Đến nội dung


Hình ảnh
5 stars - based on 24598 reviews
- - - - -

lisp đọc số thành chữ


 • Please log in to reply
13 replies to this topic

#1 tnmtpc

tnmtpc

  biết dimcontinue

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 370 Bài viết
Điểm đánh giá: 206 (khá)

Đã gửi 18 January 2008 - 10:09 PM

có mmột câu hỏi ngớ ngẩn, mong các bạn xem xét: lisp có biết đọc số không? ví dụ trên màn hình Cad có một chuõi số thực, chẳng hạn 11541.25, lisp đọc chuỗi này và ghi thành chữ vào một vị trí nào đó trên màn hình, quan trọng là phải "đọc" đúng, nghĩa là phân biệt được "mười", "một", "mốt"; "năm" và "lăm". Ở ví dụ này là "mười một nghìn năm trăm bốn mươi mốt phảy hai lăm
 • 1

#2 be_chanh

be_chanh

  biết lệnh adcenter

 • Moderator
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 1712 Bài viết
Điểm đánh giá: 889 (rất tốt)

Đã gửi 18 January 2008 - 10:32 PM

chẳng có gì không được cả, nếu theo depascal mà nói thì chỉ cần vái dòng lệnh kiểu if...then...else là xong mà :)
 • 1

t: 097.323.1199 | m: cudstk@gmail.com | w: http://www.aicollect.com


#3 Nguyen Hoanh

Nguyen Hoanh

  biết lệnh adcenter

 • Moderator
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 4145 Bài viết
Điểm đánh giá: 4520 (đỉnh cao)

Đã gửi 19 January 2008 - 12:52 AM

Lisp dưới đây biến 1 text là số nguyên dương thành một dòng text, là chữ viết.

Ví dụ: 1234567890 sẽ trở thành 'mot nghin hai tram ba muoi tu ty nam tram sau muoi bay trieu tam tram chin muoi'

tên lệnh là doctext (đọc text).


(setq
donvi (list " nghin" " trieu" " ty")
lstso (list
(cons "0" " khong")
(cons "1" " mot")
(cons "2" " hai")
(cons "3" " ba")
(cons "4" " bon")
(cons "5" " nam")
(cons "6" " sau")
(cons "7" " bay")
(cons "8" " tam")
(cons "9" " chin")
(cons "0" " muoi")
)
s_tram " tram"
s_muoi " muoi"
s_linh " linh"
s_tu " tu"
)
(defun c:doctext()
(setq ent (car (entsel "\nHay pick vao text so can doc: "))
tt (entget ent)
gt (cdr (assoc 1 tt))
ok t
lst (mapcar '(lambda (x) (if (or (> x 57) (< x 48)) (setq ok nil))) (vl-string->list gt))
)
(if ok
(progn
(setq
p (getpoint "\nPick toa do cua text moi: ")
tt (subst (cons 1 (substr (docso gt) 2)) (cons 1 gt) tt)
tt (subst (cons 10 p) (assoc 10 tt) tt)
)
(entmake tt)
)
(alert "\nText vua chon khong phai la so nguyen duong")
)
)
(defun docso (str)


(defun doc1 (so)
(cdr (assoc so lstso))
)
(defun doc3 (a b c)
(if (= a "0")
(setq a1 "")
(setq a1 (strcat (doc1 a) s_tram))
)
(if (= b "0")
(if (/= a "0")
(setq b1 s_linh)
(setq b1 "")
)
(if (= b "1")
(setq b1 s_muoi)
(setq b1 (strcat (doc1 B ) s_muoi))
)
)
(if (= c "0")
(setq c1 "")
(if (and (/= b "0") (= c "4"))
(setq c1 s_tu)
(setq c1 (doc1 c))
)
)
(strcat a1 b1 c1)
)

(setq lstchar (reverse (mapcar 'chr (vl-string->list str)))
len (length lstchar)
dvht 0
kq ""
strdonvi ""
)

(while (>= (length lstchar) 3)
(setq
kqht (strcat
(doc3 (nth 2 lstchar) (nth 1 lstchar) (nth 0 lstchar))
)
kq (strcat kqht strdonvi kq)
lstchar (cdddr lstchar)
dvht (if (= dvht 2)
0
(1+ dvht)
)
strdonvi (nth dvht donvi)
)
)
(if (/= (length lstchar) 0)
(progn
(while (< (length lstchar) 3)
(setq lstchar (append lstchar (list "0")))
)
(setq kqht (strcat
(doc3 (nth 2 lstchar) (nth 1 lstchar) (nth 0 lstchar))
)
kq (strcat kqht (nth dvht donvi) kq)
)
)
)
kq
)

 • 5

#4 tnmtpc

tnmtpc

  biết dimcontinue

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 370 Bài viết
Điểm đánh giá: 206 (khá)

Đã gửi 19 January 2008 - 05:35 PM

Lisp dưới đây biến 1 text là số nguyên dương thành một dòng text, là chữ viết.

Ví dụ: 1234567890 sẽ trở thành 'mot nghin hai tram ba muoi tu ty nam tram sau muoi bay trieu tam tram chin muoi'

tên lệnh là doctext (đọc text).


(setq
donvi (list " nghin" " trieu" " ty")
lstso (list
(cons "0" " khong")
(cons "1" " mot")
(cons "2" " hai")
(cons "3" " ba")
(cons "4" " bon")
(cons "5" " nam")
(cons "6" " sau")
(cons "7" " bay")
(cons "8" " tam")
(cons "9" " chin")
(cons "0" " muoi")
)
s_tram " tram"
s_muoi " muoi"
s_linh " linh"
s_tu " tu"
)
(defun c:doctext()
(setq ent (car (entsel "\nHay pick vao text so can doc: "))
tt (entget ent)
gt (cdr (assoc 1 tt))
ok t
lst (mapcar '(lambda (x) (if (or (> x 57) (< x 48)) (setq ok nil))) (vl-string->list gt))
)
(if ok
(progn
(setq
p (getpoint "\nPick toa do cua text moi: ")
tt (subst (cons 1 (substr (docso gt) 2)) (cons 1 gt) tt)
tt (subst (cons 10 p) (assoc 10 tt) tt)
)
(entmake tt)
)
(alert "\nText vua chon khong phai la so nguyen duong")
)
)
(defun docso (str)


(defun doc1 (so)
(cdr (assoc so lstso))
)
(defun doc3 (a b c)
(if (= a "0")
(setq a1 "")
(setq a1 (strcat (doc1 a) s_tram))
)
(if (= b "0")
(if (/= a "0")
(setq b1 s_linh)
(setq b1 "")
)
(if (= b "1")
(setq b1 s_muoi)
(setq b1 (strcat (doc1 B ) s_muoi))
)
)
(if (= c "0")
(setq c1 "")
(if (and (/= b "0") (= c "4"))
(setq c1 s_tu)
(setq c1 (doc1 c))
)
)
(strcat a1 b1 c1)
)

(setq lstchar (reverse (mapcar 'chr (vl-string->list str)))
len (length lstchar)
dvht 0
kq ""
strdonvi ""
)

(while (>= (length lstchar) 3)
(setq
kqht (strcat
(doc3 (nth 2 lstchar) (nth 1 lstchar) (nth 0 lstchar))
)
kq (strcat kqht strdonvi kq)
lstchar (cdddr lstchar)
dvht (if (= dvht 2)
0
(1+ dvht)
)
strdonvi (nth dvht donvi)
)
)
(if (/= (length lstchar) 0)
(progn
(while (< (length lstchar) 3)
(setq lstchar (append lstchar (list "0")))
)
(setq kqht (strcat
(doc3 (nth 2 lstchar) (nth 1 lstchar) (nth 0 lstchar))
)
kq (strcat kqht (nth dvht donvi) kq)
)
)
)
kq
)

Bác Hòanh viết cừ thật, nhưng lisp đọc không đúng và "ngọng líu ngọng lo" Bác ạ, ví dụ nhé:114565231, đọc là: mot tram muoi tu ty nam tram sau muoi nam trieu hai tram ba muoi mot . Không phân biệt "năm", "lăm"...Bác sửa lisp lại chút đi! thêm phần số thập phân nữa chớ
 • 1

#5 Nguyen Hoanh

Nguyen Hoanh

  biết lệnh adcenter

 • Moderator
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 4145 Bài viết
Điểm đánh giá: 4520 (đỉnh cao)

Đã gửi 19 January 2008 - 09:24 PM

nhưng lisp đọc không đúng và "ngọng líu ngọng lo" Bác ạ, ví dụ nhé:114565231, đọc là: mot tram muoi tu ty nam tram sau muoi nam trieu hai tram ba muoi mot . Không phân biệt "năm", "lăm"...Bác sửa lisp lại chút đi! thêm phần số thập phân nữa chớ


Đoạn lisp dưới đây đã sửa được lỗi đọc lăm-năm.

(setq
donvi (list " nghin" " trieu" " ty")
lstso (list
(cons "0" " khong")
(cons "1" " mot")
(cons "2" " hai")
(cons "3" " ba")
(cons "4" " bon")
(cons "5" " nam")
(cons "6" " sau")
(cons "7" " bay")
(cons "8" " tam")
(cons "9" " chin")
(cons "0" " muoi")
)
s_tram " tram"
s_muoi " muoi"
s_linh " linh"
s_tu " tu"
s_lam " lam"
)
(defun c:doctext ()
(setq ent (car (entsel "\nHay pick vao text so can doc: "))
tt (entget ent)
gt (cdr (assoc 1 tt))
ok t
lst (mapcar '(lambda (x)
(if (or (> x 57) (< x 48))
(setq ok nil)
)
)
(vl-string->list gt)
)
)
(if ok
(progn
(setq
p (getpoint "\nPick toa do cua text moi: ")
tt (subst (cons 1 (substr (docso gt) 2)) (cons 1 gt) tt)
tt (subst (cons 10 p) (assoc 10 tt) tt)
)
(entmake tt)
)
(alert "\nText vua chon khong phai la so nguyen duong")
)
)
(defun docso (str)
(defun doc1 (so)
(cdr (assoc so lstso))
)
(defun doc3 (a b c)
(if (= a "0")
(setq a1 "")
(setq a1 (strcat (doc1 a) s_tram))
)

(if (= b "0")
(if (/= a "0")
(setq b1 s_linh)
(setq b1 "")
)
(if (= b "1")
(setq b1 s_muoi)
(setq b1 (strcat (doc1 B ) s_muoi))
)
)

(setq c1
(cond
((= c "0") "")
((and (= c "4") (/= b "1")) s_tu)
((and (= c "5") (/= b "0")) s_lam)
(t (doc1 c))
)
)

(strcat a1 b1 c1)
)

(setq lstchar (reverse (mapcar 'chr (vl-string->list str)))
len (length lstchar)
dvht 0
kq ""
strdonvi ""
)

(while (>= (length lstchar) 3)
(setq
kqht (strcat
(doc3 (nth 2 lstchar) (nth 1 lstchar) (nth 0 lstchar))
)
kq (strcat kqht strdonvi kq)
lstchar (cdddr lstchar)
dvht (if (= dvht 2)
0
(1+ dvht)
)
strdonvi (nth dvht donvi)
)
)
(if (/= (length lstchar) 0)
(progn
(while (< (length lstchar) 3)
(setq lstchar (append lstchar (list "0")))
)
(setq kqht (strcat
(doc3 (nth 2 lstchar) (nth 1 lstchar) (nth 0 lstchar))
)
kq (strcat kqht (nth dvht donvi) kq)
)
)
)
kq
)

 • 2

#6 tnmtpc

tnmtpc

  biết dimcontinue

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 370 Bài viết
Điểm đánh giá: 206 (khá)

Đã gửi 19 January 2008 - 11:02 PM

Đoạn lisp dưới đây đã sửa được lỗi đọc lăm-năm.


(setq
donvi (list " nghin" " trieu" " ty")
lstso (list
(cons "0" " khong")
(cons "1" " mot")
(cons "2" " hai")
(cons "3" " ba")
(cons "4" " bon")
(cons "5" " nam")
(cons "6" " sau")
(cons "7" " bay")
(cons "8" " tam")
(cons "9" " chin")
(cons "0" " muoi")
)
s_tram " tram"
s_muoi " muoi"
s_linh " linh"
s_tu " tu"
s_lam " lam"
)
(defun c:doctext ()
(setq ent (car (entsel "\nHay pick vao text so can doc: "))
tt (entget ent)
gt (cdr (assoc 1 tt))
ok t
lst (mapcar '(lambda (x)
(if (or (> x 57) (< x 48))
(setq ok nil)
)
)
(vl-string->list gt)
)
)
(if ok
(progn
(setq
p (getpoint "\nPick toa do cua text moi: ")
tt (subst (cons 1 (substr (docso gt) 2)) (cons 1 gt) tt)
tt (subst (cons 10 p) (assoc 10 tt) tt)
)
(entmake tt)
)
(alert "\nText vua chon khong phai la so nguyen duong")
)
)
(defun docso (str)
(defun doc1 (so)
(cdr (assoc so lstso))
)
(defun doc3 (a b c)
(if (= a "0")
(setq a1 "")
(setq a1 (strcat (doc1 a) s_tram))
)

(if (= b "0")
(if (/= a "0")
(setq b1 s_linh)
(setq b1 "")
)
(if (= b "1")
(setq b1 s_muoi)
(setq b1 (strcat (doc1 B ) s_muoi))
)
)

(setq c1
(cond
((= c "0") "")
((and (= c "4") (/= b "1")) s_tu)
((and (= c "5") (/= b "0")) s_lam)
(t (doc1 c))
)
)

(strcat a1 b1 c1)
)

(setq lstchar (reverse (mapcar 'chr (vl-string->list str)))
len (length lstchar)
dvht 0
kq ""
strdonvi ""
)

(while (>= (length lstchar) 3)
(setq
kqht (strcat
(doc3 (nth 2 lstchar) (nth 1 lstchar) (nth 0 lstchar))
)
kq (strcat kqht strdonvi kq)
lstchar (cdddr lstchar)
dvht (if (= dvht 2)
0
(1+ dvht)
)
strdonvi (nth dvht donvi)
)
)
(if (/= (length lstchar) 0)
(progn
(while (< (length lstchar) 3)
(setq lstchar (append lstchar (list "0")))
)
(setq kqht (strcat
(doc3 (nth 2 lstchar) (nth 1 lstchar) (nth 0 lstchar))
)
kq (strcat kqht (nth dvht donvi) kq)
)
)
)
kq
)

Lần này thì hết "ngọng" nhưng vẫn đọc không đúng Bác Hòanh ạ! Cụ thể là có sự nhầm lẫn từ hàng triệu đọc thành tỷ, nghìn đọc thành triệu(lạm phát ghê quá Bác nhỉ!). Mà sao Bác không viết rộng ra cho cả chuỗi số thực , lỡ gặp tiền xu thì bó tay không đọc được
 • 1

#7 MANHHUNGXDA

MANHHUNGXDA

  biết lệnh adcenter

 • CADViet Team
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 926 Bài viết
Điểm đánh giá: 458 (tốt)

Đã gửi 21 January 2008 - 07:51 AM

Lần này thì hết "ngọng" nhưng vẫn đọc không đúng Bác Hòanh ạ! Cụ thể là có sự nhầm lẫn từ hàng triệu đọc thành tỷ, nghìn đọc thành triệu(lạm phát ghê quá Bác nhỉ!). Mà sao Bác không viết rộng ra cho cả chuỗi số thực , lỡ gặp tiền xu thì bó tay không đọc được

Xin bác Hoành viết tiếp!
 • 1
Hãy ước cho trọn 1 ước mơ!

#8 se7en

se7en

  biết vẽ ellipse

 • Members
 • PipPip
 • 52 Bài viết
Điểm đánh giá: 5 (bình thường)

Đã gửi 22 January 2008 - 03:58 PM

Xin bác Hoành viết tiếp!

gửi a e 1 mudule của mình dùng để chuyển số thành chữ, kể cả số thập phân.
Load file dvb, chay marco doctext.
http://www.cadviet.c...les/doctext.dvb
 • 1
Mê xe và súng
Thích để súng trong xe

#9 se7en

se7en

  biết vẽ ellipse

 • Members
 • PipPip
 • 52 Bài viết
Điểm đánh giá: 5 (bình thường)

Đã gửi 22 January 2008 - 04:24 PM

sữa lại tí xíu cho dễ dùng hơn.Chọn text trên màn hình.

http://www.cadviet.c...s/doctext_1.dvb
 • 1
Mê xe và súng
Thích để súng trong xe

#10 tnmtpc

tnmtpc

  biết dimcontinue

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 370 Bài viết
Điểm đánh giá: 206 (khá)

Đã gửi 23 January 2008 - 10:10 AM

sữa lại tí xíu cho dễ dùng hơn.Chọn text trên màn hình.

http://www.cadviet.com/upfiles/doctext_1.dvb

down không được, hình như link die rồi
 • 1

#11 se7en

se7en

  biết vẽ ellipse

 • Members
 • PipPip
 • 52 Bài viết
Điểm đánh giá: 5 (bình thường)

Đã gửi 23 January 2008 - 01:09 PM

down không được, hình như link die rồi


hổng biết tại sao link bị error nữa.gửi lại cho a e. Font TCVN nha.
http://www.cadviet.c...s/doctext_2.dvb
 • 1
Mê xe và súng
Thích để súng trong xe

#12 se7en

se7en

  biết vẽ ellipse

 • Members
 • PipPip
 • 52 Bài viết
Điểm đánh giá: 5 (bình thường)

Đã gửi 23 January 2008 - 01:18 PM

hổng biết tại sao link bị error nữa.gửi lại cho a e. Font TCVN nha.
http://www.cadviet.com/upfiles/doctext_2.dvb

sao e up lên cadviet mà cứ bị hư hoài, chẳng biết tại sao, đành fải up lên nơi khác.
http://www.megafileu...octext-dvb.html
 • 1
Mê xe và súng
Thích để súng trong xe

#13 minh2453

minh2453

  biết lệnh scale

 • Members
 • PipPipPip
 • 146 Bài viết
Điểm đánh giá: 42 (tàm tạm)

Đã gửi 28 July 2008 - 11:58 PM

Bạn cần sử dụng lisp này vào việc j vậy.
Nếu nó ko có ứng dụng quá quan trọng thì ko nên làm người khác mất thời gian, còn rất nhiều vấn đề khác nữa cần đc nghiên cứu mà.
Tui nghĩ các anh ấy đã rất nhiệt tình khi tham gia vào toàn bộ các diễn đàn con của CADviet..chúng ta cũng nên tự tìm hiểu và hoàn thiện các lisp mà các anh đã viết free cho chúng ta thay vì cứ yêu cầu và đòi hỏi
 • 0
Đừng giấu những gì bạn biết và những thứ bạn không biết

#14 tuan.kta103

tuan.kta103

  biết zoom

 • Members
 • Pip
 • 10 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 04 August 2008 - 03:49 AM

Bạn cần sử dụng lisp này vào việc j vậy.
Nếu nó ko có ứng dụng quá quan trọng thì ko nên làm người khác mất thời gian, còn rất nhiều vấn đề khác nữa cần đc nghiên cứu mà.
Tui nghĩ các anh ấy đã rất nhiệt tình khi tham gia vào toàn bộ các diễn đàn con của CADviet..chúng ta cũng nên tự tìm hiểu và hoàn thiện các lisp mà các anh đã viết free cho chúng ta thay vì cứ yêu cầu và đòi hỏi

Đúng thế, bác còn vợ con nữa chứ hi hi
 • 0