Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
Đăng nhập để thực hiện theo  
langtu_ott

Vẽ hình chữ nhật có 4 điểm nằm trên 4 cạnh...

Các bài được khuyến nghị

đây là 1 câu đố hả chủ topic??

@:tienquyet123: Không phải câu đố đâu. mình thiết kế vỉ kèo cho nhà thép nên cần phương pháp vẽ này. Ai biết chỉ dùm nhá! Thanks nhiều!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

@:tienquyet123: Không phải câu đố đâu. mình thiết kế vỉ kèo cho nhà thép nên cần phương pháp vẽ này. Ai biết chỉ dùm nhá! Thanks nhiều!

 

Bạn nói thế thì sao các bác ý trả lời được, bạn hỏi quá chung chung

VD trên một vỉ kèo của bạn có quá nhiều hình chữ nhật nội tiếp bên trong

Bạn thử đưa một ví dụ bằng hình ảnh lên xem

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

ý mình muốn hỏi là: cho một khung hình chữ nhật ( axb=500*1000) Mình muốn chế tạo một thanh thép L50(chiều dài tuỳ ý )sao cho 4 đỉnh của thanh L50 nằm trên 4 cạnh của khung hình chữ nhật đó.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

ý mình muốn hỏi là: cho một khung hình chữ nhật ( axb=500*1000) Mình muốn chế tạo một thanh thép L50(chiều dài tuỳ ý )sao cho 4 đỉnh của thanh L50 nằm trên 4 cạnh của khung hình chữ nhật đó.

 

Liệu đề bài bạn cho có sai ko thế?thanh thép L50 hoặc bất kỳ L... nào đi nữa thì cũng chẳng vẽ đc.Câu hỏi khó quá (^_^)

 • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Trời, sao anh không vẽ ra???

Không bao giờ vẽ được trừ đó là hình vuông!

Hoàn toàn có thể vẽ được. Cái này hình như trong mục đố vui có đề cập đến rôi.

Cách làm như sau:

untitled_50.jpg

1.cho hình chữ nhật ABCD

2. Lấy E1 bất kì trên AD

3. Lấy E2 trên BC sao cho AE1 = CE2

4. Nối E1 với E2. lấy F là trung điểm E1, E2.

5. vẽ đường tròn tâm F cắt AB tại AB tại G1, Cắt CD tại G2.

6. Nối E1,G1,E2,G2 ta được hình chữ nhâtỵ nội tiếp.

 • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Ý, bác lại k để ý là bạn ấy muốn 1 thanh L50, tức là 4 thanh (4 cạnh của HCN nội tiếp) bằng nhau, tức hình bên trong là Hình vuông chứ k phải HCN, tức chỉ khi nào hình bên ngoài là Hình vuông thì mới mần được ý ạ. CÒn L bên trong không nhất thiết là 1 thanh thì lại nhiều nghiệm quá ^^

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Hoàn toàn có thể vẽ được. Cái này hình như trong mục đố vui có đề cập đến rôi.

Cách làm như sau:

untitled_50.jpg

1.cho hình chữ nhật ABCD

2. Lấy E1 bất kì trên AD

3. Lấy E2 trên BC sao cho AE1 = CE2

4. Nối E1 với E2. lấy F là trung điểm E1, E2.

5. vẽ đường tròn tâm F cắt AB tại AB tại G1, Cắt CD tại G2.

6. Nối E1,G1,E2,G2 ta được hình chữ nhâtỵ nội tiếp.

 

câu trả lời này của bác phamngoctu phù hợp với câu hỏi đầu topic

Còn với cái câu thanh L50 gì đó có thể ý vẫn giống như trên nhưng diễn tả hơi lệch?

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Hoàn toàn có thể vẽ được. Cái này hình như trong mục đố vui có đề cập đến rôi.

Cách làm như sau:

untitled_50.jpg

1.cho hình chữ nhật ABCD

2. Lấy E1 bất kì trên AD

3. Lấy E2 trên BC sao cho AE1 = CE2

4. Nối E1 với E2. lấy F là trung điểm E1, E2.

5. vẽ đường tròn tâm F cắt AB tại AB tại G1, Cắt CD tại G2.

6. Nối E1,G1,E2,G2 ta được hình chữ nhâtỵ nội tiếp.

Nếu mình có cach cạnh đã biết như hình sau làm sau vẽ nội tiếp hình chữ nhật trong

aaa.jpg

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Nếu mình có cach cạnh đã biết như hình sau làm sau vẽ nội tiếp hình chữ nhật trong

aaa.jpg

Cái này rất khó diễn tả bằng lời. Tìm chính xác điểm trên hình chữ nhật để cạnh hình chữ nhật nhỉ là rất khó. Mình viét cho bạn cái lisp

có thể thực hiện được yêu cầu đó nhưng không phải là tuyệt đối.

(defun c:cn()
 (setq name (car(entsel "\nChon dinh chu nhat: "))
kc (getreal "\nNhap chieu rong: ")
    sso (/ 1 (getreal "\nNhap sai so cho phep: "))
point(acet-geom-vertex-list name)
p1 (car point)
p2 (cadr point)
p3 (caddr point)
dis (distance p1 p3)
tam (polar p1 (angle p1 p3) (/ dis 2))
dmin (/ (distance p1 p2) 2)
dmax (/ dis 2)
i dmin
)
 (while (< i dmax)
  (entmake (list (cons 0 "CIRCLE") (cons 10 tam) (cons 40 i)))
  (setq el (entlast))
  (setq lpo (ACET-GEOM-INTERSECTWITH el name 0))
  (setq pc1 (cadr lpo)
 pc2 (caddr lpo)
 pc3 (nth 5 lpo)
 pc4 (nth 6 lpo)
 kc1 (distance pc2 pc3)
 )
  (if (equal kc kc1 (* sso 10))
   (progn
   (command "pline" pc1 pc2 pc3 pc4 "c")
   (setq i dmax)
   )
   )
  (setq i (+ i sso))
  (entdel el)
  )
 )

BS: Sai số càng lớn thì độ chính xác càng cao và chương trinhfchayj càng chậm ^^.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Cái này rất khó diễn tả bằng lời. Tìm chính xác điểm trên hình chữ nhật để cạnh hình chữ nhật nhỉ là rất khó. Mình viét cho bạn cái lisp

có thể thực hiện được yêu cầu đó nhưng không phải là tuyệt đối.

Trên cơ sở ý tưởng đó (của 'phamngoctukts'). Bạn cũng có thể sử dung cái này..

(defun c:cn()

(defun sqr(x) (setq sobo (* x x)))

(setvar "osmode" 0)

(setq name (car(entsel "\nChon hinh chu nhat: "))

l0 (getreal "\nNhap chieu rong: ")

point(acet-geom-vertex-list name)

p1 (car point) p2 (cadr point) p3 (caddr point) p4 (cadddr point)

de 0.1 a (/ (distance p1 p2) 2) bB (/ (distance p2 p3) 2)

lc (- l0 de)

)

(while (> de 0.000000001)

(while (> (+ (sqr lc) (sqr (- a (sqrt (- (+ (sqr a) (sqr lc)) (* 2 bB lc)))))) (* l0 l0)) (setq lc (- lc de)))

(setq lc (+ lc de) de (/ de 10.0))

)

(setq lc2 (sqrt (- (sqr l0) (sqr lc)))

dA (Polar p1 (angle p1 p4) lc)

dB (Polar p1 (angle p1 p2) lc2)

dC (Polar p2 (angle p2 p3) (- (* 2 BB) lc))

dD (Polar p3 (angle p3 p4) lc2)

)

(command "Pline" dA dB dC dD "c")

(Princ)

)

Ghi chú: Cũng có thể tùy theo l0 bài toán sẽ vô nghiệm, phần đó dành cho Bạn "langtu_ott" trả lời!

 • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Trên cơ sở ý tưởng đó (của 'phamngoctukts'). Bạn cũng có thể sử dung cái này..

(defun c:cn()

(defun sqr(x) (setq sobo (* x x)))

(setvar "osmode" 0)

(setq name (car(entsel "\nChon hinh chu nhat: "))

l0 (getreal "\nNhap chieu rong: ")

point(acet-geom-vertex-list name)

p1 (car point) p2 (cadr point) p3 (caddr point) p4 (cadddr point)

de 0.1 a (/ (distance p1 p2) 2) bB (/ (distance p2 p3) 2)

lc (- l0 de)

)

(while (> de 0.000000001)

(while (> (+ (sqr lc) (sqr (- a (sqrt (- (+ (sqr a) (sqr lc)) (* 2 bB lc)))))) (* l0 l0)) (setq lc (- lc de)))

(setq lc (+ lc de) de (/ de 10.0))

)

(setq lc2 (sqrt (- (sqr l0) (sqr lc)))

dA (Polar p1 (angle p1 p4) lc)

dB (Polar p1 (angle p1 p2) lc2)

dC (Polar p2 (angle p2 p3) (- (* 2 BB) lc))

dD (Polar p3 (angle p3 p4) lc2)

)

(command "Pline" dA dB dC dD "c")

(Princ)

)

Ghi chú: Cũng có thể tùy theo l0 bài toán sẽ vô nghiệm, phần đó dành cho Bạn "langtu_ott" trả lời!

Quá xuất sắc. Không cong gì để chê cả

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay

Đăng nhập để thực hiện theo  

×