Đến nội dung


Hình ảnh
5 stars - based on 24598 reviews
- - - - -

Lisp tao dim


 • Please log in to reply
1 reply to this topic

#1 Ar_Chanwoo

Ar_Chanwoo

  biết lệnh break

 • Members
 • PipPipPipPip
 • 224 Bài viết
Điểm đánh giá: 38 (tàm tạm)

Đã gửi 22 May 2008 - 08:49 PM

(defun c:D1000 ()
(setvar "cmdecho" 0)
(command "units" "2" "3" "2" "3" "" "")
(command "style" "Arial" "Vntime.shx" 0 "" "" "" "")
(command "style" "Vnarial" "Vntime.shx" 0 "" "" "" "")
(command "style" "VnarialH" "Vntime.shx" 0 "" "" "" "")
(command "style" "VntimeHshx" "VntimeH.shx" 0 0.8 "" "" "" "")
(command "style" "Vntimeshx" "Vntime.shx" 0 0.8 "" "" "" "")
(command "Dimdle" "1.0" ) ; Kho¶ng c¸ch kÐo dµi cña ®­êng n»m ngang
(command "Dimdli" "7.0" ) ; Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c ®­êng kÝch th­íc trong chuçi kÝch th­íc n»m ngang
(command "Dimasz" "1.5" ) ; KÝch th­íc mòi tªn
(command "Dimexe" "1.0" ) ; Kho¶ng ®­êng dãng nh« ra khái ®­êng kÝch th­íc
(command "Dimexo" "0" ) ; Kho¶ng c¸ch tõ gèc ®­êng dãng ®Õn ®Çu ®­êng dãng
(command "Dimblk" "Oblique" ) ; KiÓu mòi tªn
(command "Dimcen" "1.5" ) ; KÝch th­íc dÊu t©m
(command "Dimtxsty" "Vntimeshx" ) ; KiÓu ch÷
(command "Dimtxt" "2" ) ; ChiÒu cao ch÷
(command "Dimlfac" "1" ) ; Tû lÖ kÝch th­íc thËt.
(command "Dimscale" "1" ) ; Tû lÖ ®­êng kÝch th­íc.
(command "Dimjust" "0" ) ; VÞ trÝ ch÷ sè kÝch th­íc so víi ®­êng kÝch th­íc vµ ®­êng dãng (0..4)
(command "Dimtad" "1" ) ; VÞ trÝ cña ch÷ sè theo ph­¬ng th¼ng ®øng (0..3)
(command "Dimgap" "1" ) ; Kho¶ng c¸ch tõ ch÷ sè dÕn ®­êng n»m ngang
(command "Dimtoh" "off" ) ; H­íng cña ch÷ sè kÝch th­íc
(command "Dimtih" "off" ) ; H­íng cña ch÷ sè kÝch th­íc
(command "Dimfit" "5" ) ; VÞ trÝ ch÷ sè vµ ®­êng kÝch th­íc n»m ngang (0..5)
(command "Dimtix" "on" ) ; Ch÷ sè kÝch th­íc lu«n n»m trong hai ®­êng dãng
(command "Dimdec" "2" ) ; Sè ch÷ sè sau dÊu thËp ph©n
(command "Dimtdec" "3" )
(command "Dimaunit" "0" )
(command "Dimunit" "2" ) ; Lo¹i ®¬n vÞ (Decimal)
(command "Dimzin" "1" ) ; HiÓn thÞ sè 0 kh«ng cã nghÜa (Trailing)
(command "Dimclrd" "140" ) ; Mµu cña ®­êng kÝch th­íc n»m ngang
(command "Dimclre" "140" ) ; Mµu cña ®­êng dãng
(command "Dimclrt" "3" ) ; Mµu cña ch÷ sè
(command "Dimrnd" "0" )
(command "Dimtofl" "on" ) ; B¾t buéc cã ®­êng dãng kÝch th­íc n»m ngang khi ch÷ sè n»m ra ngoµi hai ®­êng dãng
(command "dimstyle" "s" "1000") ; Tªn kiÓu kÝch th­íc
(command "Dimtmove" "1") ; T¹o leader khi move text ra khái ®­êng dãng.
(command "-osnap" "end,mid,int,per,nea,cen")
(command "pdmode" "0")
(command "Mirrtext" "0")
(command "Fillet" "R" "0")
(command "Ucsicon" "off")
(Setvar "cmdecho" 1)
(alert "\nBan da tao xong kieu kich thuoc ty le 1:1000.")
(princ)
)Khi sử dụng lisp trên để tạo đim, khi đổi kiểu mũi tên "Oblique" sang Architectủal e không thể đổi đc ! Mong mọi người giúp đỡ!
 • 0

#2 ssg

ssg

  biết lệnh adcenter

 • Vip
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 1228 Bài viết
Điểm đánh giá: 1088 (rất tốt)

Đã gửi 23 May 2008 - 01:38 PM

Khi sử dụng lisp trên để tạo đim, khi đổi kiểu mũi tên "Oblique" sang Architectủal e không thể đổi đc ! Mong mọi người giúp đỡ!

Sao lại không được? Bạn chỉ thay (command "Dimblk" "Oblique" ) bằng (command "Dimblk" "archtick" ) thôi mà?
Và theo mình, bạn dùng (setvar...) có vẻ "pro" hơn là (command...). Lý do: setvar thực hiện nhanh hơn command, nhưng vì công việc thực hiện ít quá nên có thể không nhận ra được sự khác biệt.
 • 0