Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
 • Thông báo

  • Nguyen Hoanh

   CADViet đã hoàn tất nâng cấp   14/09/2017

   Chào các bạn, CADViet đã hoàn tất việc nâng cấp lên phiên bản mới. Tất cả các chức năng đã hoạt động theo kỳ vọng của ban quản trị. Nếu có vấn đề gì cần phản hồi, các bản post ở đây nhé: Trân trọng, Nguyễn Hoành.
Jin Yong

Hỏi về Lisp (thuật toán, ý tưởng, coding,...)

Các bài được khuyến nghị

Namvanvo    42

Mình mò được rồi,  bỏ dòng 

(*error* msg), không biết khi bỏ đi thì có ảnh hưởng gì tới hàm không? 

Bác có thể diễn giải thêm về cái hàm này được không?

vẫn câu hỏi cũ, muốn hỏi rõ để có thể áp dụng vào những trường hợp tương tự  :D

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Tot77    501

Thật ra muốn dùng hàm *error* để xử lý lỗi thì bạn phải viết nguyên cụm như thế này.

 

(setq temperr *error*)
(setq *error* errorTrap)
(defun errorTrap (msg)
  ;;; muon lam gi thi viet o day ;;;
  (setq *error* temperr)
)

Tức là lưu hàm  *error* gốc vào 1 biến nào đó, định nghỉa lại hàm , và sau khi bắt lỗi xong, làm những việc cần làm xong thì trả lại cái hàm gốc cho nó.

 • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
nhoclangbat    382

- có hàm này bãy lỗi tốt thật nhưng nhoc vẫn chưa hiểu nó ^^, có xem vài box nói về nó nhưng thấy nó cứ vòng vòng lẫn quẫn,như a Tot77 gợi ý viết vậy đc ko hỉ ^^

(defun bayloi (nhacloi)	
(setvar "osmode" oldos)	
(setvar "clayer" oldlay)
(setvar "cmdecho" oldcmd)
(setq *error* luuham)	
(prompt "\nxin tra lai e tat ca ^^!!!")	
(princ)
)
(defun c:test()
(setq luuham *error*)
(setq *error* bayloi)
(......)
(setq *error* luuham)
)

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Tot77    501

Nên để hàm bayloi vao trong lệnh test, để chỉ khi lỗi trong lệnh này nó xử lý thôi. Còn lệnh khác bãy cái khác, Riêng cái câu (setq luuham *error*) thì có thể để bên ngoài (để phòng xa xem như đã lưu hàm gốc ở nơi an toàn vậy mà).

 

(setq luuham *error*)
(defun c:test()  
  (defun bayloi (nhacloi) 
    (setvar "osmode" oldos) 
    (setvar "clayer" oldlay)
    (setvar "cmdecho" oldcmd)
    (setq *error* luuham) 
    (prompt "\nxin tra lai e tat ca ^^!!!") 
    (princ)
  )
  (setq *error* bayloi)
  (......)
)
 • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
nhoclangbat    382

- ^^ theo gợi ý của Hiep nhoc đã viết đc hàm tạo block, mấy a xem nó có chỗ nào ko ổn ko góp ý nhoc với ^^

(defun taoblock ()
(if (null (tblsearch "layer" "diem_cam"))
		(_layer2 "diem-cam" 1))
(makeline '(9.0 9.0 0.0) '(11.0 9.0 0.0) "diem_cam" nil nil nil)
(makeline '(10.0 10.0 0.0) '(10.0 8.0 0.0) "diem_cam" nil nil nil)
(ssget "X" '((0 . "LINE") (8 . "diem_cam")))
(vl-cmdf "pselect" "p" "" "-block" "diem_cam" '(10.0 9.0 0.0) "p" "")
)

- sẳn anh Tott gợi ý nhóc viết lệnh để rải block các đỉnh line và pline (gồm mã 10 và 11 lun) = cách quét chọn ^^, nhoc nhớ a có viết lsp rãi block cống xã gì đó mà nhoc kím chưa ra để mót thử ^^

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
nhoclangbat    382

- Nhoc tính mót thử để xem, ý tưởng của nhoc là tính viết 1 lsp chèn block lên các điểm của line và pline như lsp che.lsp của anh vậy đó, mà lsp anh nó rải đầu cuối, ko rãi đc các toàn bộ các điểm của pline với line, lsp anh viết cao qua nhoc cũng chưa dịch nổi để sữa hihi

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Tot77    501

Lấy toàn bộ các điểm của LWPOLYLINE thì nhoc dùng 

(mapcar 'cdr (vl-remove-if-not '(lambda(x) (= 10 (car x))) (entget pl)))

với pl là pline.

Cái khó khi insert block ko phải là điểm mà là góc xoay của block.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
nhoclangbat    382

- anh Tott ơi nhoc mót của anh viết thử gần đc mà hình như trục trặc chỗ nào nhoc ko mò ra nỗi ^^, giúp nhoc với

;================================================================================================
(defun getp(v / l1 l2 lst)
(setvar "cmdecho" 0)
    ;(if (or (= "LINE" (cdr (assoc 0 (entget v)))) (= "LINE" (cdr (assoc 0 (entget v)))))
   ;(progn
      (setq l1 (list (list (cdr (assoc 10 (entget v))) (cdr (assoc 11 (entget v))))))
      (setq l2 (mapcar 'cdr (vl-remove-if-not '(lambda(x) (= (car x) 10)) (entget v))))
    (setq lst (append l1 l2))
   ;)  
    ;)
    (mapcar '(lambda(y) (vl-cmdf "-insert" "diem_cam" y 1 "" 0)) lst)
  )
;==================================================================================================================
(defun _layer2 ( name colour )
  (if (null (tblsearch "LAYER" name))
    (entmake
      (list
        '(0 . "LAYER")
        '(100 . "AcDbSymbolTableRecord")
        '(100 . "AcDbLayerTableRecord")
        '(70 . 0)
        (cons 2 name)
        (cons 62 colour)
      )
    )
  )
)
;========================================================================================
(defun MakeLine (PT1 PT2 Layer Linetype LTScale xdata)
	(entmakex (list '(0 . "LINE")
	(cons 8 (if Layer Layer (getvar "Clayer")))
	(cons 6 (if Linetype Linetype "bylayer"))
	(cons 48 (if LTScale LTScale 1))
	(cons 10 PT1)	(cons 11 PT2)
	(cons -3 (if xdata (list xdata) nil)))))
;====================================================================================
(defun c:raib()
(setvar "osmode" 0)
;==================================================================
(defun taoblock ()
(vl-load-com)
(setvar "osmode" 0) (setvar "cmdecho" 0)
(if (null (tblsearch "layer" "diem-cam"))
		(_layer2 "diem-cam" 1))
(makeline '(9.0 9.0 0.0) '(11.0 9.0 0.0) "diem-cam" nil nil nil)
(makeline '(10.0 10.0 0.0) '(10.0 8.0 0.0) "diem-cam" nil nil nil)
(ssget "X" '((0 . "LINE") (8 . "diem-cam")))
(vl-cmdf "-block" "diem_cam" '(10.0 9.0 0.0) "p" "")
)
(if (null (tblsearch "BLOCK" "diem_cam"))
(taoblock)
)
;==========================================================================
(prompt "chon doi tuong:")
(mapcar 'getp (vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex (ssget '((0 . "LINE,LWPOLYLINE")))))))
)

- nhoc test nó cứ sót điểm cuối với line, line đơn thì ko insert đc điểm 11, còn nối tiếp thì ko đc điểm cuối cùng, pline ok

- chạy xong nó cứ báo lỗi này

Command: RAIB hcon doi tuong:
Select objects: Specify opposite corner: 3 found
Select objects:  Application ERROR: Invalid entity/point list.
Application ERROR: Invalid entity/point list.
Application ERROR: Invalid entity/point list.
((nil T) (nil T) (nil T))
 

- hàm getp nhoc mượn của anh nhưng nhoc chưa hiểu lắm, có thể là do hàm này nhoc chỉnh lại sai ^^

 

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
nhoclangbat    382

- thanks a Ha, nãy giờ nhoc mò chỉnh lại cũng tạm đc rùi, nhưng con 1 vấn đề nhoc chưa pit làm thế nào, nếu là các line đơn lẽ thì ok, nhưng với các line nối liền nhau thì nó lại trả ra 2 điểm trùng nhau giữa mấu nối, nhoc hiểu là 11 của thằng này nhưng là 10 của thằng tiếp theo nên nó trả về 2 điểm giống nhau có cách nào loại bớt 1 thằng ko nhỉ

(defun getp(v / l1 l2 lst)
(setvar "cmdecho" 0)
    (if (= "LINE" (cdr (assoc 0 (entget v))))
   (setq l1 (list (list (cdr (assoc 10 (entget v))) (cdr (assoc 11 (entget v))))))
	 )
	 (if (= "LWPOLYLINE" (cdr (assoc 0 (entget v))))
      (setq l2 (mapcar 'cdr (vl-remove-if-not '(lambda(x) (= (car x) 10)) (entget v))))
    )  
    (setq lst (append l1 l2))
    ;(mapcar '(lambda(y) (vl-cmdf "-insert" "diem_cam" y 1 "" 0)) lst)

  )

- - tạm thời nhoc đóng thằng insert lại để kt lst cuối cùng trả về

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
hiepttr    523

Tạm thời chưa biết có hàm nào sẵn có làm việc này thì viết hàm con đi Nhóc !

Duyệt qua từng thằng (từ đầu đến cuối) >>> chuyển qua list mới nếu thằng này chưa có trong list mới , OK !

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
nhoclangbat    382

- ý Hiep là dùng foreach hay mapcar + lambda nhỉ, duyệt từng thằng thằng nào = nhau thì loại ra ko add vào lst mới nữa phải ko Hiep,chiều về mò thử xem sao, giờ nhoc đi kím vài xị uống cafe ăn cơm ^^

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
hiepttr    523

Ko phải là bằng nhau, mà gần như vậy:

Ta có lst1

Set lst2 = nil

Duyệt qua từng thằng trong lst1, thằng nào ko có: (not (member x lst2)) => (setq lst2 (cons x lst2))

==> đc lst2 là cái ta cần !

 • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
nhoclangbat    382

- nhoc mò mẫn lại, làm đc tới đây rùi làm theo ý bạn Hiep gợi ý nhưng sao khi là line nối tiếp nhau nó vẫn bị dư 1 block ngay chỗ nối, vẫn ko loại đc phần tử giống nhau hix

- còn pline nếu nó ko khép bằng close mà khép = bắt điểm thì cũng bị dư 1 điểm, đặt thêm đk thế nào mấy anh nhỉ

- còn 2 e này nữa thui là tốt rùi mà ko ko biết xử sao, mấy anh vớt giúp nhoc ^^

(defun getp(v / l1 l2 l3)
(setvar "cmdecho" 0)
(cond 
  ((= "LINE" (cdr (assoc 0 (entget v))))
   (setq l1 (list (cdr (assoc 10 (entget v))) (cdr (assoc 11 (entget v)))))
	 (setq l3 nil)
	 (foreach x l1
	    (if (not (member x l3)) (setq l3 (cons x l3)))
		)
	 (mapcar '(lambda(y) (vl-cmdf "-insert" "diem_cam" y 1 "" 0)) l3)
	)
	 
	((= "LWPOLYLINE" (cdr (assoc 0 (entget v))))
   (setq l2 (mapcar 'cdr (vl-remove-if-not '(lambda(x) (= (car x) 10)) (entget v))))
    (mapcar '(lambda(y) (vl-cmdf "-insert" "diem_cam" y 1 "" 0)) l2)
   )  
 )
  
)
;===============
(defun _layer2 ( name colour )
  (if (null (tblsearch "LAYER" name))
    (entmake
      (list
        '(0 . "LAYER")
        '(100 . "AcDbSymbolTableRecord")
        '(100 . "AcDbLayerTableRecord")
        '(70 . 0)
        (cons 2 name)
        (cons 62 colour)
      )
    )
  )
)
;========================================================================================
(defun MakeLine (PT1 PT2 Layer Linetype LTScale xdata)
	(entmakex (list '(0 . "LINE")
	(cons 8 (if Layer Layer (getvar "Clayer")))
	(cons 6 (if Linetype Linetype "bylayer"))
	(cons 48 (if LTScale LTScale 1))
	(cons 10 PT1)	(cons 11 PT2)
	(cons -3 (if xdata (list xdata) nil)))))
;====================================================================================
(defun c:raib()
(setvar "osmode" 0)
;==================================================================
(defun taoblock ()
(vl-load-com)
(setvar "osmode" 0) (setvar "cmdecho" 0)
(if (null (tblsearch "layer" "diem-cam"))
		(_layer2 "diem-cam" 1))
(makeline '(9.0 9.0 0.0) '(11.0 9.0 0.0) "diem-cam" nil nil nil)
(makeline '(10.0 10.0 0.0) '(10.0 8.0 0.0) "diem-cam" nil nil nil)
(ssget "X" '((0 . "LINE") (8 . "diem-cam")))
(vl-cmdf "-block" "diem_cam" '(10.0 9.0 0.0) "p" "")
)
(if (null (tblsearch "BLOCK" "diem_cam"))
(taoblock)
)
;==========================================================================
(prompt "chon doi tuong:")
(mapcar 'getp (vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex (ssget '((0 . "LINE,LWPOLYLINE")))))))
(princ "\n")
(princ)
)
;============================

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
phamthanhbinh    3.123

 

- nhoc mò mẫn lại, làm đc tới đây rùi làm theo ý bạn Hiep gợi ý nhưng sao khi là line nối tiếp nhau nó vẫn bị dư 1 block ngay chỗ nối, vẫn ko loại đc phần tử giống nhau hix

- còn pline nếu nó ko khép bằng close mà khép = bắt điểm thì cũng bị dư 1 điểm, đặt thêm đk thế nào mấy anh nhỉ

- còn 2 e này nữa thui là tốt rùi mà ko ko biết xử sao, mấy anh vớt giúp nhoc ^^

(defun getp(v / l1 l2 l3)
(setvar "cmdecho" 0)
(cond 
  ((= "LINE" (cdr (assoc 0 (entget v))))
   (setq l1 (list (cdr (assoc 10 (entget v))) (cdr (assoc 11 (entget v)))))
	 (setq l3 nil)
	 (foreach x l1
	    (if (not (member x l3)) (setq l3 (cons x l3)))
		)
	 (mapcar '(lambda(y) (vl-cmdf "-insert" "diem_cam" y 1 "" 0)) l3)
	)
	 
	((= "LWPOLYLINE" (cdr (assoc 0 (entget v))))
   (setq l2 (mapcar 'cdr (vl-remove-if-not '(lambda(x) (= (car x) 10)) (entget v))))
    (mapcar '(lambda(y) (vl-cmdf "-insert" "diem_cam" y 1 "" 0)) l2)
   )  
 )
  
)
;===============
(defun _layer2 ( name colour )
  (if (null (tblsearch "LAYER" name))
    (entmake
      (list
        '(0 . "LAYER")
        '(100 . "AcDbSymbolTableRecord")
        '(100 . "AcDbLayerTableRecord")
        '(70 . 0)
        (cons 2 name)
        (cons 62 colour)
      )
    )
  )
)
;========================================================================================
(defun MakeLine (PT1 PT2 Layer Linetype LTScale xdata)
	(entmakex (list '(0 . "LINE")
	(cons 8 (if Layer Layer (getvar "Clayer")))
	(cons 6 (if Linetype Linetype "bylayer"))
	(cons 48 (if LTScale LTScale 1))
	(cons 10 PT1)	(cons 11 PT2)
	(cons -3 (if xdata (list xdata) nil)))))
;====================================================================================
(defun c:raib()
(setvar "osmode" 0)
;==================================================================
(defun taoblock ()
(vl-load-com)
(setvar "osmode" 0) (setvar "cmdecho" 0)
(if (null (tblsearch "layer" "diem-cam"))
		(_layer2 "diem-cam" 1))
(makeline '(9.0 9.0 0.0) '(11.0 9.0 0.0) "diem-cam" nil nil nil)
(makeline '(10.0 10.0 0.0) '(10.0 8.0 0.0) "diem-cam" nil nil nil)
(ssget "X" '((0 . "LINE") (8 . "diem-cam")))
(vl-cmdf "-block" "diem_cam" '(10.0 9.0 0.0) "p" "")
)
(if (null (tblsearch "BLOCK" "diem_cam"))
(taoblock)
)
;==========================================================================
(prompt "chon doi tuong:")
(mapcar 'getp (vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex (ssget '((0 . "LINE,LWPOLYLINE")))))))
(princ "\n")
(princ)
)
;============================

Hề hề hề,

Nhóc hiểu sai gợi ý của bác hieptr rùi.

Việc loại bỏ các điểm trùng nhau phải thực hiện xong hoàn toàn mới tiến hành insert chứ. Nhóc làm như vầy thì cứ mỗi lần chọn line lại insert thì việc insert trùng là đương nhiên.

Nên tạo list l1 gồm đầy đủ các điểm đầu và cuối các line, sau đó tạo list l3 để loại trừ các điểm trùng nhau. Cuối cùng mới tạo một vòng lặp để insert theo các point thuộc l3

Với các lwpolyline, cũng nên có list l4 để loại các điểm trùng trong list l2 bởi với trường hợp vẽ lwpolyline kín bằng truy bắt điểm thì trong list l2 sẽ có thêm một điểm cuối trùng với điểm đầu tiên. Nhóc hãy thử vẽ các polyline như vậy và enget nó sẽ thấy điều này. Và cũng như với l3 việc iinsert chỉ nên thực hiện khi đã hoàn tất l4 của nhóc.

Chúc thành công.

 • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
thanhduan2407    227

Nhoclangbat nghiên cứu 3 hàm này của Lee Mac nhé!

(defun LM:_UniqueFuzz ( l fz )
  (if l
   (cons (car l)
    (LM:_UniqueFuzz
     (vl-remove-if '(lambda ( x ) (equal (acet-dxf 10 (entget x)) (acet-dxf 10 (entget (car l))) fz)) (cdr l)) fz
    )
   )
  )
)


(defun LM:ListDifference ( l1 l2 )
 (if l1
  (if (member (car l1) l2)
   (LM:ListDifference (cdr l1) l2)
   (cons (car l1) (LM:ListDifference (cdr l1) l2))
  )
 )
)


(defun LM:RemoveOnce ( l1 l2 )
 (if l1
  (if (equal (car l1) l2)
   (LM:RemoveOnce (cdr l1) l2)
   (cons (car l1) (LM:RemoveOnce (cdr l1) l2))
  )
 )
)

Sau khi có 3 hàm trên ta gộp lại

 

(defun TD:Remove-Point-duplicates (ss_list fz / Lts1 Lts2 )
(vl-load-com)
(setq Lts1 (LM:_UniqueFuzz ss_list fz))
(setq Lts2 (LM:ListDifference ss_list Lts1))
(setq Lts3 (LM:RemoveOnce Lts1 ss_list))
(mapcar '(lambda (x) (entdel x)) Lts2)
Lts3
)
 • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
nhoclangbat    382

- hi thanks a Duan với a Binh ^^, hnay thử ngồi dịch của ông leemac xem, chắc phê đây, dịch của a Tot không nhoc cũng trày trượt với nó rùi kaka

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
thanhduan2407    227

Nhoclangbat có muốn tạo Topology giống như trong MicroStation không? Anh đang viết, nhưng đang mải mê luận văn nên bỏ bê. Sau này anh sẽ viết tiếp. Lúc đó Nhoclangbat giúp anh làm 1 số thứ nhé!

Nhoclangbat có muốn tạo Topology giống như trong MicroStation không?
Anh đang viết, nhưng đang mải mê luận văn nên bỏ bê.
Sau này anh sẽ viết tiếp. Lúc đó Nhoclangbat giúp anh làm 1 số thứ nhé!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
nhoclangbat    382

-nhoc rố rùi ^^, cái hàm anh Duan gợi ý cho nhoc, nhoc vẫn chưa bắt đc lắm, nhưng nhoc thấy cài hàm đầu hiểu sơ là nó dò thằng 10 gần = nhau.

- còn cái dòng nhoc lấy lst nếu là line của a Tot thì là nó lấy theo từng cặp 10 11 của 1 đối tượng, sau đó rãi block nên có sự trùng nhau nếu là line nối tiếp nhau 

- nhoc ko pit dùng cách nào để so sánh giữa thằng 11 của thằng này với 10 của thằng khác có gần = nhau ko

- cái lst của a Tot nó trả về dạng này

 

(((2005.89 908.63 0.0) (2011.25 898.873 0.0)) 

((1997.91 899.256 0.0) (2005.89 908.63 0.0)) 
((1994.09 908.448 0.0) (1997.91 899.256 0.0)) 
((1986.44 899.205 0.0) (1994.09 908.448 0.0)))

- nhoc thử tách lấy thằng 10 riêng, 11 riêng bằng cách này

 

(setq l1 (cdr (assoc 10 (entget v))))

(setq l2 (cdr (assoc 11 (entget v))))
(setq l3 (append l1 l2))

rồi nối 2 thằng lại với nhau để có thể loại đc thằng nào trùng nhau, nhưng cái lsp nối nó trả về dạng này @@

 

((2005.89 908.63 0.0 2011.25 898.873 0.0) (1997.91 899.256 0.0 2005.89 908.63 

0.0) (1994.09 908.448 0.0 1997.91 899.256 0.0) (1986.44 899.205 0.0 1994.09 
908.448 0.0))

- nếu mà nó trả về giống dòng đầu mà dạng này thằng 10 và 11 của từng đối tượng thành 1lsp rời vô chung 1 lst tổng mà ko phải dạng phức 10 với 11 thành 1lst riêng trong lst tổng thì dể xử rùi hix

 

((2005.89 908.63 0.0) (2011.25 898.873 0.0) 

(1997.91 899.256 0.0) (2005.89 908.63 0.0) 
(1994.09 908.448 0.0) (1997.91 899.256 0.0) 
(1986.44 899.205 0.0) (1994.09 908.448 0.0))

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Tot77    501

Giả sử nhoc có 1 cái list điểm bất kỳ tên là lst. nhoc muốn loại bớt các điểm trùng nhau hoặc khoảng cách < kc cho trước thì nhoc viết thế này.

 

(setq lst1 (list (car lst))
kc 0.001)
  (while lst
    (if (setq lst (vl-remove-if '(lambda (x) (< (distance (last lst1) x) kc)) lst))
      (setq lst1 (append lst1 (list (car lst))))
    )
  )

Cái lst1 là cái list kết quả.

 • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay


×