Đến nội dung


Hình ảnh
5 stars - based on 24598 reviews

Bạn nào có bảng phím tắt trong cad thì giúp mình với.


 • Please log in to reply
6 replies to this topic

#1 tuanphuongbh

tuanphuongbh

  biết vẽ polygon

 • Members
 • PipPip
 • 75 Bài viết
Điểm đánh giá: 45 (tàm tạm)

Đã gửi 05 July 2008 - 05:03 PM

Mình làm thiết kế nên dùng cad nhiều lắm. Nhưng lại không biết dùng các phím tắt. Bạn nào có bảng phím tắt trong cad thì giúp mình với. Thanks!
 • 0

#2 Nguyen Hoanh

Nguyen Hoanh

  biết lệnh adcenter

 • Moderator
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 4145 Bài viết
Điểm đánh giá: 4520 (đỉnh cao)

Đã gửi 05 July 2008 - 08:46 PM

Mình làm thiết kế nên dùng cad nhiều lắm. Nhưng lại không biết dùng các phím tắt. Bạn nào có bảng phím tắt trong cad thì giúp mình với. Thanks!

Nghe có vẻ hơi mâu thuẫn, 'Mình làm thiết kế nên dùng cad nhiều lắm' <> 'Nhưng lại không biết dùng các phím tắt'.

Phím tắt của AutoCAD nằm trong file acad.pgp, bạn có thể mở file này ra xem. Hoặc dùng lệnh aliasedit để xem và hiệu chỉnh nó.

Dưới đây là acad.pgp mặc định của ACAD 2007:

DEL, DEL, 8,File to delete: ,
DIR, DIR, 8,File specification: ,
SH, , 1,*OS Command: ,
SHELL, , 1,*OS Command: ,
START, START, 1,*Application to start: ,
TYPE, TYPE, 8,File to list: ,
; Examples of external commands for Windows
; See also the (STARTAPP) AutoLISP function for an alternative method.
EXPLORER, START EXPLORER, 1,,
NOTEPAD, START NOTEPAD, 1,*File to edit: ,
PBRUSH, START PBRUSH, 1,,
; Command alias format:
; <Alias>,*<Full command name>
3A, *3DARRAY
3DMIRROR, *MIRROR3D
3DNavigate,*3DWALK
3DO, *3DORBIT
3DW, *3DWALK
3F, *3DFACE
3M, *3DMOVE
3P, *3DPOLY
3R, *3DROTATE
A, *ARC
AC, *BACTION
ADC, *ADCENTER
AECTOACAD, *-ExportToAutoCAD
AA, *AREA
AL, *ALIGN
3AL, *3DALIGN
AP, *APPLOAD
AR, *ARRAY
-AR, *-ARRAY
ATT, *ATTDEF
-ATT, *-ATTDEF
ATE, *ATTEDIT
-ATE, *-ATTEDIT
ATTE, *-ATTEDIT
B, *BLOCK
-B, *-BLOCK
BC, *BCLOSE
BE, *BEDIT
BH, *HATCH
BO, *BOUNDARY
-BO, *-BOUNDARY
BR, *BREAK
BS, *BSAVE
BVS, *BVSTATE
C, *CIRCLE
CAM, *CAMERA
CH, *PROPERTIES
-CH, *CHANGE
CHA, *CHAMFER
CHK, *CHECKSTANDARDS
CLI, *COMMANDLINE
COL, *COLOR
COLOUR, *COLOR
CO, *COPY
CP, *COPY
CT, *CTABLESTYLE
CYL, *CYLINDER
D, *DIMSTYLE
DAL, *DIMALIGNED
DAN, *DIMANGULAR
DAR, *DIMARC
JOG, *DIMJOGGED
DBA, *DIMBASELINE
DBC, *DBCONNECT
DC, *ADCENTER
DCE, *DIMCENTER
DCENTER, *ADCENTER
DCO, *DIMCONTINUE
DDA, *DIMDISASSOCIATE
DDI, *DIMDIAMETER
DED, *DIMEDIT
DI, *DIST
DIV, *DIVIDE
DJO, *DIMJOGGED
DLI, *DIMLINEAR
DO, *DONUT
DOR, *DIMORDINATE
DOV, *DIMOVERRIDE
DR, *DRAWORDER
DRA, *DIMRADIUS
DRE, *DIMREASSOCIATE
DRM, *DRAWINGRECOVERY
DS, *DSETTINGS
DST, *DIMSTYLE
DT, *TEXT
DV, *DVIEW
E, *ERASE
ED, *DDEDIT
EL, *ELLIPSE
ER, *EXTERNALREFERENCES
EX, *EXTEND
EXIT, *QUIT
EXP, *EXPORT
EXT, *EXTRUDE
F, *FILLET
FI, *FILTER
FSHOT, *FLATSHOT
G, *GROUP
-G, *-GROUP
GD, *GRADIENT
GEO, *GEOGRAPHICLOCATION
GR, *DDGRIPS
H, *HATCH
-H, *-HATCH
HE, *HATCHEDIT
HI, *HIDE
I, *INSERT
-I, *-INSERT
IAD, *IMAGEADJUST
IAT, *IMAGEATTACH
ICL, *IMAGECLIP
IM, *IMAGE
-IM, *-IMAGE
IMP, *IMPORT
IN, *INTERSECT
INF, *INTERFERE
IO, *INSERTOBJ
J, *JOIN
L, *LINE
LA, *LAYER
-LA, *-LAYER
LE, *QLEADER
LEN, *LENGTHEN
LI, *LIST
LINEWEIGHT, *LWEIGHT
LO, *-LAYOUT
LS, *LIST
LT, *LINETYPE
-LT, *-LINETYPE
LTYPE, *LINETYPE
-LTYPE, *-LINETYPE
LTS, *LTSCALE
LW, *LWEIGHT
M, *MOVE
MA, *MATCHPROP
MAT, *MATERIALS
ME, *MEASURE
MI, *MIRROR
ML, *MLINE
MO, *PROPERTIES
MS, *MSPACE
MSM, *MARKUP
MT, *MTEXT
MV, *MVIEW
NORTH, *GEOGRAPHICLOCATION
NORTHDIR, *GEOGRAPHICLOCATION
O, *OFFSET
OP, *OPTIONS
ORBIT, *3DORBIT
OS, *OSNAP
-OS, *-OSNAP
P, *PAN
-P, *-PAN
PA, *PASTESPEC
PARAM, *BPARAMETER
PARTIALOPEN, *-PARTIALOPEN
PE, *PEDIT
PL, *PLINE
PO, *POINT
POL, *POLYGON
PR, *PROPERTIES
PRCLOSE, *PROPERTIESCLOSE
PROPS, *PROPERTIES
PRE, *PREVIEW
PRINT, *PLOT
PS, *PSPACE
PSOLID, *POLYSOLID
PTW, *PUBLISHTOWEB
PU, *PURGE
-PU, *-PURGE
PYR, *PYRAMID
QC, *QUICKCALC
R, *REDRAW
RA, *REDRAWALL
RC, *RENDERCROP
RE, *REGEN
REA, *REGENALL
REC, *RECTANG
REG, *REGION
REN, *RENAME
-REN, *-RENAME
REV, *REVOLVE
RO, *ROTATE
RP, *RENDERPRESETS
RPR, *RPREF
RR, *RENDER
RW, *RENDERWIN
S, *STRETCH
SC, *SCALE
SCR, *SCRIPT
SE, *DSETTINGS
SEC, *SECTION
SET, *SETVAR
SHA, *SHADEMODE
SL, *SLICE
SN, *SNAP
SO, *SOLID
SP, *SPELL
SPL, *SPLINE
SPLANE, *SECTIONPLANE
SPE, *SPLINEDIT
SSM, *SHEETSET
ST, *STYLE
STA, *STANDARDS
SU, *SUBTRACT
T, *MTEXT
-T, *-MTEXT
TA, *TABLET
TB, *TABLE
TH, *THICKNESS
TI, *TILEMODE
TO, *TOOLBAR
TOL, *TOLERANCE
TOR, *TORUS
TP, *TOOLPALETTES
TR, *TRIM
TS, *TABLESTYLE
UC, *UCSMAN
UN, *UNITS
-UN, *-UNITS
UNI, *UNION
V, *VIEW
-V, *-VIEW
VP, *DDVPOINT
-VP, *VPOINT
VS, *VSCURRENT
VSM, *VISUALSTYLES
-VSM, *-VISUALSTYLES
W, *WBLOCK
-W, *-WBLOCK
WE, *WEDGE
X, *EXPLODE
XA, *XATTACH
XB, *XBIND
-XB, *-XBIND
XC, *XCLIP
XL, *XLINE
XR, *XREF
-XR, *-XREF
Z, *ZOOM

; The following are alternative aliases and aliases as supplied
; in AutoCAD Release 13.

AV, *DSVIEWER
CP, *COPY
DIMALI, *DIMALIGNED
DIMANG, *DIMANGULAR
DIMBASE, *DIMBASELINE
DIMCONT, *DIMCONTINUE
DIMDIA, *DIMDIAMETER
DIMED, *DIMEDIT
DIMTED, *DIMTEDIT
DIMLIN, *DIMLINEAR
DIMORD, *DIMORDINATE
DIMRAD, *DIMRADIUS
DIMSTY, *DIMSTYLE
DIMOVER, *DIMOVERRIDE
LEAD, *LEADER
TM, *TILEMODE

; Aliases for Hyperlink/URL Release 14 compatibility
SAVEURL, *SAVE
OPENURL, *OPEN
INSERTURL, *INSERT

; Aliases for commands discontinued in AutoCAD 2000:
AAD, *DBCONNECT
AEX, *DBCONNECT
ALI, *DBCONNECT
ASQ, *DBCONNECT
ARO, *DBCONNECT
ASE, *DBCONNECT
DDATTDEF, *ATTDEF
DDATTEXT, *ATTEXT
DDCHPROP, *PROPERTIES
DDCOLOR, *COLOR
DDLMODES, *LAYER
DDLTYPE, *LINETYPE
DDMODIFY, *PROPERTIES
DDOSNAP, *OSNAP
DDUCS, *UCS

; Aliases for commands discontinued in AutoCAD 2004:
ACADBLOCKDIALOG, *BLOCK
ACADWBLOCKDIALOG, *WBLOCK
ADCENTER, *ADCENTER
BMAKE, *BLOCK
BMOD, *BLOCK
BPOLY, *BOUNDARY
CONTENT, *ADCENTER
DDATTE, *ATTEDIT
DDIM, *DIMSTYLE
DDINSERT, *INSERT
DDPLOTSTAMP, *PLOTSTAMP
DDRMODES, *DSETTINGS
DDSTYLE, *STYLE
DDUCS, *UCSMAN
DDUCSP, *UCSMAN
DDUNITS, *UNITS
DDVIEW, *VIEW
DIMHORIZONTAL, *DIMLINEAR
DIMROTATED, *DIMLINEAR
DIMVERTICAL, *DIMLINEAR
DOUGHNUT, *DONUT
DTEXT, *TEXT
DWFOUT, *PLOT
DXFIN, *OPEN
DXFOUT, *SAVEAS
PAINTER, *MATCHPROP
PREFERENCES, *OPTIONS
RECTANGLE, *RECTANG
SHADE, *SHADEMODE
VIEWPORTS, *VPORTS

; Aliases for commands discontinued in AutoCAD 2007:
RMAT, *MATERIALS
FOG, *RENDERENVIRONMENT
FINISH, *MATERIALS
SETUV, *MATERIALMAP
SHOWMAT, *LIST
RFILEOPT, *RENDERPRESETS
RENDSCR, *RENDERWIN

 • 0

#3 tuanphuongbh

tuanphuongbh

  biết vẽ polygon

 • Members
 • PipPip
 • 75 Bài viết
Điểm đánh giá: 45 (tàm tạm)

Đã gửi 07 July 2008 - 05:03 PM

Vì mình chỉ mới làm thiết kế điện gần đây thôi. Trước đây mình cũng đi học ngoài trung tâm nhưng người ta chỉ dạy cơ bản chứ mẹo vặt thì mình còn yếu lắm. Thanks Hoàng!
 • 0

#4 vanduong

vanduong

  biết lệnh adcenter

 • Validating
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 1383 Bài viết
Điểm đánh giá: 536 (tốt)

Đã gửi 09 October 2008 - 10:41 AM

Vì mình chỉ mới làm thiết kế điện gần đây thôi. Trước đây mình cũng đi học ngoài trung tâm nhưng người ta chỉ dạy cơ bản chứ mẹo vặt thì mình còn yếu lắm. Thanks Hoàng!

Bạn làm thiết kế điện ở đâu
 • 0

#5 playboy2612

playboy2612

  biết vẽ pline

 • Members
 • PipPip
 • 67 Bài viết
Điểm đánh giá: 27 (tàm tạm)

Đã gửi 09 October 2008 - 12:41 PM

Một cách học cad nhanh nhất là qua bạn bè, qua các cao thủ trên cadviet.hihi cảm ơn cadviet.
 • 0
anh lặng lẽ một mình gọt rũa
rũa tim mình cho khớp với tim em !

#6 tuanphuongbh

tuanphuongbh

  biết vẽ polygon

 • Members
 • PipPip
 • 75 Bài viết
Điểm đánh giá: 45 (tàm tạm)

Đã gửi 09 October 2008 - 03:28 PM

Bạn làm thiết kế điện ở đâu

Mình làm ở NAGECCO, 29Bis Nguyễn Đình Chiểu, Q1, TP. HCM.
Bác vanduong làm đâu vậy? Hình như cũng là dân điện mà, có gì trợ giúp nhau nha.
 • 0

#7 khoalongvietjsc

khoalongvietjsc

  biết zoom

 • Members
 • Pip
 • 10 Bài viết
Điểm đánh giá: 2 (bình thường)

Đã gửi 09 October 2008 - 03:51 PM

Mình làm thiết kế nên dùng cad nhiều lắm. Nhưng lại không biết dùng các phím tắt. Bạn nào có bảng phím tắt trong cad thì giúp mình với. Thanks!


Thân gửi bản tóm tắt một số lệnh dùng trong CAD. Có cả trích dẫn về tác dụng của lệnh. Mong giúp được gì đó cho công việc của bạn. Thân chào!

Download tại đây
 • 0