Đến nội dung


Hình ảnh
5 stars - based on 24598 reviews
- - - - -

Có người xin Lisp tinh tổng dài, vô đây nè!


 • Please log in to reply
1 reply to this topic

#1 nk_long

nk_long

  biết vẽ line

 • Members
 • PipPip
 • 29 Bài viết
Điểm đánh giá: 14 (tàm tạm)

Đã gửi 11 May 2008 - 02:36 AM

(defun sort_num (LLLL / LLLL nLLL sort_order flag1 )
(repeat (length LLLL)
(setq sort_order
(append sort_order (list
(apply 'min LLLL)
) ) )
(setq flag1 nil)
(foreach x LLLL

(if (or (not (= x (apply 'min LLLL)))
flag1
)

(setq nlll (append nlll (list x)) )
(setq flag1 1)
);if

);foreach

(setq llll nlll
nlll nil )
);repeat
(setq sort_order sort_order)
)(princ)
;=============================
;Ham lay chieu dai cua mot doi tuong
(defun addlen(eset / en enlist entype len tong_len cntr)
(setvar "cmdecho" 0)
(defun getArc(en)
(command "lengthen" en "")
(getvar "perimeter")
)
(defun getLine(en)
(setq enlist(entget en))
(distance (cdr(assoc 10 enlist)) (cdr(assoc 11 enlist)))
)
(defun getPoly(en)
(command "area" "Object" en)
(getvar "perimeter")
)
(setq tong_len 0)
(setq cntr 0)
(while (< cntr (sslength eset))
(setq en (ssname eset cntr))
(setq enlist (entget en))
(setq enType (cdr (assoc 0 enlist)))
(cond
((= enType "ARC" )(setq len(getArc en)))
((= enType "CIRCLE" )(setq len(getPoly en)))
((= enType "ELLIPSE" )(setq len(getPoly en)))
((= enType "LINE" )(setq len(getLine en)))
((= enType "LWPOLYLINE")(setq len(getPoly en)))
((= enType "POLYLINE" )(setq len(getPoly en)))
((= enType "SPLINE" )(setq len(getPoly en)))
(T (setq len 0.0))
)
(while (< (strlen enType) 12) (setq enType (strcat enType " ")))
(setq tong_len (+ tong_len len))
(setq cntr (+ cntr 1))
)
(setvar "cmdecho" 1)
(setq totallen tong_len)
(princ)
)
;==========================
;xuat file
(defun c:len2file(/ ss l i f tf)
(setq ss (ssget))
(setq tf (getstring "\nTên t\U+1EADp tin d\U+1EEF li\U+1EC7u: "))
(setq tf (strcat (getvar "DWGPREFIX") tf ".txt"))
(setq dlist '())
(setq l (sslength ss))
(setq i 0)
(while (< i l)
(setq ssi (ssadd (ssname ss i)))
(addlen ssi)
(setq dai totallen)
(setq dlist (append dlist (list dai)))
(setq i (+ 1 i))

)

(setq dlist (sort_num dlist)); ko sap xep bo dong nay(setq f (open tf "a"))

(while (/= dlist nil)
(setq daix (car dlist))
(write-line (rtos daix 2 3) f)
(setq dlist (cdr dlist))

)
(close f)
)

(defun c:l2f() (c:len2file) (princ) (princ))

(defun c:l2t()
(setq sh1 (ssget))
(addlen sh1)
(setq ll totallen)
(setq elst (entget (car (entsel "\n\U+0110i\U+1EC1n k\U+1EBFt qu\U+1EA3 vào: "))))
(setq shanu (rtos ll 2 3))
(setq elst (subst (cons 1 shanu) (assoc 1 elst) elst))
(entmod elst)
(princ)
(princ)
)
;==============================================================================


Đoạn Code này có 2 lệnh: l2f và l2t
Các cô các Bác chọn tuỳ thích đối tượng trên bản vẻ, miễn là đối tượng có chiều dài thì nó tính ra tất.
l2f: nó sẽ xuất ra file dạng text, file nằm ở cùng thư mục với bản vẻ hiện hữu.
Nó tự sắp xếp theo thứ tự tăng dần. Cô bác nào muốn nó kô tự sắp xếp lại thì bỏ dòng: (setq dlist (sort_num dlist)) đi.

l2t: lấy tổng chiều dài của một nhóm đối tượng rồi ghi vào một text có sẳn trên bản vẻ.

Dùng các bản CAD có hổ trợ Unicode ở dòng command có tiếng Việt hẳn hòi.( Chắc là CAD2005 trở đi)

Chúc mọi người công việc thuận lợi!!!!!!!!!!!!
 • 1

#2 smilingman82

smilingman82

  biết vẽ arc

 • Members
 • PipPip
 • 49 Bài viết
Điểm đánh giá: 2 (bình thường)

Đã gửi 11 May 2008 - 05:04 PM

(defun sort_num (LLLL / LLLL nLLL sort_order flag1 )
...
Chúc mọi người công việc thuận lợi!!!!!!!!!!!!

cám ơn bác nhiều nhá ,,,,,, lại có thêm võ mới rùi
 • 0