Đến nội dung


Hình ảnh
5 stars - based on 24598 reviews
- - - - -

Nhờ Viết Lisp Tạo Table Nhanh Cho Text Có Sẵn


 • Please log in to reply
20 replies to this topic

#1 taipham

taipham

  biết vẽ ellipse

 • Members
 • PipPip
 • 57 Bài viết
Điểm đánh giá: -5 (bình thường)

Đã gửi 27 January 2016 - 06:26 PM

Nhờ các anh chị trong diễn đàn viết giúp em lisp tạo khung table cho text hoặc mtext đã có sẵn như sau:

Đánh lệnh KHT: chọn các text, mtext muốn đóng khung, click chọn vị trí đặt khung (bao gồm các text, mtext đã chọn)

Đây là file đính kèm, rất mong sự giúp đỡ của anh chị! Xin cảm ơn!

http://www.cadviet.c..._table_text.dwg


 • 0

#2 quocmanh04tt

quocmanh04tt

  biết lệnh adcenter

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 802 Bài viết
Điểm đánh giá: 381 (khá)

Đã gửi 28 January 2016 - 11:12 AM

Table như file của bạn hay là Table của Autocad?


 • 0

#3 taipham

taipham

  biết vẽ ellipse

 • Members
 • PipPip
 • 57 Bài viết
Điểm đánh giá: -5 (bình thường)

Đã gửi 28 January 2016 - 12:34 PM

Table như file của bạn hay là Table của Autocad?

Nếu được table của Autocad thì quá hay, dễ chỉnh sửa hơn anh!


 • 0

#4 quocmanh04tt

quocmanh04tt

  biết lệnh adcenter

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 802 Bài viết
Điểm đánh giá: 381 (khá)

Đã gửi 28 January 2016 - 02:11 PM

Đây là lisp table được kẻ bằng line:

http://www.cadviet.c..._text2table.lsp

(defun c:tt  (/ Make_line TxtWidth ent first-row hei i ins last-col lst-p1 lst-p2 max-wid old-sty p1 p2 poi-txt ss sty txt widt-txt make_text)
 (defun Make_line  (p1 p2)
  (entmakex (list (cons 0 "LINE") (cons 10 p1) (cons 11 p2) (cons 8 "00-TIEU DE"))))
 (defun TxtWidth  (val h / txt minp maxp msp)
  (setq msp (vla-get-modelspace (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))))
  (setq txt (vla-addtext msp val (vlax-3d-point '(0 0 0)) h))
  (vla-getboundingbox txt 'minp 'maxp)
  (vla-erase txt)
  (- (car (vlax-safearray->list maxp)) (car (vlax-safearray->list minp))))
 ;; Main
 (if (setq ss (ssget '((0 . "*TEXT"))))
  (progn (setq old-sty (getvar "TEXTSTYLE"))
         (repeat (setq i (sslength ss))
          (setq ent (entget (ssname ss (setq i (1- i))))
                txt (cdr (assoc 1 ent))
                hei (cdr (assoc 40 ent))
                sty (cdr (assoc 7 ent))
                ins (cdr (assoc 10 ent)))
          (setq poi-txt (vl-sort (cons (cons ins txt) poi-txt)
                                 '(lambda (x y)
                                   (cond ((equal (cadr (car x)) (cadr (car y))) (< (car (car x)) (car (car y))))
                                         ((< (cadr (car x)) (cadr (car y)))))))))
         (foreach x  poi-txt
          (if (equal (car (car x)) (car (car (last poi-txt))) (* hei 2))
           (setq last-col (cons x last-col))))
         (setvar "TEXTSTYLE" sty)
         (foreach x last-col (setq widt-txt (cons (TxtWidth (cdr x) hei) widt-txt)))
         (setq max-wid (apply 'max widt-txt))
         (foreach x  poi-txt
          (if (equal (cadr (car x)) (cadr (car (last poi-txt))) hei)
           (setq first-row (cons (car x) first-row)
                 first-row (vl-sort first-row '(lambda (x y) (< (car x) (car y)))))))
         (setq first-row (cons (polar (last first-row) (* pi 0) (+ max-wid (* hei 2))) first-row))
         ;; Dat bang vi tri moi
         (defun make_text  (/ lst-make p-org poi poi-x poi-new first-new)
          (if (setq poi (getpoint "\nDiem chen bang: "))
           (progn (repeat (setq i (sslength ss))
                   (setq lst-make (cons (vl-remove-if '(lambda (x) (member (car x) '(-1 5 330 410))) (entget (ssname ss (setq i (1- i)))))
                                        lst-make)))
                  (setq p-org (car (vl-sort first-row '(lambda (x y) (< (car x) (car y))))))
                  (foreach x  lst-make
                   (setq poi-x (polar (cdr (assoc 10 x)) (angle p-org poi) (distance p-org poi)))
                   (setq x (subst (cons 10 poi-x) (assoc 10 x) x))
                   (entmakex x))
                  (foreach x  first-row
                   (setq poi-new   (polar x (angle p-org poi) (distance p-org poi))
                         first-new (cons poi-new first-new)))
                  (setq first-row first-new))))
         (make_text)
         ;; Ke bang
         (foreach x  first-row
          (setq p1 (polar (polar x (* pi 1.0) hei) (* pi 0.5) (* 1.5 hei)))
          (setq p2 (polar p1 (* pi 1.5) (* 2 hei (length last-col))))
          (setq lst-p1 (cons p1 lst-p1)
                lst-p2 (cons p2 lst-p2))
          (Make_line p1 p2))
         (setq lst-p1 (vl-sort lst-p1 '(lambda (x y) (< (car x) (car y)))))
         (setq i 0)
         (repeat (+ (length last-col) 1)
          (setq p1 (polar (car lst-p1) (* pi 1.5) (* hei 2 i))
                p2 (polar (last lst-p1) (* pi 1.5) (* hei 2 i)))
          (Make_line p1 p2)
          (setq i (1+ i)))
         (setvar "TEXTSTYLE" old-sty)))
 (princ))

1. Dòng đầu tiên phải đầy đủ text (không được bỏ trống như ở cột 1, ô phía dưới) và các text ở hàng này phải thẳng hàng (tức là điểm chèn phải cùng nằm trên đường nằm ngang).

2. Nếu không nhập điểm chèn bảng thì sẽ kẻ bảng đóng khung tại chỗ.

3. Table của cad thì có lẽ không cần như điểm 1, nhưng lisp sẽ dài dòng hơn.


 • 0

#5 taipham

taipham

  biết vẽ ellipse

 • Members
 • PipPip
 • 57 Bài viết
Điểm đánh giá: -5 (bình thường)

Đã gửi 28 January 2016 - 02:56 PM

Cảm ơn anh nhiều lắm, nhưng chiều cao của dòng bị cố định hả anh, nếu em dãn dòng ra xa hơn thì text không còn nằm lọt trong table nữa. Vậy anh có thể cho lisp tự động dãn ra theo khoảng cách giữa các text không! hoặc có thể chọn giá trị chiều cao của dòng trước khi chọn điểm chèn (đóng khung)


 • 0

#6 quocmanh04tt

quocmanh04tt

  biết lệnh adcenter

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 802 Bài viết
Điểm đánh giá: 381 (khá)

Đã gửi 28 January 2016 - 03:31 PM

+ Lisp đó cố định chiều cao dòng bằng 2 lần chiều cao text (theo như bản vẽ của bạn).

+ Có thể tự động dãn dòng, nhưng nếu các dòng có khoảng cách không đều nhau thì lại lại sẽ có vấn đề.

+ Texts của bạn các hàng có luôn đều nhau không? Nếu không thì lisp phải viết theo hướng khác.


 • 0

#7 taipham

taipham

  biết vẽ ellipse

 • Members
 • PipPip
 • 57 Bài viết
Điểm đánh giá: -5 (bình thường)

Đã gửi 28 January 2016 - 04:20 PM

+ Lisp đó cố định chiều cao dòng bằng 2 lần chiều cao text (theo như bản vẽ của bạn).

+ Có thể tự động dãn dòng, nhưng nếu các dòng có khoảng cách không đều nhau thì lại lại sẽ có vấn đề.

+ Texts của bạn các hàng có luôn đều nhau không? Nếu không thì lisp phải viết theo hướng khác.

Trước khi cho vào table thì em đã dãn đều các dòng rồi anh, nhưng mỗi cụm text lại có giá trị dãn khác nhau anh


 • 0

#8 quocmanh04tt

quocmanh04tt

  biết lệnh adcenter

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 802 Bài viết
Điểm đánh giá: 381 (khá)

Đã gửi 28 January 2016 - 04:29 PM

Mỗi cụm lại có giá trị dãn khác nhau??? Bạn đưa bản vẽ lên xem nào!


 • 0

#9 taipham

taipham

  biết vẽ ellipse

 • Members
 • PipPip
 • 57 Bài viết
Điểm đánh giá: -5 (bình thường)

Đã gửi 28 January 2016 - 05:53 PM

Mỗi cụm lại có giá trị dãn khác nhau??? Bạn đưa bản vẽ lên xem nào!

Đây anh, ý em là thế này

http://www.cadviet.c...able_text_1.dwg

Vì tùy chỗ bố trí nên giá trị dãn dòng khác nhau


 • 0

#10 taipham

taipham

  biết vẽ ellipse

 • Members
 • PipPip
 • 57 Bài viết
Điểm đánh giá: -5 (bình thường)

Đã gửi 29 January 2016 - 12:55 PM

Anh sửa lại lisp là nhập thêm chiều cao dòng nữa là oke anh, chiều cao dòng không cần phụ thuộc vào chiều cao text cũng được


 • -1

#11 quocmanh04tt

quocmanh04tt

  biết lệnh adcenter

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 802 Bài viết
Điểm đánh giá: 381 (khá)

Đã gửi 29 January 2016 - 08:24 PM

Thì ra nhiều loại bảng, mỗi bảng có khoảng cách giữa các hàng lại khác nhau.

Lisp sửa lại này sẽ tự động dãn hàng theo Text có sẵn:

(defun c:tt  (/ Make_line TxtWidth list-deldups ||| ent first-row hei i ins last-col lst-p1 lst-p2 max-wid old-sty p1 p2 poi-txt ss sty txt widt-txt make_text dis)
 (defun Make_line  (p1 p2)
  (entmakex (list (cons 0 "LINE") (cons 10 p1) (cons 11 p2) (cons 8 "00-TIEU DE"))))
 (defun TxtWidth  (val h / txt minp maxp msp)
  (setq msp (vla-get-modelspace (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))))
  (setq txt (vla-addtext msp val (vlax-3d-point '(0 0 0)) h))
  (vla-getboundingbox txt 'minp 'maxp)
  (vla-erase txt)
  (- (car (vlax-safearray->list maxp)) (car (vlax-safearray->list minp))))
 (defun list-deldups  (lst)
    (if lst
      (cons (car lst) (list-deldups (vl-remove (car lst) (cdr lst))))))
 ;; Main
 (if (setq ss (ssget '((0 . "*TEXT"))))
  (progn (setq old-sty (getvar "TEXTSTYLE"))
         (repeat (setq i (sslength ss))
          (setq ent (entget (ssname ss (setq i (1- i))))
                txt (cdr (assoc 1 ent))
                hei (cdr (assoc 40 ent))
                sty (cdr (assoc 7 ent))
                ins (cdr (assoc 10 ent)))
          (setq poi-txt (list-deldups (cons (cons ins txt) poi-txt))
                poi-txt (vl-sort poi-txt
                                 '(lambda (x y)
                                   (cond ((equal (cadr (car x)) (cadr (car y))) (< (car (car x)) (car (car y))))
                                         ((< (cadr (car x)) (cadr (car y)))))))))
         (foreach x  poi-txt
          (if (equal (car (car x)) (car (car (last poi-txt))) (* hei 2))
           (setq last-col (cons x last-col))))
         (setvar "TEXTSTYLE" sty)
         (foreach x last-col (setq widt-txt (cons (TxtWidth (cdr x) hei) widt-txt)))
         (setq max-wid (apply 'max widt-txt))
         (foreach x  poi-txt
          (if (equal (cadr (car x)) (cadr (car (last poi-txt))) hei)
           (setq first-row (cons (car x) first-row)
                 first-row (vl-sort first-row '(lambda (x y) (< (car x) (car y)))))))
         (setq first-row (cons (polar (last first-row) (* pi 0) (+ max-wid (* hei 2))) first-row))
         ;; Dat bang vi tri moi
         (defun make_text  (/ lst-make p-org poi poi-x poi-j poi-new first-new)
          (if (setq poi (getpoint "\nDiem chen bang: "))
           (progn (repeat (setq i (sslength ss))
                   (setq lst-make (cons (vl-remove-if '(lambda (x) (member (car x) '(-1 5 330 410))) (entget (ssname ss (setq i (1- i)))))
                                        lst-make)))
                  (setq p-org (car (vl-sort first-row '(lambda (x y) (< (car x) (car y))))))
                  (foreach x  lst-make
                   (setq poi-x (polar (cdr (assoc 10 x)) (angle p-org poi) (distance p-org poi))
                         poi-j (polar (cdr (assoc 11 x)) (angle p-org poi) (distance p-org poi)))
                   (setq x (subst (cons 10 poi-x) (assoc 10 x) x))
                   (setq x (subst (cons 11 poi-j) (assoc 11 x) x))
                   (entmakex x))
                  (foreach x  first-row
                   (setq poi-new   (polar x (angle p-org poi) (distance p-org poi))
                         first-new (cons poi-new first-new)))
                  (setq first-row first-new))))
         (make_text)
         ;; Ke bang
         (setq dis (/ (distance (car (car last-col)) (car (last last-col))) (1- (length last-col))))
         (foreach x  first-row
          (setq p1 (polar (polar x (* pi 1.0) hei) (* pi 0.5) (* 0.75 dis))) ;hei 1.5
          (setq p2 (polar p1 (* pi 1.5) (* dis (length last-col)))) ;2 hei
          (setq lst-p1 (cons p1 lst-p1)
                lst-p2 (cons p2 lst-p2))
          (Make_line p1 p2))
         (setq lst-p1 (vl-sort lst-p1 '(lambda (x y) (< (car x) (car y)))))
         (setq i 0)
         (repeat (+ (length last-col) 1)
          (setq p1 (polar (car lst-p1) (* pi 1.5) (* dis i)) ;2 hei
                p2 (polar (last lst-p1) (* pi 1.5) (* dis i))) ;2 hei
          (Make_line p1 p2)
          (setq i (1+ i)))
         (setvar "TEXTSTYLE" old-sty)))
 (princ))​

 

+ Số cột phụ thuộc vào hàng đầu tiên.

+ Các hàng phải có khoảng cách đều.

Mình đang nghiên cứu viết cho AutocadTable, sẽ khắc phục được các vấn đề trên.


 • 1

#12 taipham

taipham

  biết vẽ ellipse

 • Members
 • PipPip
 • 57 Bài viết
Điểm đánh giá: -5 (bình thường)

Đã gửi 29 January 2016 - 10:21 PM

Thì ra nhiều loại bảng, mỗi bảng có khoảng cách giữa các hàng lại khác nhau.

Lisp sửa lại này sẽ tự động dãn hàng theo Text có sẵn:

(defun c:tt  (/ Make_line TxtWidth list-deldups ||| ent first-row hei i ins last-col lst-p1 lst-p2 max-wid old-sty p1 p2 poi-txt ss sty txt widt-txt make_text dis)
 (defun Make_line  (p1 p2)
  (entmakex (list (cons 0 "LINE") (cons 10 p1) (cons 11 p2) (cons 8 "00-TIEU DE"))))
 (defun TxtWidth  (val h / txt minp maxp msp)
  (setq msp (vla-get-modelspace (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))))
  (setq txt (vla-addtext msp val (vlax-3d-point '(0 0 0)) h))
  (vla-getboundingbox txt 'minp 'maxp)
  (vla-erase txt)
  (- (car (vlax-safearray->list maxp)) (car (vlax-safearray->list minp))))
 (defun list-deldups  (lst)
    (if lst
      (cons (car lst) (list-deldups (vl-remove (car lst) (cdr lst))))))
 ;; Main
 (if (setq ss (ssget '((0 . "*TEXT"))))
  (progn (setq old-sty (getvar "TEXTSTYLE"))
         (repeat (setq i (sslength ss))
          (setq ent (entget (ssname ss (setq i (1- i))))
                txt (cdr (assoc 1 ent))
                hei (cdr (assoc 40 ent))
                sty (cdr (assoc 7 ent))
                ins (cdr (assoc 10 ent)))
          (setq poi-txt (list-deldups (cons (cons ins txt) poi-txt))
                poi-txt (vl-sort poi-txt
                                 '(lambda (x y)
                                   (cond ((equal (cadr (car x)) (cadr (car y))) (< (car (car x)) (car (car y))))
                                         ((< (cadr (car x)) (cadr (car y)))))))))
         (foreach x  poi-txt
          (if (equal (car (car x)) (car (car (last poi-txt))) (* hei 2))
           (setq last-col (cons x last-col))))
         (setvar "TEXTSTYLE" sty)
         (foreach x last-col (setq widt-txt (cons (TxtWidth (cdr x) hei) widt-txt)))
         (setq max-wid (apply 'max widt-txt))
         (foreach x  poi-txt
          (if (equal (cadr (car x)) (cadr (car (last poi-txt))) hei)
           (setq first-row (cons (car x) first-row)
                 first-row (vl-sort first-row '(lambda (x y) (< (car x) (car y)))))))
         (setq first-row (cons (polar (last first-row) (* pi 0) (+ max-wid (* hei 2))) first-row))
         ;; Dat bang vi tri moi
         (defun make_text  (/ lst-make p-org poi poi-x poi-j poi-new first-new)
          (if (setq poi (getpoint "\nDiem chen bang: "))
           (progn (repeat (setq i (sslength ss))
                   (setq lst-make (cons (vl-remove-if '(lambda (x) (member (car x) '(-1 5 330 410))) (entget (ssname ss (setq i (1- i)))))
                                        lst-make)))
                  (setq p-org (car (vl-sort first-row '(lambda (x y) (< (car x) (car y))))))
                  (foreach x  lst-make
                   (setq poi-x (polar (cdr (assoc 10 x)) (angle p-org poi) (distance p-org poi))
                         poi-j (polar (cdr (assoc 11 x)) (angle p-org poi) (distance p-org poi)))
                   (setq x (subst (cons 10 poi-x) (assoc 10 x) x))
                   (setq x (subst (cons 11 poi-j) (assoc 11 x) x))
                   (entmakex x))
                  (foreach x  first-row
                   (setq poi-new   (polar x (angle p-org poi) (distance p-org poi))
                         first-new (cons poi-new first-new)))
                  (setq first-row first-new))))
         (make_text)
         ;; Ke bang
         (setq dis (/ (distance (car (car last-col)) (car (last last-col))) (1- (length last-col))))
         (foreach x  first-row
          (setq p1 (polar (polar x (* pi 1.0) hei) (* pi 0.5) (* 0.75 dis))) ;hei 1.5
          (setq p2 (polar p1 (* pi 1.5) (* dis (length last-col)))) ;2 hei
          (setq lst-p1 (cons p1 lst-p1)
                lst-p2 (cons p2 lst-p2))
          (Make_line p1 p2))
         (setq lst-p1 (vl-sort lst-p1 '(lambda (x y) (< (car x) (car y)))))
         (setq i 0)
         (repeat (+ (length last-col) 1)
          (setq p1 (polar (car lst-p1) (* pi 1.5) (* dis i)) ;2 hei
                p2 (polar (last lst-p1) (* pi 1.5) (* dis i))) ;2 hei
          (Make_line p1 p2)
          (setq i (1+ i)))
         (setvar "TEXTSTYLE" old-sty)))
 (princ))​

+ Số cột phụ thuộc vào hàng đầu tiên.

+ Các hàng phải có khoảng cách đều.

Mình đang nghiên cứu viết cho AutocadTable, sẽ khắc phục được các vấn đề trên.

Cảm ơn anh rất nhiều nhé! anh nhiệt tình quá, hehe, hy vọng và chờ đợi anh nghiên cứu thành công AutocadTable! :)


 • 0

#13 quocmanh04tt

quocmanh04tt

  biết lệnh adcenter

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 802 Bài viết
Điểm đánh giá: 381 (khá)

Đã gửi 30 January 2016 - 09:05 AM

Gửi bạn AutocadTable:

http://www.cadviet.c...41736_kht_1.rar

 


 • 1

#14 taipham

taipham

  biết vẽ ellipse

 • Members
 • PipPip
 • 57 Bài viết
Điểm đánh giá: -5 (bình thường)

Đã gửi 01 February 2016 - 08:18 AM

Gửi bạn AutocadTable:

http://www.cadviet.c...41736_kht_1.rar

Hehe, cảm ơn anh nhiều nhé!Lisp chạy hợi bị lag tí nhưng không sao, anh đổi giúp em thành lệnh TTK nhé!


 • 0

#15 quocmanh04tt

quocmanh04tt

  biết lệnh adcenter

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 802 Bài viết
Điểm đánh giá: 381 (khá)

Đã gửi 01 February 2016 - 05:49 PM

Bạn tải file này về và lệnh do bạn đặt tùy ý theo 2  cách như sau:

http://www.cadviet.c...utocadtable.rar

1. C1: Tạo 1 file lisp (hoặc chép vào 1 file lsp nào đó của bạn mà autoload) có nội dung như sau:

(defun c:TENLENH () (Text-2-AutocadTable) )

*** Cách này thì bạn phải load cả 2 file gồm file lsp vừa tạo và file .fas ở trên.

2. C2:

+ Chép file fas ở trên vào trong thư mục có hỗ trợ cho CAD.

+ Nội dung cần tạo trong file lsp:

(if (findfile "Text-2-AutocadTable.fas")(load "Text-2-AutocadTable.fas"))

(defun c:TENLENH () (Text-2-AutocadTable) )

*** Cách này không cần phải load file .fas


 • 0

#16 taipham

taipham

  biết vẽ ellipse

 • Members
 • PipPip
 • 57 Bài viết
Điểm đánh giá: -5 (bình thường)

Đã gửi 02 February 2016 - 08:57 AM

Bạn tải file này về và lệnh do bạn đặt tùy ý theo 2  cách như sau:

http://www.cadviet.c...utocadtable.rar

1. C1: Tạo 1 file lisp (hoặc chép vào 1 file lsp nào đó của bạn mà autoload) có nội dung như sau:

(defun c:TENLENH () (Text-2-AutocadTable) )

*** Cách này thì bạn phải load cả 2 file gồm file lsp vừa tạo và file .fas ở trên.

2. C2:

+ Chép file fas ở trên vào trong thư mục có hỗ trợ cho CAD.

+ Nội dung cần tạo trong file lsp:

(if (findfile "Text-2-AutocadTable.fas")(load "Text-2-AutocadTable.fas"))

(defun c:TENLENH () (Text-2-AutocadTable) )

*** Cách này không cần phải load file .fas

Cảm ơn anh nhiều nhé! Cho em hỏi thêm là cách này có dùng được cho file VLX không. Em muốn đổi tên lệnh file ABC(.VLX) thành CDE mà khi đánh lệnh ABC thì lisp sẽ không chạy. Do tên lệnh trùng với các lệnh khác nên em muốn đổi, anh có cách nào chỉ em với nhé!


 • 0

#17 taipham

taipham

  biết vẽ ellipse

 • Members
 • PipPip
 • 57 Bài viết
Điểm đánh giá: -5 (bình thường)

Đã gửi 02 February 2016 - 09:13 AM

Ví dụ là em muốn đổi lệnh CC trong lisp này thành lệnh DFF có được không anh! nhưng khi đánh lệnh CC thì cad không chạy lisp này, chỉ khi đánh DFF thì mới chạy!

http://www.cadviet.c...5/146422_cc.rar


 • 0

#18 quocmanh04tt

quocmanh04tt

  biết lệnh adcenter

 • Members
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 802 Bài viết
Điểm đánh giá: 381 (khá)

Đã gửi 03 February 2016 - 09:48 PM

Không giống như bạn nghĩ đâu!

1. Hướng dẫn ở trên là do mình đặt tên file và hàm trong file đó giống nhau.

2. Bạn có thể thay đổi tên file tùy ý, nhưng tên hàm thì không (tức là: Text-2-AutocadTable.fas ->Rename-> abcd.fas).

3.Trong file bạn gửi, có 2 lệnh CC và Vlconvert (cùng 1 chức năng), vì vậy có thể tạm xử lý như sau: (File khác thì không chắc nhé!)

+ Load file có lệnh (CC và Vlconvert) trước, load file có lệnh CC (chức năng gì đó) của bạn sau -> Lúc này trong máy của bạn tồn tại 2 lệnh Vlconvert và CC có chức năng khác nhau (CC sau đè CC trước).

+ Load 1 file lisp có nội dung: (defun C:DFF () (C:Vlconvert)).

Như vậy là OK.

P/S: Nhớ là phải đúng thứ tự như hướng dẫn, có thể gộp lại trong 1 file lisp theo Hd ở bài trước.


 • 0

#19 taipham

taipham

  biết vẽ ellipse

 • Members
 • PipPip
 • 57 Bài viết
Điểm đánh giá: -5 (bình thường)

Đã gửi 04 February 2016 - 04:04 PM

Không giống như bạn nghĩ đâu!

1. Hướng dẫn ở trên là do mình đặt tên file và hàm trong file đó giống nhau.

2. Bạn có thể thay đổi tên file tùy ý, nhưng tên hàm thì không (tức là: Text-2-AutocadTable.fas ->Rename-> abcd.fas).

3.Trong file bạn gửi, có 2 lệnh CC và Vlconvert (cùng 1 chức năng), vì vậy có thể tạm xử lý như sau: (File khác thì không chắc nhé!)

+ Load file có lệnh (CC và Vlconvert) trước, load file có lệnh CC (chức năng gì đó) của bạn sau -> Lúc này trong máy của bạn tồn tại 2 lệnh Vlconvert và CC có chức năng khác nhau (CC sau đè CC trước).

+ Load 1 file lisp có nội dung: (defun C:DFF () (C:Vlconvert)).

Như vậy là OK.

P/S: Nhớ là phải đúng thứ tự như hướng dẫn, có thể gộp lại trong 1 file lisp theo Hd ở bài trước.

Cảm ơn anh! Lệnh CC của em là sửa lại lệnh tắt của lệnh copy co trong cad anh ơi, em sử dụng CC quen cho việc copy rồi nên làm theo cách này cũng không được!


 • 0

#20 taipham

taipham

  biết vẽ ellipse

 • Members
 • PipPip
 • 57 Bài viết
Điểm đánh giá: -5 (bình thường)

Đã gửi 04 February 2016 - 04:38 PM

Anh sửa giúp em đoạn code này nha

(defun c:CC () (command "copy" ))

do không paste được liên tiếp


 • 0