Đến nội dung


Hình ảnh
5 stars - based on 24598 reviews
- - - - -

VBplot 2010


 • Please log in to reply
93 replies to this topic

#61 Zoi

Zoi

  biết vẽ point

 • Vip
 • PipPip
 • 98 Bài viết
Điểm đánh giá: 36 (tàm tạm)

Đã gửi 24 May 2011 - 07:46 AM

Autocad Architect 2012 pick khung điển hình lần thứ 2 mới chọn đuợc, lần click đầu tiên ko đuợc. Với tự dưng có cái lỗi sau, chả hiểu gì :D

Tình hình gặp lỗi như sau:

Autocad architect 2012:
Chọn khung điển hình: click 2 3 phát vào cái regtang thì tự dưng lại chọn được, nhưng khi view, cửa sổ cad extend thì hiện lỗi.


See the end of this message for details on invoking
just-in-time (JIT) debugging instead of this dialog box.

************** Exception Text **************
System.Runtime.InteropServices.COMException (0x80200003): Invalid input
at Microsoft.VisualBasic.CompilerServices.LateBinding.InternalLateSet(Object o, Type& objType, String name, Object[] args, String[] paramnames, Boolean OptimisticSet, CallType UseCallType)
at Microsoft.VisualBasic.CompilerServices.NewLateBinding.LateSet(Object Instance, Type Type, String MemberName, Object[] Arguments, String[] ArgumentNames, Type[] TypeArguments, Boolean OptimisticSet, Boolean RValueBase, CallType CallType)
at Microsoft.VisualBasic.CompilerServices.NewLateBinding.LateSetComplex(Object Instance, Type Type, String MemberName, Object[] Arguments, String[] ArgumentNames, Type[] TypeArguments, Boolean OptimisticSet, Boolean RValueBase)
at WindowsApplication1.Form2.printmodel(Boolean pr)
at WindowsApplication1.Form2.Button4_Click(Object sender, EventArgs e)
at System.Windows.Forms.Control.OnClick(EventArgs e)
at System.Windows.Forms.Button.OnClick(EventArgs e)
at System.Windows.Forms.Button.OnMouseUp(MouseEventArgs mevent)
at System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks)
at System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.ButtonBase.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.Button.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)
at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)


************** Loaded Assemblies **************
mscorlib
Assembly Version: 2.0.0.0
Win32 Version: 2.0.50727.5420 (Win7SP1.050727-5400)
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework/v2.0.50727/mscorlib.dll
----------------------------------------
plot
Assembly Version: 1.1.0.1
Win32 Version: 1.1.0.1
CodeBase: file:///E:/Soft-Dontdelete/cad-addon/test/debug_4/plot.exe
----------------------------------------
Microsoft.VisualBasic
Assembly Version: 8.0.0.0
Win32 Version: 8.0.50727.5420 (Win7SP1.050727-5400)
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.VisualBasic/8.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.VisualBasic.dll
----------------------------------------
System
Assembly Version: 2.0.0.0
Win32 Version: 2.0.50727.5420 (Win7SP1.050727-5400)
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
----------------------------------------
System.Windows.Forms
Assembly Version: 2.0.0.0
Win32 Version: 2.0.50727.5420 (Win7SP1.050727-5400)
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
----------------------------------------
System.Drawing
Assembly Version: 2.0.0.0
Win32 Version: 2.0.50727.5420 (Win7SP1.050727-5400)
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
----------------------------------------
System.Runtime.Remoting
Assembly Version: 2.0.0.0
Win32 Version: 2.0.50727.5420 (Win7SP1.050727-5400)
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Runtime.Remoting/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Runtime.Remoting.dll
----------------------------------------
System.Configuration
Assembly Version: 2.0.0.0
Win32 Version: 2.0.50727.5420 (Win7SP1.050727-5400)
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll
----------------------------------------
System.Xml
Assembly Version: 2.0.0.0
Win32 Version: 2.0.50727.5420 (Win7SP1.050727-5400)
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
----------------------------------------
CustomMarshalers
Assembly Version: 2.0.0.0
Win32 Version: 2.0.50727.5420 (Win7SP1.050727-5400)
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_32/CustomMarshalers/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/CustomMarshalers.dll
----------------------------------------
Accessibility
Assembly Version: 2.0.0.0
Win32 Version: 2.0.50727.4927 (NetFXspW7.050727-4900)
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/Accessibility/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Accessibility.dll
----------------------------------------
Microsoft.VisualBasic.PowerPacks.Vs
Assembly Version: 10.0.0.0
Win32 Version: 10.0.30319.1
CodeBase: file:///E:/Soft-Dontdelete/cad-addon/test/debug_4/Microsoft.VisualBasic.PowerPacks.Vs.DLL
----------------------------------------

************** JIT Debugging **************
To enable just-in-time (JIT) debugging, the .config file for this
application or computer (machine.config) must have the
jitDebugging value set in the system.windows.forms section.
The application must also be compiled with debugging
enabled.

For example:

<configuration>
<system.windows.forms jitDebugging="true" />
</configuration>

When JIT debugging is enabled, any unhandled exception
will be sent to the JIT debugger registered on the computer
rather than be handled by this dialog box.


/


 • 0

#62 phamngoctukts

phamngoctukts

  biết lệnh adcenter

 • CADViet Team
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 1107 Bài viết
Điểm đánh giá: 708 (tốt)

Đã gửi 24 May 2011 - 08:09 AM

Autocad Architect 2012 pick khung điển hình lần thứ 2 mới chọn đuợc, lần click đầu tiên ko đuợc.

Bạn pick lần đầu tiên để lấy khung điển hình (có thể là line, arc, rectang, block...). Lần chọn thứ 2 là chọn đối tượng in lần này bạn có thể khoanh 1 vùng chọn chương trình sẽ lọc trong các đối tượng mà bạn chọn có các đặc điểm điển hình mà bạn chọn ở lần 1.

Với tự dưng có cái lỗi sau, chả hiểu gì :D

Bạn xem lại là bạn làm thao tác gì thì bị lỗi như thế.
 • 1
Tất cả vì sự phát triển của diễn đàn ...
Cám ơn đừng nói lời suông mà hãy nhấn Hình đã gửi!

#63 Zoi

Zoi

  biết vẽ point

 • Vip
 • PipPip
 • 98 Bài viết
Điểm đánh giá: 36 (tàm tạm)

Đã gửi 24 May 2011 - 11:31 AM

Autocad architect 2012 x64:
Cái lỗi trên nó hiện sau khi làm thế này: Chọn khung điển hình: click 2 3 phát vào cái regtang thì tự dưng lại chọn được, nhưng khi view, cửa sổ cad extend thì hiện lỗi. Không hiện tiếp đoạn plot preview. Lỗi trên không phải lúc nào cũng xảy ra. Lúc khác test thì view extend được, nhưng plot preview thì trắng tinh, chả có nét gì của bản vẽ cả.

Autocad architect 2011 x64: không chọn được khung điển hình luôn.

Chạy x64 trên con Lap ở nhà nó thế.

Autocad architect 2011 x32 (ở cơ quan): (mấy hôm trước test thì preview trắng tinh, giờ lại nhìn thấy hình rồi - đoán là khả năng do thiếu ram, bữa trước chạy mấy soft còn ít ram quá, bữa nay chạy mỗi CAD). nhưng Hôm nay sau khi chọn khung điển hình. Click nút save thì có thông báo bên dưới (save lần nào thông báo lần đó :D) :

See the end of this message for details on invoking
just-in-time (JIT) debugging instead of this dialog box.

************** Exception Text **************
System.FormatException: Failed to convert parameter value from a String to a Decimal. ---> System.FormatException: Input string was not in a correct format.
at System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal)
at System.Number.ParseDecimal(String value, NumberStyles options, NumberFormatInfo numfmt)
at System.Convert.ToDecimal(String value, IFormatProvider provider)
at System.String.System.IConvertible.ToDecimal(IFormatProvider provider)
at System.Convert.ChangeType(Object value, Type conversionType, IFormatProvider provider)
at System.Data.OleDb.OleDbParameter.CoerceValue(Object value, NativeDBType destinationType)
--- End of inner exception stack trace ---
at System.Data.Common.DbDataAdapter.UpdatedRowStatusErrors(RowUpdatedEventArgs rowUpdatedEvent, BatchCommandInfo[] batchCommands, Int32 commandCount)
at System.Data.Common.DbDataAdapter.UpdatedRowStatus(RowUpdatedEventArgs rowUpdatedEvent, BatchCommandInfo[] batchCommands, Int32 commandCount)
at System.Data.Common.DbDataAdapter.Update(DataRow[] dataRows, DataTableMapping tableMapping)
at System.Data.Common.DbDataAdapter.UpdateFromDataTable(DataTable dataTable, DataTableMapping tableMapping)
at System.Data.Common.DbDataAdapter.Update(DataTable dataTable)
at WindowsApplication1.Form1.Button12_Click(Object sender, EventArgs e)
at System.Windows.Forms.Control.OnClick(EventArgs e)
at System.Windows.Forms.Button.OnClick(EventArgs e)
at System.Windows.Forms.Button.OnMouseUp(MouseEventArgs mevent)
at System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks)
at System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.ButtonBase.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.Button.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)
at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)


************** Loaded Assemblies **************
mscorlib
Assembly Version: 2.0.0.0
Win32 Version: 2.0.50727.3082 (QFE.050727-3000)
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.NET/Framework/v2.0.50727/mscorlib.dll
----------------------------------------
plot
Assembly Version: 1.1.0.1
Win32 Version: 1.1.0.1
CodeBase: file:///E:/Soft-DontDeleted/cad-addon/test/debug_4/plot.exe
----------------------------------------
Microsoft.VisualBasic
Assembly Version: 8.0.0.0
Win32 Version: 8.0.50727.3053 (netfxsp.050727-3000)
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.VisualBasic/8.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.VisualBasic.dll
----------------------------------------
System
Assembly Version: 2.0.0.0
Win32 Version: 2.0.50727.3053 (netfxsp.050727-3000)
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
----------------------------------------
System.Windows.Forms
Assembly Version: 2.0.0.0
Win32 Version: 2.0.50727.3053 (netfxsp.050727-3000)
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
----------------------------------------
System.Drawing
Assembly Version: 2.0.0.0
Win32 Version: 2.0.50727.3053 (netfxsp.050727-3000)
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
----------------------------------------
System.Runtime.Remoting
Assembly Version: 2.0.0.0
Win32 Version: 2.0.50727.3053 (netfxsp.050727-3000)
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Runtime.Remoting/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Runtime.Remoting.dll
----------------------------------------
System.Configuration
Assembly Version: 2.0.0.0
Win32 Version: 2.0.50727.3053 (netfxsp.050727-3000)
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll
----------------------------------------
System.Xml
Assembly Version: 2.0.0.0
Win32 Version: 2.0.50727.3082 (QFE.050727-3000)
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
----------------------------------------
CustomMarshalers
Assembly Version: 2.0.0.0
Win32 Version: 2.0.50727.3053 (netfxsp.050727-3000)
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_32/CustomMarshalers/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/CustomMarshalers.dll
----------------------------------------
Accessibility
Assembly Version: 2.0.0.0
Win32 Version: 2.0.50727.3053 (netfxsp.050727-3000)
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/Accessibility/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Accessibility.dll
----------------------------------------
System.Data
Assembly Version: 2.0.0.0
Win32 Version: 2.0.50727.3053 (netfxsp.050727-3000)
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_32/System.Data/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Data.dll
----------------------------------------
Interop.ADOX
Assembly Version: 2.8.0.0
Win32 Version: 2.8.0.0
CodeBase: file:///E:/Soft-DontDeleted/cad-addon/test/debug_4/Interop.ADOX.DLL
----------------------------------------
System.Transactions
Assembly Version: 2.0.0.0
Win32 Version: 2.0.50727.3053 (netfxsp.050727-3000)
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_32/System.Transactions/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Transactions.dll
----------------------------------------
System.EnterpriseServices
Assembly Version: 2.0.0.0
Win32 Version: 2.0.50727.3053 (netfxsp.050727-3000)
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_32/System.EnterpriseServices/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.EnterpriseServices.dll
----------------------------------------

************** JIT Debugging **************
To enable just-in-time (JIT) debugging, the .config file for this
application or computer (machine.config) must have the
jitDebugging value set in the system.windows.forms section.
The application must also be compiled with debugging
enabled.

For example:

<configuration>
<system.windows.forms jitDebugging="true" />
</configuration>

When JIT debugging is enabled, any unhandled exception
will be sent to the JIT debugger registered on the computer
rather than be handled by this dialog box.


 • 0

#64 ponaparte2003

ponaparte2003

  biết vẽ rectang

 • Members
 • PipPip
 • 83 Bài viết
Điểm đánh giá: 6 (bình thường)

Đã gửi 24 May 2011 - 12:29 PM

http://www.cadviet.com/upfiles/3/plan.dwg
Nhờ bác Check hộ em file này với nhé, đây là file mà em định in ấn nhiều trang trên cùng 1 layout nhưng dùng Vp10 Plot của bác nó toàn bị lỗi về tỷ lệ thôi. Em in bằng tay đặt 1:1 thì ngon ơ nhưng dùng vp10 thì nó ra khung bé tý ti ấy!

Bác kiểm tra hộ em vấn đề in nhiều trang trên cùng 1 layout mà e đã gửi trong topic này với bác Tú ơi!
 • 0
Y=acosh(x/a)

#65 phamngoctukts

phamngoctukts

  biết lệnh adcenter

 • CADViet Team
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 1107 Bài viết
Điểm đánh giá: 708 (tốt)

Đã gửi 24 May 2011 - 09:32 PM

Bác kiểm tra hộ em vấn đề in nhiều trang trên cùng 1 layout mà e đã gửi trong topic này với bác Tú ơi!

Đã fix in layout thành đơn vị là milimet rồi bạn download tại bài số 1# nhé.
 • 1
Tất cả vì sự phát triển của diễn đàn ...
Cám ơn đừng nói lời suông mà hãy nhấn Hình đã gửi!

#66 phamngoctukts

phamngoctukts

  biết lệnh adcenter

 • CADViet Team
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 1107 Bài viết
Điểm đánh giá: 708 (tốt)

Đã gửi 29 May 2011 - 11:26 AM

Mấy hôm vừa rồi bận quá. Giờ mới có chút thời gian fix lỗi cho các bạn.
Các bạn download thử này này về xem nếu okê mình sẽ thay vào link tại bài #1
link: http://www.cadviet.c...plot_2010_2.rar
 • 2
Tất cả vì sự phát triển của diễn đàn ...
Cám ơn đừng nói lời suông mà hãy nhấn Hình đã gửi!

#67 ponaparte2003

ponaparte2003

  biết vẽ rectang

 • Members
 • PipPip
 • 83 Bài viết
Điểm đánh giá: 6 (bình thường)

Đã gửi 30 May 2011 - 06:19 PM

Mấy hôm vừa rồi bận quá. Giờ mới có chút thời gian fix lỗi cho các bạn.
Các bạn download thử này này về xem nếu okê mình sẽ thay vào link tại bài #1
link: http://www.cadviet.c...plot_2010_2.rar

Mình đã check thử rồi. Bạn đã để được tỷ lệ in là 1:1 nhưng đơn vị lại đang là inches, bạn xem lại nhé!
 • 0
Y=acosh(x/a)

#68 phamngoctukts

phamngoctukts

  biết lệnh adcenter

 • CADViet Team
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 1107 Bài viết
Điểm đánh giá: 708 (tốt)

Đã gửi 30 May 2011 - 08:22 PM

Mình đã check thử rồi. Bạn đã để được tỷ lệ in là 1:1 nhưng đơn vị lại đang là inches, bạn xem lại nhé!

Mình đặt đơn vị đều là mm mà. Bạn thử khung giấy 297mm x 210mm xem có vừa khổ giấy A4 không.
 • 0
Tất cả vì sự phát triển của diễn đàn ...
Cám ơn đừng nói lời suông mà hãy nhấn Hình đã gửi!

#69 ponaparte2003

ponaparte2003

  biết vẽ rectang

 • Members
 • PipPip
 • 83 Bài viết
Điểm đánh giá: 6 (bình thường)

Đã gửi 31 May 2011 - 10:59 AM

Mình đặt đơn vị đều là mm mà. Bạn thử khung giấy 297mm x 210mm xem có vừa khổ giấy A4 không.

Mình đã kiểm tra và check lại rồi (khổ A3 và A4). Cả trong Model và Layout đều có thể thiết lập tỷ lệ in là 1:1 nhưng đợn vị luôn mặc định là inches.
 • 0
Y=acosh(x/a)

#70 ponaparte2003

ponaparte2003

  biết vẽ rectang

 • Members
 • PipPip
 • 83 Bài viết
Điểm đánh giá: 6 (bình thường)

Đã gửi 31 May 2011 - 11:00 AM

Mình đặt đơn vị đều là mm mà. Bạn thử khung giấy 297mm x 210mm xem có vừa khổ giấy A4 không.

Mình đã kiểm tra và check lại rồi (khổ A3 và A4). Cả trong Model và Layout đều có thể thiết lập tỷ lệ in là 1:1 nhưng đợn vị luôn mặc định là inches.
 • 0
Y=acosh(x/a)

#71 phamngoctukts

phamngoctukts

  biết lệnh adcenter

 • CADViet Team
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 1107 Bài viết
Điểm đánh giá: 708 (tốt)

Đã gửi 31 May 2011 - 11:09 PM

Mình đã kiểm tra và check lại rồi (khổ A3 và A4). Cả trong Model và Layout đều có thể thiết lập tỷ lệ in là 1:1 nhưng đợn vị luôn mặc định là inches.

Nếu bạn dùng tỉ lệ 1:1 để in khung 297,210 mà vửa khổ A4 thì đơn vị của nó mà mm chứ sao là inches được. Mà bạn kiểm tra đơn vị bằng cách nào?
 • 0
Tất cả vì sự phát triển của diễn đàn ...
Cám ơn đừng nói lời suông mà hãy nhấn Hình đã gửi!

#72 phamngoctukts

phamngoctukts

  biết lệnh adcenter

 • CADViet Team
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 1107 Bài viết
Điểm đánh giá: 708 (tốt)

Đã gửi 31 May 2011 - 11:14 PM

Có nhiều bạn thắc mắc là dùng tỉ lệ thì chỉ được 1 bản vẽ đầu tiên mình xin hướng dẫn thêm như sau:
do khi khởi động chương trình mình đặt mặc định là scale to fit nên muốn áp dụng tỉ lệ cho các bản vẽ cần in thì các bạn bỏ chọn phần scale to fit đi và đặt tỉ lệ trước khi chọn đối tượng. Các bạn có thể đặt tỉ lệ khác nhau cho các bản cần in bằng cách chọn vào phần trang in hiện tại rồi chỉnh tỉ lệ hoạc dùng scale to fit.
 • 0
Tất cả vì sự phát triển của diễn đàn ...
Cám ơn đừng nói lời suông mà hãy nhấn Hình đã gửi!

#73 ponaparte2003

ponaparte2003

  biết vẽ rectang

 • Members
 • PipPip
 • 83 Bài viết
Điểm đánh giá: 6 (bình thường)

Đã gửi 01 June 2011 - 07:46 AM

Nếu bạn dùng tỉ lệ 1:1 để in khung 297,210 mà vửa khổ A4 thì đơn vị của nó mà mm chứ sao là inches được. Mà bạn kiểm tra đơn vị bằng cách nào?

Mình đã bỏ sacle to fit và chọn tỷ lệ 1:1 rồi mới chọn block hoặc rectang khung in. Kết quả là nó đặt cho mình tỷ lệ 1:1 nhưng đơn vị là inches. Kiểm tra đơn vị rất đơn giản, mình chỉ cần không in ấn và sau đó bấm ctrl+P thì hiện ra khung in mà chương trình của bạn vừa chọn, nó hiện ra tỷ lệ 1:1 và đơn vị inches (thực chất giống như việc chúng ta setup khung in bằng tay mà thôi). Bạn kiểm tra lại là thấy ngay vì lần trước mình đã nói là nó để tỷ lệ 1536:1 chính là vì thế!
 • 0
Y=acosh(x/a)

#74 phamngoctukts

phamngoctukts

  biết lệnh adcenter

 • CADViet Team
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 1107 Bài viết
Điểm đánh giá: 708 (tốt)

Đã gửi 01 June 2011 - 05:05 PM

Mình đã bỏ sacle to fit và chọn tỷ lệ 1:1 rồi mới chọn block hoặc rectang khung in. Kết quả là nó đặt cho mình tỷ lệ 1:1 nhưng đơn vị là inches. Kiểm tra đơn vị rất đơn giản, mình chỉ cần không in ấn và sau đó bấm ctrl+P thì hiện ra khung in mà chương trình của bạn vừa chọn, nó hiện ra tỷ lệ 1:1 và đơn vị inches (thực chất giống như việc chúng ta setup khung in bằng tay mà thôi). Bạn kiểm tra lại là thấy ngay vì lần trước mình đã nói là nó để tỷ lệ 1536:1 chính là vì thế!

Chương trình của mình không tự động lưu các thông số in như save changes to layout mà nó lưu vào biến riêng nên nó không ảnh hưởng gì đến plot của cad. Mặc định cái plot của cad khi load luôn là inches nếu bạn không apply to layout. Bạn cứ yên tâm là chương trình luôn dùng đơn vị là mm. :rolleyes:
 • 2
Tất cả vì sự phát triển của diễn đàn ...
Cám ơn đừng nói lời suông mà hãy nhấn Hình đã gửi!

#75 ponaparte2003

ponaparte2003

  biết vẽ rectang

 • Members
 • PipPip
 • 83 Bài viết
Điểm đánh giá: 6 (bình thường)

Đã gửi 01 June 2011 - 05:15 PM

Chương trình của mình không tự động lưu các thông số in như save changes to layout mà nó lưu vào biến riêng nên nó không ảnh hưởng gì đến plot của cad. Mặc định cái plot của cad khi load luôn là inches nếu bạn không apply to layout. Bạn cứ yên tâm là chương trình luôn dùng đơn vị là mm. :rolleyes:

Bạn hãy in 1 bản là sẽ thấy ngay tình trạng này mà. Mình đã view trước khi in và in thử ra thấy không được tỷ lệ 1:1 và đơn vị là mm như mong muốn nên mới phản ánh như thế với bạn. In ra nó to đùng cách mạng bản vẽ lên ấy. Bạn cứ thử đi thì biết! Nếu bạn sửa trong chương trình của bạn khi load luôn là mm thì mình nghĩ là vấn đề này sẽ giải quyết được!
 • 0
Y=acosh(x/a)

#76 QKHS.LIVE

QKHS.LIVE

  Chưa sử dụng CAD

 • Members
 • Pip
 • 2 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 04 June 2011 - 04:57 PM

Bác phamngoctukts ơi bản mới của bác dùng trên Cad2005 không nhận file Nét in *.ctb, trên Cad2007 thì vẫn nhận bình thường. Bác check lại giúp em với.
 • 0

#77 ponaparte2003

ponaparte2003

  biết vẽ rectang

 • Members
 • PipPip
 • 83 Bài viết
Điểm đánh giá: 6 (bình thường)

Đã gửi 06 June 2011 - 04:39 PM

Sao vẫn chưa thấy bạn Tú sửa xong nhỉ?
 • 0
Y=acosh(x/a)

#78 ponaparte2003

ponaparte2003

  biết vẽ rectang

 • Members
 • PipPip
 • 83 Bài viết
Điểm đánh giá: 6 (bình thường)

Đã gửi 14 June 2011 - 05:57 PM

Vp10 của bác Tú ổn chưa vậy? E đợi mãi mà chả thấy bác comment!
 • 0
Y=acosh(x/a)

#79 phamngoctukts

phamngoctukts

  biết lệnh adcenter

 • CADViet Team
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 1107 Bài viết
Điểm đánh giá: 708 (tốt)

Đã gửi 14 June 2011 - 07:10 PM

Vp10 của bác Tú ổn chưa vậy? E đợi mãi mà chả thấy bác comment!

mình test mãi chưa thấy lỗi. Sao bạn dùng lỗi hoài vậy. Bạn thử up 1 bản vẽ của bạn lên mình test thử xem sao.
 • 0
Tất cả vì sự phát triển của diễn đàn ...
Cám ơn đừng nói lời suông mà hãy nhấn Hình đã gửi!

#80 ponaparte2003

ponaparte2003

  biết vẽ rectang

 • Members
 • PipPip
 • 83 Bài viết
Điểm đánh giá: 6 (bình thường)

Đã gửi 15 June 2011 - 08:06 AM

mình test mãi chưa thấy lỗi. Sao bạn dùng lỗi hoài vậy. Bạn thử up 1 bản vẽ của bạn lên mình test thử xem sao.

http://www.cadviet.com/upfiles/3/mcn_dien_hinh.dwg
Bạn check xem nhé!
 • 0
Y=acosh(x/a)