Đến nội dung


Hình ảnh
5 stars - based on 24598 reviews
* * * - - 2 Bình chọn

Viết Lisp theo yêu cầu


 • Chủ đề bị khóa Chủ đề bị khóa
2780 replies to this topic

#181 vbao

vbao

  biết lệnh array

 • CADViet Team
 • PipPipPip
 • 184 Bài viết
Điểm đánh giá: 80 (tàm tạm)

Đã gửi 24 August 2007 - 07:02 AM

lisp dưới đây tên lệnh vẫn là STEXT, cải tiến để người sử dụng nhập thêm tỷ lệ khoảng cách dòng. Mặc định là 1.5 tức là khoảng trống cách giữa 2 dòng bằng 1.5 lần chiều cao text. Giá trị này sẽ được lưu trữ cho đến khi close file, nhấn Enter lúc nhập liệu nếu không muốn thay đổi giá trị này.


(defun c:stext ( / sst lstent egoc pgoc xgoc yht zgoc linespc ee tt)
(if (not tyledong)
(setq tyledong 1.5)
)
(princ "\nSap xep text © CADViet.com")
(setq sst (ssget '((0 . "TEXT")))
lstent (ss2ent sst)
tmp (getreal (strcat "\nVao ty le dong khoang cach dong <" (rtos tyledong 2 2) ">: "))
tyledong (cond
(tmp tmp)
(t tyledong)
)
lstent (vl-sort lstent
'(lambda (e1 e2)
(> (cadr (cdr (assoc 10 (entget e1))))
(cadr (cdr (assoc 10 (entget e2))))
)
)
)
egoc (car lstent)
lstent (cdr lstent)
pgoc (cdr (assoc 10 (entget egoc)))
xgoc (car pgoc)
yht (cadr pgoc)
zgoc (caddr pgoc)
hgoc (cdr (assoc 40 (entget egoc)))
linespc (* hgoc (+ 1.0 tyledong))

)
(foreach ee lstent
(setq tt (entget ee)
tt (subst (list 10
xgoc
(setq yht (- yht linespc))
zgoc
)
(assoc 10 tt)
tt
)
)
(entmod tt)
(entupd ee)
)
)
(defun ss2ent (ss / sodt index lstent)
(setq
sodt (cond
(ss (sslength ss))
(t 0)
)
index 0
)
(repeat sodt
(setq ent (ssname ss index)
index (1+ index)
lstent (cons ent lstent)
)
)
(reverse lstent)
;; (princ)
)
(princ
"\nSTEXT - Sap xep text - free lisp from www.cadviet.com"
)
(vl-load-com)


Anh Hoành xem giúp, tôi sử dụng gặp lỗi sau :
Command: stext
Sap xep text © CADViet.com
Select objects: Specify opposite corner: 7 found

Select objects:

Vao ty le dong khoang cach dong <1.50>: 5
; error: bad argument type: listp

cảm ơn anh.
 • 0

#182 Nguyen Hoanh

Nguyen Hoanh

  biết lệnh adcenter

 • Moderator
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 4145 Bài viết
Điểm đánh giá: 4520 (đỉnh cao)

Đã gửi 24 August 2007 - 08:21 AM

Anh Hoành xem giúp, tôi sử dụng gặp lỗi sau :
Command: stext
Sap xep text © CADViet.com
Select objects: Specify opposite corner: 7 found

Select objects:

Vao ty le dong khoang cach dong <1.50>: 5
; error: bad argument type: listp

cảm ơn anh.

Xin lỗi tôi nhầm 1 dòng lệnh.
Cảm ơn anh Bảo đã hồi âm.
Đây là mã lệnh đã sửa:


(defun c:stext (/ sst lstent egoc pgoc xgoc yht zgoc linespc ee tt)
(if (not tyledong)
(setq tyledong 1.5)
)
(princ "\nSap xep text © CADViet.com")
(setq sst (ssget '((0 . "TEXT")))
lstent (ss2ent sst)
tmp (getreal (strcat "\nVao ty le dong khoang cach dong <"
(rtos tyledong 2 2)
">: "
)
)
tyledong (cond
(tmp tmp)
(t tyledong)
)
lstent (vl-sort lstent
'(lambda (e1 e2)
(> (cadr (cdr (assoc 10 (entget e1))))
(cadr (cdr (assoc 10 (entget e2))))
)
)
)
egoc (car lstent)
lstent (cdr lstent)
pgoc (cdr (assoc 10 (entget egoc)))
xgoc (car pgoc)
yht (cadr pgoc)
zgoc (caddr pgoc)
hgoc (cdr (assoc 40 (entget egoc)))
linespc (* hgoc (+ 1.0 tyledong))

)
(foreach ee lstent
(setq tt (entget ee)
tt (subst (list 10
xgoc
(setq yht (- yht linespc))
zgoc
)
(assoc 10 tt)
tt
)
)
(entmod tt)
(entupd ee)
)
(princ)
)
(defun ss2ent (ss / sodt index lstent)
(setq
sodt (cond
(ss (sslength ss))
(t 0)
)
index 0
)
(repeat sodt
(setq ent (ssname ss index)
index (1+ index)
lstent (cons ent lstent)
)
)
(reverse lstent)
)
(princ
"\nSTEXT - Sap xep text - free lisp from www.cadviet.com"
)
(vl-load-com)

 • 1

#183 congtrinh5

congtrinh5

  biết vẽ line

 • Members
 • PipPip
 • 28 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 25 August 2007 - 02:27 PM

Xin lisp có nội dung như sau:
Fillet (hoặc chamfer) hàng loạt vật thể 3 chiều.
cụ thể, ví dụ trên màn hình là 1 box 3D dạng khối đặc
lisp sẽ hỏi chọn 1 cạnh , sau đó chương trình sẽ nhận ra các cạnh còn
lại nằm trong cùng mặt phẳng song song với mf XY rồi tự động fillet
hàng loạt. (như chức năng cộng thêm Chain nhưng ở đây vừa cộng thêm
vừa phải các cạch cùng 1 mặt phẳng // với XY)
 • 0

#184 conghoa

conghoa

  biết lệnh divide

 • Members
 • PipPipPipPipPipPip
 • 446 Bài viết
Điểm đánh giá: 91 (tàm tạm)

Đã gửi 27 August 2007 - 09:19 AM

Hình đã gửi

Để cho bản vẽ có thêm chút pro, mình muốn nhờ NguyenHoanh làm hộ một cái lisp, H1 là ban đầu mình có khi dùng lisp sẽ được kết quả là H2 (hình ở trên). Khoảng cách 100600 có thể quy định dựa trên chiều cao chữ.

Thanks!
 • 0

#185 Nguyen Hoanh

Nguyen Hoanh

  biết lệnh adcenter

 • Moderator
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 4145 Bài viết
Điểm đánh giá: 4520 (đỉnh cao)

Đã gửi 27 August 2007 - 09:48 AM

Hình đã gửi

Để cho bản vẽ có thêm chút pro, mình muốn nhờ NguyenHoanh làm hộ một cái lisp, H1 là ban đầu mình có khi dùng lisp sẽ được kết quả là H2 (hình ở trên). Khoảng cách 100600 có thể quy định dựa trên chiều cao chữ.

Thanks!

Bạn có thể dùng lệnh cắt Dim CD của diễn đàn.
 • 0

#186 conghoa

conghoa

  biết lệnh divide

 • Members
 • PipPipPipPipPipPip
 • 446 Bài viết
Điểm đánh giá: 91 (tàm tạm)

Đã gửi 28 August 2007 - 01:39 PM

@NguyenHoanh Bạn chỉ cho mình cách cắt dim mà cách đoạn thẳng đó 100 được kô vậy? Hay là phải lại offset 1 đoạn lên 100 rồi cắt. Và làm sao cho nó cách chân dim là 600 với!

Thanks
 • 0

#187 ainhandilac

ainhandilac

  biết vẽ pline

 • Members
 • PipPip
 • 63 Bài viết
Điểm đánh giá: 5 (bình thường)

Đã gửi 29 August 2007 - 08:29 AM

Trả lời câu hỏi thứ nhất: Copy lisp từ codebox thì mất các dấu xuống dòng, bạn có thể tham khảo ở đây

http://www.cadviet.com/forum/index.php?showtopic=352

Trả lời câu hỏi thứ 2: error: no function definition: INIT

Bản chất của lỗi này là không thấy defun INIT.Có thể giải quyết bằng cách sử dụng thêm lisp hethong.lsp sau. Nhớ là khi load phải load lisp hethong.lsp trước ,sau đó mới đến các lisp Scale Block..:unsure:


;;------------------------------------------------------------
(defun hoanh_newerror (msg)
(if (and (/= msg "Function cancelled")
(/= msg "quit / exit abort")
)
(princ (strcat "\n" msg))
)
(done)
)
;;----------
(defun init ()
(setq
HOANH_CMD (getvar "CMDECHO")
HOANH_OLDERROR *error*
*error* hoanh_newerror

)
(setvar "CMDECHO" 0)
(command ".undo" "BE")
)
;;----------
(defun done ()
(command ".redraw")
(command ".undo" "E")
(if HOANH_CMD
(setvar "CMDECHO" HOANH_CMD)
)
(if HOANH_OLDERROR
(setq *error* HOANH_OLDERROR)
)
(princ)
)

(defun luuos ()
(setq
HOANH_OSMODE (getvar "OSMODE")
HOANH_AUTOSNAP (getvar "AUTOSNAP")
)
)
(defun traos ()
(if HOANH_OSMODE
(setvar "OSMODE" HOANH_OSMODE)
)
(if HOANH_AUTOSNAP
(setvar "AUTOSNAP" HOANH_AUTOSNAP)
)
)

có cái lisp copy được của bro nào tôi ko biết
nhờ các pac phân tích ho nhe
tôi cũng không hiểu nhiều lắm nhưng thấy dung cũng được lắm
(DEFUN GLIST ()(ENTGET (CAR (ENTSEL))))
(DEFUN FSTR (STR SEARCH / INDEX FIND)(SETQ INDEX 0)(WHILE (AND (/= FIND SEARCH) (<= INDEX (- (STRLEN STR) (STRLEN SEARCH))))(SETQ INDEX (+ 1 INDEX))(SETQ FIND (SUBSTR STR INDEX (STRLEN SEARCH))))(IF (= FIND SEARCH) INDEX "NOT FOUND" ))
(DEFUN FIRE1 (STR FIND REPLACE / N A B C)(SETQ N (FSTR STR FIND))(IF (/= N "NOT FOUND")(PROGN(SETQ A (SUBSTR STR 1 (- N 1)))(SETQ B REPLACE)(SETQ L (STRLEN FIND))(SETQ C (SUBSTR STR (+ N L)))(SETQ STR (STRCAT A B C)))STR))
(defun CN()(setvar "cmdecho" 0)(initget "Sua")(setq pt (getpoint "\nSua so lieu cu/<Ghi so lieu moi>: ")#STYLE (GETVAR "TEXTSTYLE"))(if (= pt "Sua")(progn(PRINC "\nChon dong chu ghi so lieu cu:")(SETQ ELIST (GLIST))(SETVAR "CMDECHO" 0)(SETVAR "LUPREC" 0)(setq ELIST (SUBST (CONS 1 TT) (ASSOC 1 ELIST) ELIST))(ENTMOD ELIST)(SETVAR "CMDECHO" 1)(SETVAR "LUPREC" 4))(progn(if (/= (cdr(assoc 40 (tblsearch "style" #STYLE))) 0)(COMMAND "TEXT" pt "0" TT)(COMMAND "TEXT" pt "2.5" "0" TT))))(princ))

(DEFUN C:SUB(/ SS TT STT ALIST NUM)
(SETQ TLIST (ENTGET (CAR (ENTSEL "\nChon so bi tru:")))
TT (CDR (ASSOC 1 TLIST))
TT (FIRE1 TT "," ".")
TT (ATOF TT)
SS (ENTGET (CAR (ENTSEL "\nChon so tru:")))
ss (CDR (ASSOC 1 ss))
ss (FIRE1 ss "," ".")
ss (ATOF ss)
TT (- TT ss)
TT (RTOS TT 2 2)
TT (FIRE1 TT "." ",")
)
(CN)
)
(DEFUN C:DV(/ SS TT STT ALIST NUM)
(SETQ TLIST (ENTGET (CAR (ENTSEL "\nChon so bi chia:")))
TT (CDR (ASSOC 1 TLIST))
TT (FIRE1 TT "," ".")
TT (ATOF TT)
SS (ENTGET (CAR (ENTSEL "\nChon so chia:")))
ss (CDR (ASSOC 1 ss))
ss (FIRE1 ss "," ".")
ss (ATOF ss)
TT (/ TT ss)
TT (RTOS TT 2 2)
TT (FIRE1 TT "." ",")
)
(CN)
)
(DEFUN C:MUL(/ SS TT STT ALIST NUM)
(SETQ SS (SSGET '((-4 . "<OR")(0 . "text")(0 . "mtext")(-4 . "OR>")))
TT 1
stt 0
)
(repeat (sslength ss)
(setq alist (entget (ssname ss stt))
NUM (CDR (ASSOC 1 ALIST))
NUM (FIRE1 NUM "," ".")
TT (* TT (ATOF NUM))
STT (+ STT 1)
)
)
(SETQ TT (RTOS TT 2 2)
TT (FIRE1 TT "." ",")
)
(CN)
)
(DEFUN C:SUM(/ SS STT ALIST NUM TT)
(SETQ SS (SSGET '((-4 . "<OR")(0 . "text")(0 . "mtext")(-4 . "OR>")))
TT 0
stt 0
)
(repeat (sslength ss)
(setq alist (entget (ssname ss stt))
NUM (CDR (ASSOC 1 ALIST))
NUM (FIRE1 NUM "," ".")
TT (+ TT (ATOF NUM))
STT (+ STT 1)
)
)
(SETQ TT (RTOS TT 2 2)
TT (FIRE1 TT "." ",")
)
(CN)
)

;************************

 • 0
SỐNG TRÊN ĐỜI CẦN CÓ NIỀM TIN

#188 congtrinh5

congtrinh5

  biết vẽ line

 • Members
 • PipPip
 • 28 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 03 September 2007 - 10:30 PM

Em đang rất cần các lisp có nội dung như sau:
Tải lisp1 gõ:
T mặt bằng nhìn từ trên xuống
L mặt đứng bên nhìn từ trái qua phải (nhìn vào mặt phẳng YZ)
R mặt đứng bên nhìn từ phải qua trái (nhìn vào mặt phẳng YZ)
F mặt đứng phía trước (nhìn vào mặt phẳng XZ)
SW là cảnh nhìn khi vào view->3Dviewport->SW isometric

Mong các Bác cao thủ giúp em chut nha, em cám ơn nhiều !
 • 0

#189 Nguyen Hoanh

Nguyen Hoanh

  biết lệnh adcenter

 • Moderator
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 4145 Bài viết
Điểm đánh giá: 4520 (đỉnh cao)

Đã gửi 03 September 2007 - 10:40 PM

Em đang rất cần các lisp có nội dung như sau:
Tải lisp1 gõ:
T mặt bằng nhìn từ trên xuống
L mặt đứng bên nhìn từ trái qua phải (nhìn vào mặt phẳng YZ)
R mặt đứng bên nhìn từ phải qua trái (nhìn vào mặt phẳng YZ)
F mặt đứng phía trước (nhìn vào mặt phẳng XZ)
SW là cảnh nhìn khi vào view->3Dviewport->SW isometric

Mong các Bác cao thủ giúp em chut nha, em cám ơn nhiều !

bạn save đoạn code sau vào file có tên lisp1.lsp:
(defun c:T()(command ".vpoint" "0,0,1"))
(defun c:L()(command ".vpoint" "1,0,0"))
(defun c:R()(command ".vpoint" "-1,0,0"))
(defun c:F()(command ".vpoint" "0,-1,0"))
(defun c:SW()(command ".view" "_swiso"))

 • 0

#190 congtrinh5

congtrinh5

  biết vẽ line

 • Members
 • PipPip
 • 28 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 03 September 2007 - 11:05 PM

Cám ơn anh Hoanh
Em đang cần 1 lisp nữa có nội dung gần giống offset nhưng cách chọn hơi khác như sau:
trên màn hình là 2 đối tượng kín ( 2 rectang hay 2 pline kín chẳng hạn)
Tải lisp hỏi :
Chọn các đối tượng cần offset (dạng ssget đó các bác à- nếu bình thường chỉ chọn được 1 thôi)
Nhập khoảng cách offset( có thể nhập số hoặc khoảng cách 2 điểm trực tiếp trên màn hình)
Nhập gía trị T hay N (nếu T là offset vào trong, N offset ra ngoài- mặc định là offset ra ngoài)
Mong các Bác giúp em chut nha, em cám ơn nhiều !
 • 0

#191 phothuongham

phothuongham

  biết zoom

 • Members
 • Pip
 • 12 Bài viết
Điểm đánh giá: 1 (bình thường)

Đã gửi 04 September 2007 - 09:09 AM

Bác Hoanh ơi bác có cái lisp nào dùng để vẽ bình đồ ko
Ví dụ: trên bản vẽ có các điểm cao độ lisp này sẽ nối các điểm cao độ đó với nhau
 • 0

#192 Nguyen Hoanh

Nguyen Hoanh

  biết lệnh adcenter

 • Moderator
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 4145 Bài viết
Điểm đánh giá: 4520 (đỉnh cao)

Đã gửi 04 September 2007 - 09:17 AM

Cám ơn anh Hoanh
Em đang cần 1 lisp nữa có nội dung gần giống offset nhưng cách chọn hơi khác như sau:
trên màn hình là 2 đối tượng kín ( 2 rectang hay 2 pline kín chẳng hạn)
Tải lisp hỏi :
Chọn các đối tượng cần offset (dạng ssget đó các bác à- nếu bình thường chỉ chọn được 1 thôi)
Nhập khoảng cách offset( có thể nhập số hoặc khoảng cách 2 điểm trực tiếp trên màn hình)
Nhập gía trị T hay N (nếu T là offset vào trong, N offset ra ngoài- mặc định là offset ra ngoài)
Mong các Bác giúp em chut nha, em cám ơn nhiều !

Không làm được!

Bác Hoanh ơi bác có cái lisp nào dùng để vẽ bình đồ ko
Ví dụ: trên bản vẽ có các điểm cao độ lisp này sẽ nối các điểm cao độ đó với nhau

Không có!
 • 0

#193 mtdfigo2000

mtdfigo2000

  Chưa sử dụng CAD

 • Members
 • Pip
 • 1 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 04 September 2007 - 11:01 AM

Em là thành viên mới. Em sử dụng lisp stext nhưng nó chỉ áp dụng với dtext. với mtext thì ko đc. Các bác có cao kiến gì giúp em với
 • 0

#194 Nguyen Hoanh

Nguyen Hoanh

  biết lệnh adcenter

 • Moderator
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 4145 Bài viết
Điểm đánh giá: 4520 (đỉnh cao)

Đã gửi 04 September 2007 - 11:52 AM

[cac bac oi giup em voi
Em là thành viên mới. Em sử dụng lisp stext nhưng nó chỉ áp dụng với dtext. với mtext thì ko đc. Các bác có cao kiến gì giúp em với

Mtext thì dùng Stext để làm gì nữa, nó đã căn các hàng chữ đều nhau rồi!
Lệnh Stext là khắc phục nhược điểm của DText, Mtext không bị nhược điểm này
Chỉ lắp tay giả cho người cụt tay, chứ người còn nguyên cả 2 tay thì lắp làm gì?
 • 0

#195 xaydung

xaydung

  biết lệnh trim

 • Members
 • PipPipPip
 • 191 Bài viết
Điểm đánh giá: 12 (tàm tạm)

Đã gửi 04 September 2007 - 03:00 PM

bạn save đoạn code sau vào file có tên lisp1.lsp:

(defun c:T()(command ".vpoint" "0,0,1"))
(defun c:L()(command ".vpoint" "1,0,0"))
(defun c:R()(command ".vpoint" "-1,0,0"))
(defun c:F()(command ".vpoint" "0,-1,0"))
(defun c:SW()(command ".view" "_swiso"))

Anh Hoành ơi , tại sao khi render ( diễn hoạ) xong quay lại sử dụng
các lệnh trên lại không được nữa nhỉ, em đã thử mấy loại Cad
đều bị thế cả? chỉ mỗi SW là còn được thôi??
cá cách nào khắc phục không bác!?
 • 0

#196 Nguyen Hoanh

Nguyen Hoanh

  biết lệnh adcenter

 • Moderator
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 4145 Bài viết
Điểm đánh giá: 4520 (đỉnh cao)

Đã gửi 04 September 2007 - 03:41 PM

Anh Hoành ơi , tại sao khi render ( diễn hoạ) xong quay lại sử dụng
các lệnh trên lại không được nữa nhỉ, em đã thử mấy loại Cad
đều bị thế cả? chỉ mỗi SW là còn được thôi??
cá cách nào khắc phục không bác!?

ACAD thông báo gì hả bạn?
 • 0

#197 xaydung

xaydung

  biết lệnh trim

 • Members
 • PipPipPip
 • 191 Bài viết
Điểm đánh giá: 12 (tàm tạm)

Đã gửi 04 September 2007 - 06:31 PM

ACAD thông báo gì hả bạn?

em dùng T (mặt bằng) nó báo:
Current view direction: VIEWDIR=0.6110,0.3360,0.0000
Specify a view point or [Rotate] <display compass and tripod>: 0,0,1
Regenerating model.
Command: nil
và màn hình 3D SW bị lệch đi chút xíu-không ra dạng view gì hết
(SE, NE, NW cũng chẳng phải)?
 • 0

#198 congtrinh5

congtrinh5

  biết vẽ line

 • Members
 • PipPip
 • 28 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 04 September 2007 - 06:44 PM

Em đang cần lisp có nội dung như sau:
Tải lisp gõ:
3 là lệnh tắt của lệnh UCS với tham số 3 point (nhập 3 điểm tạo mặt phẳng XY hiện thời)
cur là cảnh nhìn khi vào view->3Dviews->Plan view-> current UCS

Mong các Bác cao thủ giúp em chut nha, em cám ơn nhiều !
[/quote]
 • 0

#199 Nguyen Hoanh

Nguyen Hoanh

  biết lệnh adcenter

 • Moderator
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 4145 Bài viết
Điểm đánh giá: 4520 (đỉnh cao)

Đã gửi 04 September 2007 - 07:40 PM

em dùng T (mặt bằng) nó báo:
Current view direction: VIEWDIR=0.6110,0.3360,0.0000
Specify a view point or [Rotate] : 0,0,1
Regenerating model.
Command: nil
và màn hình 3D SW bị lệch đi chút xíu-không ra dạng view gì hết
(SE, NE, NW cũng chẳng phải)?

Có thể là bạn đang ở chế độ nhìn phối cảnh, nên khung nhìn TOP sẽ ở dạng phối cảnh và bạn khó nhận ra. Sau khi sử dụng lệnh T (hoặc F, L,...), bạn thử gõ PERSPECTIVE vào dòng lệnh rồi nhập giá trị 0 xem sao?Em đang cần lisp có nội dung như sau:
Tải lisp gõ:
3 là lệnh tắt của lệnh UCS với tham số 3 point (nhập 3 điểm tạo mặt phẳng XY hiện thời)
cur là cảnh nhìn khi vào view->3Dviews->Plan view-> current UCS
Mong các Bác cao thủ giúp em chut nha, em cám ơn nhiều !

Tham khảo các mã viết cho Xaydung chắc các bạn cũng biết cách viết rồi. Về sau những lệnh tương tự như thế này, mọi người tự viết nhé!
(defun c:3() (command ".ucs" "3" pause pause pause))
(defun c:cur() (command ".plan" "c"))

 • 0

#200 xaydung

xaydung

  biết lệnh trim

 • Members
 • PipPipPip
 • 191 Bài viết
Điểm đánh giá: 12 (tàm tạm)

Đã gửi 04 September 2007 - 10:20 PM

Tìm lisp gán layer cho các đối tượng rời rạc có nội dung như sau:
VD: trên màn hình là 3 đối tượng rởi như :pline, box, rectang
khi chọn các đối tượng trên thì chương trình tự động gán cho mỗi đối tượng
rời trên 1 layer (không quan trọng thứ tự)
khi nhìn vào bảng layer thấy:
pline thuộc lớp tên là layer1
box thuộc lớp tên là layer2
rectang thuộc lớp tên là layer3
có bác nào biết không ạ?
 • 0