Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
Đăng nhập để thực hiện theo  
almodeus

Cần Lisp đánh số thứ tự theo dạng Block ATT

Các bài được khuyến nghị

hiện tại mình phải đánh kí hiệu cữa cho bản vẽ, nhưng nhiều quá nên mình nhờ bạn nào đó làm giúp lisp đánh số theo dạng block att được không:

Nghĩa là như sau: mình sẽ tạo ra một block chứa ATT, lấy block đó làm chuẩn....từ block đó mỗi lần mình click tại một vị trí thì ATT nó sẽ dung sai lên theo một giá trị nào đó...gần giống cái lisp đánh CODE cao độ vậy. Vì như vậy mình sẽ chủ động được trong việc tạo kiểu Block. (Như vậy thì chữ hay số sẽ nằm chung một block, chứ đánh theo Tcount hay lisp đánh số thì mất công block lại)5440546362_a8c5d3f8f4_b.jpg

 • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Bạn đã search chưa ??

Bạn dùng thử lisp của bác ssg viết cách đây...3 năm

 

;; free lisp from cadviet.com

;;;**********************************************
;;;CHUONG TRINH DANH SO THU TU VA COPY TANG DAN
;;;1. Lenh OD: danh so thu tu, tuy chon so bat dau (begin) va so gia (increment) tuy y
;;;2. Lenh OC: copy tang dan tu mot so thu tu co san
;;;3. Lenh oCA: copy tang dan voi doi tuong Attribute Block
;;;Chuong trinh chap nhan cac dinh dang bang so, chu, so va chu ket hop:
;;;1, 2... A, B..., A1, A2..., AB-01, AB-02..., AB-01-C1, AB-01-C2...
;;;Cac chu gioi han trong khoang tu A den Z. Cac so khong han che
;;;Copyright by ssg - www.cadviet.com - December 2008
;;;**********************************************


;;;-------------------------------------------------
(defun etype (e) ;;;Entity Type
(cdr (assoc 0 (entget e)))
)
;;;-------------------------------------------------
(defun wtxt (txt p / sty d h) ;;;Write txt on graphic screen, defaul setting
(setq
  sty (getvar "textstyle")
  d (tblsearch "style" sty)
  h (cdr (assoc 40 d))
)
(if (= h 0) (setq h (cdr (assoc 42 d))))
(entmake
  (list (cons 0 "TEXT") (cons 7 sty) (cons 1 txt) (cons 10 p) (cons 40 h) (assoc 41 d))
)
)
;;;-------------------------------------------------
(defun incN (n dn / n2 i n1) ;;;Increase number n
(setq
  n2 (itoa (+ dn (atoi n)))
  i (- (strlen n) (strlen n2))
)
(if (> i 0) (setq n1 (substr n 1 i)) (setq n1 ""))
(strcat n1 n2)
)
;;;-------------------------------------------------
(defun incC (c / i c1 c2) ;;;Increase character c
(setq
  i (strlen c)
  c1 (substr c 1 (- i 1))
  c2 (chr (1+ (ascii (substr c i 1))))
)
(if (or (= c2 "{") (= c2 "["))
  (progn (command "erase" (entlast) "") (alert "Over character!") (exit))
  (strcat c1 c2)
)
)
;;;============================
(defun C:OD( / cn dn c n p) ;;;Make OrDinal number with any format
(setq
  cn (getstring "\nBegin at <1>: " T)
  dn (getint "\nIncrement <1>: ")
)
(if (not dn) (setq dn 1))
(if (= cn "") (setq cn "1"))
(setq c (vl-string-right-trim "0 1 2 3 4 5 6 7 8 9" cn))
(setq n (vl-string-subst "" c cn))
(if (/= n "") (setq mode 1) (setq mode 0))
(while (setq p (getpoint "\nBase point <exit>: "))
  (wtxt cn p)
  (if (= n "") 
    (setq cn (incC cn))
    (setq cn (strcat c (incN (vl-string-subst "" c cn) dn)))    
  )
)
(princ)
)
;;;============================
(defun C:OC( / e dn p1 cn c n p2 dat) ;;;Make Ordinal number. Copy from template
(setq
  e (car (entsel "\nSelect template text:"))
  dn (getint "\nIncrement <1>: ")
  p1 (getpoint "\nBase point:")
  cn (cdr (assoc 1 (entget e)))
)
(if (not dn) (setq dn 1))
(if (= cn "") (setq cn "1"))
(setq
  c (vl-string-right-trim "0 1 2 3 4 5 6 7 8 9" cn)
  n (vl-string-subst "" c cn)
)
(while (setq p2 (getpoint p1 "\nNew point <exit>: "))
  (command "copy" e "" p1 p2)
  (if (= n "") 
    (setq cn (incC cn))
    (setq cn (strcat c (incN (vl-string-subst "" c cn) dn)))    
  )
  (setq
    dat (entget (entlast))
    dat (subst (cons 1 cn) (assoc 1 dat) dat)
  )
  (entmod dat)  
)
(princ)
)
;;;============================
(defun C:oCA( / e e0 dn p1 cn c n p2 dat) ;;;Make Ordinal number. Copy from Atttribute block
(setq
  e0 (car (entsel "\nSelect attribute block:"))
  e (entnext e0)
)
(if (/= (etype e) "ATTRIB") (progn (alert "Object is not a Attribute Block!") (exit)))
(setq
  dn (getint "\nIncrement <1>: ")
  p1 (getpoint "\nBase point:")
  cn (cdr (assoc 1 (entget e)))
)
(if (not dn) (setq dn 1))
(if (= cn "") (setq cn "1"))
(setq
  c (vl-string-right-trim "0 1 2 3 4 5 6 7 8 9" cn)
  n (vl-string-subst "" c cn)
)
(while (setq p2 (getpoint p1 "\nNew point <exit>: "))
  (command "copy" e0 "" p1 p2)
  (if (= n "") 
    (setq cn (incC cn))
    (setq cn (strcat c (incN (vl-string-subst "" c cn) dn)))    
  )
  (setq
    dat (entget (entnext (entlast)))
    dat (subst (cons 1 cn) (assoc 1 dat) dat)
  )
  (entmod dat)
  (command "regen")
)
(princ)
)
;;;============================

 • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

quá hay chỉ có điều làm sao mình định dạng được hight cho text vậy bạn

Nếu bạn dùng thử thì sẽ thấy nó lấy theo đối tượng bạn copy, tức là Text ban đầu bạn định dạng ntn thì các text tiếp theo nó như thế vậy

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

hiện tại mình phải đánh kí hiệu cữa cho bản vẽ, nhưng nhiều quá nên mình nhờ bạn nào đó làm giúp lisp đánh số theo dạng block att được không:

Nghĩa là như sau: mình sẽ tạo ra một block chứa ATT, lấy block đó làm chuẩn....từ block đó mỗi lần mình click tại một vị trí thì ATT nó sẽ dung sai lên theo một giá trị nào đó...gần giống cái lisp đánh CODE cao độ vậy. Vì như vậy mình sẽ chủ động được trong việc tạo kiểu Block. (Như vậy thì chữ hay số sẽ nằm chung một block, chứ đánh theo Tcount hay lisp đánh số thì mất công block lại)5440546362_a8c5d3f8f4_b.jpg

Cái này bạn chỉ cần tạo block att ban đầu xong dùng lisp copy tăng dưới đây

(defun C:CC( / e e0 dn p1 cn c n p2 dat) ;;;Make Ordinal number. Copy from Atttribute block
(setq  
e0 (car (entsel "\nSelect attribute block:"))  
e (entnext e0)
)
(if (/= (etype e) "ATTRIB") (progn (alert "Object is not a Attribute Block!") (exit)))
(setq  
dn (getint "\ngia tri tang hoac giam <1>: ")  
p1 (getpoint "\nBase point:")  
cn (cdr (assoc 1 (entget e)))
)
(if (not dn) (setq dn 1))
(if (= cn "") (setq cn "1"))
(setq  
c (vl-string-right-trim "0 1 2 3 4 5 6 7 8 9" cn)  
n (vl-string-subst "" c cn)
)
(while (setq p2 (getpoint p1 "\nNew point : "))  
(command "copy" e0 "" p1 p2)  
(if (= n "")     
	(setq cn (incC cn))    
	(setq cn (strcat c (incN (vl-string-subst "" c cn) dn)))      
)  
(setq    
	dat (entget (entnext (entlast)))    
	dat (subst (cons 1 cn) (assoc 1 dat) dat)  
)  
(entmod dat)  
(command "regen")
)
(princ)
)

BS: Chết cha! Đụng hàng rồi.... Xin lỗi nha.

 • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

lisp của Kext bi lỗi ở cái lệnh OC rồi, nó không gia số mà thêm vào thành 1~, 1[], 1f tùm lùm hết...với số ban đầu của mình là 1 gia số là 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Bạn chú ý đọc các dòng trong file lisp nhé. Lisp của bác ssg viết, mình dùng thử k thấy có vấn đề gì cả.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

lisp hay quá. Nhưng cái lệnh OC còn 1 nhược điểm là chỉ chọn text dc thôi. Mình muốn có thể vừa chọn cả các đối tượng khác+text nữa mà text vẫnnhảy, đối tượng kia đi nguyên. Trên diễn đàn có lisp đó rồi nhưng lại chỉ nhảy <100 số thôi từ 99 nhảy thành 0. Hì

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

 

Bạn đã search chưa ??

Bạn dùng thử lisp của bác ssg viết cách đây...3 năm

 

;; free lisp from cadviet.com

;;;**********************************************
;;;CHUONG TRINH DANH SO THU TU VA COPY TANG DAN
;;;1. Lenh OD: danh so thu tu, tuy chon so bat dau (begin) va so gia (increment) tuy y
;;;2. Lenh OC: copy tang dan tu mot so thu tu co san
;;;3. Lenh oCA: copy tang dan voi doi tuong Attribute Block
;;;Chuong trinh chap nhan cac dinh dang bang so, chu, so va chu ket hop:
;;;1, 2... A, B..., A1, A2..., AB-01, AB-02..., AB-01-C1, AB-01-C2...
;;;Cac chu gioi han trong khoang tu A den Z. Cac so khong han che
;;;Copyright by ssg - www.cadviet.com - December 2008
;;;**********************************************


;;;-------------------------------------------------
(defun etype (e) ;;;Entity Type
(cdr (assoc 0 (entget e)))
)
;;;-------------------------------------------------
(defun wtxt (txt p / sty d h) ;;;Write txt on graphic screen, defaul setting
(setq
  sty (getvar "textstyle")
  d (tblsearch "style" sty)
  h (cdr (assoc 40 d))
)
(if (= h 0) (setq h (cdr (assoc 42 d))))
(entmake
  (list (cons 0 "TEXT") (cons 7 sty) (cons 1 txt) (cons 10 p) (cons 40 h) (assoc 41 d))
)
)
;;;-------------------------------------------------
(defun incN (n dn / n2 i n1) ;;;Increase number n
(setq
  n2 (itoa (+ dn (atoi n)))
  i (- (strlen n) (strlen n2))
)
(if (> i 0) (setq n1 (substr n 1 i)) (setq n1 ""))
(strcat n1 n2)
)
;;;-------------------------------------------------
(defun incC (c / i c1 c2) ;;;Increase character c
(setq
  i (strlen c)
  c1 (substr c 1 (- i 1))
  c2 (chr (1+ (ascii (substr c i 1))))
)
(if (or (= c2 "{") (= c2 "["))
  (progn (command "erase" (entlast) "") (alert "Over character!") (exit))
  (strcat c1 c2)
)
)
;;;============================
(defun C:OD( / cn dn c n p) ;;;Make OrDinal number with any format
(setq
  cn (getstring "\nBegin at <1>: " T)
  dn (getint "\nIncrement <1>: ")
)
(if (not dn) (setq dn 1))
(if (= cn "") (setq cn "1"))
(setq c (vl-string-right-trim "0 1 2 3 4 5 6 7 8 9" cn))
(setq n (vl-string-subst "" c cn))
(if (/= n "") (setq mode 1) (setq mode 0))
(while (setq p (getpoint "\nBase point <exit>: "))
  (wtxt cn p)
  (if (= n "") 
    (setq cn (incC cn))
    (setq cn (strcat c (incN (vl-string-subst "" c cn) dn)))    
  )
)
(princ)
)
;;;============================
(defun C:OC( / e dn p1 cn c n p2 dat) ;;;Make Ordinal number. Copy from template
(setq
  e (car (entsel "\nSelect template text:"))
  dn (getint "\nIncrement <1>: ")
  p1 (getpoint "\nBase point:")
  cn (cdr (assoc 1 (entget e)))
)
(if (not dn) (setq dn 1))
(if (= cn "") (setq cn "1"))
(setq
  c (vl-string-right-trim "0 1 2 3 4 5 6 7 8 9" cn)
  n (vl-string-subst "" c cn)
)
(while (setq p2 (getpoint p1 "\nNew point <exit>: "))
  (command "copy" e "" p1 p2)
  (if (= n "") 
    (setq cn (incC cn))
    (setq cn (strcat c (incN (vl-string-subst "" c cn) dn)))    
  )
  (setq
    dat (entget (entlast))
    dat (subst (cons 1 cn) (assoc 1 dat) dat)
  )
  (entmod dat)  
)
(princ)
)
;;;============================
(defun C:oCA( / e e0 dn p1 cn c n p2 dat) ;;;Make Ordinal number. Copy from Atttribute block
(setq
  e0 (car (entsel "\nSelect attribute block:"))
  e (entnext e0)
)
(if (/= (etype e) "ATTRIB") (progn (alert "Object is not a Attribute Block!") (exit)))
(setq
  dn (getint "\nIncrement <1>: ")
  p1 (getpoint "\nBase point:")
  cn (cdr (assoc 1 (entget e)))
)
(if (not dn) (setq dn 1))
(if (= cn "") (setq cn "1"))
(setq
  c (vl-string-right-trim "0 1 2 3 4 5 6 7 8 9" cn)
  n (vl-string-subst "" c cn)
)
(while (setq p2 (getpoint p1 "\nNew point <exit>: "))
  (command "copy" e0 "" p1 p2)
  (if (= n "") 
    (setq cn (incC cn))
    (setq cn (strcat c (incN (vl-string-subst "" c cn) dn)))    
  )
  (setq
    dat (entget (entnext (entlast)))
    dat (subst (cons 1 cn) (assoc 1 dat) dat)
  )
  (entmod dat)
  (command "regen")
)
(princ)
)
;;;============================

À MÌNH ĐÃ BIẾT CÁCH SỬ DỤNG LỆNH OC VÀ OD NHƯNG CÁI OCA THÌ LẠI KHÔNG BIẾT ỨNG DỤNG ĐỂ LÀM GÌ BẠN CÓ THỂ CHO MÌNH BIẾT ĐƯỢC KHÔNG? CÁM ƠN BẠN VÌ BÀI VIẾT

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

cái lisp oc_oca này thì rất hay....

nhưng mà cái này chỉ áp dụng cho 1 text được chọn . không áp dụng chọn nhiều text cùng lúc.

 

chẳng hạn tôi có 1 dãy 8 text 1 2 3 4 5 6 7 8 copy với gia số là 8

thì sẽ được 9 10 11 12 13 15 16 __ 17 18 19 20 21 22 23 24 _ ...........

 

rất mong các bác bổ sung tính năng này. cảm ơn cadviet

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Bạn đã search chưa ??

Bạn dùng thử lisp của bác ssg viết cách đây...3 năm

Mình dùng lisp này vẫn tốt nhưng hôm nay dùng lệnh OC, muốn hệ số tăng là 3.5 lại không được. Lisp không cho dùng số thập phân, nhờ các bác chỉnh cho em với ạ,

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay

Đăng nhập để thực hiện theo  

×