Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
 • Thông báo

  • Nguyen Hoanh

   CADViet đã hoàn tất nâng cấp   14/09/2017

   Chào các bạn, CADViet đã hoàn tất việc nâng cấp lên phiên bản mới. Tất cả các chức năng đã hoạt động theo kỳ vọng của ban quản trị. Nếu có vấn đề gì cần phản hồi, các bản post ở đây nhé: Trân trọng, Nguyễn Hoành.
Đăng nhập để thực hiện theo  
18011985

[Yêu cầu lsp] Tính diện tích

Các bài được khuyến nghị

18011985    61

Mình viết 1 đoạn lsp với ý tưởng như sau:

- Tính diện tích 1 hình loại bỏ các hình con ở bên trong.

- Biểu diễn hình tính diện tích.

+ Mắc phải lỗi sau:

- Tràn bộ nhớ của cad vì mình cho nó đối chiếu với nhiều hình (bản vẽ cad kèm theo)

- Nếu pick vào phạm vi hình ngoài trước ( không pick hình trong ) cho kết quả như ý muốn. Nhưng nếu pick hình con trước thì kết quả không được.

+ Diễn đàn có nhiều lsp tính diện tích nhưng mình vẫn muốn dùng cái mình làm ra vì như thế nếu có sai ở đâu còn sửa được nên vậy rất mong các bạn giúp mình. Sau đây là đoạn code:

(defun c:po(/ CVMAX CVTEST DTMAX DTMIN DTTEST ICHAY IMASS ITRUNG KQCVTEST KQDTTEST KQTTTEST NMASS SSARE1 SSAREA SSAREA1 SSAREAN TTTEST)
 ;;;----------------------------- Doc file massprop ---------------------------------------
(defun docfilemass (/ CVMASS DTMASS testmass XMASS YMASS MASSFILE N)
 (setq massfile (open "c:\\testarea.mpr" "r")) 
 (Read-line massfile)
 (Read-line massfile)
 (Read-line massfile)
 (setq dtmass (vl-string-trim " " (Read-line massfile)))
 (setq cvmass (vl-string-trim " " (Read-line massfile)))
 (Read-line massfile)
 (Read-line massfile)
 (setq Xmass (vl-string-trim " " (Read-line massfile)))
 (setq Ymass (vl-string-trim " " (Read-line massfile)))
 (close massfile)
 (setq n (strlen dtmass));;;--------------- Lay gia tri dien tich massprop --------------
 (setq testmass (vl-string-position 32 dtmass))
 (setq dtmass (substr dtmass (+ testmass 21) n))
 (setq n (strlen cvmass));;;----------------- Lay gia tri chu vi massprop --------------
 (setq testmass (vl-string-position 32 cvmass))
 (setq cvmass (substr cvmass (+ testmass 16) n))
 (setq n (strlen Xmass));;;----------------- Lay gia tri toa do X massprop --------------
 (setq testmass (vl-string-position 32 Xmass))
 (setq Xmass (substr Xmass (+ testmass 17) n))
 (setq n (strlen Ymass));;;----------------- Lay gia tri toa do Y massprop --------------
 (setq testmass (vl-string-position 32 Ymass))
 (setq Ymass (substr Ymass (+ testmass 2) n))
 (setq dttest (atof dtmass))
 (setq cvtest (atof cvmass))
 (setq tttest (cons (atof Xmass) (atof Ymass)))
 )
;;;----------------------------- So sanh gia tri massprop --------------------------------
(defun sosanhmass (/ ntest itest)
 (if (= ichay 0)
  (progn
   (setq kqdttest (append kqdttest (list dttest)))
   (setq kqcvtest (append kqcvtest (list cvtest)))
   (setq kqtttest (append kqtttest (list tttest)))
   (setq itrung 1)
   );end progn
  (progn
   (setq ntest (-(length kqtttest)1))
   (setq itest 0)
   (while (<= itest ntest)
(if (equal tttest (nth itest kqtttest))
 (progn
  (vl-cmdf "erase" ssarea "")
  (alert "\n Vung nay da tinh ")
  (setq itrung 0)
  (setq itest (1+ ntest))
  (setq imass (1+ nmass))
  );end progn
 (progn
  (setq kqdttest (append kqdttest (list dttest)))
  (setq kqcvtest (append kqcvtest (list cvtest)))
  (setq kqtttest (append kqtttest (list tttest)))
  (setq itrung 1)
  );end progn
 );end if
(setq itest (1+ itest))
);end while
   );end progn
  );end if
 );end sosanhmass
;;;----------------------------- Xet dien tich max --------------------------------
(defun xetdtmax (dmax / imax nmax itinh imass nmass mmass)
 (vl-load-com)
 (setq imax 0)
 (setq nmax (-(length dmax)1))
 (while (<= imax nmax)
  (if (= imax 0)
   (progn(setq dtmax (nth imax dmax))(setq itinh imax))
   (if (< dtmax (nth imax dmax))
(progn(setq dtmax (nth imax dmax))(setq itinh imax))
);end if
   );end if
  (setq imax (1+ imax))
  );end while
 (setq cvmax (nth itinh kqcvtest))
 (setq nmass (sslength ssarea))
 (setq imass 0)
 (setq nmass (sslength ssarea))
 (if (> nmass 1)
  (progn
   (setq mmass nmass)
   (while (< imass nmass)
(setq ssarean (ssname ssarea (setq mmass (1- mmass))))
(vl-cmdf "area" "o" ssarean)
(setq dtmin (getvar "area"))
(if (equal dtmin dtmax 0.0001)
 (progn
  (alert "sai")
  (vl-cmdf "select" (ssname ssarea mmass) "")
  (setq ssarea1 (ssget "P"))
  (setq imass (1+ nmass))
  );end progn
 );end if
(setq imass (1+ imass))
);end while
   );end progn
  (setq ssarea1 (ssget "X" (list(cons 0 "REGION")(cons 8 "areatest"))))
  );end if
 (setq ssarea nil)
 );end xetdtmax
;;;----------------------------------------------------------------------------
 (setq ichay 0)
 (setvar "osmode" 0)
 (while(setq ptarea (getpoint "\n Chon vung tinh dien tich: "))
  (setvar "clayer" "areatest")
  (vl-cmdf "-boundary" "a" "o" "r" "" ptarea "")
  (setq ssarea (ssget "X" (list(cons 0 "REGION")(cons 8 "areatest"))))
  (cond
   ((= ssarea nil)(alert "\n Vung dien tich chua khep kin"))
   ((/= ssarea nil)
   (progn
 (setq imass 0)
 (setq nmass (sslength ssarea))
 (setq mmass nmass)
 (while (< imass nmass)
  (setq ssarean (ssname ssarea (setq mmass(1- mmass))))
  (vl-cmdf "massprop" ssarean "" "y" "c:\\testarea.mpr")
  (docfilemass)
  (sosanhmass)
  (setq imass (1+ imass))
  );end while
 );end progn
   )
   );end cond
  (setq ichay (1+ ichay))
  (if (= itrung 1)
   (progn
(xetdtmax kqdttest)
(vl-cmdf "change" ssarea1 "" "p" "la" "areatest1" "")
);end progn
   );end if
  (setq ssarea (ssget "X" (list(cons 0 "REGION")(cons 8 "areatest"))))
  (if (/= ssarea nil)(vl-cmdf "erase" ssarea ""))
  (setq ssarea nil)
  );end while
 (princ)
 ); end pick vung

File cad: http://www.cadviet.com/upfiles/3/drawing1_81.dwg

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
ketxu    2.649

Mình không chạy được lisp của bạn, vì nó cứ báo sai ^^

Có điều này mình thắc mắc : bạn chỉ cần tính DT, vậy khai thác thông tin của massprop có ích lợi chi ?

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
18011985    61

Hix cuối tuần rồi mà mọi người vẫn bận không xem hộ mình được lsp.

P/s Ketxu: bạn chạy lsp cùng với file đính kèm nhé.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
ketxu    2.649

Hề, ta giải quyết vấn đề ý tưởng trước : nếu chỉ cần lấy Diện tích thì bác khai thác thông tin massprop làm gì ?

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
18011985    61

Vậy theo Ketxu thì việc lọc các vùng diện tích bị trùng, điện tích tạo bởi tổ hợp các hình tính sao? Bạn có thể cho mình vd tính diện tích loại bỏ các điểm pick trùng Và tổ hợp các hình nữa (hình khuyết) không? Rất mong được học hỏi thêm từ mọi người có thể ý tưởng mình bị cứng nhắc quá.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
ketxu    2.649

Dạo này em bận quá, có khi không theo dõi thưỡng xuyên được ^^

- Vì các vấn đề bác nêu chỉ xử lý trong 1 lần chạy lisp 2D, nên bác có thể :

+ Pick vùng -> tạo bound (Pline) -> tạo list dạng (cons DT (point list / tâm )). Lần sau mỗi lần lấy diện tích mới : check list DT, nếu trùng thì check tiếp point list hoặc tâm hoặc gì gì đó hè. Vấn đề này có thể nhiều ý tưởng nên tùy ý bác

+ Hình khuyết : Theo e nhớ thì nếu pick vào hình khuyết nó sẽ tạo ra nhiều boundary, ta gom tất cả lại rồi lấy thằng có DT to nhất trừ đi đống còn lại ^^ (e chưa test nhé).

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
18011985    61

Dạo này em bận quá, có khi không theo dõi thưỡng xuyên được ^^

- Vì các vấn đề bác nêu chỉ xử lý trong 1 lần chạy lisp 2D, nên bác có thể :

+ Pick vùng -> tạo bound (Pline) -> tạo list dạng (cons DT (point list / tâm )). Lần sau mỗi lần lấy diện tích mới : check list DT, nếu trùng thì check tiếp point list hoặc tâm hoặc gì gì đó hè. Vấn đề này có thể nhiều ý tưởng nên tùy ý bác

+ Hình khuyết : Theo e nhớ thì nếu pick vào hình khuyết nó sẽ tạo ra nhiều boundary, ta gom tất cả lại rồi lấy thằng có DT to nhất trừ đi đống còn lại ^^ (e chưa test nhé).

Vậy thì xác định tâm hình khuyết thế nào, nếu tạo list tâm các hình thì hình khuyết sẽ lấy thía nào, massprop mới cho ra kết quả tâm hình khuyết chứ bác. Nhưng có vấn đề càng nghiều hình khuyết máy chạy càng chậm bác ạ.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
ketxu    2.649

Tâm chỉ mang tính tương đối, miễn là nó đi 1 cặp với Diện tích, việc 2 hình trùng tâm, trùng diện tích cũng k dễ gặp đâu bác. Hơn nữa lisp lấy tâm trên diễn đàn cũng có ối mà :o Nói bo khó hiểu, bác cần làm gì thì viết lên hình xem sao ^^

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
pdle    125

Anh thử lisp này xem thế nào ? Cái này tính được diện tích của một hình mà bên trong bị khoét !

 

;; free lisp from cadviet.com
;;; this lisp was downloaded from http://www.cadviet.com/forum/index.php?showtopic=41175
(defun c:Bou (/ pt1 lstEname emax x lstEname1 Elast Res Area Centroid PrinMo PrinDi MoofIn ProfIn )
(setvar "cmdecho" 0)
(vl-load-com)
(setq 	Elast (entlast)
		pt1 (getpoint "\nPick mot diem trong vung can tao region: ")
); setq
(command "-boundary" "a" "o" "r" "" pt1 "")
(while (setq Elast (entnext Elast)) (setq lstEname (cons Elast lstEname)))
(if (/= lstEname nil)
(progn
	(setq emax(ssb lstEname) lstEname1 (vl-remove emax lstEname) ss1 (ssadd))
	(foreach x lstEname1 (ssadd x ss1))
	(command "subtract" emax "" ss1 "")
	(setq 	fod (vlax-ename->vla-object (entlast)) 
		Area (vlax-get fod 'Area)
		Centroid (vlax-get fod 'Centroid)
		PrinMo (vlax-get fod 'PrincipalMoments)
		PrinDi (vlax-get fod 'PrincipalDirections)
		MoofIn (vlax-get fod 'MomentofInertia)
		ProfIn (vlax-get fod 'ProductofInertia)
	)
	(entdel (entlast))
	(setq Res (strcat "Dien tich = " (rtos Area) "\n")
		 Res (strcat Res "Trong tam:" " XC = " (rtos (car Centroid)) " " " YC = " (rtos (cadr Centroid)) "\n")
		 Res (strcat Res "Moment quan tinh: Jx = " (rtos (car MoofIn)) " " "Jy = " (rtos (cadr MoofIn)) "\n")
     Res (strcat Res "Moment quan tinh XY: Jxy = " (rtos ProfIn) "\n")
		 Res (strcat Res "Truc chinh 1: ( " (rtos (nth 0 PrinDi)) " , " (rtos (nth 2 PrinDi)) "). Moment quan tinh chinh truc 1: Jxx= " (rtos (car PrinMo)) "\n")
		 Res (strcat Res "Truc chinh 2: ( " (rtos (nth 1 PrinDi)) " , " (rtos (nth 3 PrinDi)) "). Moment quan tinh chinh truc 2: Jyy= " (rtos (cadr PrinMo)) "\n")
	)
	(princ Res)
); progn
(princ "\n Da co loi xay ra, co the do duong bao khong kin! Hay kiem tra lai")
); if
(princ)
)
(defun ssb ( ss / ss1 boundary e minPt maxPt ) ;select region boundary
  (setq boundary (boundarySS ss))
  (foreach e (mapcar 'vlax-ename->vla-object ss)
(vla-getBoundingBox e 'minPt 'maxPt)
(setq minPt (vlax-safearray->list minPt)
   maxPt (vlax-safearray->list maxPt))
(if (equal (list minPt maxPt ) boundary 0.001)
 (setq ss1 (vlax-vla-object->ename e))
)
); foreach
)
;ham tra ve 2 diem (LowerLeft TopRight) cua hinh chu nhat bao quanh cac doi tuong 
(defun boundarySS (ss / all_max all_min ll maxpt minpt ur); 
 (setq	all_min	(list)
all_max	(list) ) 
 (foreach x (mapcar 'vlax-ename->vla-object ss)
  (vla-GetBoundingBox x 'minpt 'maxpt)
  (setq all_min (cons (vlax-safearray->list minpt) all_min)
 all_max (cons (vlax-safearray->list maxpt) all_max) )
  ) ;foreach
 (setq ll (list (car (vl-sort (mapcar 'car all_min) '<))
	 (car (vl-sort (mapcar 'cadr all_min) '<))
	 (car (vl-sort (mapcar 'caddr all_min) '<)) ) ;list
ur (list (last (vl-sort (mapcar 'car all_max) '<))
	 (last (vl-sort (mapcar 'cadr all_max) '<))
	 (last (vl-sort (mapcar 'caddr all_max) '<))) ;list
) ;setq
 (list ll ur )
 )

 • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay

Đăng nhập để thực hiện theo  

×