Đến nội dung


Hình ảnh
5 stars - based on 24598 reviews
- - - - -

[Yêu cầu]Lisp lấy text gần block


 • Please log in to reply
14 replies to this topic

#1 NguyenNgocSon

NguyenNgocSon

  biết dimcontinue

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 376 Bài viết
Điểm đánh giá: 41 (tàm tạm)

Đã gửi 24 April 2012 - 02:08 PM

Em có một bài toán như sau:
Cho các block trong bản vẽ
Lisp yêu cầu: chọn block cần chọn
Sau đó sẽ lấy text gần block nhất và thống kê ra bảng Excel hoặc text
Cám ơn !@
Thân.http://www.cadviet.c...dod28d30d32.dwg
 • 0

#2 Doan Van Ha

Doan Van Ha

  biết lệnh adcenter

 • CADViet Team
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 5543 Bài viết
Điểm đánh giá: 2669 (tuyệt vời)

Đã gửi 24 April 2012 - 02:26 PM

Em có một bài toán như sau:
Cho các block trong bản vẽ
Lisp yêu cầu: chọn block cần chọn
Sau đó sẽ lấy text gần block nhất và thống kê ra bảng Excel hoặc text
Cám ơn !@
Thân.http://www.cadviet.c...dod28d30d32.dwg

Câu hỏi của bạn chưa rõ lắm:
- Xuất những thứ gì ra file? Thứ tự như thế nào?
- Trên bản vẽ có nhiều kiểu text/mtext thì chọn kiểu nào?
- "Gần" block có phải là gần điểm chèn nhất?
- Chọn nhiều block hay 1?
v.v...
 • 1

* Chỉ nên yêu cầu Lisp khi bạn làm việc đó mất cả ngày nhưng họ chỉ viết 1 giờ. Và đừng làm điều ngược lại.

* Nhờ viết lisp cũng như đi khám bệnh. Chỉ gởi căn cước và than sắp chết thì không bác sỹ nào cứu sống được.


#3 NguyenNgocSon

NguyenNgocSon

  biết dimcontinue

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 376 Bài viết
Điểm đánh giá: 41 (tàm tạm)

Đã gửi 24 April 2012 - 05:20 PM

Câu hỏi của bạn chưa rõ lắm:
- Xuất những thứ gì ra file? Thứ tự như thế nào?
- Trên bản vẽ có nhiều kiểu text/mtext thì chọn kiểu nào?
- "Gần" block có phải là gần điểm chèn nhất?
- Chọn nhiều block hay 1?
v.v...

Trước tiên cám ơn ĐVH đã quan tâm. Thứ lỗi vì yêu cầu không đầy đủ
- Lisp chọn toàn bộ block trên bản vẽ. Theo thứ tự từ trái qua phải, từ trên xuông dưới. Ứng với mỗi thứ tự này lisp sẽ đánh STT các block này sau đó sẽ chọn text gần điểm chèn của block nhất.
- Sau đó lisp xuất ra thứ tự các block và cột bên cạnh là text tương ứng với block đó.
Cám ơn !
Thân.
 • 0

#4 Doan Van Ha

Doan Van Ha

  biết lệnh adcenter

 • CADViet Team
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 5543 Bài viết
Điểm đánh giá: 2669 (tuyệt vời)

Đã gửi 24 April 2012 - 10:42 PM

Trước tiên cám ơn ĐVH đã quan tâm. Thứ lỗi vì yêu cầu không đầy đủ
- Lisp chọn toàn bộ block trên bản vẽ. Theo thứ tự từ trái qua phải, từ trên xuông dưới. Ứng với mỗi thứ tự này lisp sẽ đánh STT các block này sau đó sẽ chọn text gần điểm chèn của block nhất.
- Sau đó lisp xuất ra thứ tự các block và cột bên cạnh là text tương ứng với block đó.
Cám ơn !
Thân.

Viết gần xong thì xuất hiện thêm 1 vấn đề: khi 2 block cùng gần 1 text thì 2 block đó có cho phép lấy cùng giá trị text đó không?
 • 1

* Chỉ nên yêu cầu Lisp khi bạn làm việc đó mất cả ngày nhưng họ chỉ viết 1 giờ. Và đừng làm điều ngược lại.

* Nhờ viết lisp cũng như đi khám bệnh. Chỉ gởi căn cước và than sắp chết thì không bác sỹ nào cứu sống được.


#5 NguyenNgocSon

NguyenNgocSon

  biết dimcontinue

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 376 Bài viết
Điểm đánh giá: 41 (tàm tạm)

Đã gửi 24 April 2012 - 10:47 PM

Viết gần xong thì xuất hiện thêm 1 vấn đề: khi 2 block cùng gần 1 text thì 2 block đó có cho phép lấy cùng giá trị text đó không?

Cám ơn bác! Vì là gần điểm chèn nhất nên cho phép lấy cùng giá trị text!
Thân.
 • 0

#6 Doan Van Ha

Doan Van Ha

  biết lệnh adcenter

 • CADViet Team
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 5543 Bài viết
Điểm đánh giá: 2669 (tuyệt vời)

Đã gửi 24 April 2012 - 10:54 PM

Cám ơn bác! Vì là gần điểm chèn nhất nên cho phép lấy cùng giá trị text!
Thân.

Đây bạn! Tôi mới test sơ sơ. Bạn test kỹ xem nhé!

(defun C:HA( / ent1 ent2 lay1 lay2 ss lst1 lst2 lstpt i kc lst3 fn pw)
(setq ent1 (car (entsel "\nChon Block lam mau: ")) ent2 (car (entsel "\nChon Text cao do lam mau: ")))
(setq lay1 (cdr (assoc 8 (entget ent1))) lay2 (cdr (assoc 8 (entget ent2))) sty2 (cdr (assoc 7 (entget ent2))) hgt2 (cdr (assoc 40 (entget ent2))))
(princ "\nChon tap hop cac Block va Text cao do...")
(setq ss (ssget (list (cons -4 "<OR")
(cons -4 "<AND") (cons 0 "INSERT") (cons 8 lay1) (cons -4 "AND>")
(cons -4 "<AND") (cons 0 "TEXT") (cons 8 lay2) (cons 1 "~*[~0-9`.]*") (cons 1 "*[0-9].[0-9]*") (cons -4 "AND>")
(cons -4 "OR>"))))
(setq lst1 (vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex (Laydt ss "INSERT")))))
(setq lst2 (vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex (Laydt ss "TEXT")))))
(foreach ent lst1
(setq lstpt (cons (cdr (assoc 10 (entget ent))) lstpt)))
(setq lstpt (sort1b lstpt))
(setq i 1)
(foreach p lstpt
(entmake (list (cons 0 "TEXT") (cons 10 p) (cons 40 hgt2) (cons 62 1) (cons 1 (itoa i))))
(setq i (1+ i)))
(setq i 1)
(foreach p lstpt
(setq kc (distance p (cdr (assoc 10 (entget (car lst2))))) n (cdr (assoc 1 (entget (car lst2)))))
(foreach ent lst2
(if (< (distance p (cdr (assoc 10 (entget ent)))) kc)
(setq kc (distance p (cdr (assoc 10 (entget ent)))) n (cdr (assoc 1 (entget ent))))))
(setq lst3 (cons (list (itoa i) n) lst3))
(setq i (1+ i)))
(setq lst3 (reverse lst3))
(setq fn (getfiled "Chon file de xuat ket qua" "" "txt" 1))
(setq pw (open fn "w"))
(princ (strcat "STT" "\t" "Cao do" "\n") pw)
(foreach pt lst3
(princ (strcat (car pt) "\t" (cadr pt) "\n") pw))
(close pw)
(princ))
;----- Chon tap hop chon theo kieu doi tuong.
(defun Laydt(ss kieu)
(acet-list-to-ss (vl-remove-if '(lambda(x) (null (wcmatch (acet-dxf 0 (entget x)) kieu))) (acet-ss-to-list ss))))
;----- S&#190;p x&#213;p c&#184;c pt theo X t&#168;ng d&#199;n, n&#213;u X b&#187;ng nhau th&#215; x&#213;p gi&#182;m d&#199;n theo Y (lis c&#242; d&#181;i = lis m&#237;i).
(defun SORT1B(lis) (cond ((<= (length lis) 1) lis) (T (com1b (car lis) (sort1b (cdr lis))))))
(defun com1b(lis1 lis) (cond ((null lis) (list lis1)) ((< (car lis1) (car (car lis))) (cons lis1 lis)) ((and (= (car lis1) (car (car lis))) (> (cadr lis1) (cadr (car lis)))) (cons lis1 lis)) (T (cons (car lis) (com1b lis1 (cdr lis))))))

 • 3

* Chỉ nên yêu cầu Lisp khi bạn làm việc đó mất cả ngày nhưng họ chỉ viết 1 giờ. Và đừng làm điều ngược lại.

* Nhờ viết lisp cũng như đi khám bệnh. Chỉ gởi căn cước và than sắp chết thì không bác sỹ nào cứu sống được.


#7 NguyenNgocSon

NguyenNgocSon

  biết dimcontinue

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 376 Bài viết
Điểm đánh giá: 41 (tàm tạm)

Đã gửi 24 April 2012 - 11:07 PM

Cám ơn ĐVH nhiều. Mình check thấy lisp chạy khá tốt.
Nhưng để tiện theo dõi thì nên thêm tính năng đánh STT ( text) của các block được chọn bên cạnh block đó luôn thì dễ theo dõi hơn với bản vẽ có nhiều block? Ví dụ như là: G1 đến Gn sau đó mới xuất ra file.
Chân thành cám ơn !
 • 0

#8 Doan Van Ha

Doan Van Ha

  biết lệnh adcenter

 • CADViet Team
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 5543 Bài viết
Điểm đánh giá: 2669 (tuyệt vời)

Đã gửi 24 April 2012 - 11:08 PM

Cám ơn ĐVH nhiều. Mình check thấy lisp chạy khá tốt.
Nhưng để tiện theo dõi thì nên thêm tính năng đánh STT ( text) của các block được chọn bên cạnh block đó luôn thì dễ theo dõi hơn với bản vẽ có nhiều block?
Chân thành cám ơn !

Đánh stt vào bản vẽ?
 • 1

* Chỉ nên yêu cầu Lisp khi bạn làm việc đó mất cả ngày nhưng họ chỉ viết 1 giờ. Và đừng làm điều ngược lại.

* Nhờ viết lisp cũng như đi khám bệnh. Chỉ gởi căn cước và than sắp chết thì không bác sỹ nào cứu sống được.


#9 NguyenNgocSon

NguyenNgocSon

  biết dimcontinue

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 376 Bài viết
Điểm đánh giá: 41 (tàm tạm)

Đã gửi 24 April 2012 - 11:09 PM

Chuẩn luôn! Như thế dẽ quan sát hơn
Cám ơn bác !
 • 0

#10 ketxu

ketxu

  Copier - Paster - Editor

 • Moderator
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 5724 Bài viết
Điểm đánh giá: 2637 (tuyệt vời)

Đã gửi 24 April 2012 - 11:20 PM

Mình (k) nghĩ là NNS (k) có thể viết cái này bằng VBA được :)
 • 1

#11 Doan Van Ha

Doan Van Ha

  biết lệnh adcenter

 • CADViet Team
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 5543 Bài viết
Điểm đánh giá: 2669 (tuyệt vời)

Đã gửi 24 April 2012 - 11:25 PM

Chuẩn luôn! Như thế dẽ quan sát hơn
Cám ơn bác !

Đã bổ sung ở link cũ.
 • 0

* Chỉ nên yêu cầu Lisp khi bạn làm việc đó mất cả ngày nhưng họ chỉ viết 1 giờ. Và đừng làm điều ngược lại.

* Nhờ viết lisp cũng như đi khám bệnh. Chỉ gởi căn cước và than sắp chết thì không bác sỹ nào cứu sống được.


#12 NguyenNgocSon

NguyenNgocSon

  biết dimcontinue

 • Members
 • PipPipPipPipPip
 • 376 Bài viết
Điểm đánh giá: 41 (tàm tạm)

Đã gửi 24 April 2012 - 11:31 PM

Bác ĐVH ơi. Sao lisp update mà vẫn không thấy ghi text bên cạnh block mà chỉ là dòng lệnh thông báo !

Chon Block lam mau:
Chon Text cao do lam mau:
Chon tap hop cac Block va Text cao do...
Select objects: Specify opposite corner: 176 found

Select objects: TEXT
Current text style: "Standard" Text height: 0.2000
Specify start point of text or [Justify/Style]: non
Specify height <0.2000>: 0.500000000000000
Specify rotation angle of text <0>:
Enter text: 1
Command: TEXT
Current text style: "Standard" Text height: 0.5000
Specify start point of text or [Justify/Style]: non
Specify height <0.5000>: 0.500000000000000
Specify rotation angle of text <0>:
Enter text: 2
Command: TEXT
Current text style: "Standard" Text height: 0.5000
Specify start point of text or [Justify/Style]: non
Specify height <0.5000>: 0.500000000000000
Specify rotation angle of text <0>:
Enter text: 3
Cám ơn. Chúc mọi người 1 buổi tối vv và xem CPL :D
 • 0

#13 Doan Van Ha

Doan Van Ha

  biết lệnh adcenter

 • CADViet Team
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 5543 Bài viết
Điểm đánh giá: 2669 (tuyệt vời)

Đã gửi 25 April 2012 - 08:14 AM

Bác ĐVH ơi. Sao lisp update mà vẫn không thấy ghi text bên cạnh block mà chỉ là dòng lệnh thông báo !

Có đấy, nh­ưng do bạn không zoom vào để nhìn thôi. Tôi đã chuyển qua màu đỏ cho bạn dễ thấy (link cũ).
Với trình độ của bạn thì bạn dư sức sửa mấy thứ lẻ tẻ đó, nên nếu có muốn thêm thắt gì thì hãy tự làm cho... mọi người đều có việc.
 • 1

* Chỉ nên yêu cầu Lisp khi bạn làm việc đó mất cả ngày nhưng họ chỉ viết 1 giờ. Và đừng làm điều ngược lại.

* Nhờ viết lisp cũng như đi khám bệnh. Chỉ gởi căn cước và than sắp chết thì không bác sỹ nào cứu sống được.


#14 dinhthe265

dinhthe265

  Chưa sử dụng CAD

 • Members
 • Pip
 • 3 Bài viết
Điểm đánh giá: 1 (bình thường)

Đã gửi 15 May 2012 - 10:53 AM

Nhân tiện liên quan đến text e nhờ Mấy bác sửa hộ em cái lisp này để nó không chỉ copy và cộng đến 100 mà lớn hơn nữa! E là gà mới làm quen với lisp nhờ các bác quan tâm giúp đỡ! Links ở phía dưới!
 • 0

#15 dinhthe265

dinhthe265

  Chưa sử dụng CAD

 • Members
 • Pip
 • 3 Bài viết
Điểm đánh giá: 1 (bình thường)

Đã gửi 15 May 2012 - 10:54 AM

http://www.cadviet.c...ntelligence.lsp
 • 0