Đến nội dung


Hình ảnh
5 stars - based on 24598 reviews
* * * - - 18 Bình chọn

Hỏi về Lisp (thuật toán, ý tưởng, coding,...)


 • Please log in to reply
2895 replies to this topic

#2021 thanhduan2407

thanhduan2407

  biết lệnh adcenter

 • Advance Member
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 1010 Bài viết
Điểm đánh giá: 225 (khá)

Đã gửi 19 October 2014 - 08:52 AM

Nhoclangbat có muốn tạo Topology giống như trong MicroStation không? Anh đang viết, nhưng đang mải mê luận văn nên bỏ bê. Sau này anh sẽ viết tiếp. Lúc đó Nhoclangbat giúp anh làm 1 số thứ nhé!

Nhoclangbat có muốn tạo Topology giống như trong MicroStation không?
Anh đang viết, nhưng đang mải mê luận văn nên bỏ bê.
Sau này anh sẽ viết tiếp. Lúc đó Nhoclangbat giúp anh làm 1 số thứ nhé!

 • 0Tôi là con kiến bò trên sa mạc kiến thức bao la. Biển học thật rộng lớn#2022 nhoclangbat

nhoclangbat

  Edu level: li10

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 1410 Bài viết
Điểm đánh giá: 382 (khá)

Đã gửi 19 October 2014 - 09:12 AM

- nếu vừa sức nhoc, nhoc sẽ phụ anh làm việc vặt ^^
 • 0
"...................][)e\/i][_ /\/\@Y CrY....................."

(defun THỔ_DÂN_HỌC_CAD (xxxx) ...) ^_^
#2023 thanhduan2407

thanhduan2407

  biết lệnh adcenter

 • Advance Member
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 1010 Bài viết
Điểm đánh giá: 225 (khá)

Đã gửi 19 October 2014 - 10:06 AM

- nếu vừa sức nhoc, nhoc sẽ phụ anh làm việc vặt ^^ 

Ok em.


 • 0Tôi là con kiến bò trên sa mạc kiến thức bao la. Biển học thật rộng lớn#2024 nhoclangbat

nhoclangbat

  Edu level: li10

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 1410 Bài viết
Điểm đánh giá: 382 (khá)

Đã gửi 19 October 2014 - 12:05 PM

-nhoc rố rùi ^^, cái hàm anh Duan gợi ý cho nhoc, nhoc vẫn chưa bắt đc lắm, nhưng nhoc thấy cài hàm đầu hiểu sơ là nó dò thằng 10 gần = nhau.

- còn cái dòng nhoc lấy lst nếu là line của a Tot thì là nó lấy theo từng cặp 10 11 của 1 đối tượng, sau đó rãi block nên có sự trùng nhau nếu là line nối tiếp nhau 

- nhoc ko pit dùng cách nào để so sánh giữa thằng 11 của thằng này với 10 của thằng khác có gần = nhau ko

- cái lst của a Tot nó trả về dạng này

(((2005.89 908.63 0.0) (2011.25 898.873 0.0)) 

((1997.91 899.256 0.0) (2005.89 908.63 0.0)) 
((1994.09 908.448 0.0) (1997.91 899.256 0.0)) 
((1986.44 899.205 0.0) (1994.09 908.448 0.0)))

- nhoc thử tách lấy thằng 10 riêng, 11 riêng bằng cách này

(setq l1 (cdr (assoc 10 (entget v))))

(setq l2 (cdr (assoc 11 (entget v))))
(setq l3 (append l1 l2))

rồi nối 2 thằng lại với nhau để có thể loại đc thằng nào trùng nhau, nhưng cái lsp nối nó trả về dạng này @@

((2005.89 908.63 0.0 2011.25 898.873 0.0) (1997.91 899.256 0.0 2005.89 908.63 

0.0) (1994.09 908.448 0.0 1997.91 899.256 0.0) (1986.44 899.205 0.0 1994.09 
908.448 0.0))

- nếu mà nó trả về giống dòng đầu mà dạng này thằng 10 và 11 của từng đối tượng thành 1lsp rời vô chung 1 lst tổng mà ko phải dạng phức 10 với 11 thành 1lst riêng trong lst tổng thì dể xử rùi hix

((2005.89 908.63 0.0) (2011.25 898.873 0.0) 

(1997.91 899.256 0.0) (2005.89 908.63 0.0) 
(1994.09 908.448 0.0) (1997.91 899.256 0.0) 
(1986.44 899.205 0.0) (1994.09 908.448 0.0))

 • 0
"...................][)e\/i][_ /\/\@Y CrY....................."

(defun THỔ_DÂN_HỌC_CAD (xxxx) ...) ^_^
#2025 Tot77

Tot77

  biết lệnh adcenter

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 993 Bài viết
Điểm đánh giá: 499 (tốt)

Đã gửi 19 October 2014 - 12:50 PM

Giả sử nhoc có 1 cái list điểm bất kỳ tên là lst. nhoc muốn loại bớt các điểm trùng nhau hoặc khoảng cách < kc cho trước thì nhoc viết thế này.

(setq lst1 (list (car lst))
kc 0.001)
  (while lst
    (if (setq lst (vl-remove-if '(lambda (x) (< (distance (last lst1) x) kc)) lst))
      (setq lst1 (append lst1 (list (car lst))))
    )
  )

Cái lst1 là cái list kết quả.


 • 1

#2026 thanhduan2407

thanhduan2407

  biết lệnh adcenter

 • Advance Member
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 1010 Bài viết
Điểm đánh giá: 225 (khá)

Đã gửi 19 October 2014 - 12:52 PM

Nhoclangbat thử cái này anh vừa viết xem sao

(defun c:CBL (/ TenBlock Lts_EnameLine Lts_EnamePLine Lt1 Lt2 Lts LtsFilter )
(vl-load-com)
(setvar "CMDECHO" 0)
(setq TenBlock (getstring "\n Nh\U+1EADp t\U+00EAn Block / Enter \U+0111\U+1EC3 ch\U+1ECDn \U+0111\U+1ED1i t\U+01B0\U+1EE3ng: "))
(if (= TenBlock "") (setq TenBlock (cdr (assoc 2 (entget (car (entsel "\n Chon Block :")))))))
(Alert (strcat "\nQuet chon LINE, POLYLINE: "))
(setq ss (ssget '((0 . "*POLYLINE,LINE"))))
(setq Lts_EnameLine (vl-remove nil (mapcar '(lambda(x) (if (= (acet-dxf 0 (entget x)) "LINE") x nil)) (acet-ss-to-list ss))))
(setq Lts_EnamePLine (vl-remove nil (mapcar '(lambda(x) (if (= (acet-dxf 0 (entget x)) "LWPOLYLINE") x nil)) (acet-ss-to-list ss))))
(setq Lt1 (ConverLine2Point Lts_EnameLine))
(setq Lt2 (ConverPline2Point Lts_EnamePLine))
(setq Lts (append Lt1 Lt2))
(setq LtsFilter (TD:Remove-Point-duplicates Lts))
(mapcar '(lambda (x) (MakeInsert TenBlock x 1 0)) LtsFilter)
(princ)
)


(defun ConverLine2Point (Lts_EnameLine / EnameLine )
(setq L2 (list))
(foreach EnameLine Lts_EnameLine
 	(setq L2 (append L2 (list (cdr (assoc 10 (entget EnameLine))) (cdr (assoc 11 (entget EnameLine))))))
)
L2
)


(defun ConverPline2Point (Lts_EnamePLine / Dsdinh EnamePLine )
(setq L3 (list))
(foreach EnamePLine Lts_EnamePLine
    (setq L3 (append L3 (acet-geom-vertex-list EnamePLine)))
)
L3
)(defun LM:_UniqueFuzz ( l fz )
  (if l
   (cons (car l)
    (LM:_UniqueFuzz
     (vl-remove-if '(lambda ( x ) (equal x (car l) fz)) (cdr l)) fz
    )
   )
  )
)


(defun LM:RemoveOnce ( l1 l2 )
 (if l1
  (if (equal (car l1) l2)
   (LM:RemoveOnce (cdr l1) l2)
   (cons (car l1) (LM:RemoveOnce (cdr l1) l2))
  )
 )
)

(defun TD:Remove-Point-duplicates (ss_list / Lts1 Lts2 )
(vl-load-com)
(setq Lts1 (LM:_UniqueFuzz ss_list 0.00000001))
(setq Lts3 (LM:RemoveOnce Lts1 ss_list))
Lts3
)


(defun MakeInsert (Blkname inspoint scale ang / lst obj i)
(setq lst '()
   i -1
   en (cdr (last (tblsearch "block" Blkname)))
   obj (entget en)
)
(entmakex (list
	 	'(0 . "INSERT")
		'(100 . "AcDbEntity")
		'(100 . "AcDbBlockReference")
		(cons 2 Blkname)
		(cons 10 (trans inspoint 1 0))
		(cons 41 scale)(cons 42 scale)(cons 43 scale)
		(cons 50 Ang)
)
)
)

 • 2Tôi là con kiến bò trên sa mạc kiến thức bao la. Biển học thật rộng lớn#2027 nhoclangbat

nhoclangbat

  Edu level: li10

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 1410 Bài viết
Điểm đánh giá: 382 (khá)

Đã gửi 19 October 2014 - 02:43 PM

- ^^ anh Duan hay mấy a khác viết lun theo y/c của nhoc thì lẹ rùi, lúc đầu nhoc tính chuyển qua muc y/c nhưng thử xem sức nhoc tới đâu, có lẽ bài toán này chưa phù hợp với sức nhoc hiện tại ^^

- thanks a Duan và a Tot nhiều lắm ^^

P/s: nhoc ráng dựa trên gợi mấy anh, viết lại cho hoàn thiện cái lsp nhoc viết từ đầu thử xem sao, chưa ra nữa thì xài  lsp a Duan viết, rùi học từ từ vậy hehe


 • 1
"...................][)e\/i][_ /\/\@Y CrY....................."

(defun THỔ_DÂN_HỌC_CAD (xxxx) ...) ^_^
#2028 thanhduan2407

thanhduan2407

  biết lệnh adcenter

 • Advance Member
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 1010 Bài viết
Điểm đánh giá: 225 (khá)

Đã gửi 19 October 2014 - 02:50 PM

Dựa vào Code trên thì thuật toán chỉ đơn giản thế này

- Quét tất cả các đối tượng dạng Line và Polyline

- Lọc ra 2 danh sách Line và Polyline

- Với danh sách Line thì lấy tọa độ 2 đầu của Line ra và ném nó vào 1 danh sách mới. Danh sách này có thể bao hàm rất nhiều điểm trùng nhau. Không quan trọng, ta xử lý danh sách đó trong công đoạn sau.

- Tương tự như Line thì với danh sách Polyline ta làm tương tự.

- Gộp tọa độ của 2 danh sách đó lại với nhau thành 1 danh sách mới.

- Dùng hàm loại bỏ phần tử trùng nhau trong danh sách của Lee-Mac ta sẽ có được một danh sách các tọa độ trong đó không có điểm trùng.

- Tiến hành chèn Block theo tọa độ đó là xong. 

 

:wub:


 • 1Tôi là con kiến bò trên sa mạc kiến thức bao la. Biển học thật rộng lớn#2029 Tue_NV

Tue_NV

  KS Võ Quang Tuệ

 • Moderator
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 4328 Bài viết
Điểm đánh giá: 3830 (đỉnh cao)

Đã gửi 19 October 2014 - 10:40 PM

Dựa vào Code trên thì thuật toán chỉ đơn giản thế này

- Quét tất cả các đối tượng dạng Line và Polyline

- Lọc ra 2 danh sách Line và Polyline

- Với danh sách Line thì lấy tọa độ 2 đầu của Line ra và ném nó vào 1 danh sách mới. Danh sách này có thể bao hàm rất nhiều điểm trùng nhau. Không quan trọng, ta xử lý danh sách đó trong công đoạn sau.

- Tương tự như Line thì với danh sách Polyline ta làm tương tự.

- Gộp tọa độ của 2 danh sách đó lại với nhau thành 1 danh sách mới.

- Dùng hàm loại bỏ phần tử trùng nhau trong danh sách của Lee-Mac ta sẽ có được một danh sách các tọa độ trong đó không có điểm trùng.

- Tiến hành chèn Block theo tọa độ đó là xong. 

 

:wub:

 

Mình nghĩ nếu xét về tốc độ thì không tối ưu.

Đã mất công duyệt qua từng phần tử để lấy toạ độ điểm, sao không nhân đó mà khử các phần tử trùng nhau luôn rồi nhân có toạ độ đó chèn block luôn 

Lại phải mất công duyệt qua từng phần tử lần nữa để loại bỏ phần tử trùng nhau  rồi lại phải duyệt qua từng toạ độ đã loại bỏ phần tử trùng để chèn Block

Sao mà nhiều lần lặp như thế? ^_^


 • 0

#2030 thanhduan2407

thanhduan2407

  biết lệnh adcenter

 • Advance Member
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 1010 Bài viết
Điểm đánh giá: 225 (khá)

Đã gửi 19 October 2014 - 10:49 PM

Mình nghĩ nếu xét về tốc độ thì không tối ưu.

Đã mất công duyệt qua từng phần tử để lấy toạ độ điểm, sao không nhân đó mà khử các phần tử trùng nhau luôn rồi nhân có toạ độ đó chèn block luôn 

Lại phải mất công duyệt qua từng phần tử lần nữa để loại bỏ phần tử trùng nhau  rồi lại phải duyệt qua từng toạ độ đã loại bỏ phần tử trùng để chèn Block

Sao mà nhiều lần lặp như thế?

Nếu đỉnh Line và Polyline nó trùng nhau thì sao ạ?

Em tách nó ra ấy ạ.

Với lại tốc độ chưa cần thiết với bài toán nhỏ anh ạ. Em biết là có cách nhanh hơn. Hiii.


 • 0Tôi là con kiến bò trên sa mạc kiến thức bao la. Biển học thật rộng lớn#2031 Tue_NV

Tue_NV

  KS Võ Quang Tuệ

 • Moderator
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 4328 Bài viết
Điểm đánh giá: 3830 (đỉnh cao)

Đã gửi 19 October 2014 - 11:00 PM

Chương trình sẽ xét từng đỉnh Line và Pline riêng, khi duyệt qua từng đỉnh đó, chương trình sẽ kiểm tra tọa độ đỉnh đó có trong danh sách tọa độ điểm chưa? Nếu chưa có thì thêm vào (Danh sách tọa độ khởi tạo là tập rông) 

 

Tại thấy em lặp nhiều quá nên anh góp ý à ^_^


 • 0

#2032 thanhduan2407

thanhduan2407

  biết lệnh adcenter

 • Advance Member
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 1010 Bài viết
Điểm đánh giá: 225 (khá)

Đã gửi 19 October 2014 - 11:05 PM

Dạ em hiểu. ^^

Vấn đề tốc độ em còn học các anh nhiều ạ. Hiiii

Em đang học mót mờ. Hì hì. Có được học qua trường lớp nào đâu ạ. ^^


 • 0Tôi là con kiến bò trên sa mạc kiến thức bao la. Biển học thật rộng lớn#2033 hiepttr

hiepttr

  Edu level: li10

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 1305 Bài viết
Điểm đánh giá: 521 (tốt)

Đã gửi 20 October 2014 - 10:52 AM

-nhoc rố rùi ^^, cái hàm anh Duan gợi ý cho nhoc, nhoc vẫn chưa bắt đc lắm, nhưng nhoc thấy cài hàm đầu hiểu sơ là nó dò thằng 10 gần = nhau.

- còn cái dòng nhoc lấy lst nếu là line của a Tot thì là nó lấy theo từng cặp 10 11 của 1 đối tượng, sau đó rãi block nên có sự trùng nhau nếu là line nối tiếp nhau 

- nhoc ko pit dùng cách nào để so sánh giữa thằng 11 của thằng này với 10 của thằng khác có gần = nhau ko

- cái lst của a Tot nó trả về dạng này

- nhoc thử tách lấy thằng 10 riêng, 11 riêng bằng cách này

rồi nối 2 thằng lại với nhau để có thể loại đc thằng nào trùng nhau, nhưng cái lsp nối nó trả về dạng này @@

- nếu mà nó trả về giống dòng đầu mà dạng này thằng 10 và 11 của từng đối tượng thành 1lsp rời vô chung 1 lst tổng mà ko phải dạng phức 10 với 11 thành 1lst riêng trong lst tổng thì dể xử rùi hix

@ Nhóc:

+ Nếu muốn "gói bánh" (thêm cặp ngoặc) thì dùng các hàm LIST, QUOTE ...

+ Nếu muốn "bóc bánh" (gỡ cặp ngoặc) thì dùng các hàm CAR, LAST, NTH ...

 

Là lý thuyết cũ cả, sao Nhóc lại rối lên vậy ??? :D :D :D


 • 0

Có vợ dù dữ dù hiền , bạn đều có lợi
_ Nếu vợ hiền, bạn sẽ là người đàn ông sung sướng
_ Nếu vợ dữ, bạn sẽ thành ... triết gia !

Bergson


#2034 nhoclangbat

nhoclangbat

  Edu level: li10

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 1410 Bài viết
Điểm đánh giá: 382 (khá)

Đã gửi 20 October 2014 - 11:22 AM

- hihi giờ tạm thời nhoc xài lsp anh Duan viết hộ nhoc, có mông má lại tí cho phù hợp y/c của mình, còn về tốc độ chạy từ từ rùi tính ^^, khi đủ sức binh lại sau

- nhoc cũng thử hết các kiểu xử lý danh sách rùi mà chưa đc như ý, có thể nhoc chưa phối hợp các hàm đó hợp lý, luyện từ từ vậy :)


 • 0
"...................][)e\/i][_ /\/\@Y CrY....................."

(defun THỔ_DÂN_HỌC_CAD (xxxx) ...) ^_^
#2035 phamthanhbinh

phamthanhbinh

  biết lệnh adcenter

 • Moderator
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 6017 Bài viết
Điểm đánh giá: 3118 (tuyệt vời)

Đã gửi 20 October 2014 - 03:53 PM


-nhoc rố rùi ^^, cái hàm anh Duan gợi ý cho nhoc, nhoc vẫn chưa bắt đc lắm, nhưng nhoc thấy cài hàm đầu hiểu sơ là nó dò thằng 10 gần = nhau.

- còn cái dòng nhoc lấy lst nếu là line của a Tot thì là nó lấy theo từng cặp 10 11 của 1 đối tượng, sau đó rãi block nên có sự trùng nhau nếu là line nối tiếp nhau 

- nhoc ko pit dùng cách nào để so sánh giữa thằng 11 của thằng này với 10 của thằng khác có gần = nhau ko

- cái lst của a Tot nó trả về dạng này

- nhoc thử tách lấy thằng 10 riêng, 11 riêng bằng cách này

rồi nối 2 thằng lại với nhau để có thể loại đc thằng nào trùng nhau, nhưng cái lsp nối nó trả về dạng này @@

- nếu mà nó trả về giống dòng đầu mà dạng này thằng 10 và 11 của từng đối tượng thành 1lsp rời vô chung 1 lst tổng mà ko phải dạng phức 10 với 11 thành 1lst riêng trong lst tổng thì dể xử rùi hix

Hề hề hề,

Nhóc thử thay cái hàm con getp của Nhóc bằng hàm con này xem sao nhé:

 

(defun getp(v / l1 l2 l3)

(setvar "cmdecho" 0)

(cond 

((= "LINE" (cdr (assoc 0 (entget v))))

      (setq l1 (append l1 (list (cdr (assoc 10 (entget v))) (cdr (assoc 11 (entget v))))))  )

((= "LWPOLYLINE" (cdr (assoc 0 (entget v))))

      (setq l2 (append l2 (mapcar 'cdr (vl-remove-if-not '(lambda(x) (= (car x) 10)) (entget v))))) )

)

(setq l3 nil)

 (foreach x l1

        (if (not (member x l3)) (setq l3 (cons x l3)))   )

(mapcar '(lambda(y) (vl-cmdf "-insert" "diem_cam" y 1 "" 0)) l3)

(setq l4 nil)

 (foreach x l2

       (if (not (member x l4)) (setq l4 (cons x l4)))   )

(mapcar '(lambda(y) (vl-cmdf "-insert" "diem_cam" y 1 "" 0)) l4)

)

 

Lưu ý là mình chưa test nên có thể chưa đạt yêu cầu của nhóc bởi cái phần lọc điểm trùng sử dụng hàm (not (member .....)). Theo lý thì nó phải được nhưng thấy mọi người ít dùng mà lại hay dùng kiểu so sánh khoảng cách với một sai số nào đó. 

Nếu Nhóc test thấy chưa Ok thì có thể thay thế phần lọc điểm trùng này bằng các hàm như bác Thanduan2407 hay bác Tot77 đã dùng.

Chủ yếu ở đây là mình sử dụng hàm append đẩ tạo ra danh sách các điểm thuộc các đối tượng được chon, giải trường hợp khó khăn của nhóc là bị list trong list như Nhóc nói thôi.

Sau khi đã lọc xong, có các l3 và l4 thì insert như Nhóc đã làm thôi.

Nhóc cũng nên lưu ý gợi ý của bác Tue_NV bởi có thể kết hợp việc lọc danh sách với việc insert để đẩy nhanh tốc độ và để .....oai hơn tí ti.

 

(cond 
    ((= "LINE" (cdr (assoc 0 (entget v))))
      (setq l1 (append l1 (list (cdr (assoc 10 (entget v))) (cdr (assoc 11 (entget v))))))
 
)
 
((= "LWPOLYLINE" (cdr (assoc 0 (entget v))))
      (setq l2 (mapcar 'cdr (vl-remove-if-not '(lambda(x) (= (car x) 10)) (entget v))))
       
      )    
  )

 • 1
Chúc các quý Anh trên diễn đàn luôn khỏe, đẻ thêm được nhiều thứ để mót.

#2036 nhoclangbat

nhoclangbat

  Edu level: li10

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 1410 Bài viết
Điểm đánh giá: 382 (khá)

Đã gửi 21 October 2014 - 07:55 AM

- ^^ nhoc mới test hàm con anh Binh viết, đúng là nó vẫn bị tình trạng list trong list nên công thức not member ko có tác dụng trong trường hợp này ^^

- biến l1 nó trả về như vầy

(((24.6622 14.9767 0.0) (28.353 12.0994 0.0)) ((19.8462 11.0653 0.0) (24.6622 14.9767 0.0)) nil)

- biến l3 dùng not member nó trả về y chang ^^

(((28.353 12.0994 0.0) (24.6622 14.9767 0.0)) ((24.6622 14.9767 0.0) (19.8462 11.0653 0.0)) nil)

- nhoc nghĩ là do thằng màu đỏ nên member nó xem cặp đó là 1 phần tử

- l1 nó trả về như vầy thì member mới xử đc ^^

((28.353 12.0994 0.0) (24.6622 14.9767 0.0) (24.6622 14.9767 0.0) (19.8462 11.0653 0.0))


 • 0
"...................][)e\/i][_ /\/\@Y CrY....................."

(defun THỔ_DÂN_HỌC_CAD (xxxx) ...) ^_^
#2037 Doan Van Ha

Doan Van Ha

  biết lệnh adcenter

 • CADViet Team
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 5543 Bài viết
Điểm đánh giá: 2669 (tuyệt vời)

Đã gửi 21 October 2014 - 08:43 AM

@Nhoc: không bao giờ có chuyện l1 trả về list trong list như nhoc nói. Rất có thể là nhoc chép hàm getp của bác Bình vào phía trên nhưng lại còn hàm getp của nhoc ở phía dưới trong lsp.

@PTB: dùng (not (member... đối với list point là khá nguy hiểm, bởi đôi khi 2 point trùng nhau nhưng tọa độ thì khác nhau "chút xíu". Các lỗi oái oăm có nói đến vấn đề này rồi. Do đó người ta mới dùng distance hoặc equal. 


 • 1

* Chỉ nên yêu cầu Lisp khi bạn làm việc đó mất cả ngày nhưng họ chỉ viết 1 giờ. Và đừng làm điều ngược lại.

* Nhờ viết lisp cũng như đi khám bệnh. Chỉ gởi căn cước và than sắp chết thì không bác sỹ nào cứu sống được.


#2038 nhoclangbat

nhoclangbat

  Edu level: li10

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 1410 Bài viết
Điểm đánh giá: 382 (khá)

Đã gửi 21 October 2014 - 12:03 PM

- nhoc cũng ko pit nữa nhoc copy hàm getp của anh Bình rùi chép đè vô lsp của nhoc vào đùng hàm getp cũ  lun mà

- mấy anh cho nhoc hỏi tí, sao hàm getpoint  nhoc viết tự dưng trả về định dạng trục y kỳ lắm (589346.0 1.18935e+006 0.0), sao nó lại là khoa học nhỉ, nhoc xem hết units là decimal rùi , ko pit sao nó lại vậy, dùng lệnh id vẫn bình thường chỉ có hàm getpoint trả về vậy


 • 0
"...................][)e\/i][_ /\/\@Y CrY....................."

(defun THỔ_DÂN_HỌC_CAD (xxxx) ...) ^_^
#2039 Tot77

Tot77

  biết lệnh adcenter

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 993 Bài viết
Điểm đánh giá: 499 (tốt)

Đã gửi 21 October 2014 - 12:05 PM

Có gì mà kỳ, số lớn quá thì nó biểu diễn như vậy.


 • 0

#2040 nhoclangbat

nhoclangbat

  Edu level: li10

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 1410 Bài viết
Điểm đánh giá: 382 (khá)

Đã gửi 21 October 2014 - 12:29 PM

- có 1 triệu thui mà, tọa độ nhoc hay làm việc, trục x tới trăm ngàn, trục y 1triệu, bình thường nhoc dùng getpoint bình thường ko để ý lắm, nhưng giờ sao lsp nhoc viết bị lỗi ngay thằng pick đầu tiên mới gê, nó báo vậy

- nhoc đang viết 1 lsp, sáng giờ kím lỗi nó bị gì mà ko ra, mấy anh giúp nhoc với ^^

error: bad argument type: point: nil

;hàm tao textstyle
(defun emk_style (MyStyle MyFont)
(entmake (list  (cons 0 "STYLE")  
(cons 100 "AcDbSymbolTableRecord")  
(cons 100 "AcDbTextStyleTableRecord")  
(cons 2 MyStyle)  (cons 3 MyFont)  
(cons 70 0))))
;;;;
(defun MakeLine (PT1 PT2 Layer Linetype LTScale xdata)
	(entmakex (list '(0 . "LINE")
	(cons 8 (if Layer Layer (getvar "Clayer")))
	(cons 6 (if Linetype Linetype "bylayer"))
	(cons 48 (if LTScale LTScale 1))
	(cons 10 PT1)	(cons 11 PT2)
	(cons -3 (if xdata (list xdata) nil))))) 
;;;;;;--------------------------------------------------------------------------------------------
;================================================================================================
(defun dtr (a)
(* (/ a 180.0) pi)
)
;;;
(defun c:kkk(/ donvi nx ny kcx kcy goc1 goc2 x1 x y heso old ptext1 ptext2 ptext3 ptext4 str str2 goc3 htext num)
(vl-load-com)
(setq old (getvar "osmode"))
(if (null (tblsearch "STYLE" "vusaln"))
  (emk_style "vusaln" "Vaptimn.TTF"))
(if (null (tblsearch "LAYER" "A1-luoik"))
  (_layer2 "A1-luoik" 7))
 (setq donvi (list (cons 1 100) (cons 2 50) (cons 3 25)))
 (setq tyleVT (getvalue tyleVT 1000.0 "Nhap ty le ban do VT: "))
 (setq heso (/ 1000 tyleVT))
 (setq htext (/ 2.0 heso))
 (setvar "osmode" 1)
 (setq pt1 (getpoint "\nChon diem goc duoi trai khung:"))
 (setq pt2 (getpoint pt2 "\nChon diem goc tren phai khung:"))
 (setq pt3 (inters pt1 (polar pt1 (/ pi 2) 90000) pt2 (polar pt2 pi 90000) nil))
 (setq pt4 (inters pt1 (polar pt1 0 90000) pt2 (polar pt2 (dtr 270) 90000) nil))
 (setq kcx (distance pt1 pt4) kcy (distance pt1 pt3))

;=================================================================
(setvar "osmode" old)
(princ)
)
;==============================================================================================
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
(defun lamtron (n / sodu)
 (setq sodu (rem n 100))
 (if (/= sodu 0)
  (setq n (+ (- n sodu) 100))
 )
 n
)
;=================================
(defun vediem (xx yy r / left right top bot)
 (setq top (+ yy r))
 (setq bot (- yy r))
 (setq right (+ xx r))
 (setq left (- xx r))
 (makeline (list left yy) (list right yy) "A1-luoik" nil nil nil)
 (makeline (list xx top) (list xx bot) "A1-luoik" nil nil nil)
)
;============================

;=================================================================================
(defun _layer2 ( name colour )
  (if (null (tblsearch "LAYER" name))
    (entmake
      (list
        '(0 . "LAYER")
        '(100 . "AcDbSymbolTableRecord")
        '(100 . "AcDbLayerTableRecord")
        '(70 . 0)
        (cons 2 name)
        (cons 62 colour)
      )
    )
  )
)
;=====================================================================================
;; ham luu gia tri
(defun getvalue ( a giatri dongnhac / astr) 
(or a (setq a giatri))
(cond
	((= (type a) 'INT) (setq a (cond ((getint (strcat "\n" dongnhac "(" (itoa a) ") :")))(a))))
	((= (type a) 'REAL) (setq a (cond ((getreal (strcat "\n" dongnhac "(" (rtos a 2 0) ") :")))(a))))
	((= (type a) 'STR) (setq a (cond ((= "" (setq astr (getstring T (strcat "\n" dongnhac " (" a "): ")))) a) (astr))))
))
;;;;
;;ham tao text 2
(defun mktext (point height string justify layer textstyle mau / lst)
(setq lst (list '(0 . "TEXT")
               (cons 10 point)
							 (cons 40 height)
							 (cons 1 string)
							 (cons 8 layer)
							 (cons 7 (if textstyle textstyle (getvar "textstyle")))
							 (cons 62 (if mau mau 256))
							 
			)
			justify (strcase justify))
		(cond  ((= justify "L") (setq Lst (append Lst (list (cons 72 0) (cons 11 point)))))
		    ((= justify "C") (setq Lst (append Lst (list (cons 72 1) (cons 11 point)))))
				((= justify "R") (setq Lst (append Lst (list (cons 72 2) (cons 11 point)))))
				((= justify "M") (setq Lst (append Lst (list (cons 72 4) (cons 11 point)))))
				)
	(entmakex Lst)
 )	;end mktext
;;--------------------------------------
(defun them0(chuoi)
 (setq len (strlen chuoi))
 (if (= len 1)
  (strcat "00" chuoi)
  (if (= len 2)
   (strcat "0" chuoi)
   chuoi
  ) 
 )
 )
 ;=========================================

 • 0
"...................][)e\/i][_ /\/\@Y CrY....................."

(defun THỔ_DÂN_HỌC_CAD (xxxx) ...) ^_^