Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
Đăng nhập để thực hiện theo  
Trang72

[Yêu Cầu] viết lisp di chuyển các text vào giữa vòng tròn

Các bài được khuyến nghị

Nhờ các bác viết hộ lisp khi quét hàng loạt text trong vòng tròn thì text lisp Di chuyển mỗi text vào giữa vòng tròn.

 

Đây bạn:

;; free lisp from cadviet.com
;;; this lisp was downloaded from http://www.cadviet.com/forum/index.php?showtopic=22849
(defun C:TC (/ Txt PTxt PTX SS i prmt DK TEMP_JTF DCL_ID DCL_JTF)
 (setq SS (ssget "I" '((0 . "TEXT"))) i 0)
(command "undo" "begin")
(setvar "cmdecho" 0)
(if (not JTF-T) (setq JTF-T (list 0 1 0)))
(if (= (cadr JTF-T) 1)
 (setq prmt "Text to Center")
 (if (= (caddr JTF-T) 1) (setq prmt "Text to Right") (setq prmt "Text to Left"))
);if
(vl-load-com)
 (if (not SS)
(progn
 	(prompt (strcat "\nSelect text object [setting - " prmt " ]"))
 (setq DK (grread nil 4 2))
 (if (= (car DK) 3)
 (setq SS (ssget "C" (cadr DK) (getcorner (cadr DK)) '((0 . "TEXT"))))
 (if (= (cadr DK) 115)
 (progn
 (setq DCL_JTF (list "JTFtext : dialog {label = \"Justify in Region\"; : boxed_radio_row {"
             	"  	: radio_button { label = \"Left\"; key = \"Lft\";}"
	"  	: spacer { width = 1.2; }"
             	"  	: radio_button { label = \"Center\"; key = \"Ctr\";}"
             	"  	: radio_button { label = \"Right\"; key = \"Rgt\";}}"
             	"  	ok_cancel;}"))
 (setq TEMP_JTF (vl-filename-mktemp "CTK.DCL")
FILE_DCL (open TEMP_JTF "W"))
(foreach LL DCL_JTF (write-line LL FILE_DCL))
 (close FILE_DCL)
 (setq DCL_ID (load_dialog TEMP_JTF))
 (new_dialog "JTFtext" DCL_ID)
 (set_tile "Lft" (rtos (nth 0 JTF-T) 2 0))
 (set_tile "Ctr" (rtos (nth 1 JTF-T) 2 0))
 (set_tile "Rgt" (rtos (nth 2 JTF-T) 2 0))
(action_tile "accept" "(setq JTF-T (list(atof(get_tile \"Lft\"))(atof (get_tile \"Ctr\"))(atof (get_tile \"Rgt\"))))(done_dialog)")
(start_dialog)
(unload_dialog DCL_ID)
(vl-file-delete TEMP_JTF)
(setq SS (ssget '((0 . "TEXT"))))
);progn
(if (= (cadr DK) 32) (exit) (progn (prompt "\nWrong Key (!) Select text oject or press [s]etting") (C:TC)))
);if
);if
);progn
);if
(if SS
(progn
 (command "UCS" "W")
 (setq	OSMLAST	(getvar "osmode"))
 (setvar "OSMODE" 0)
 (cond ((= (nth 1 JTF-T) 1)
 (repeat (sslength SS)
 (setq txt (ssname SS i) PTxt (GET_MIDTEXT txt) PTX (GET_CENTER_REGION PTxt) i (1+ i))
 (if PTX (vl-cmdf "move" txt "" PTxt PTX))
);repeat
);list_Ctr
((= (nth 0 JTF-T) 0)
(repeat (sslength SS)
(setq txt (ssname SS i) PTxt (GET_RIGHTTEXT txt) PTX (cadr (GET_LR_REGION PTxt)) i (1+ i))
(if PTX (vl-cmdf "move" txt "" PTxt PTX))
);repeat
);list_rgt
((= (nth 2 JTF-T) 0)
(repeat (sslength SS)
(setq txt (ssname SS i) PTxt (GET_LEFTTEXT txt) PTX (car (GET_LR_REGION PTxt)) i (1+ i))
(if PTX (vl-cmdf "move" txt "" PTxt PTX))
);repeat
);list_lft
);cond
(setvar "osmode" OSMLAST)
(command "UCS" "P")
);progn
);if
(prompt "Thaistreetz@gmail.com")
(command "undo" "end")
(princ)
);end TC
(defun GET_CENTER_REGION (PT / SSL PTC )
(setq SSL (entlast))
(if (= (DXF 0 SSL) "POLYLINE")
  	(while	(/= "SEQEND" (DXF 0 (entnext SSL)))
    	(setq SSL (entnext SSL))
  	);while
);if
(vl-cmdf "-boundary" PT "")
(if (entnext SSL)
  	(progn
    	(command "region" "L" "")
    	(setq PTC (vlax-safearray->list (vlax-variant-value (vlax-get-property (vlax-ename->vla-object (entlast)) 'Centroid))))
    	(command "erase" (entlast) "")
    	PTC
  	);progn
  	nil
);if  
);END
(defun GET_LR_REGION (PT / SSL PTC )
(setq SSL (entlast))
(if (= (DXF 0 SSL) "POLYLINE")
  	(while	(/= "SEQEND" (DXF 0 (entnext SSL)))
    	(setq SSL (entnext SSL))
  	);while
);if
(vl-cmdf "-boundary" PT "")
(if (entnext SSL)
  	(progn
   	(command "region" "L" "")
  	(setq PTC (ACET-GEOM-SS-EXTENTS-FAST (ssget "L")))
   	(command "erase" (entlast) "")
   	(list (list (car (car PTC)) (+ (cadr (car PTC)) (* 0.5 (abs (- (cadr (car PTC)) (cadr (cadr PTC)))))))
(list (car (cadr PTC)) (- (cadr (cadr PTC)) (* 0.5 (abs (- (cadr (car PTC)) (cadr (cadr PTC))))))))
  	);progn
  	nil
);if  
);END
(defun GET_MIDTEXT (EN / TB PTxt PT0 PTA)
 (setq TB (textbox (entget EN))
  	PTxt (GET_M2P (car TB) (cadr TB))
  	PT0 (DXF 10 EN)
  	PTA (list (+ (car PT0) (car PTxt)) (+ (cadr PT0) (cadr PTxt))))
 (polar PT0 (+ (DXF 50 EN) (angle PT0 PTA)) (distance PT0 PTA))
);end
(defun GET_RIGHTTEXT (EN / TB PTxt PT0 PTA)
 (setq TB (textbox (entget EN))
  	PTxt (GET_M2P (car TB) (cadr TB))
  	PT0 (DXF 10 EN)
  	PTA (list (+ (car PT0) (car PTxt)) (+ (cadr PT0) (cadr PTxt))))
(list(+(car PT0)(car (cadr TB))(abs(-(cadr(car TB))(cadr (cadr TB))))) (cadr(polar PT0 (+(DXF 50 EN)(angle PT0 PTA))(distance PT0 PTA))))
)
(defun GET_LEFTTEXT (EN / TB PTxt PT0 PTA)
 (setq TB (textbox (entget EN))
  	PTxt (GET_M2P (car TB) (cadr TB))
  	PT0 (DXF 10 EN)
  	PTA (list (+ (car PT0) (car PTxt)) (+ (cadr PT0) (cadr PTxt))))
 (list (- (car PT0) (abs (- (cadr (car TB)) (cadr (cadr TB))))) (cadr (polar PT0 (+ (DXF 50 EN) (angle PT0 PTA)) (distance PT0 PTA))))
)
(defun DXF (Id Obj)
(cdr (assoc Id (entget Obj)))
)
(defun GET_M2P (PT1 PT2) (polar PT1 (angle PT1 PT2) (* 0.5 (distance PT1 PT2))));end

 

Lisp này của sản phẩm của Mr.Thaistreetz

Hãy cám ơn tác giả nhé.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay

Đăng nhập để thực hiện theo  

×