Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
Đăng nhập để thực hiện theo  
alibaba2209

[Hỏi]nhờ các bác chỉ dùm đoạn mã DVB cad

Các bài được khuyến nghị

em cài phần mềm được cái key trong ổ C có mã >>

"30535056394a5143304139383234202020202020" và gửi cho tác giả key này và được gửi lại 1 key khác chép vào ổ C vậy gán vào đoạn mã bên dưới như thế nào để có thể chạy được lsp..

------------- Đ oạn mã dvb dvb for cad ---------------------------------------------------

Private Daktra As Boolean

Private Function mamaytinh() As String

Dim ObjetoWMI As Object

Dim Disco As Object

Dim Discos As Object

Dim ABC

Set ObjetoWMI = GetObject("WINMGMTS:")

Set Discos = ObjetoWMI.InstancesOf("Win32_PhysicalMedia")

ABC = ""

For Each Disco In Discos

ABC = Disco.SerialNumber

If Len(Trim(ABC)) > 0 Then

Exit For

End If

Next

mamaytinh = ABC

End Function

Private Function Laykey(mamaytinh As String) As String

Dim TE As String

TE = "621523476123547613254836125487123541293487691324621394376419246"

TE = Left(TE, Len(mamaytinh))

Dim key As String

Dim MAMAY() As Integer

ReDim MAMAY(1 To Len(mamaytinh)) As Integer

Dim MACD() As Integer

ReDim MACD(1 To Len(mamaytinh)) As Integer

key = ""

MACD = MangCD(TE)

MAMAY = MANGMAMAY(mamaytinh)

For i = 1 To Len(mamaytinh)

Dim TG As Double

TG = Abs(CInt(MACD(i)) - CInt(MAMAY(i)))

key = key & TG

Next i

Laykey = key

End Function

Private Function MangCD(TE As String) As Integer()

Dim MACD() As Integer

ReDim MACD(1 To Len(TE)) As Integer

For i = 1 To Len(TE)

MACD(i) = CInt(Right(Left(TE, i), 1))

Next i

MangCD = MACD

End Function

Private Function MANGMAMAY(mamaytinh As String) As Integer()

On Error Resume Next

Dim MAMAY() As Integer

ReDim MAMAY(1 To Len(mamaytinh)) As Integer

For i = 1 To Len(mamaytinh)

If VarType(CInt(Right(Left(mamaytinh, i), 1))) <> 2 Then

 

MAMAY(i) = 1

Else

MAMAY(i) = CInt(Right(Left(mamaytinh, i), 1))

End If

 

If Err Then

Err.Clear

MAMAY(i) = CInt(Right(Left(mamaytinh, i), 1))

End If

Next i

MANGMAMAY = MAMAY

End Function

Public Sub Ktrabanquyen()

Dim a As Date

On Error Resume Next

If Daktra = True Then

UFcsc.Show

Else

Dim key As String

Open "C:\keyPL.txt" For Input As #1

Input #1, key

Close #1

If Laykey(mamaytinh()) = key Then

UFcsc.Show

Daktra = True

Else

 

UFdangky.Show

End If

End If

End Sub

Public Sub laymamay()

On Error Resume Next

Dim key As String

Open "C:\keyPL.txt" For Input As #1

Input #1, key

Close #1

If key <> "" Then

Else

MsgBox "chua dang ky"

Open "C:\keyPL.txt" For Output As #1

Write #1, mamaytinh()

Close #1

End If

End Sub

Public Function Songaycon() As Double

Songaycon = DateDiff("d", Now, "25/8/2011")

End Function

Private Sub SinhKey()

On Error Resume Next

Open "C:\keyPL.txt" For Output As 1

Write #1, Laykey(mamaytinh())

Close 1

End Sub

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay

Đăng nhập để thực hiện theo  

×