Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
 • Thông báo

  • Nguyen Hoanh

   CADViet đã hoàn tất nâng cấp   14/09/2017

   Chào các bạn, CADViet đã hoàn tất việc nâng cấp lên phiên bản mới. Tất cả các chức năng đã hoạt động theo kỳ vọng của ban quản trị. Nếu có vấn đề gì cần phản hồi, các bản post ở đây nhé: Trân trọng, Nguyễn Hoành.
Đăng nhập để thực hiện theo  
Doan Van Ha

[Lisp hay sưu tầm] Lấy thông tin động của từng đối tượng

Các bài được khuyến nghị

Doan Van Ha    2.676

Hiện nay trên Internet có rất nhiều Web hay về Lisp. Xin bắt đầu chuyên mục sưu tầm lisp hay này bằng 1 lisp của Lee Mac: lấy thông tin của từng đối tượng khi di chuyển mouse đến vị trí đối tượng.

Lisp có thể display các dạng thông tin như: LAYER, COLOR, LINETYPE, LINEWEIGHT, ALIGNMENT, AREA, CENTER, ELEVATION,HEIGHT, LENGTH, RADIUS, ROTATION, STYLENAME, TEXTSTRING, v.v và v.v...

Hy vọng mọi người hưởng ứng!

;;-----------------------=={ Dynamic Information Tool }==----------------------;;
;;                                  			;;
;; Information about an object is displayed upon the user moving the cursor 	;;
;; over the object. The cursor size may be altered using the +/- keys, and the ;;
;; program mode may be changed using the TAB key.          			;;
;;                                  			;;
;; Click or Hit Enter to Exit the Program              			;;
;; +/- Increase or Decrease Cursor Pick Box respectively.      			;;
;;                                  			;;
;; Hit 'TAB' to switch modes:-                       	;;
;; DINFO Mode	~	Information about an object is displayed.   			;;
;; LAYISO Mode  ~	Isolate a Layer by clicking an object on that layer, 	;;
;;     			Shift-click to turn on all layers.          	;;
;;                                  			;;
;;-------------------------------------------------------------------------------;;
;; FUNCTION SYNTAX: DINFO                         	;;
;;-------------------------------------------------------------------------------;;
;; Author: Lee Mac, Copyright © 2011 - www.lee-mac.com       			;;
;;-------------------------------------------------------------------------------;;
;; Version 1.0	-	09-05-2009                  			;;
;;                                  			;;
;; First Release                              	;;
;;-------------------------------------------------------------------------------;;
;; Version 1.1	-	04-04-2010                  			;;
;;                                  			;;
;; Complete program upgrade.                        	;;
;; Removed Object Editing functionality (unnecessary).           	;;
;;-------------------------------------------------------------------------------;;
;; Version 1.2	-	06-04-2010                  			;;
;;                                  			;;
;; Added additional properties to list.               			;;
;; Accounted for Radian measurements.                			;;
;; Added 'Belongs to' Field.                        	;;
;;-------------------------------------------------------------------------------;;
;; Version 1.3	-	07-04-2010                  			;;
;;                                  			;;
;; Fixed Dynamic Block SelectionSet error.                 	;;
;;-------------------------------------------------------------------------------;;
;; Version 1.4	-	07-04-2010                  			;;
;;                                  			;;
;; Added Dynamic Block Flag.                        	;;
;;-------------------------------------------------------------------------------;;
;; Version 1.5	-	06-01-2011                  			;;
;;                                  			;;
;; Updated code formatting.                     			;;
;; Fixed bug pertaining to Polylines within Blocks/XRefs.      			;;
;;-------------------------------------------------------------------------------;;

(defun c:DInfo


 ;...............................................................................; (  / ;; 		--=={ Local Functions }==--   	;

	*error*
	_Display
	dxf
	_GetColour
	_GetLW
	_GetName
	_GetScale 
	PurgeLayer
	_PutDXF
	ss->lst
	_Stringify
	_Text
	_Update

	;; 		--=={ Local Variables }==--   	;

	-pi/4
	5pi/4
	alignment
	attachment
	celst
	cent
	cobj
	code
	data
	doc
	e
	express
	gr
	inter
	layers
	mode
	modelst
	msg
	msglst
	on
	owner
	pi/4
	r
	rad
	spc
	ss
	telst
	tent
	vs
	x

	;; 		--=={ Global Variables }==-- 		;

	; DInfo:Mode	-- Global: Function Number
	; DInfo:cRad	-- Global: Cursor Aperture

 )

 (vl-load-com) ;;-------------------------------------------------------------------------------;;
 ;;        			--=={ Preliminaries }==--       			;;
 ;;-------------------------------------------------------------------------------;;

 (setq spc
(vlax-get-property
 	(setq doc
  	(vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))
 	)
 	(if (= 1 (getvar 'CVPORT)) 'PaperSpace 'ModelSpace)
)
 )

 (vlax-for l (vla-get-layers doc)
(setq layers (cons l layers))
(if (eq :vlax-true (vla-get-Layeron l))
 	(setq on (cons l on))
)
 )

 (setq Express
(and (vl-position "acetutil.arx" (arx))
 	(not
  	(vl-catch-all-error-p
   	(vl-catch-all-apply
    	(function (lambda nil (acet-sys-shift-down)))
   	)
  	)
 	)
)
 )

 (setq ModeLst '("DINFO" "LAYISO"))

 (or DInfo:Mode (setq DInfo:Mode 0))
 (or DInfo:cRad (setq DInfo:cRad 25.0))

 (setq Alignment
(list
 	(cons acAlignmentLeft  			"Left"   	)
 	(cons acAlignmentCenter 			"Center"  	)
 	(cons acAlignmentRight     	"Right" 		)
 	(cons acAlignmentAligned    	"Aligned"  	)
 	(cons acAlignmentMiddle 			"Middle"  	)
 	(cons acAlignmentFit      	"Fit"  		)
 	(cons acAlignmentTopLeft    	"Top-Left" 	)
 	(cons acAlignmentTopCenter   	"Top-Center"	)
 	(cons acAlignmentTopRight  		"Top-Right" 	)
 	(cons acAlignmentMiddleLeft 		"Middle-Left"  )
 	(cons acAlignmentMiddleCenter  	"Middle-Center" )
 	(cons acAlignmentMiddleRight  	"Middle-Right" )
 	(cons acAlignmentBottomLeft 		"Bottom-Left"  )
 	(cons acAlignmentBottomCenter  	"Bottom-Center" )
 	(cons acAlignmentBottomRight  	"Bottom-Right" )
)
 )

 (setq Attachment
(list
 	(cons acAttachmentPointTopLeft 	"Top-Left" 	)
 	(cons acAttachmentPointTopCenter	"Top-Center"	)
 	(cons acAttachmentPointTopRight 	"Top-Right" 	)
 	(cons acAttachmentPointMiddleLeft  "Middle-Left"  )
 	(cons acAttachmentPointMiddleCenter "Middle-Center" )
 	(cons acAttachmentPointMiddleRight "Middle-Right" )
 	(cons acAttachmentPointBottomLeft  "Bottom-Left"  )
 	(cons acAttachmentPointBottomCenter "Bottom-Center" )
 	(cons acAttachmentPointBottomRight "Bottom-Right" )
)
 )

 ;;-------------------------------------------------------------------------------;;
 ;;        			--=={ Local Functions }==--      			;;
 ;;-------------------------------------------------------------------------------;;


 ;; --=={ Error Handler }==--

 (defun *error* ( msg )
(if cEnt (entdel cEnt))
(if tEnt (entdel tEnt))

(if on (mapcar '(lambda ( x ) (vla-put-layeron x :vlax-true)) on))

(PurgeLayer "LMAC_DINFO")

(or (wcmatch (strcase msg) "*BREAK,*CANCEL*,*EXIT*")
  	(princ (strcat "\n** Error: " msg " **")))
(princ)
 )

 ;.................................................................................;

 (defun _PutDXF ( e x r )
(entmod (subst (cons x r) (assoc x e) e))
 )

 ;.................................................................................;

 (defun _Update ( e )
(entupd (cdr (assoc -1 e)))
 )

 ;.................................................................................;

 (defun _Text ( tx ) (strcat "{\\fArial|b1|i0|c0|p34;" tx "}"))

 ;.................................................................................;

 (defun ss->lst ( ss / i ent lst )
(setq i -1)
(while (setq ent (ssname ss (setq i (1+ i))))
 	(setq lst (cons (vlax-ename->vla-object ent) lst))
)
lst
 )

 ;.................................................................................;

 (defun _GetColour ( e / c ) 
(if (setq c (cdr (assoc 62 e)))  
 	(cond
  	(
   	(cdr
    	(assoc c
			'(
      	(0 . "ByBlock")
      	(1 . "Red")
      	(2 . "Yellow")
      	(3 . "Green")
      	(4 . "Cyan")
      	(5 . "Blue")
      	(6 . "Magenta")
      	(7 . "White")
     	)
    	)
   	)
  	)
  	( (itoa c) )
 	)
 	"ByLayer"
)
 )

 ;.................................................................................;

 (defun _GetScale ( e )
(vl-princ-to-string
 	(mapcar
  	(function
   	(lambda ( x )
    	(rtos (dxf x e) (getvar 'LUNITS) 2)
   	)
  	)
 	'(41 42 43)
 	)
)
 )

 ;.................................................................................;

 (defun _GetName ( obj )
(if (vlax-property-available-p obj 'EffectiveName)
 	(vla-get-EffectiveName obj)
 	(vla-get-name obj)
)
 )

 ;.................................................................................;

 (defun _GetLW ( e / w )
(if (setq w (cdr (assoc 370 e)))  
 	(cond
  	(
   	(cdr
    	(assoc w
			'(
      	(-1 . "ByLayer")
      	(-2 . "ByBlock")
      	(-3 . "Default")
     	)
    	)
   	)
  	)
  	( (strcat (rtos (/ w 100.) 2 2) "mm") )
 	)  
 	"ByLayer"
)
 )

 ;.................................................................................;

 (defun _Stringify ( data / typ )

(setq data
 	(cond
  	( (eq :vlax-true data) "Yes" )
  	( (eq :vlax-false data) "No" )
  	( data )
 	)
)

(cond
 	( (eq 'STR (setq typ (type data)))

  	data
 	)
 	( (eq 'INT typ)

  	(itoa data)
 	)
 	( (eq 'REAL typ)

  	(rtos data)
 	)
 	( (vl-princ-to-string data) )
)
 )

 ;.................................................................................;

 (defun _Display ( Cir Tx ss mode / cObj cSs iObj aStr iLst tStr cnt tStr )
(setq cObj (vlax-ename->vla-object Cir) aStr "")

(cond
 	(
  	(or (not ss) (= (sslength ss) 0))
 	)
 	( (setq iObj
   	(vl-some
    	(function
     	(lambda ( obj )
      	(if (vlax-invoke obj 'IntersectWith cObj acExtendNone) obj)
     	)
    	)
    	(ss->lst ss)
   	)
  	)

  	(setq iLst (entget (vlax-vla-object->ename iObj)))
  	(vla-put-Color cObj acRed)

  	(cond
   	(
    	(zerop mode)

    	(cond
     	(
      	(eq "INSERT" (dxf 0 iLst))

      	(if (setq cSs (ssget "_X" (list (cons 0 "INSERT") (cons 2 (_GetName iObj)))))
       	(setq cnt (itoa (sslength cSs)))
      	)

      	(if (= 1 (dxf 66 iLst))
       	(progn
        	(setq aStr "\nATTRIBUTES: \n{\\fArial|b0|i0|c0|p34;")

        	(foreach x (vlax-invoke iObj 'GetAttributes)
         	(setq aStr (strcat aStr (vla-get-TagString x) ": " (vla-get-TextString x) "\n"))
        	)
        	(setq aStr (strcat aStr "}"))
       	)
      	)

      	(setq tStr
       	(strcat
        	"{\\C4;" 		(dxf 0 iLst) "}"
        	"\nNAME: " 	(_GetName iObj)
        	(if cnt (strcat "\nINSTANCES: " cnt) "")
        	"\nLAYER: " 	(dxf 8 iLst)
        	"\nCOLOR: " 	(_GetColour iLst)
        	"\nLINETYPE: " (vlax-get-property iObj 'Linetype)
        	"\nLINEWEIGHT: "(_GetLW iLst)
        	"\nROTATION: " (angtos (dxf 50 iLst))
        	"\nSCALE: " 	(_GetScale iLst)
        	"\nDYNAMIC: "	(_Stringify (vlax-get-property iObj 'isDynamicBlock))
        	"\nXREF: " 	(_Stringify (vlax-get-property (vla-item (vla-get-Blocks doc) (_GetName iObj)) 'ISXREF))
        	aStr
       	)
      	)
     	)
     	(t
      	(setq tStr (strcat "{\\C4;" (dxf 0 iLst) "}"))

      	(foreach prop
  			'(
        	LAYER
        	COLOR
        	LINETYPE
        	LINEWEIGHT
        	ALIGNMENT
        	ARCLENGTH
        	AREA
        	ATTACHMENTPOINT
        	CENTER
        	CIRCUMFERENCE
        	CLOSED
        	CUSTOMSCALE
        	DEGREE
        	DIAMETER
        	DISPLAYLOCKED
        	ELEVATION
        	HEIGHT
        	LENGTH
        	MEASUREMENT
        	OBLIQUEANGLE
        	RADIUS
        	ROTATION
        	SCALEFACTOR
        	STYLENAME
        	TEXTOVERRIDE
        	TEXTSTRING
        	TOTALANGLE
        	WIDTH
       	)

       	(setq tStr
        	(strcat tStr
         	(if
          	(and
           	(vlax-property-available-p iObj prop)
           	(not (eq "" (vlax-get iObj prop)))
          	)

          	(strcat "\n"
           	(strcase (vl-princ-to-string prop)) ": "

           	(cond
            	(
             	(eq prop 'COLOR)

             	(_GetColour iLst)
            	)
            	(
             	(vl-position prop '(DISPLAYLOCKED CLOSED))

             	(_Stringify (vlax-get-property iObj prop))
            	)
            	(
             	(eq prop 'ALIGNMENT)

             	(cdr (assoc (vlax-get-property iObj prop) Alignment))
            	)
            	(
             	(eq prop 'ATTACHMENTPOINT)

             	(cdr (assoc (vlax-get-property iObj prop) Attachment))
            	)
            	(
             	(or
              	(and
               	(eq 'MEASUREMENT prop)
               	(vl-position (vla-get-ObjectName iObj) '("AcDb2LineAngularDimension" "AcDb3PointAngularDimension"))
              	)
              	(and
               	(eq 'TOTALANGLE prop)
               	(eq "AcDbArc" (vla-get-ObjectName iObj))
              	)
              	(eq 'ROTATION prop)
             	)

             	(angtos (vlax-get iObj prop))
            	)
            	(
             	(eq prop 'LINEWEIGHT)

             	(_GetLW iLst)
            	)
            	(
             	(_Stringify (vlax-get iObj prop))
            	)
           	)
          	)

          	""
         	)
        	)
       	)
      	)
     	)
    	)

    	(_Update
     	(_PutDxf
      	(_PutDxf (entget tx) 62 251) 1 (_Text tStr)
     	)
    	)
    	t
   	)
  	)
 	)
 	(t )
)

iObj
 )

 ;.................................................................................;

 (defun dxf ( code lst ) (cdr (assoc code lst)))

 ;.................................................................................;

 (defun PurgeLayer ( layer )
(if
 	(not
  	(vl-catch-all-error-p
   	(setq layer
    	(vl-catch-all-apply 'vla-item
     	(list
      	(vla-get-layers
       	(vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))
      	)
      	layer
     	)
    	)
   	)
  	)
 	)  
 	(vl-catch-all-apply 'vla-delete (list layer))
)
 )

 ;.................................................................................;

 (defun RedrawSS ( ss mode )
(
 	(lambda ( i )
  	(while (setq e (ssname ss (setq i (1+ i))))
   	(redraw e mode)
  	)
 	)
 	-1
)
 )

 ;;-------------------------------------------------------------------------------;;
 ;;        			--=={ Main Function }==--       			;;
 ;;-------------------------------------------------------------------------------;;

 (setq cEnt
(entmakex
 	(list
  	(cons 0 "CIRCLE")
  	(cons 8 "LMAC_DINFO")
  	(cons 10 (getvar 'VIEWCTR))
  	(cons 40 (setq rad (/ (getvar 'VIEWSIZE) (float DInfo:cRad))))
  	(cons 62 3)
 	)
)
cELst (entget cEnt)
 )

 (setq tEnt
(entmakex
 	(list
  	(cons 0 "MTEXT")              
  	(cons 100 "AcDbEntity")
  	(cons 100 "AcDbMText")
  	(cons 8  "LMAC_DINFO")
  	(cons 1 (_Text (nth DInfo:Mode ModeLst)))
  	(cons 10 (getvar 'VIEWCTR))
  	(cons 40 (/ (getvar 'VIEWSIZE) 60.0))
  	(cons 50 0.0)
  	(cons 62 71)
  	(cons 71 1)
  	(cons 90 3)
  	(cons 63 256)
  	(cons 45 1.2)
 	)
)
tElst (entget tEnt) -pi/4 (/ pi -4.) pi/4 (/ pi 4.) 5pi/4 (/ (* 5 pi) 4.)
 )

 (setq msgLst
 '("\n[TAB Mode] [+/- Cursor Size] Move Cursor Over Objects to Retrieve Information..."
"\n[TAB Mode] [+/- Cursor Size] Click Object to Isolate Layer, Shift+Click to Turn on All Layers..."
)
 )

 (princ (setq msg (nth DInfo:Mode msgLst)))

 (while
(progn
 	(setq gr (grread 't 15 1) code (car gr) data (cadr gr) vs (getvar 'VIEWSIZE))

 	(cond
  	(
   	(and (= 5 code) (listp data))

   	(setq r (sqrt (* 2. rad rad)))

   	(setq cEnt
    	(_Update
     	(setq cELst
      	(_PutDxf (_PutDxf cELst 10 data) 40 (setq rad (/ vs (float DInfo:cRad))))
     	)
    	)
   	)

   	(setq tEnt
    	(_Update
     	(setq tELst
      	(_PutDxf
       	(_PutDxf tELst 10 (polar (polar data -pi/4 rad) 0 (/ vs 90.0))) 40 (/ vs 60.0)
      	)
     	)
    	)
   	)

   	(if (setq ss (ssget "_C" (polar data pi/4 r) (polar data 5pi/4 r)))
    	(progn

     	(ssdel cEnt ss)
     	(ssdel tEnt ss)

     	(setq Inter (_Display cEnt tEnt ss DInfo:Mode))
    	)
   	)

   	t
  	)
  	(
   	(= 2 code)

   	(cond
    	(
     	(vl-position data '(43 61))

     	(if (> DInfo:cRad 1.0)
      	(setq cEnt
       	(_Update
        	(setq cELst
         	(_PutDxf cELst 40
          	(setq rad (/ vs (float (setq DInfo:cRad (1- DInfo:cRad)))))
         	)
        	)
       	)
      	)

      	(princ (strcat "\n** Maximum Cursor Size Reached **" msg))
     	)
    	)
    	(
     	(= 45 data)

     	(setq cEnt
      	(_Update
       	(setq cELst
        	(_PutDxf cELst 40
         	(setq rad (/ vs (float (setq DInfo:cRad (1+ DInfo:cRad)))))
        	)
       	)
      	)
     	)
    	)
    	(
     	(= 9 data)

     	(setq DInfo:Mode (rem (1+ DInfo:Mode) 2))

     	(setq tEnt
      	(_Update
       	(setq tELst
        	(_PutDxf tELst 1 (_Text (nth DInfo:Mode ModeLst)))
       	)
      	)
     	)

     	(princ (setq msg (nth DInfo:Mode msgLst)))
    	)
    	(
     	(vl-position data '(13 32)) nil
    	)
    	( t )
   	)
  	)
  	(
   	(and (= 3 code) (listp data) (= 1 DInfo:Mode))

   	(if (and Express (acet-sys-shift-down))
    	(mapcar
     	(function
      	(lambda ( x ) (vla-put-layeron x :vlax-true))
     	)
     	on
    	)

    	(if (and Inter (not (eq "LMAC_DINFO" (vla-get-layer Inter))))

     	(mapcar
      	(function
       	(lambda ( x )
        	(if (not (eq (strcase (vla-get-layer Inter)) (strcase (vla-get-name x))))
         	(vla-put-layeron x :vlax-false)
        	)
       	)
      	)
      	layers
     	)
    	)
   	)

   	t
  	)
 	)
)
 )

 (mapcar 'entdel (list tEnt cEnt))
 (PurgeLayer "LMAC_DINFO")

 (princ)
)

;.................................................................................;

(princ)
(princ "\n:: DInfo.lsp | Version 1.5 | © Lee Mac 2011 www.lee-mac.com ::")
(princ "\n:: Type \"DInfo\" to Invoke ::")
(princ)

;;-------------------------------------------------------------------------------;;
;;         			End of Program Code          			;;
;;-------------------------------------------------------------------------------;;

 • Vote tăng 2

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Tue_NV    3.841

Hiện nay trên Internet có rất nhiều Web hay về Lisp. Xin bắt đầu chuyên mục sưu tầm lisp hay này bằng 1 lisp của Lee Mac: lấy thông tin của từng đối tượng khi di chuyển mouse đến vị trí đối tượng.

Lisp có thể display các dạng thông tin như: LAYER, COLOR, LINETYPE, LINEWEIGHT, ALIGNMENT, AREA, CENTER, ELEVATION,HEIGHT, LENGTH, RADIUS, ROTATION, STYLENAME, TEXTSTRING, v.v và v.v...

Hy vọng mọi người hưởng ứng!

.......

......

Lisp Lấy thông tin (Lisp Dinfo)... này đã có topic mở rồi mà.

http://www.cadviet.c...showtopic=10832

 

Từ CAD đời cao, chắc có lẽ lisp này không còn cần nữa vì đã có chức năng Quick Properties rồi. Xem cũng nhanh mà sửa cũng nhanh nữa :P

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Doan Van Ha    2.676

Lisp Lấy thông tin (Lisp Dinfo)... này đã có topic mở rồi mà.

http://www.cadviet.c...showtopic=10832

 

Từ CAD đời cao, chắc có lẽ lisp này không còn cần nữa vì đã có chức năng Quick Properties rồi. Xem cũng nhanh mà sửa cũng nhanh nữa :P

Hehe! Đã có từ thời chưa tham gia CV. Thôi thì thôi vậy.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Thaistreetz    515

lisp này của ku LM chỉ được mỗi cái ý tưởng (cho cad đời thấp). còn cách thực hiện thì có thể đánh giá là tồi bởi lẽ nó liên tục tao ra rồi lại xóa đi các đối tượng text để hiển thị thông tin. => chậm + phát sinh dữ liệu mới vô nghĩa vào bản vẽ.

Các bản cad mới cung cấp tính năng hiển thị thông tin đối tượng ngon lành hơn (dù chả mấy khi dùng, chỉ thấy vướng). Tuy nhiên có một số thông tin về đối tượng mà đôi khi chúng ta cần tra nhưng không khai thác được từ những gì cad cung cấp thì có thể dùng cách này. Chẳng hạn:

- tra nhanh thông tin xdata của đối tượng (đối tượng có xdata hay không, có những kiểu xdata gì...)

- kiêm tra đối tượng có liên kết vào 1 reactor hay không, data của reactor đó là gì...

- tra nóng thông tin cao độ đường đồng mức, cao độ lưới tam giác tại vị trí con trỏ chuột...

- ...v.v

Tất nhiên không thể làm theo cái cách mà Lm đã làm. nên sử dụng vector tạm để hiển thị thông tin thì hay hơn. Mình dùng cách này thấy chấp nhận được.

 • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Detailing    278

lisp này của ku LM chỉ được mỗi cái ý tưởng (cho cad đời thấp). còn cách thực hiện thì có thể đánh giá là tồi bởi lẽ nó liên tục tao ra rồi lại xóa đi các đối tượng text để hiển thị thông tin. => chậm + phát sinh dữ liệu mới vô nghĩa vào bản vẽ.

Các bản cad mới cung cấp tính năng hiển thị thông tin đối tượng ngon lành hơn (dù chả mấy khi dùng, chỉ thấy vướng). Tuy nhiên có một số thông tin về đối tượng mà đôi khi chúng ta cần tra nhưng không khai thác được từ những gì cad cung cấp thì có thể dùng cách này. Chẳng hạn:

- tra nhanh thông tin xdata của đối tượng (đối tượng có xdata hay không, có những kiểu xdata gì...)

- kiêm tra đối tượng có liên kết vào 1 reactor hay không, data của reactor đó là gì...

- tra nóng thông tin cao độ đường đồng mức, cao độ lưới tam giác tại vị trí con trỏ chuột...

- ...v.v

Tất nhiên không thể làm theo cái cách mà Lm đã làm. nên sử dụng vector tạm để hiển thị thông tin thì hay hơn. Mình dùng cách này thấy chấp nhận được.

Ngôn ngữ nào cũng có giới hạn của nó, có vẻ như Thaistreetz đã chạm tới "nó" rồi, các câu hỏi, thắc mắc của bạn thường gây ít nhiều khó dễ cho các lisper, xe gắn máy (lisp) có thể tiện dụng trong nội thành nhưng ra xa lộ thì dùng xe hơi (.NET, ARX) vẫn sướng hơn chứ nhỉ mặc dù tốn tiền (code) nhiều hơn.

- tra nhanh thông tin xdata của đối tượng (đối tượng có xdata hay không, có những kiểu xdata gì...)

- kiêm tra đối tượng có liên kết vào 1 reactor hay không, data của reactor đó là gì...

- tra nóng thông tin cao độ đường đồng mức, cao độ lưới tam giác tại vị trí con trỏ chuột...

Những việc trên .NET có thể làm dc dễ dàng với PointMonitorEventHandler + một function xử lý mấy thứ trên.

Ngoài ra, bạn cũng có thể dùng Application.ShowModelessDialog để show được nhiều thông tin hơn + edit nếu cần.

Good luck!

 

p/s: There is a way to do it better

 • Vote tăng 3

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Thaistreetz    515

Mình cũng đã từng thử mày mò học .Net vì thấy lisp có nhiều hạn chế quá, thấy phần mềm các bác post bên .Net thì thèm lắm. Tuy nhiên mình gặp khó khăn về kiến thức khi tiếp cận ngôn ngữ này, công việc cũng bận bịu nên chưa dành nhiều thời gian để học. Ngoài ra thì mình cũng còn lăn tăn vấn đề tương thích ngược của các framework giữa các phiên bản .Net. Mặc dù có hỗ trợ nhưng có vẻ như không hoàn toàn thì phải.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Detailing    278

Mình cũng đã từng thử mày mò học .Net vì thấy lisp có nhiều hạn chế quá, thấy phần mềm các bác post bên .Net thì thèm lắm. Tuy nhiên mình gặp khó khăn về kiến thức khi tiếp cận ngôn ngữ này, công việc cũng bận bịu nên chưa dành nhiều thời gian để học. Ngoài ra thì mình cũng còn lăn tăn vấn đề tương thích ngược của các framework giữa các phiên bản .Net. Mặc dù có hỗ trợ nhưng có vẻ như không hoàn toàn thì phải.

về vấn đề tương thích thì .NET framework ver cao có chứa luôn ver thấp hơn nó (updated). Ngoài ra wrapper của AutoCAD .NET đôi khi bị thay đổi function name hoặc function dc di chuyển sang namespace khác -> build lại nhưng trường hợp này rất ít.

Khi dùng .NET framework ng dùng đã vô tình được Microsoft hỗ trợ rất nhiều thứ mà có khi họ ko bao giờ làm dc những thứ đó :D

Mình nghĩ khó khăn chủ yếu là thay đổi cách tư duy khi chuyển từ lisp (hướng thủ tục) sang .NET/ARX (hướng đối tượng) nếu bạn biết VB / VBA thì chuyển sang dễ hơn.

Good luck!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay

Đăng nhập để thực hiện theo  

×