Đến nội dung


Hình ảnh
5 stars - based on 24598 reviews
- - - - -

[Hỏi]nhờ các bác chỉ dùm đoạn mã DVB cad


 • Please log in to reply
1 reply to this topic

#1 alibaba2209

alibaba2209

  biết pan

 • Members
 • Pip
 • 6 Bài viết
Điểm đánh giá: 1 (bình thường)

Đã gửi 08 September 2011 - 08:01 AM

em cài phần mềm được cái key trong ổ C có mã >>
"30535056394a5143304139383234202020202020" và gửi cho tác giả key này và được gửi lại 1 key khác chép vào ổ C vậy gán vào đoạn mã bên dưới như thế nào để có thể chạy được lsp..
------------- Đ oạn mã dvb dvb for cad ---------------------------------------------------
Private Daktra As Boolean
Private Function mamaytinh() As String
Dim ObjetoWMI As Object
Dim Disco As Object
Dim Discos As Object
Dim ABC
Set ObjetoWMI = GetObject("WINMGMTS:")
Set Discos = ObjetoWMI.InstancesOf("Win32_PhysicalMedia")
ABC = ""
For Each Disco In Discos
ABC = Disco.SerialNumber
If Len(Trim(ABC)) > 0 Then
Exit For
End If
Next
mamaytinh = ABC
End Function
Private Function Laykey(mamaytinh As String) As String
Dim TE As String
TE = "621523476123547613254836125487123541293487691324621394376419246"
TE = Left(TE, Len(mamaytinh))
Dim key As String
Dim MAMAY() As Integer
ReDim MAMAY(1 To Len(mamaytinh)) As Integer
Dim MACD() As Integer
ReDim MACD(1 To Len(mamaytinh)) As Integer
key = ""
MACD = MangCD(TE)
MAMAY = MANGMAMAY(mamaytinh)
For i = 1 To Len(mamaytinh)
Dim TG As Double
TG = Abs(CInt(MACD(i)) - CInt(MAMAY(i)))
key = key & TG
Next i
Laykey = key
End Function
Private Function MangCD(TE As String) As Integer()
Dim MACD() As Integer
ReDim MACD(1 To Len(TE)) As Integer
For i = 1 To Len(TE)
MACD(i) = CInt(Right(Left(TE, i), 1))
Next i
MangCD = MACD
End Function
Private Function MANGMAMAY(mamaytinh As String) As Integer()
On Error Resume Next
Dim MAMAY() As Integer
ReDim MAMAY(1 To Len(mamaytinh)) As Integer
For i = 1 To Len(mamaytinh)
If VarType(CInt(Right(Left(mamaytinh, i), 1))) <> 2 Then

MAMAY(i) = 1
Else
MAMAY(i) = CInt(Right(Left(mamaytinh, i), 1))
End If

If Err Then
Err.Clear
MAMAY(i) = CInt(Right(Left(mamaytinh, i), 1))
End If
Next i
MANGMAMAY = MAMAY
End Function
Public Sub Ktrabanquyen()
Dim a As Date
On Error Resume Next
If Daktra = True Then
UFcsc.Show
Else
Dim key As String
Open "C:\keyPL.txt" For Input As #1
Input #1, key
Close #1
If Laykey(mamaytinh()) = key Then
UFcsc.Show
Daktra = True
Else

UFdangky.Show
End If
End If
End Sub
Public Sub laymamay()
On Error Resume Next
Dim key As String
Open "C:\keyPL.txt" For Input As #1
Input #1, key
Close #1
If key <> "" Then
Else
MsgBox "chua dang ky"
Open "C:\keyPL.txt" For Output As #1
Write #1, mamaytinh()
Close #1
End If
End Sub
Public Function Songaycon() As Double
Songaycon = DateDiff("d", Now, "25/8/2011")
End Function
Private Sub SinhKey()
On Error Resume Next
Open "C:\keyPL.txt" For Output As 1
Write #1, Laykey(mamaytinh())
Close 1
End Sub
 • 0

#2 phantuhuong

phantuhuong

  biết dimedit

 • Moderator
 • PipPipPipPipPip
 • 396 Bài viết
Điểm đánh giá: 204 (khá)

Đã gửi 08 September 2011 - 05:30 PM

Hàm VBA trên lấy thông tin ổ đĩa C, mỗi máy tính có 1 mã, nhưng chưa hiểu rõ ý tác giả.
 • 0