Đến nội dung


Hình ảnh
5 stars - based on 24598 reviews
- - - - -

AutoCAD .NET


 • Please log in to reply
48 replies to this topic

#41 tiendung89

tiendung89

  biết lệnh move

 • Members
 • PipPipPip
 • 121 Bài viết
Điểm đánh giá: 8 (bình thường)

Đã gửi 28 August 2014 - 02:21 PM

a gia_bach cho e hỏi thêm về đường dẫn tương đối trong VB.net với ạ

ví dụ về cách dùng nó như thế nào?

e có file .chm trong Resources bây giờ muốn copy sang máy khác mà vẫn chạy được thì e phải dùng đường dẫn như thê nào


 • 0
Tôi không phải là đặc biệt, nhưng tôi là duy nhất ^^

#42 gia_bach

gia_bach

  biết lệnh adcenter

 • CADViet Team
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 1458 Bài viết
Điểm đánh giá: 1435 (rất tốt)

Đã gửi 29 August 2014 - 09:27 AM

a gia_bach cho e hỏi thêm về đường dẫn tương đối trong VB.net với ạ

ví dụ về cách dùng nó như thế nào?

e có file .chm trong Resources bây giờ muốn copy sang máy khác mà vẫn chạy được thì e phải dùng đường dẫn như thê nào

Nếu dùng : Dim appPath As String = System.Reflection.Assembly.GetExecutingAssembly.Location()

 

thì copy các file trong Resources vào cùng thư mục với file *.dll hay *.exe là được.


 • 0

#43 tiendung89

tiendung89

  biết lệnh move

 • Members
 • PipPipPip
 • 121 Bài viết
Điểm đánh giá: 8 (bình thường)

Đã gửi 03 September 2014 - 02:36 PM

thanks a, e đã làm được

(e muốn nhấn vào nút Thanks mà sao không thấy nhỉ)


 • 1
Tôi không phải là đặc biệt, nhưng tôi là duy nhất ^^

#44 thinhtutn

thinhtutn

  biết zoom

 • Members
 • Pip
 • 17 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 14 July 2015 - 08:45 AM

các bác hướng dẫn cho em cách đổi từ chuỗi sang dạng số thập phân  và từ số thập phân sang dạng chuỗi với ạ. Em giờ mới đang bắt đầu ngâm cứu.

P/S: Thêm cả phần điền số thập phân với ạ.


 • 0

#45 gia_bach

gia_bach

  biết lệnh adcenter

 • CADViet Team
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 1458 Bài viết
Điểm đánh giá: 1435 (rất tốt)

Đã gửi 14 July 2015 - 09:32 AM

các bác hướng dẫn cho em cách đổi từ chuỗi sang dạng số thập phân  và từ số thập phân sang dạng chuỗi với ạ. Em giờ mới đang bắt đầu ngâm cứu

1. đổi từ chuỗi sang số :

 - dùng Parse https://msdn.microso...(v=vs.110).aspx

   hay https://msdn.microso...(v=vs.110).aspx

- TryParse https://msdn.microso...(v=vs.110).aspx

   hay https://msdn.microso...(v=vs.110).aspx

 

2. đổi từ số sang chuỗi 

 - dùng Convert https://msdn.microso...(v=vs.110).aspx


 • 1

#46 thinhtutn

thinhtutn

  biết zoom

 • Members
 • Pip
 • 17 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 14 July 2015 - 03:30 PM

Em có code thế này

Public Class Class1
  Sub Add_Line(ByVal X1, ByVal Y1, ByVal X2, ByVal Y2)
    '' Get the current document and database
    Dim acDoc As Document = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument
    Dim acCurDb As Database = acDoc.Database

    '' Start a transaction
    Using acTrans As Transaction = acCurDb.TransactionManager.StartTransaction()

      '' Open the Block table for read
      Dim acBlkTbl As BlockTable
      acBlkTbl = acTrans.GetObject(acCurDb.BlockTableId, DatabaseServices.OpenMode.ForRead)

      '' Open the Block table record Model space for write
      Dim acBlkTblRec As BlockTableRecord
      acBlkTblRec = acTrans.GetObject(acBlkTbl(BlockTableRecord.ModelSpace), DatabaseServices.OpenMode.ForWrite)

      '' Create a line that starts at 5,5 and ends at 12,3
      Dim acLine As Line = New Line(New Point3d(X1, Y1, 0), New Point3d(X2, Y2, 0))

      acLine.SetDatabaseDefaults()

      '' Add the new object to the block table record and the transaction
      acBlkTblRec.AppendEntity(acLine)
      acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acLine, True)

      '' Save the new object to the database
      acTrans.Commit()
    End Using
  End Sub
  <CommandMethod("caotrinh")> Public Sub Dien_cao_trinh()
    '' Get the current database and start the Transaction Manager
    Dim acDoc As Document = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument
    Dim acCurDb As Database = acDoc.Database
    Dim P1 As PromptPointResult
    Dim P2 As PromptPointResult
    Dim pPtOpts As PromptPointOptions = New PromptPointOptions("")

    ''Nhap ty le ban ve
    Dim tlvOpts As PromptDoubleOptions = New PromptDoubleOptions(vbLf & "Nhập tỷ lệ khung bản vẽ: (1/...10, 20, 50, 100, ...): ")
    Dim tlbv As PromptDoubleResult = acDoc.Editor.GetDouble(tlvOpts)
    Dim TLV = tlbv.Value / 1000

    '' Prompt for the start point
    pPtOpts.Message = vbLf & "Pick điểm mốc: "
    P1 = acDoc.Editor.GetPoint(pPtOpts)

    '' Exit if the user presses ESC or cancels the command
    If P1.Status = PromptStatus.Cancel Then Exit Sub

    '' Nhap cao do moc
    Dim CDMOC_Opts As PromptDoubleOptions = New PromptDoubleOptions(vbLf & "Nhập cao độ mốc: ")
    Dim CDMOC As PromptDoubleResult = acDoc.Editor.GetDouble(CDMOC_Opts)

    While CDMOC.Value + P1.Value.Y <> 0
      '' Prompt for the end point
      pPtOpts.Message = vbLf & "Pick điểm điền cao độ: "
      pPtOpts.UseBasePoint = True
      pPtOpts.BasePoint = P1.Value
      P2 = acDoc.Editor.GetPoint(pPtOpts)

      If P2.Status = PromptStatus.Cancel Then Exit Sub

      '' Start a transaction
      Using acTrans As Transaction = acCurDb.TransactionManager.StartTransaction()
        Dim acBlkTbl As BlockTable
        Dim acBlkTblRec As BlockTableRecord

        '' Open Model space for write
        acBlkTbl = acTrans.GetObject(acCurDb.BlockTableId, DatabaseServices.OpenMode.ForRead)
        acBlkTblRec = acTrans.GetObject(acBlkTbl(BlockTableRecord.ModelSpace), DatabaseServices.OpenMode.ForWrite)

        Dim pKeyOpts As PromptKeywordOptions = New PromptKeywordOptions("")
        pKeyOpts.Message = vbLf & "Chọn hướng điền "
        pKeyOpts.Keywords.Add("Trai")
        pKeyOpts.Keywords.Add("Phai")
        pKeyOpts.AllowNone = False
        Dim pKeyRes As PromptResult = acDoc.Editor.GetKeywords(pKeyOpts)
        If pKeyRes.Status = PromptStatus.Cancel Then Exit Sub
        If pKeyRes.StringResult = "Phai" Then
          '' Vẽ ký hiệu cao trình
          Add_Line(P2.Value.X, P2.Value.Y, P2.Value.X + 3.6 * TLV, P2.Value.Y)
          Add_Line(P2.Value.X + 3 * TLV, P2.Value.Y, P2.Value.X + 3 * TLV, P2.Value.Y + 7.5 * TLV)
          Add_Line(P2.Value.X + 1.6 * TLV, P2.Value.Y + 3.8 * TLV, P2.Value.X + 10.6 * TLV, P2.Value.Y + 3.8 * TLV)
          Add_Line(P2.Value.X + 3.0 * TLV, P2.Value.Y, P2.Value.X + 2.6 * TLV, P2.Value.Y + 2 * TLV)
          Add_Line(P2.Value.X + 2.6 * TLV, P2.Value.Y + 2 * TLV, P2.Value.X + 3.4 * TLV, P2.Value.Y + 2 * TLV)
          Add_Line(P2.Value.X + 3.4 * TLV, P2.Value.Y + 2 * TLV, P2.Value.X + 3 * TLV, P2.Value.Y)
          '' Điền cao trình
          Dim acText As DBText = New DBText()
          acText.SetDatabaseDefaults()
          acText.Position = New Point3d(P2.Value.X + 3.9 * TLV, P2.Value.Y + 4.1 * TLV, 0)
          acText.Height = TLV * 2
          acText.TextString = Format(CDMOC.Value - P1.Value.Y + P2.Value.Y, "00.00") ''ChuoiRes.StringResult
          acBlkTblRec.AppendEntity(acText)
          acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acText, True)
          If P2.Status = PromptStatus.Cancel Then Exit Sub
        Else
          '' Vẽ ký hiệu cao trình
          Add_Line(P2.Value.X, P2.Value.Y, P2.Value.X - 3.6 * TLV, P2.Value.Y)
          Add_Line(P2.Value.X - 3 * TLV, P2.Value.Y, P2.Value.X - 3 * TLV, P2.Value.Y + 7.5 * TLV)
          Add_Line(P2.Value.X - 1.6 * TLV, P2.Value.Y + 3.8 * TLV, P2.Value.X - 10.6 * TLV, P2.Value.Y + 3.8 * TLV)
          Add_Line(P2.Value.X - 3.0 * TLV, P2.Value.Y, P2.Value.X - 2.6 * TLV, P2.Value.Y + 2 * TLV)
          Add_Line(P2.Value.X - 2.6 * TLV, P2.Value.Y + 2 * TLV, P2.Value.X - 3.4 * TLV, P2.Value.Y + 2 * TLV)
          Add_Line(P2.Value.X - 3.4 * TLV, P2.Value.Y + 2 * TLV, P2.Value.X - 3 * TLV, P2.Value.Y)

          '' Điền cao trình
          Dim acText As DBText = New DBText()
          acText.SetDatabaseDefaults()
          acText.HorizontalMode = TextHorizontalMode.TextRight
          acText.AlignmentPoint = New Point3d(P2.Value.X - 3.9 * TLV, P2.Value.Y + 4.1 * TLV, 0)
          acText.Height = TLV * 2
          acText.TextString = Format(CDMOC.Value - P1.Value.Y + P2.Value.Y, "00.00") 
          acBlkTblRec.AppendEntity(acText)
          acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acText, True)
          If P2.Status = PromptStatus.Cancel Then Exit Sub
        End If
        '' Commit the changes and dispose of the transaction
        acTrans.Commit()
      End Using
    End While
  End Sub
End Class

Các bác thêm giúp em phần cao độ mốc nếu không nhập trực tiếp thì có thể lấy giá trị trên màn hình với. 


 • 0

#47 thinhtutn

thinhtutn

  biết zoom

 • Members
 • Pip
 • 17 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 15 July 2015 - 10:24 AM

Bác gia_bach chỉ em cách lấy số và chữ từ màn hình với. Em cảm ơn bác!!!


 • 0

#48 gia_bach

gia_bach

  biết lệnh adcenter

 • CADViet Team
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 1458 Bài viết
Điểm đánh giá: 1435 (rất tốt)

Đã gửi 15 July 2015 - 04:28 PM

Bác gia_bach chỉ em cách lấy số và chữ từ màn hình với. Em cảm ơn bác!!!

Tham khảo :

  Public Shared caodoValue As Double
  <CommandMethod("InputDoubleOrGet")> Public Shared Sub InputDoubleOrGet()
    If caodoValue = New Double() Then
      caodoValue = 0
    End If
    Dim doc As Document = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument
    Dim db As Database = doc.Database
    Dim ed As Editor = doc.Editor

    Dim pIntOpts As New PromptDoubleOptions("")
    pIntOpts.Message = vbLf & "Nhập cao độ: "
    pIntOpts.Keywords.Add("Pick point")
    pIntOpts.Keywords.Add("Selec Text")
    pIntOpts.DefaultValue = caodoValue
    pIntOpts.AllowNone = True

    ' Get the value entered by the user
    Dim pDouRes As PromptDoubleResult = ed.GetDouble(pIntOpts)
    If pDouRes.Status = PromptStatus.Keyword Then
      If pDouRes.StringResult.StartsWith("Pick") Then
        Dim insPt As New Point3d()
        Dim opt As New PromptPointOptions(vbLf & "Chọn điểm lấy cao độ:")
        opt.AllowNone = False
        Dim ppr As PromptPointResult = ed.GetPoint(opt)
        If ppr.Status = PromptStatus.OK Then
          insPt = ppr.Value.TransformBy(ed.CurrentUserCoordinateSystem)
          caodoValue = insPt.Y
        End If
      ElseIf pDouRes.StringResult.StartsWith("Selec") Then
        Dim peo As New PromptEntityOptions(vbLf & "Chọn Text cao độ : ")
        peo.SetRejectMessage("Đối tượng không phải là Text!")
        peo.AddAllowedClass(GetType(DBText), False)
        Dim per As PromptEntityResult = ed.GetEntity(peo)
        If per.Status = PromptStatus.OK Then
          Using tr As Transaction = db.TransactionManager.StartTransaction()
            Dim btr As BlockTableRecord = DirectCast(tr.GetObject(db.CurrentSpaceId, OpenMode.ForRead), BlockTableRecord)
            Dim txt As DBText = DirectCast(tr.GetObject(per.ObjectId, OpenMode.ForRead), DBText)
            Dim doubleVal As Double
            If Double.TryParse(txt.TextString, doubleVal) Then
              caodoValue = doubleVal
            End If
          End Using
        End If
      End If
    Else
      caodoValue = pDouRes.Value
    End If

    Application.ShowAlertDialog("Cao độ: " + caodoValue.ToString())
  End Sub


 • 1

#49 thinhtutn

thinhtutn

  biết zoom

 • Members
 • Pip
 • 17 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 15 July 2015 - 05:55 PM

Cảm ơn bác gia_bach rất nhiều. 


 • 0