Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
thanchet13

Lisp vẽ trắc dọc, trắc ngang kênh mương

Các bài được khuyến nghị

không cài được đâu bạn ạ chỉ chạy được 1 là topo neu dung DungTP.dng hoặc dùng được TKK-pro net nếu dùng ToanTKK pro_net.dng . Theo kinh nghiệm của tôi thì khoá của bạn file dng phải chạy được đoòng thời TôP và TKK pro nếu chạy được TKK pro k thôi thì khi khởi động lại máy là phải load lại khoá TKK .còn NoVa thì Không chạy được đâu .điện thoại di động của mình là 0989355109 Mình là Sơn mail: giason06@yahoo.com

Khoá này chỉ là khoá bản be khoa nên chỉ chayi từng phần mềm 1 thôi. chứ không thẻ chạy đồng thời cả nova và topo được. nếu cứ dùng từng cái 1 thì chỉ cần tắt đi và load lại cái mình dùng là được

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

tÔI CÓ 1 ĐOẠN LISP VẼ ĐƯỢC TẤT CẢ CÁC MẶT CẮT TỪ MỘT FILE TINH TOÁN NHƯNG LẠI BỊ LỔI NHỜ ANH EM TRÊN DIỄN ĐÀN CHIA SẼ

 

 

 

(Prompt

"\nChuong trinh ve hien trang . Thi hanh bang lenh \"VEMC\"."

)

 

;Chuong trinh chinh

(Defun c:VEMC (/ xuong mss mangx mangy mangdc smc

ten_file mo_doc tam i temp j

tenmc vitrimc sdiem laylayer solop

)

(setq mss (getreal "\nNhap muc so sanh: ")

xuong 30.0

)

 

(setq

ten_file (getfiled "Chon tap tin so lieu kenh" "//" "txt" 8)

)

(setq mo_doc (open ten_file "r"))

(setq laylayer (getvar "CLAYER"))

 

(setq tam (read (strcat "(" (read-line mo_doc) ")")))

 

(while (/= tam ())

 

(setq tenmc (vl-symbol-name (nth 0 tam))

vtrimc (nth 2 tam)

sdiem (nth 1 tam)

)

 

(setq i 2)

(setq mangx (list 0))

(setq mangy nil)

(setq mangdc nil)

(while (< (- i 2) sdiem)

(if (< (- i 1) sdiem)

(progn

(setq temp (nth (* i 2) tam))

(setq mangx (append mangx (list temp)))

)

)

(setq temp (nth (1- (* i 2)) tam))

(setq mangy (append mangy (list temp)))

(setq i (1+ i))

)

(setq solop (nth (* (1+ sdiem) 2) tam))

(setq j 0)

(repeat solop

(setq

mangdc

(append mangdc (list (nth (+ 1 j (* (1+ sdiem) 2)) tam)))

)

(setq j (1+ j))

)

(setvar "CMDECHO" 0)

 

(ve_mat_cat mangx mangy tenmc)

 

(setq xuong (+ xuong 30.0))

 

(setq tam (read (strcat "(" (read-line mo_doc) ")")))

)

(setvar "CMDECHO" 1)

(close mo_doc)

(princ)

)

 

(defun ve_mat_cat (mangx mangy tenmc / p1 p2 i don giu temp)

(setq giu (getvar "OSMODE"))

(setvar "OSMODE" 0)

;Ve hien trang PLINE

(chuyen_layer "KENH-HT")

(setq i 1)

(setq p1 (list (nth 0 mangx) (- (nth 0 mangy) mss xuong)))

(setq don (nth 0 mangx))

(command

"_pline"

p1

(while (< i sdiem)

(setq p2 (list (+ (nth i mangx) don) (- (nth i mangy) mss xuong)))

(setq don (+ don (nth i mangx)))

(setq i (1+ i))

(command p2)

)

)

;Ve ten mat cat

(chuyen_layer "KENH-TENMC")

(setq p1 (list (nth 0 mangx) (- 10 xuong)))

(command "_text" "mc" p1 "0.7" "0" tenmc)

 

;Ve duong so sanh

(chuyen_layer "KENH-DSS")

(setq p1 (list (nth 0 mangx) (- 0 xuong)))

(setq p2 (list don (- 0 xuong)))

(command "_line" p1 p2 "")

 

;Ve duong duoi so sanh

(setq p1 (list (nth 0 mangx) (- 0 xuong 2.0)))

(setq p2 (list don (- 0 xuong 2.0)))

(command "_line" p1 p2 "")

 

;Ve duong duoi nua

(setq p1 (list (nth 0 mangx) (- 0 xuong 4.0)))

(setq p2 (list don (- 0 xuong 4.0)))

(command "_line" p1 p2 "")

 

;Ve duong dung tren

(chuyen_layer "KENH-DD")

(setq i 0)

(setq don 0)

(while (< i sdiem)

(setq don (+ don (nth i mangx)))

(setq p1 (list don (- (nth i mangy) mss xuong)))

(setq p2 (polar p1 (/ (* pi 3) 2) (- (nth i mangy) mss)))

(command "_line" p1 p2 "")

(setq i (1+ i))

)

;Ve duong dung duoi

(chuyen_layer "KENH-DDD")

(setq i 0)

(setq don 0)

(while (< i sdiem)

(setq don (+ don (nth i mangx)))

(setq p1 (list don (- 0 xuong 2.0)))

(setq p2 (polar p1 (/ (* pi 3) 2) 2.0))

(command "_line" p1 p2 "")

(setq i (1+ i))

)

;Ve text dung

(chuyen_layer "KENH-CHUDUNG")

(setq i 0)

(setq don 0)

(while (< i sdiem)

(setq don (+ don (nth i mangx)))

(setq p1 (list don (- 0 xuong 1.0)))

(setq temp (rtos (nth i mangy) 2 2))

(command "_text" "mc" p1 "0.4" "90" temp)

(setq i (1+ i))

)

;Ve text ngang

(chuyen_layer "KENH-CHUNGANG")

(setq i 0)

(setq don 0)

(while (< i sdiem)

(setq don (+ don (nth i mangx)))

(setq temp (- don (/ (nth i mangx) 2.0)))

(setq p1 (list temp (- 0 xuong 3.0)))

(setq temp (rtos (nth i mangx) 2 1))

(if (and (< (nth i mangx) 1) (> (nth i mangx) 0))

(command "_text" "mc" p1 "0.4" "90" temp)

(progn

(if (= (nth i mangx) 0)

(command "_text" "mc" p1 "0.4" "0" "")

(command "_text" "mc" p1 "0.4" "0" temp)

)

)

)

(setq i (1+ i))

)

 

;Ve duong dia chat

(chuyen_layer "KENH-DC")

(setq i 0)

(while (< i solop)

(progn

(setq p1 (list (nth 0 mangx) (- (nth i mangdc) mss xuong)))

(setq p2 (list don (- (nth i mangdc) mss xuong)))

(command "_line" p1 p2 "")

(setq i (1+ i))

)

)

(setvar "OSMODE" giu)

(setvar "CLAYER" laylayer)

)

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
phần mềm TKK dùng như là TDN. dòng lệnh gần như nhau. chỉ khác là khi bạn vạch đường đỏ còn tính thêm các chỉ tiêu của kênh nữa. thế bạn đang ở đâu?

Mình tên là tuấn hiện đang cộng tác ở sài gòn. "tranlaogia" có thể cho biết sđt để mình điện hỏi được không.Mình cài mà không được các lệnh thiết kế chỉ dùng được các lệnh phụ trợ như: "HCB, PL...". địa chỉ mail của mình là anhtuan011185@gmail.com. Bạn có thể gửi cho mình hướng dẫn cài đặt được không.Cảm ơn bạn

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Các bạn có thể cho mình tài liệu về qui trình và mẫu báo cáo về trắc dọc trắc ngang kênh, mương, rạch đc kg. Trước giờ làm bên địa chính bây giờ muốn nghiên cứu cái này nên thiếu nhiều thông tin. Các bạn có thể post lên đây hoặc gởi cho mình theo địa chỉ trungngamy@yahoo.com. Xin cám ơn rất nhiều

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Các bạn có thể cho mình tài liệu về qui trình và mẫu báo cáo về trắc dọc trắc ngang kênh, mương, rạch đc kg. Trước giờ làm bên địa chính bây giờ muốn nghiên cứu cái này nên thiếu nhiều thông tin. Các bạn có thể post lên đây hoặc gởi cho mình theo địa chỉ trungngamy@yahoo.com. Xin cám ơn rất nhiều

gửi anh Dũng

http://www.cadviet.com/upfiles/2/14_tcn_14...nh_thuy_loi.pdf

  • Vote tăng 2

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Cám ơn bạn, bạn là ai mà lại biết mình thế. Nếu bạn đã từng làm công việc này có thể cung cấp cho mình một dữ liệu hoàn chỉnh từ file số liệu độ cao, bản vẽ gốc địa hình, các tuyến trắc dọc trắc ngang và mặt cắt mẫu. Nếu có chương trình và hướng dẫn càng tốt. Mình muốn tham khảo để viết một cái chương trình có thể làm theo cách của mình.

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

vấn đề này thi mình cũng tìm hiểu kỹ rồi. đây là file mà bàn cần . tuy nhiên cái lisp "vemc" đã bị thếu cái gì đó nên nó không chạy được . trắt dọc chẳng qua là 03 mặt cắt ngang ghép lại thôi (01 đường bờ trái 01, đường bờ phải, 01 đường đáy kênh). và tỳ lệ thì trắt dọc thì mình đả chia ra de phù hợp với cắt ngang (file excell)

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Mình tên là tuấn hiện đang cộng tác ở sài gòn. "tranlaogia" có thể cho biết sđt để mình điện hỏi được không.Mình cài mà không được các lệnh thiết kế chỉ dùng được các lệnh phụ trợ như: "HCB, PL...". địa chỉ mail của mình là anhtuan011185@gmail.com. Bạn có thể gửi cho mình hướng dẫn cài đặt được không.Cảm ơn bạn

minh da gui huong dan cho ban có gì thì liên lạc với mình theo số điện thoại 0976079263

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Chừng nào anh TrungNgaMy viết xong trương trình chạy mặt cắt dọc và cắt ngang thì cho em xin 1 bản nha, bổ xung thêm phần kiến thức còn thiếu. Em thì chỉ có file catngang, catdoc, vedm nhưng đuôi fas nên củng chẳng biết file nguồn thì đòi hỏi như thế nào nữa. Hi vọng kỳ này được 1 lisp hoàn chỉnh về mặt cắc dọc, ngang, ve đồng mức. Cá mơn anh TrungNgaMy và mọi người nhiều. :s_dead:

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
minh da gui huong dan cho ban có gì thì liên lạc với mình theo số điện thoại 0976079263

đã check mail mà vân chưa nhận ược trần lao gia ah.nhờ tranlaogia gửi lại giùm mình nha

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

ặc đã thực hiện theo đúng hướng dẫn vẫn cài không được. Có khi nào là do cài nova cad2002 kô ta.nhờ cao thủ chỉ bảo

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

bác Trần lão Gia có thể gửi phần mềm TTKpro 16 cho e qua mail này có được không. E đang rất cần PM này. đây là mail của em

Minhxcd@gmail.com

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
bác Trần lão Gia có thể gửi phần mềm TTKpro 16 cho e qua mail này có được không. E đang rất cần PM này. đây là mail của em

Minhxcd@gmail.com

Bạn thử cái này xem

Link: http://www.mediafire.com/?dzrnljbnhmd

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

mình đã thử rồi nhưng mà chi xài được một số lệnh thôi.còn thiết kế tuyến đều không được.hic khó hiểu quá.Trợ giúp nhé bạn

ban cho mình hỏi cách dùng như thế nào với dc ko?

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Lisp vẽ cắt ngang, dọc kênh mương từ file text

 

Link download:

- File Lisp (VLX):  http://www.mediafire.com/download/1t0xr4z6kzg04ip/CN_CN2_CD_cat_doc,_ngang.VLX

 

- Text mẫu để cắt ngang hiện trạng: http://download1255.mediafire.com/uar2reider4g/obip26ar1eesg18/File+text+Cat+ngang+mau.txt  

- Text mẫu vẽ cắt dọc thiết kế: http://download643.mediafire.com/rvcvm9hn2m0g/ow3l5bxxx83qd6o/File+text+Cat+doc+thiet+ke+mau.txt

- Text mẫu vẽ cắt dọc hiện trạng: http://download650.mediafire.com/ebv2zkl17kdg/c8ixdirx7ta9zo8/File+text+Cat+doc+hien+trang+mau.txt

- Hướng dẫn: http://download939.mediafire.com/hrth7a3m37sg/m1s541p3t67347s/Huong+dan+su+dung.doc  

             

- Kết quả trắc dọc:   http://www.mediafire.com/download/pbnehv2s8f81oc2/Ket_qua_trac_doc.dwg

- Kết quả trắc ngang: http://www.mediafire.com/download/c964z26wnnk7o1d/Ket_qua_trac_ngang.dwg             

 

 

 

* Hướng dẫn sử dụng lisp:

- Gõ lệnh AP để apload lisp : CN CN2 CD cat doc, ngang.VLX

 

1. Vẽ cắt ngang từ file text:

 

* Cấu trúc file text cắt ngang

- Dòng 1 : Số lượng mặt cắt

- Dòng 2 : Tên mặt cắt TAB Mức so sánh (m)

- Dòng 3 : Khoảng cách của mặt cắt (m)

- Dòng 4 : Cao độ của mặt cắt (m)

- Dòng 5 : Tên mặt cắt tiếp theo TAB Mức so sánh (m)

- Dòng : ……….

 

Lưu ý: Lisp coi dấu chấm và dấu phẩy trong file text là như nhau;

          - Đơn vị ở đây tính bằng m

 

* Kiểu 1 : Lệnh : CN

- Nhập tỷ lệ ngang 1/ :

- Nhập tỷ lệ đứng 1/ :

- Nhập chiều cao chữ, nếu để mặc định thì Enter

-: Sử dụng dấu chấm hay dấu phẩy, nếu dấu chấm thì nhập vào là  . 

- Chọn file text dữ liệu cắt ngang theo cấu trúc trên

Chờ vào phút, lisp sẽ hiện lên bảng thông báo khi làm xong

 

* Kiểu 2 : Lệnh : CN2 (Cho phép chọn điểm đặt vị trí cọc tiêu, chọn bờ tả, đáy kênh, bờ hữu để xuất file text làm dữ liệu vẽ trắc dọc)

-:Nhập tỷ lệ ngang 1/ :

- Nhập tỷ lệ đứng 1/ :

- Nhập chiều cao chữ, nếu để mặc định thì Enter

- Sử dụng dấu chấm hay dấu phẩy, nếu dấu chấm thì nhập vào là  . 

- Chọn file text dữ liệu cắt ngang theo cấu trúc trên

- Chọn nơi lưu file kết quả trắc dọc

- Chọn điểm bờ tả kênh, chọn điểm đáy kênh (trong mặt cắt đã có một điểm thấp nhất, gợi ý để chọn làm điểm đáy kênh), chọn điểm bờ hữu kênh, Chọn điểm đặt cọc tiêu

Chờ vào phút, lisp sẽ hiện lên bảng thông báo khi làm xong

2. Vẽ cắt dọc từ file text:

Cấu trúc file text vẽ trắc dọc :

  • Dòng 1 : Mức so sánh Min TAB Mức so sánh Max (m)
  • Dòng 2: Tên cọc TAB Khoảng cách đến cọc tiếp theo TAB Cao độ bờ tả cũ TAB Cao độ bờ hữu cũ TAB Cao độ đáy cũ TAB Cao độ bờ tả TK TAB Cao độ bờ hữu TK TAB Cao độ đáy TK TAB Mực nước TK
  • Dòng 3: Cọc tiếp theo ….

 

Lưu ý: Lisp coi dấu chấm và dấu phẩy trong file text là như nhau;

          - Đơn vị ở đây tính bằng m

          - Nếu cao độ nào không có thì để trống, lisp sẽ tự động bỏ qua đường đó (ví dụ không có cao độ đường đáy kênh cũ trong file text thì lisp sẽ không vẽ đường đáy kênh cũ)

* : Lệnh : CD

- Nhập tỷ lệ ngang 1/ :

- Nhập tỷ lệ đứng 1/ :

- Nhập chiều cao chữ, nếu để mặc định thì Enter

-Sử dụng dấu chấm hay dấu phẩy, nếu dấu chấm thì nhập vào là  . 

- Chọn file text dữ liệu cắt dọc theo cấu trúc trên

 

Chờ vào phút, lisp sẽ hiện lên bảng thông báo khi làm xong

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay


×