Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
  • Thông báo

    • Nguyen Hoanh

      CADViet đã hoàn tất nâng cấp   14/09/2017

      Chào các bạn, CADViet đã hoàn tất việc nâng cấp lên phiên bản mới. Tất cả các chức năng đã hoạt động theo kỳ vọng của ban quản trị. Nếu có vấn đề gì cần phản hồi, các bản post ở đây nhé: Trân trọng, Nguyễn Hoành.
Đăng nhập để thực hiện theo  
Hieuss

trận đồ bát quái

Các bài được khuyến nghị

Hieuss    162

ngày ngay vẫn có người có thể lập được trận đồ bát quái. Trận đồ này được thực hiện ở Quảng ninh

 

batquai1.jpg

 

batquai2.jpg

 

batquai3.jpg

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
N6310i    27

NGHE NÓI BÁT QUÁI THIÊN ĐỒ TRẬN ĐƯỢC THỰC HIỆN TẠI QUẢNG NINH CÓ SỰ PHÁT CÔNG TRỢ GIÚP CỦA NHÀ NGOẠI CẢM NGUYỄN QUANG PHÚ. HIEUSS CHỤP ĐƯỢC CẢNH NÀY CƠ ÀH.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
N6310i    27

Mình nghe nói mỗi lần bày BÁT QUÁI THIÊN ĐỒ TRẬN xong là Năng lượng của bản thân hao hụt đáng kể . Tại những vùng Địa Linh , năng lượng của môi trường rất mạnh , nếu không có người nội lực thâm hậu phát công trợ giúp , về ốm lăn lóc cả tuần đó.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Hieuss    162

Ngày kia tại xứ Việt nam,Trời lập BÁT ĐỒ TRẬN,có tám hướng :CÀN -KHẢM-CẤN -CHẤN -TỐN -LY -KHÔN -ĐOÀI.Hào quang chói giữa lừng Trời,thì Bá đạo hoàn cầu thấy hào quang kéo đến phá trận,cho tiêu tan,giành làm Bá chủ.Trận BÁT MÔN của Thầy lập chính là :THIÊN MÔN TRẬN,Bá đạo vào bảng.Phong Thánh kỳ Ba đó con,thì Bá đạo hoàn cầu thấy hào quang kéo vào phá trận đều bị tiêu diệt,hồn lên bảng Phong Thần tất cả.Như vậy thì Bá đạo không phá nổi trận của Thầy,thì mới tùng lịnh Thầy.

Ngày 17 tháng 1 năm Bính Ngọ -1966,các chưởng Giáo,chức sắc lại nhận được Cơ bút (Từ nay chúng ta gọi là Điển ),về BÁT QUÁI THIÊN ĐỒ TRẬN như sau :

"SƠ DẪN :Bát quái là gì ?Là bộ máy CÀN -KHÔN gồm có Ngũ hành ,phân ra tám hướng ,tạo thành tám cung :CÀN-KHẢM -CẤN-CHẤN-TỐN-LY-KHÔN-ĐOÀI,phối hợp với nhau,chế hóa lẫn nhau để vận chuyển CÀN -KHÔN,hóa sinh muôn loài vạn vật.Tất cả trong Vũ trụ,từ vô vi đến hữu hình,từ Tam Thiên Đại Thiên Thế giới,đến những vật nhỏ bé nhất Trần gian như một Nguyên tử,một lân hư,đều ở trong vòm Bát quái và chịu luật của Bát quái.Cho nên biết được Bát quái,dụng được Ngũ hành là điều động được Thiên cơ,thoát khỏi Luân hồi sanh tử.

Bộ máy ấy năng lực vô biên,mấu nhiệm vô tận,gọi trọn chữ là BÁT QUÁI THIÊN ĐỒ.

Mạt hạ,tàn ngươn,Long hoa Khai điển,cuộc Thế điêu tàn,nên Thượng Đế truyền lập BÁT QUÁI THIÊN ĐỒ tại Trần để cứu cánh những Nguyên căn,những kẻ hiền lành Phước đức.BÁT QUÁI THIÊN ĐỒ tại Thế ,tuy hữu hình,nhưng vận chuyển theo pháp Vô vi,dùng Đạo pháp Siêu nhiên:"QUY TAM BỬU -THỐNG TAM TÀI ",tụ Ngũ Khí để chế biến,sử dụng.Ngũ hành tuân theo luật tương sinh,tương khắc,không chỉ vận chuyển với sức phàm mà đủ,mà còn có các vị Thiên Tiên hỗ trợ,nên rất chi là diệu diệu,huyền huyền,Tam Ngươn mới có một lần vậy.

Chính nhờ đó mới nhiếp thọ được Điển Tiên Thiên,chế ngự được Ngũ hành trược giả,để trước bảo vệ mình,sau cứu chúng sinh trong buổi Long hoa tận diệt.

Sau đó các vị Thánh ,Tiên,lần lượt từng vị giáng Cơ bút (Điển ),xuống cho biết như sau : "

 

BÁT bộ Kim cang ứng nhập đàn,

TIÊN ,Thần,Thánh,Phật hiện hào quang,

ỨNG từ Pháp giới hòa Siêu điện,

TRIỆU thỉnh Tiên Thiên hội Đạo vàng.

VẠN chỉ như truyền phong sắc thượng,

THÁNH đề điệp hội tại Nam bang.

LÂM cơ phò trận THIÊN ĐỒ TRẬN,

NGỰ tứ siêu linh chuyển chánh tràng ".

(Các bạn chú ý mấy chữ đầu các câu thơ ).

Bát Tiên phó triệu,Vạn Thánh lâm đàn.Mừng chưởng Giáo cùng Trung tôn Huỳnh Đạo.Thừa Điệp sắc Kim cung,phóng tỏa Hào quang vạn trùng Xá lợi Kim thân,Siêu Thiên Đài truyền điệp chỉ.Thánh -Thần -Tiên Phật đại hỉ lâm cơ,truyền THIÊN ĐỒ THƠ trong thời Long hoa mạt hạ.Vậy trong hàng Trung tôn định tọa tâm hầu ngheThiên Thư chánh giáo của THƯỢNG TỔ ban truyền.Tiên Thiên đồng tá trợ,có VÂN TRUNG TỬ lâm đàn điều động Thiên Đồ.

(Phần này là Điển giáng của BÁT TIÊN,VẠN THÁNH lâm đàn chủ tọa THIÊN ĐỒ TRẬN giải khai Huyệt đạo ).Vị thứ hai lâm đàn giáng Điển là VÂN TRUNG TỬ.

 

VÂN tựu hào quang chiếu sắc hồng,

TRUNG đài võ lộ định Kim long.

TỬ linh Vương đế khai môn lập.

NHẬP diệu huyền linh trước bệ rồng.

Bệ rồng thừa lệnh Thượng Quân lai ,

Triệu thỉnh Thần tiên ngự Bửu đài,Cấp cấp thời hư linh vô lộ,Kim triều điệp sắc nhập Thiên khai.

Bần đạo thừa điệp sắc Thượng tổ lâm đàn,cùng Tiên Thiên khán ngự nhập dự THIÊN ĐỒ.Vậy toàn tất Trung tôn định tịnh,hầu nghe phát lạc Thiên thơ.Trên có Thượng huyền chiếu diệu,Thượng Tổ ban ân,dưới có toàn tất Kim cang đồng lại hộ giá.

Truyền sắc lệnh :Như lai triệu thỉnh Thần Tiên,bên ngoài 50 dặm chẵn.Thừa điệp sắc Thượng quân,Kim cang chi vị,Yết Đế Thần minh tám muôn đồng thọ Điệp sắc.Địa võng,Thiên la Thần minh ứng triệu,thượng ngũ chuyển đại quang,hạ Lục huyền thông dẫn địa,cấp cấp như luật lệnh.

Vị thứ 3 giáng Đàn ban Điển như sau :

 

QUẢNG pháp truyền khai Chánh Đạo Thiên,

THÀNH tâm đắc lệnh hội nhân hiền,

TỬ thứa điệp chỉ lâm lai khán,

GIÁNG hộ ĐỒ THƠ ý Đạo truyền.

Bần đạo QUẢNG THÀNH TỬ mừng chung.Được câu Tiên bàisắc điệp,thứa lệnh Thượng Tổ LIỄU NHẤT CHƠN NHÂN truyền ,triệu hồi khai đàn lâm thế.

LÂM thế Thiên đồ chuyển Đạo minh,

TRUNG tôn thọ pháp đại huyền linh.

THỜI lai cứu thế Trung ương nhập,

CHUYỂN tứ thông quang hộ Đạo Huỳnh.

Vậy Bần đạo vâng truyền THIÊN ĐỒ định lập,trấn vị CÀN Bát quái Tiên Thiên,triều phong hộ vệ.

Một vị khác lâm đàn,giáng Điển :

NGỌC điệp Thiên ân chiếu triệu hồi,

ĐẢNH lòa pháp giới thượng cao ngôi,

CHƠN như hiện lập Phong Thần mạng,

NHƠN đức triều thăng Đế vị hồi.

Bần đạo NGỌC ĐẢNH CHƠN NHƠN chào mừng chung hàng Trung Tôn Huỳnh đạo.Vui thay,cuộc thế vần xoay,Cơ Trời hiển lộ.Từ độ Tiểu phong Thần đến nay cũng gần Lục vạn niên dư.Thiên thư truyền tái lập.Bần Đạo còn phải khai đàn chuyển tứ huyền thông,vì nhận điệp sắc Kim Long câu Tiên Liễu nhất triệu đàn minh.Giờ linh ,cho nên bần đạo chuyển tứ nơi đây trấn KHẢM cung chi vị. CÙ dậy Nam phương đúng hạn kỳ.

LƯU truyền pháp định sắc Kim Quy,

TÔN hành Trung Đạo phong đài thọ,

GIÁNG triệu Câu Tiên chí huấn thùy.

 

Bần đạo CÙ LƯU TÔN chào mừng chung Trung Tôn Huỳnh đạo.Thừa Điệp sắc ân phong Thượng Tổ truyền ban cho,nên hiện hào quang tái nhập Trần gian.Từ khi Tiểu Phong Thần định vị,ngày nay đă qua cuộc Tuần hườn xây chuyển Bách tuế vi kỳ,nhưng cũng chẳng tránh được luật Huyền vi của Thiên công hoạch định.Vậy Bần đạo trấn CẤN cung chi vị .

 

THÁI bình định lập hội Minh châu,

ẤT giáp thảm thương họa Địa cầu,

CHƠN Đạo Tam Thiên bình tục lụy,

NHƠN thừa lập vị hội chư hầu.

 

THÁI ẤT CHƠN NHƠN,Bần Đạo mừng chung.Thừa Điệp sắc Câu Tiên Liễu Nhất Chơn nhơn.Bần đạo lâm đàn giờ này có đôi lời chung trong hàng Trung Tôn Huỳnh đạo,ráng rèn công lập quả,tạo lấy THIÊN ĐỒ cứu vớt Kỳ ba,trong thời Long hoa mạt hạ.Vậy Bần đạo trấn CHẤN cung chi vị.

HUỲNH sắc Nam bang chiếu ánh hồng,

LONG môn khởi lập hiện Hoa Long,

CHƠN đài Thánh Chúa qui Tam Ngũ,

NHƠN đức hiền lương hội thọ phong.

 

CHƠN NHƠN mừng chung hàng Trung Tôn Huỳnh đạo.Vừa thọ sắc Câu Tiễn Liễu Nhứt,cho nên Bần đạo lâm đàn hôm nay để có đôi lời chung cho hàng Trung Tôn Huỳnh đạo.

Bần đạo hiện giờ ngán ngẩm thay cuộc Trần ai trong cơn sóng gió,thương Nhân loại,không nỡ nhìn ngó cảnh tàn hại của Ma Vương,nên Bần đạo chuyển tứ đường Trần trấn TỐN cung chi vị.

LỤC Giáp,Lục Đinh Đạo khởi truyền,

YỂM hòa mạt Trụ chỉ ân Thiên,

CHƠN thường Tam Ngũ phong lai triệu,

NHƠN hiện hào quang điểm vi cương.

LỤC YỂM CHƠN NHƠN ,Bần đạo mừng chung hàng Trung Tôn Huỳnh đạo.Hiện nay cơ Trời đã báo hiệu,Vạn Quốc,Ngũ Châu sắp lâm vào cơn đại Khảo của Tiên Thiên.Lửa Trời sắp thiêu rụi,cảnh đất nọ chuyển lay,quay cuồng vì dục vọng của Nhân Tâm nên Nhân loài phải chịu họa tai điên đảo.Thiên đồ Thơ sắp truyền trong cơ Đạo,một ngày,một bữa,một khắc,một giây,nếu trọn lòng tinh tấn thường hành,sẽ là cơ cứu nguy cho Nhân loại.Vậy Bần đạo trấn LY cung chi vị.

 

TỪ bi đạo đức hội Nam phương,

HÀNG phục yêu ma sắc chỉ thường,

ĐẠO thị huyền thâm vô chỉ giới,

NHƠN hành điểm hóa hội phong Vương.

 

Bần đạo thừa sắc điệp Thượng Quân lai ngự.Giờ lành chuyển tứ huyền thông cỡi Rồng hạ giới.Này các Nguyên căn Huỳnh đạo trong hàng Trung Tôn chi vị,phải suy nghĩ tận tường,đây là một con đường cứu an cho sanh chúng trong thời loạn lạc điêu nguy,chớ màng chi vì cảnh tục.Trên Tiên Thiên đã chỉ điều trong đục,mượn xác Thế của hiền nhân hầu chuyển tứ Đại Phong Thần định lập đời Long Hoa Thượng Thánh.Vậy tất cả Nguyên căn nên nghĩ,hầu đại lãnh lấy Lịnh văn,thọ kỳ Pháp gíới.Thiên Thơ định tới buổi Long Hoa phải kiềm Tâm,kiên chí mới đắc được Đạo pháp siêu thâm.THIÊN ĐỒ THƠ chẳng phải tầm thường mà là siêu mầu tuyệt giới.Vậy cố gắng trì Tâm,đừng mong đợi,dầu cho năm tháng cũng ráng luện rèn,cho đến ngày thành Đạo pháp.Bần đạo trấn KHÔN cung chi vị.

Cung cuối ĐOÀI giang rất nhiệm mầu,

VÂN TRUNG TỬ sắc lệnh tay thâu,

Bình Linh Đại yến tuân Thiên mạng,

Trấn vị ĐOÀI cung ý nhiệm mầu.

LIỄU NHẤT CHƠN NHƠN chào mừng chung Trung Tôn Huỳnh đạo.

LIỄU hiện kim quang hội sắc truyền,

HÒA thông pháp giới định Tâm yên,

BỔN như giác thệ quang như thọ,

ĐỊNH lập ĐỒ THƠ lý hóa huyền .

Huyền diệu LIỄU khai Đạo đức kinh,

Thọ đài NHỨT bổn thị huyền linh,

Bất như CHƠN thể vô tâm định,

Hữu đáo NHƠN hành bổn vị minh.

Hiện Thế KHAI quang hòa hội Thánh,

Lâm đàn PHÁP định ý Thiên sinh.

Chuyển như THIÊN Địa Phong Thần ký,

Bổn vị ĐỒ THƠ hội Đạo Huỳnh.

 

Bần đạo giờ lành thọ Điệp sắc ân ban của Thượng Tổ lâm đàn truyền cho Thần Tiên Thánh Phật hai hàng đồng triều nghinh nghe Điệp sắc:

BÁT QUÁI THIÊN ĐỒ đã định đặt kỳ Đại biến nhân gian.....

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
N6310i    27

Nói về Quảng Ninh còn có một câu chuyện cũng ly kỳ và hấp dẫn chẳng kém gì câu chuyện về sông Tô Lịch:

Tại khu vực một ngọn đồi rất đẹp ( Có lẽ vị trí đẹp nhất khu vực Bãi cháy) có một quả đồi tròn trịa như một trái châu có diện tích khoảng độ gần 4 Ha. Tuy là vị trí đắc địa nhất của bãi cháy , nhưng hiện nay quả đồi này vẫn phải bỏ hoang phế . Lý do : Trước đã có 3 chủ đầu tư nhẩy vào sau quá trình tranh giành quyết liệt . Cả 3 Ông chủ lớn sau khi động thổ khởi công xây dựng tại quả đồi này đều lăn đùng ra chết một cách khó hiểu sau một thời gian rất ngắn . Thời gian sau này , nhiều người cũng hăm he muốn nhẩy vào , nhưng vì sợ chết nên không dám , quả đồi hiện nay vẫn để không trước cặp mắt thèm thuồng của biết bao người .

ĐÂY CHÍNH LÀ HÌNH ẢNH QUẢ ĐỒI MÀ NGƯỜI TA ĐẶT TÊN LÀ ĐỒI CHẾT TẠI BÃI CHÁY .

Lạ là khi chụp ảnh bằng máy khá tốt , tất cả gần chục bức hình đều mờ tịt

93_1171131261.jpg

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Hieuss    162

Nói thêm chuyện phong thuỷ ở Quảng Ninh

 

khachsan.jpg

 

Khách sạn này khi khởi công có vô số Thày Tàu đến làm lễ , nhưng khi khoan móng đổ bê tông , tới khi phun bê tông xuống thì bao nhiêu xe bê tông đều bị trôi đi đâu mất cả - Y như là lỗ khoan không có đáy vậy . Phải đến khi mời Thượng tọa THÍCH VIÊN THÀNH ra hóa giải mới xây dựng được

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Hieuss    162

ĐỀN CÁI LÂN BÃI CHÁY .

 

Đền Cái lân này mới xây dựng lại sau này vì đền cũ ở phía trước mặt bị giải tỏa làm khu công nghiệp . Khu vực đền cũ ngày xưa rất thiêng . Nghe kể lại , ông chủ khu công nghiệp đó là người nước ngoài . Lúc đầu chỉ có ý định phá đền làm khu công nghiệp , không có ý định xây lại . Mới làm có ít bữa , một đêm , ông nằm chiêm bao thấy có một vị Thần đến mắng rằng : " Nhà ngươi không lo xây lại đền cho ta thì dòng họ nhà người sẽ bị tuyệt diệt " . Kể từ đó vợ con ông này ở nước ngoài đột nhiên phát bệnh thập tử nhất sinh . Ông vội kêu người cho xây dựng lại Đền này như các bạn thấy trên hình . Sau khi xây xong , nhờ Thày làm lễ xin xá tội , gia đình ông ta mới được bình yên .

 

dencailan1.jpg

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
N6310i    27

Người trấn giữ vùng đất Quảng Ninh!

Tại những vùng biên cương của Tổ quốc , từ xưa cho đến nay , các Vương triều nước ta , luôn cắt cử những vị Tướng tài ra trấn giữ . Sau cuộc kháng chiến chống quân Nguyên - Mông thắng lợi rực rỡ lần thứ hai ( 1285 ) , Vua TRẦN NHÂN TÔNG và HƯNG ĐẠO VƯƠNG TRẦN QUỐC TUẤN càng nhận rõ vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng của vùng biển đảo ĐÔNG BẮC . Đó cũng là lý do TRẦN QUỐC TẢNG , một vị tướng tài và là con thứ ba của QUỐC CÔNG TIẾT CHẾ HƯNG ĐẠO VƯƠNG TRẦN QUỐC TUẤN được cử ra trấn giữ vùng biên cương này .

Năm Trùng hưng thứ nhất ( 1285 ) , quân Nguyên Mông xâm lược Đất nước ta lần thứ hai . Được tin đại quân do TRẦN HƯNG ĐẠO không chống cự nổi trước thế mạnh như chẻ tre của giặc , phải rút về Vạn kiếp , TRẦN QUỐC TẢNG liền mang quân của mình từ trang ấp riêng tại An Sinh ( Đông triều ) , cùng các cánh quân Hải Đông , Vân Trà , Bà Điểm hội binh , xin làm tiên phong đánh giặc . Sau khi cuộc kháng chiến thắng lợi , TRẦN QUỐC TẢNG , là dũng tướng có công nên được nhà Vua khen tặng cấp cho đất lập trang ấp tại Tĩnh bang ( Quảng ninh ) . Sau này , ông hai lần được Vua cắt cử ra Cửa Suốt trấn ải .

Và như vậy , vị Thần chủ chốt được thờ tại Đền Cửa Ông chính là TRẦN QUỐC TẢNG một vị tướng tài và là con thứ ba của QUỐC CÔNG TIẾT CHẾ HƯNG ĐẠO VƯƠNG TRẦN QUỐC TUẤN.

Câu đối treo cạnh một pho tượng lớn tạc một vị quan võ mặc áo hồng bào , vạt trước có đính Hổ phù chính là TRẦN QUỐC TẢNG như sau :

Bạch đằng hộ chiến công , lương tướng uy danh kinh Bắc địa .

Hải Đông lưu linh tích , anh hùng tâm sự đối Nam Thiên .

Tạm dịch :

Giúp chiến thắng Bạch đằng , tướng giỏi uy danh lừng đất bắc .

Để dấu thiêng Đông hải . anh hùng tâm sự giải Trời Nam .

Câu đối trên cũng nói lên nỗi lòng u uẩn của TRẦN QUỐC TẢNG , ngay cả sau khi chết , nó biểu hiện một nỗi lòng , một tâm trạng u uất không thể dãi bày cùng ai , chỉ có thể tâm sự cùng Trời Nam của Ông . Đọc trong Sử , ta thấy TRẦN QUỐC TẢNG bị cho là bị đày ra Tĩnh bang vì tội bất trung , bất hiếu . Nguyên chỉ vì câu nói buột mồm khi đang họp , muốn nói sự mất đoàn kết trong nội tộc họ Trần - " Thù nhà chưa xong nói chi nợ nước " . Cái oan muốn nói ra nhưng không nói được , chỉ Trời xanh thăm thẳm kia mới hiểu được nỗi lòng của Ông . Trong cuốn " TRẦN TRIỀU HIỂN THÁNH CHÍNH KINH TẬP BIÊN " , in năm Thành thái ( 1900 ) có chép như sau : " Quốc Tuấn công cho rằng , con trai tính ưa cương dũng ấy ( Tức TRẦN QUỐC TẢNG ) , không theo đúng đạo làm con , bèn nổi giận lôi đình , đày ra cửa bể Suất Ti Tuần thuộc phủ Hải ninh , lộ An bang " .

Thực ra hành động của HƯNG ĐẠO VƯƠNG TRẦN QUỐC TUẤN đối với TRẦN QUỐC TẢNG , bắt đầu từ nguyên do sâu xa là nội bộ Hoàng tộc lục đục , bất hòa . Điển hình là TRẦN LIỄU ( Cha của TRẦN QUỐC TUẤN , ông nội TRẦN QUỐC TẢNG ) mâu thuẫn với Thái sư TRẦN THỦ ĐỘ và Vua TRẦN THÁI TÔNG . Trong cuốn TRẦN TRIỀU THẾ PHẢ HÀNH TRẠNG đã chép việc đó , mà người phải hứng chịu chính là TRẦN QUỐC TẢNG như sau :

" Khi An Sinh Vương ( TRẦN LIỄU ) , sắp mất , cầm tay QUỐC TUẤN và trăn trối rằng : Mày mà không vì cha lấy được Thiên hạ thì cha chết không nhắm mắt - Ý nói Quốc Tuấn phải cướp được ngôi của nhà Trần để trả thù Trần Liễu bị TRẦN THỦ ĐỘ ép buộc người vợ kế của mình đang có mang lấy TRẦN CẢNH , tức Vua TRẦN THÁI TÔNG , em ruột của TRẦN LIỄU . TRẦN LIỄU phẫn uất , chiêu tập binh mã nổi dậy bên bờ sông Cái , chống lại TRẦN THỦ ĐỘ , nhưng thất bại bị lột hết áo mũ . Quốc Tuấn để bụng , nhưng không bao giờ cho thế là phải ".

Đến khi trở thành QUỐC CÔNG TIẾT CHẾ , Tổng chỉ huy quân đội , nắm quyền tối cao , Quốc Tuấn đem lời cha dặn khi trước , hỏi ý kiến các tướng tâm phúc như : YẾT KIÊU , DÃ TƯỢNG, và con trai là HƯNG VŨ VƯƠNG . Cả ba người đều ngăn cản , khiến Quốc Tuấn rất mát lòng . Một hôm , Quốc Tuấn đem câu trăng trối của cha hỏi HƯNG NHƯỢNG VƯƠNG TRẦN QUỐC TẢNG , ông bèn nói : Thái tổ là một ông lão làm ruộng mà thừa cơ dấy vận cũng đượv Thiên hạ . Quốc Tuấn nghe vậy bèn rút gương kể tội TRẦN QUỐC TẢNG : Kẻ làm phản loạn là do ở đứa con bất hiếu , ý muốn giết QUỐC TẢNG . HƯNG VŨ VƯƠNG nghe tin vội chạy đến kêu khóc xin cho QUỐC TẢNG , lúc đó QUỐC TUẤN mới tha cho và bảo rằng : Sau khi ta chết , đậy nắp quan tài rồi mới cho QUỐC TẢNG vào .

Sau khi HƯNG NHƯỢNG VƯƠNG ra trấn giữ cửa Suốt , năm Trùng Hưng thứ tư ( 1288 ) quân Nguyên lại kéo quân sang xâm lược . HƯNG NHƯỢNG VƯƠNG xin Triều đình lập công chuộc tội . Được chuẩn tấu , HƯNG NHƯỢNG VƯƠNG tiến quân , lập đồn ở Trắc châu , Huyện Thanh lâm . Trải qua ba ngày đêm , ông đem quân đánh thẳng vào trại của quân Nguyên đóng ở sông bạch đằng và chiến thắng oanh liệt . Từ đó ông được cử làm Suất Ti Tuần Đại an , trấn giữ cửa bể Cửa suốt .

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay

Đăng nhập để thực hiện theo  

×