawings, but the amount of time it saves me has been fantastic. And the couple of times I have emailed tech support with questions, the response has been rapid and with an answer I could understand easily.
Thanks Hurricane for such a great product.".
- Randy Godwin Drafting Services ( website )
View All | Click to add your testimonial
Click here for main site.
E
EDGEMODE Controls how TRIM and EXTEND determine cutting and boundary edges
ELEVATION Stores the current elevation relative to the current UCS for the current viewport in the current space
EXPERT Controls whether certain prompts are issued
EXPLMODE Controls whether EXPLODE supports nonuniformly scaled (NUS) blocks
EXTMAX Stores the upper-right point of the drawing extents
EXTMIN Stores the lower-left point of the drawing extents
EXTNAMES Sets the parameters for named object names (such as linetypes and layers) stored in symbol tables
F
FACETRATIO Controls the aspect ratio of faceting for cylindrical and conic ACIS solids
FACETRES Adjusts the smoothness of shaded and rendered objects and objects with hidden lines removed
FILEDIA Suppresses display of the file dialog boxes
FILLETRAD Stores the current fillet radius
FILLMODE Specifies whether multilines, traces, solids, all hatches (including solid-fill), and wide polylines are filled in
FONTALT Specifies the alternate font to be used when the specified font file cannot be located
FONTMAP Specifies the font mapping file to be used
FRONTZ Stores the front clipping plane offset from the target plane for the current viewport
FULLOPEN Indicates whether the current drawing is partially open
G
GRIDMODE Specifies whether the grid is turned on or off
GRIDUNIT Specifies the grid spacing (X and Y) for the current viewport
GRIPBLOCK Controls the assignment of grips in blocks
GRIPCOLOR Controls the color of nonselected grips (drawn as box outlines)
GRIPHOT Controls the color of selected grips (drawn as filled boxes)
GRIPS Controls the use of selection set grips for the Stretch, Move, Rotate, Scale, and Mirror grip modes
GRIPSIZE Sets the size of the grip box in pixels
H
HANDLES Reports whether object handles can be accessed by applications
HIDEPRECISION Controls the accuracy of hides and shades
HIGHLIGHT Controls object highlighting; does not affect objects selected with grips
HPANG Specifies the hatch pattern angle
HPBOUND Controls the object type created by BHATCH and BOUNDARY
HPDOUBLE Specifies hatch pattern doubling for user-defined patterns
HPNAME Sets a default hatch pattern name
HPSCALE Specifies the hatch pattern scale factor
HPSPACE Specifies the hatch pattern line spacing for user-defined simple patterns
HYPERLINKBASE Specifies the path used for all relative hyperlinks in the drawing
I
IMAGEHLT Controls whether the entire raster image or only the raster image frame is hightlighted
INDEXCTL Controls whether layer and spatial indexes are created and saved in drawing files
INETLOCATION Stores the Internet location used by BROWSER and the Browse the Web dialog box
INSBASE Stores insertion base point set by BASE
INSNAME Sets a default block name for INSERT
INSUNITS When you drag a block from AutoCAD DesignCenter, specifies a drawing units value
INSUNITSDEFSOURCE Sets source content units value
INSUNITSDEFTARGET Sets target drawing units value
ISAVEBAK Improves the speed of incremental saves, especially for large drawings
ISAVEPERCENT Determines the amount of wasted space tolerated in a drawing file
ISOLINES Specifies the number of isolines per surface on objects
L
LASTANGLE Stores the end angle of the last arc entered
LASTPOINT Stores the last point entered
LASTPROMPT Stores the last string echoed to the command line
LENSLENGTH Stores the length of the lens (in millimeters) used in perspective viewing for the current viewport
LIMCHECK Controls the creation of objects outside the drawing limits
LIMMAX Stores the upper-right drawing limits for the current space
LIMMIN Stores the lower-left drawing limits for the current space
LISPINIT When single-document interface is enabled, specifies whether AutoLISP-defined functions and variables are preserved when you open a new drawing
LOCALE Displays the ISO language code of the current AutoCAD version
LOGFILEMODE Specifies whether the contents of the text window are written to a log file
LOGFILENAME Specifies the path and name of the log file
LOGFILEPATH Specifies the path for the log files for all drawings in a session
LOGINNAME Displays the user's name as configured or as input when AutoCAD is loaded
LTSCALE Sets the global linetype scale factor
LUNITS Sets linear units
LUPREC Sets the number of decimal places displayed for linear units
LWDEFAULT Sets the value for the default linweight
LWDISPLAY Controls whether the lineweight is displayed in the Model or Layout tab
LWUNITS Controls whether lineweight units are displayed in inches or millimeters
M
MAXACTVP Sets the maximum number of viewports that can be active at one time in the display
MAXSORT Sets the maximum number of symbol names or block names sorted by listing commands
MBUTTONPAN Controls the behavior of the third button or wheel on the pointing device
MEASUREINIT Sets the initial drawing units as English or metric
MEASUREMENT Sets drawing units as English or metric for the current drawing only
MENUCTL Controls the page switching of the screen menu
MENUECHO Sets menu echo and prompt control bits
MENUNAME Stores the menu file name, including the path for the filename
MIRRTEXT Controls how MIRROR reflects text
MODEMACRO Displays a text string on the status line
MTEXTED Sets the primary and secondary text editors to use for multiline text objects
N
NOMUTT Suppresses the message display (muttering) when it wouldn't normally be suppressed
O
OFFSETDIST Sets the default offset distance
OFFSETGAPTYPE Controls how to offset polylines when a gap is created as a result of offsetting the individual polyline segments
OLEHIDE Controls the display of OLE objects in AutoCAD
OLEQUALITY Controls the default quality level for embedded OLE objects
OLESTARTUP Controls whether the source application of an embedded OLE object loads when plotting
ORTHOMODE Constrains cursor movement to the perpendicular
OSMODE Sets running object snap modes using bitcodes
OSNAPCOORD Controls whether coordinates entered on the command line override running object snaps
"Hurricane has been one of the best products I have run across. I never had the time to create scripts, but I new they could be a time saver. I use it for some simple tasks, like putting dates on shop drawings, but the amount of time it saves me has been fantastic. And the couple of times I have emailed tech support with questions, the response has been rapid and with an answer I could understand easily.
Thanks Hurricane for such a great product.".
- Randy Godwin Drafting Services ( website )
View All | Click to add your testimonial
Click here for main site.
P
PAPERUPDATE Controls the display of a warning dialog when attempting to print a layout with a paper size different from the paper size specified by the default for the plotter configuration file
PDMODE Controls how point objects are displayed
PDSIZE Sets the display size for point objects
PERIMETER Stores the last perimeter value computed by AREA, LIST, or DBLIST
PFACEVMAX Sets the maximum number of vertices per face
PICKADD Controls whether subsequent selections replace the current selection set or add to it
PICKAUTO Controls automatic windowing at the Select Objects prompt
PICKBOX Sets object selection target height
PICKDRAG Controls the method of drawing a selection window
PICKFIRST Controls whether you select objects before or after you issue a command
PICKSTYLE Controls the use of group selection and associative hatch selection
PLATFORM Indicates which platform of AutoCAD is in use
PLINEGEN Sets how linetype patterns generate around the vertices of a 2D polyline
PLINETYPE Specifies whether AutoCAD uses optimized 2D polylines
PLINEWID Stores the default polyline width
PLOTID Obsolete, has no effect in AutoCAD 2000 except to preserve the integrity of pre-AutoCAD 2000 scripts and LISP routines
PLOTROTMODE Controls the orientation of plots
PLOTTER Obsolete. Has no effect in AutoCAD 2000 except to preserve the integrity of pre-AutoCAD 2000 scripts and LISP routines
PLQUIET Controls the display of optional dialog boxes and nonfatal errors for batch plotting and scripts
POLARADDANG Contains user-defined polar angles
POLARANG Sets the polar angle increment
POLARDIST Sets the snap increment when the SNAPSTYL system variable is set to 1 (polar snap)
POLARMODE Controls settings for polar and object snap tracking
POLYSIDES Sets the default number of sides for POLYGON
POPUPS Displays the status of the currently configured display driver
PRODUCT Returns the product name
PROGRAM Returns the program name
PROJECTNAME Assigns a project name to the current drawing
PROJMODE Sets the current Projection mode for trimming or extending
PROXYGRAPHICS Specifies whether images of proxy objects are saved in the drawing
PROXYNOTICE Displays a notice when you open a drawing containing custom objects created by an application that is not present
PROXYSHOW Controls the display of proxy objects in a drawing
PSLTSCALE Controls paper space linetype scaling
PSPROLOG Assigns a name for a prolog section to be read from the acad.psf file when you are using PSOUT
PSQUALITY Controls the rendering quality of PostScript images
PSTYLEMODE Indicates whether the current drawing is in a Color-Dependent or Named Plot Style mode
PSTYLEPOLICY Controls whether an object's color property is associated with its plot style
PSVPSCALE Sets the view scale factor for all newly created viewports
PUCSBASE Stores the name of the UCS that defines the origin and orientation of orthographic UCS settings in paper space only
Q
QTEXTMODE Controls how text is displayed
R
RASTERPREVIEW Controls whether BMP preview images are saved with the drawing
REFEDITNAME Indicates whether a drawing is in a reference-editing state and stores the reference file name
REGENMODE Controls automatic regeneration of the drawing
RE-INIT Reinitializes the digitizer, digitizer port, and acad.pgp file
RTDISPLAY Controls the display of raster images during Realtime ZOOM or PAN
S
SAVEFILE Stores the current auto-save file name
SAVEFILEPATH Specifies the path to the directory for all automatic save files for the AutoCAD session.
SAVENAME Stores the file name and directory path of the current drawing after you save it
SAVETIME Sets the automatic save interval, in minutes
SCREENBOXES Stores the number of boxes in the screen menu area of the drawing area
SCREENMODE Stores a bitcode indicating the graphics/text state of the AutoCAD display
SCREENSIZE Stores current viewport size in pixels (X and Y)
SDI Controls whether AutoCAD runs in single- or multiple-document interface
SHADEDGE Controls the shading of edges in rendering
SHADEDIF Sets the ratio of diffuse reflective light to ambient light
SHORTCUTMENU Controls whether Default, Edit, and Command mode shortcut menus are available in the drawing area
SHPNAME Sets a default shape name
SKETCHINC Sets the record increment for SKETCH
SKPOLY Determines whether SKETCH generates lines or polylines
SNAPANG Sets snap and grid rotation angle for the current viewport
SNAPBASE Sets the snap and grid origin point for the current viewport relative to the current UCS
SNAPISOPAIR Controls the isometric plane for the current viewport
SNAPMODE Turns Snap mode on and off
SNAPSTYL Sets snap style for the current viewport
SNAPTYPE Sets the snap style for the current viewport
SNAPUNIT Sets the snap spacing for the current viewport
SOLIDCHECK Turns the solid validation on and off for the current AutoCAD session
SORTENTS Controls the OPTIONS command (from the Selection tab) object sort order operations
SPLFRAME Controls the display of splines and spline-fit polylines
SPLINESEGS Sets the number of line segments to be generated for each spline-fit polyline
SPLINETYPE Sets the type of curve generated by the Spline option of the PEDIT command
SURFTAB1 Sets the number of tabulations to be generated for RULESURF and TABSURF
SURFTAB2 Sets the mesh density in the N direction for REVSURF and EDGESURF
SURFTYPE Controls the type of surface-fitting to be performed by the Smooth option of the PEDIT command
SURFU Sets the surface density for PEDIT Smooth in the M direction
SURFV Sets the surface density for PEDIT Smooth in the N direction
SYSCODEPAGE Indicates the system code page specified in acad.xmf
T
TABMODE Controls the use of the tablet
TARGET Stores the location of the target point for the current viewport
TDCREATE Stores the local time and date the drawing was created
TDINDWG Stores the total editing time
TDUCREATE Stores the universal time and date the drawing was created
TDUPDATE Stores the local time and date of the last update/save
TDUSRTIMER Stores the user-elapsed timer
TDUUPDATE Stores the universal time and date of the last update/save
TEMPPREFIX Contains the directory name for temporary files
TEXTEVAL Controls the method of evaluation for text strings
TEXTFILL Controls the filling of TrueType fonts while plotting, exporting with the PSOUT command, and rendering
TEXTQLTY Sets the resolution tesselation fineness of text outlines for TrueType fonts while plotting, exporting with the PSOUT command, and rendering
TEXTSIZE Sets the default height for new text objects drawn with the current text style
TEXTSTYLE Sets the name of the current text style
THICKNESS Sets the current 3D solid thickness
TILEMODE Makes the Model tab or the last layout tab current
TOOLTIPS Controls the display of tooltips
TRACEWID Sets the default trace width
TRACKPATH Controls the display of polar and object snap tracking alignment paths
TREEDEPTH Specifies the maximum depth, that is, the number of times the tree-structured spatial index can divide into branches
TREEMAX Limits memory consumption during drawing regeneration by limiting the number of nodes in the spatial index (oct-tree)
TRIMMODE Controls whether AutoCAD trims selected edges for chamfers and fillets
TSPACEFAC Controls the multiline text line spacing distance measured as a factor of text height
TSPACETYPE Controls the type of line spacing used in multiline text
TSTACKALIGN Controls the vertical alignment of stacked text
TSTACKSIZE Controls the percentage of stacked text fraction height relative to selected text's current height
"Hurricane has been one of the best products I have run across. I never had the time to create scripts, but I new they could be a time saver. I use it for some simple tasks, like putting dates on shop drawings, but the amount of time it saves me has been fantastic. And the couple of times I have emailed tech support with questions, the response has been rapid and with an answer I could understand easily.
Thanks Hurricane for such a great product.".
- Randy Godwin Drafting Services ( website )
View All | Click to add your testimonial
Click here for main site.
U
UCSAXISANG Stores the default angle when rotating the UCS around one of its axes using the X, Y, or Z options of the UCS command
UCSBASE Stores the name of the UCS that defines the origin and orientation of orthographic UCS settings
UCSFOLLOW Generates a plan view whenever you change from one UCS to another
UCSICON Displays the UCS icon for the current viewport
UCSNAME Stores the name of the current coordinate system for the current viewport in the current space
UCSORG Stores the origin point of the current coordinate system for the current viewport in the current space
UCSORTHO Determines whether the related orthographic UCS setting is restored automatically when an orthographic view is restored
UCSVIEW Determines whether the current UCS is saved with a named view
UCSVP Determines whether the UCS in active viewports remains fixed or changes to reflect the UCS of the currently active viewport
UCSXDIR Stores the X direction of the current UCS for the current viewport in the current space
UCSYDIR Stores the Y direction of the current UCS for the current viewport in the current space
UNDOCTL Stores a bitcode indicating the state of the Auto and Control options of the UNDO command
UNDOMARKS Stores the number of marks that have been placed in the UNDO control stream by the Mark option
UNITMODE Controls the display format for units
USERI1–5 Stores and retrieves integer values
USERR1–5 Stores and retrieves real numbers
USERS1–5 Stores and retrieves text string data
V
VIEWCTR Stores the center of view in the current viewport
VIEWDIR Stores the viewing direction in the current viewport
VIEWMODE Controls the View mode for the current viewport using bitcode
VIEWSIZE Stores the height of the view in the current viewport
VIEWTWIST Stores the view twist angle for the current viewport
VISRETAIN Controls the visibility, color, linetype, lineweight, and plot styles (if PSTYLEPOLICY is set to 0) of xref-dependent layers and specifies whether nested xref path changes are saved
VSMAX Stores the upper-right corner of the current viewport's virtual screen
VSMIN Stores the lower-left corner of the current viewport's virtual screen
W
WHIPARC Controls whether the display of circles and arcs is smooth
WMFBKGND Controls the background of the output Windows metafile resulting from the WMFOUT command, and for the metafile format of objects placed on the Clipboard or dragged and dropped into other applications
WORLDUCS Indicates whether the UCS is the same as the WCS
WORLDVIEW Determines whether input to the 3DORBIT, DVIEW, and VPOINT commands is relative to the WCS (default), the current UCS, or the UCS specified by the UCSBASE system variable
WRITESTAT Indicates whether a drawing file is read-only or can be written to, for developers who need to determine write status through AutoLISP
X
XCLIPFRAME Controls the visibility of xref clipping boundaries
XEDIT Controls whether the current drawing can be edited in-place when being referenced by another drawing
XFADECTL Controls the fading intensity for references being edited in-place
XLOADCTL Turns xref demand loading on and off and controls whether it opens the original drawing or a copy
XLOADPATH Creates a path for storing temporary copies of demand-loaded xref files
XREFCTL Controls whether AutoCAD writes external reference log (XLG) files
Z
ZOOMFACTOR Controls the incremental change in zoom with each IntelliMouse wheel action, whether forward or backward

Cám ơn bạn! Trong lúc chờ đợi thì cũng chợt nghĩ ra hướng g/q. Nhưng dù sao vẫn cám ơn bạn.

P/S (11h19): bạn lấy System Variable trên cad2000, còn tôi lấy trên 2007, chúng khác nhau. Cad đời càng mới thì càng nhiều biến, như vậy cách của bạn và tôi cũng chưa triệt để lắm nhỉ. Vậy, làm sao lấy được giá trị của tất cả chúng mà không cần quan tâm tới phiên bản cad? (nghĩa là cad có bao nhiêu thì lấy hết bấy nhiêu).

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Thaistreetz    515

Ai biết xin chỉ giùm: làm sao để lấy giá trị của tất cả các biến hệ thống của 1 bản vẽ?

 

(command "setvar" "?" "") rồi cứ thế mà enter

Ngoài các biến được cad liệt kê còn có 1 số biến đặc biệt không được công bố do viêc thay đổi giá trị của chúng không được khuyến khích (có 1 topic của bác Hoành nêu cụ thể các biến này) Nếu bạn không có nhu cầu gì quá đặc biệt thì cũng không cần quan tâm đến chúng.

 • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Doan Van Ha    2.676

Có lẽ do câu hỏi của tôi chưa được sáng sủa nên chưa nhận được câu trả lời như ý tôi muốn. Tôi muốn lấy list of system variables để sử dụng nó trong 1 chương trình lsp, không phụ thuộc vào phiên bản cad.

Chẳng hạn:

lstvar = '("3DDWFPREC" "ACADLSPASDOC" "ACADPREFIX" "ACADVER" ... "XREFTYPE" "ZOOMFACTOR" "ZOOMWHEEL")

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
ketxu    2.651

Có lẽ do câu hỏi của tôi chưa được sáng sủa nên chưa nhận được câu trả lời như ý tôi muốn. Tôi muốn lấy list of system variables để sử dụng nó trong 1 chương trình lsp, không phụ thuộc vào phiên bản cad.

Chẳng hạn:

lstvar = '("3DDWFPREC" "ACADLSPASDOC" "ACADPREFIX" "ACADVER" ... "XREFTYPE" "ZOOMFACTOR" "ZOOMWHEEL")

Theo e thì không khả thi vì nơi lưu trữ các biến k cố định - Danh sách các biến không cố định.

Có lẽ bác bắt buộc phải list trước các biến ra và xử lý theo từng phiên bản - Biến còn - Biến mất

 

Bác có thể tham khảo + lợi dụng thêm 2 lệnh acadinfo + vars2scr , code trong ACET

 • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Tue_NV    3.841

Có lẽ do câu hỏi của tôi chưa được sáng sủa nên chưa nhận được câu trả lời như ý tôi muốn. Tôi muốn lấy list of system variables để sử dụng nó trong 1 chương trình lsp, không phụ thuộc vào phiên bản cad.

Chẳng hạn:

lstvar = '("3DDWFPREC" "ACADLSPASDOC" "ACADPREFIX" "ACADVER" ... "XREFTYPE" "ZOOMFACTOR" "ZOOMWHEEL")

Đây là điều mà CAD làm được nhưng với LISP thì không làm được

CAD có thể sử dụng lệnh SetVar còn LSP thì không thể tự List ra được (không phụ thuộc vào phiên bản cad)

 • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
ketxu    2.651

Đây là điều mà CAD làm được nhưng với LISP thì không làm được

CAD có thể sử dụng lệnh SetVar còn LSP thì không thể tự List ra được (không phụ thuộc vào phiên bản cad)

E nghĩ là được bác ạ - Nếu nhất thiết muốn dùng "setvar ? *"

Để làm được điều đó thì bác ĐVH cần làm vài việc sau :

1- Chọn đường dẫn để logfilepath -> Logfileoff -> logfileon

2- Sử dụng vla-sendcommand hoặc WSH để tạo hàm send nút Enter

3- Kết hợp lệnh setvar ? với hàm send enter + cmdactive để enter đến khi xong lệnh setvar

4- Lúc này toàn bộ các thứ trên F2 đã được lưu vào log -> logfileoff

5- Hàm tách chuỗi (xử lý phân biệt var - val) để lấy text đầu trong mỗi dòng file log (bắt đầu từ đoạn Enter variable(s) to list <*>: *)

6 - Đưa ngược trở về list

 • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Doan Van Ha    2.676

E nghĩ là được bác ạ - Nếu nhất thiết muốn dùng "setvar ? *"

Để làm được điều đó thì bác ĐVH cần làm vài việc sau :

1- Chọn đường dẫn để logfilepath -> Logfileoff -> logfileon

2- Sử dụng vla-sendcommand hoặc WSH để tạo hàm send nút Enter

3- Kết hợp lệnh setvar ? với hàm send enter + cmdactive để enter đến khi xong lệnh setvar

4- Lúc này toàn bộ các thứ trên F2 đã được lưu vào log -> logfileoff

5- Hàm tách chuỗi (xử lý phân biệt var - val) để lấy text đầu trong mỗi dòng file log (bắt đầu từ đoạn Enter variable(s) to list <*>: *)

6 - Đưa ngược trở về list

Thực ra thì khái niệm "làm được" này không "ép phê" lắm mà thôi. Ngoài cách của Ket, còn có thể làm bằng cách dùng "Sysvdlg" -> "Save all" -> Write file -> Read file -> Create List -> Xử lý list là được. Tuy nhiên, hoặc phải nhấn enter như Ket hoặc phải mở dialoge như tôi thì tôi không thích lắm. Tôi muốn lisp cứ âm thầm lặng lẽ mà lấy list of system variables thì dễ thương hơn. Dù sao vẫn rất cám ơn các vị: Tue_NV, Ketxu, Thaistreetz đã quan tâm.

Thân thương!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
ketxu    2.651

Thực ra thì khái niệm "làm được" này không "ép phê" lắm mà thôi. Ngoài cách của Ket, còn có thể làm bằng cách dùng "Sysvdlg" -> "Save all" -> Write file -> Read file -> Create List -> Xử lý list là được.

Ket nói là để k dựa vào ACET, chứ nếu ôm thằng này thì bác lấy code của nó xem hoặc sử dụng luôn acadinfo e nói ở bài trước là có file rồi còn j ^^ (k hiện Dialog) - Hoặc lọc ngay file defaults.scr có sẵn trong thư mục Express phiên bản ACET tương ứng

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Detailing    278

Cám ơn bạn! Trong lúc chờ đợi thì cũng chợt nghĩ ra hướng g/q. Nhưng dù sao vẫn cám ơn bạn.

@ Doan Van Ha,

Mình nghĩ bạn cũng viết lisp cho mọi ng nhiều, dùng công cụ search cũng nhiều, tuy nhiên lần sau hãy chờ khi nào ko thể giải quyết dc hãy đặt câu hỏi vì mình rất ko thích cách trả lời này nó làm mình cảm thấy vừa làm 1 việc vô ích. Mình đã nhận dc câu trả lời dạng này vài lần tuy nhiên ko nhớ của ai. Mình ko cần các bạn click like this hay cám ơn chỉ cần các bạn xem hiểu và nếu có cơ hội thì hướng dẫn lại giúp ai đó, vậy là đủ.

p/s: phần này gửi riêng bạn Doan Van Ha cũng như gửi chung cho các bạn quan tâm đến các bài viết của mình mong Mod có đi ngang thì xóa dùm.

thanks All!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Doan Van Ha    2.676

@ Doan Van Ha,

Mình nghĩ bạn cũng viết lisp cho mọi ng nhiều, dùng công cụ search cũng nhiều, tuy nhiên lần sau hãy chờ khi nào ko thể giải quyết dc hãy đặt câu hỏi vì mình rất ko thích cách trả lời này nó làm mình cảm thấy vừa làm 1 việc vô ích. Mình đã nhận dc câu trả lời dạng này vài lần tuy nhiên ko nhớ của ai. Mình ko cần các bạn click like this hay cám ơn chỉ cần các bạn xem hiểu và nếu có cơ hội thì hướng dẫn lại giúp ai đó, vậy là đủ.

p/s: phần này gửi riêng bạn Doan Van Ha cũng như gửi chung cho các bạn quan tâm đến các bài viết của mình mong Mod có đi ngang thì xóa dùm.

thanks All!

Đừng nói như vậy! Tôi suy nghĩ suốt mấy tiếng mà chưa tìm ra nên mới hỏi. Tôi chả bao giờ đi hỏi một vấn đề mà mình chưa chịu vắt óc cả. Trong lúc đang hỏi cũng là đang suy nghĩ tiếp thì bỗng có hướng giải quyết là chuyện thường. Bạn không thích thì tôi cũng chịu, chứ đôi lúc thực tế là thế.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Tue_NV    3.841

Thực ra thì khái niệm "làm được" này không "ép phê" lắm mà thôi. Ngoài cách của Ket, còn có thể làm bằng cách dùng "Sysvdlg" -> "Save all" -> Write file -> Read file -> Create List -> Xử lý list là được. Tuy nhiên, hoặc phải nhấn enter như Ket hoặc phải mở dialoge như tôi thì tôi không thích lắm. Tôi muốn lisp cứ âm thầm lặng lẽ mà lấy list of system variables thì dễ thương hơn. Dù sao vẫn rất cám ơn các vị: Tue_NV, Ketxu, Thaistreetz đã quan tâm.

Thân thương!

Thực ra cách làm như trong Acet, trong file acadinfo.lsp hoặc file defaults.scr là cách làm liệt kê ra các biến hệ thống trong 1 phiên bản CAD. Tue_NV đọc các bài viết trên chỉ nghĩ đến phương án không liệt kê ra thôi, Nếu liệt kê các biến hệ thống ra theo từng phiên bản CAD thì bài toán đơn giản rồi, Mình đang sử dụng CAD2012 và thực sự là nó không thể LOAD các file arx ở CAD2008. Nếu chẳng may mà các bản CAD đời cao không hỗ trợ Express nữa thì liệt kê cũng hơi bị khổ sở 1 chút....

 

@KetXu: Cách sử dụng Sendcommand thì Tue_NV cũng đã thử nhưng Sendcommand không nhận Key Enter trong trường hợp này. Ketxu kiểm tra lại xem. Tue_NV đã thử nhưng bất thành

Vài dòng, các bác xin góp ý thêm

 • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
ketxu    2.651

@KetXu: Cách sử dụng Sendcommand thì Tue_NV cũng đã thử nhưng Sendcommand không nhận Key Enter trong trường hợp này. Ketxu kiểm tra lại xem. Tue_NV đã thử nhưng bất thành

Vài dòng, các bác xin góp ý thêm

XIn lỗi mọi người, giờ Ket mới test thử và thấy đúng thật. Built-in command này của CAD k cho phép nhập thêm đối số nào nữa, kể cả "" trong cùng command ^^ Cảm ơn bác Tuệ đã test mấy dòng ket múa may ^^

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Tue_NV    3.841

XIn lỗi mọi người, giờ Ket mới test thử và thấy đúng thật. Built-in command này của CAD k cho phép nhập thêm đối số nào nữa, kể cả "" trong cùng command ^^ Cảm ơn bác Tuệ đã test mấy dòng ket múa may ^^

Có gì đâu, Thấy Ket xu khởi điểm ý tưởng, hứng quá Tue_NV cầm bút đi test. Ai ngờ bút tắc tị mực, mực xịt hoài không ra….hehee….

Thế mới biết rằng có ý tưởng rồi, thì làm lại là 1 công việc khác nữa, cốt yếu mong muốn cho ra sản phẩm của ý tưởng nhằm thỏa mãn cho nhu cầu ….đâm mê của mình.

 

Sắp sang năm mới, cầu chúc cho các ý tưởng của các Lisper, Programer sớm trở thành hiện thực và sẽ cho ra đời các sản phẩm có giá trị.

http://www.cadviet.c...=0

Thân ái.

 • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Thaistreetz    515

Vla cung cấp cho chúng ta hàm Vla-DisplayPlotPreview:

(vla-DisplayPlotPreview (vla-get-plot (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))) acFullPreview)

nhưng mình chẳng thể làm gì với nó, menu chính và menu chuột fải của nó không có nút Plot (dù đã thiết lập đầy đủ tất cả các thông số in), mà nhấn Esc, Space, Enter hay kích nút Exit kiểu gì nó cũng chỉ trả về 1 kết quả duy nhất là nil.

Các bác có cao kiến gì để em nó dùng như bình thường được không? hiện tại mình đang chữa cháy bằng hàm command nhưng thấy chạy nặng nề quá. :(

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Thaistreetz    515

Mình dùng hàm vlax-safearray->list để chuyển 1 safearray với <value> chứa thông tin tọa độ điểm về list. Tuy nhiên hàm này sẽ lỗi khi safearray có <value> là nil. Các bác có cách nào để khống chế được lỗi này không? thanks

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Tue_NV    3.841

Mình dùng hàm vlax-safearray->list để chuyển 1 safearray với <value> chứa thông tin tọa độ điểm về list. Tuy nhiên hàm này sẽ lỗi khi safearray có <value> là nil. Các bác có cách nào để khống chế được lỗi này không? thanks

Bạn có thể nói rõ hơn không?

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Thaistreetz    515

Theo hiểu biết của em thì cấu trúc của Safearray có 3 thành phần:

1) kiểu <type>: có 8 kiểu (bác đọc thêm trong help developer, hàm vlax-safearray-type)

2) Kích thước <number of dimensions>: số đối tượng mà Safearray mô tả

3) Giá trị <value>: là các giá trị của các đối tượng mà Safearray mô tả

 

Với Safearray mô tả tọa độ điểm 3D thì cấu trúc của nó như sau:

<type> Double

<number of dimensions> là số nguyên - số điểm 3D mà Safearray mô tả

<value> là tọa độ các điểm, ví dụ nếu Safearray mô tả 2 điểm 3D thì <value> sẽ có dạng (x1 y1 z1 x2 y2 z2)

 

Trong trường hợp của em thì:

<number of dimensions> là 1

<value> là nil

kết quả (vlax-safearray->list #Safearray) trả về lỗi

 

Edit: đã tìm ra cách khống chế lỗi.

Với Safearray có <value> là nil thì hàm (vlax-safearray-get-u-bound #Safearray 1) trả về kết quả -1, khác nil trả về kết quả > 0

 • Vote tăng 2

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
hugo007    1

Nhờ các bác xem giùm lỗi này:

>>Enter new value for DIMTXSTY <"Standard">: dimstyle

Cannot set DIMTXSTY to that value.

; error: Function cancelled

*Invalid*

Chân thành cảm ơn trước.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Doan Van Ha    2.676

Nhờ các bác xem giùm lỗi này:

>>Enter new value for DIMTXSTY <"Standard">: dimstyle

Cannot set DIMTXSTY to that value.

; error: Function cancelled

*Invalid*

Chân thành cảm ơn trước.

Lý do: kiểu "dimstyle" của bạn chưa được set.

Xử lý: vào Format -> Dimension Style -> (New hoặc Modify hoặc Overriide) -> Text -> Text Style -> Set "Dimstyle". Sau đó mới setvar hoặc command được.

 • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Tue_NV    3.841

Lý do: kiểu "dimstyle" của bạn chưa được set.

Xử lý: vào Format -> Dimension Style -> (New hoặc Modify hoặc Overriide) -> Text -> Text Style -> Set "Dimstyle". Sau đó mới setvar hoặc command được.

Lý do chính là trong bản vẽ chưa tồn tại Text style có tên là "dimstyle"

Cái này thì phải vô Lệnh ST (Style) -> Tạo ra Style mới có tên là "dimstyle" mới đúng.

 

Nếu dùng Lisp, có thể kiểm tra dòng này

(tblsearch "STYLE" "dimstyle")

-> Nếu trả về NIL tức là Text style tên là "dimstyle" chưa tồn tại. Bạn có thể tạo Style mới tên là "dimstyle" bằng Command rồi setvar cho biến DIMTXSTY

-> Nếu trả về T tức là Text style tên là "dimstyle" đã tồn tại. Bạn chỉ việc (setvar DIMTXSTY "dimstyle")

 • Vote tăng 2

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Doan Van Ha    2.676

Lý do chính là trong bản vẽ chưa tồn tại Text style có tên là "dimstyle"

Cái này thì phải vô Lệnh ST (Style) -> Tạo ra Style mới có tên là "dimstyle" mới đúng.

 

Nếu dùng Lisp, có thể kiểm tra dòng này

(tblsearch "STYLE" "dimstyle")

-> Nếu trả về NIL tức là kiểu Text style tên là "dimstyle" chưa tồn tại. Bạn có thể tạo Style mới bằng Command rồi setvar cho biến DIMTXSTY

-> Nếu trả về T tức là kiểu Text style tên là "dimstyle" đã tồn tại. Bạn chỉ việc (setvar DIMTXSTY "dimstyle")

Vâng, vào cách này đơn giản hơn. Nhưng vào kiểu tui, chọn new (srr Modify và Overriide) cũng được, nhưng rối nhỉ!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay


×