Đến nội dung


Hình ảnh
5 stars - based on 24598 reviews
- - - - -

[Yêu cầu] Lisp chọn đối tượng theo chiều dài (tương tự qselect)


 • Please log in to reply
5 replies to this topic

#1 gachick87

gachick87

  biết zoom

 • Members
 • Pip
 • 14 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 14 August 2012 - 02:57 PM

Chọn nhanh các đối tượng theo chiều dài của đối tượng:
Đầu vào: line, pline
Hỏi chọn: Phương pháp lựa chọn: Equal / Greater/ Less
Nhập thông số chiều dài L mong muốn chọn làm mốc vào
Kết quả chọn được đối tượng bằng / Lớn hơn / Nhỏ hơn chiều dài L đã nhập.
Minh họa: (mình tô màu cho đối tượng trong hình để phân biệt chứ không có mong muốn thay đổi j - chỉ cần chọn đối tượng thôi)
Hình đã gửi

Các bác giúp em với, em thanks các bác nhiều nhiều ạ!
 • 0

#2 envirtech2002

envirtech2002

  biết vẽ polygon

 • Members
 • PipPip
 • 75 Bài viết
Điểm đánh giá: 8 (bình thường)

Đã gửi 14 August 2012 - 03:04 PM

Bạn dùng lệnh qselect, đối tượng là line hoặc pline, di chuột quét vùng bản vẽ rồi nhập điều kiện chọn là okie mà!
 • 0
thered

#3 BOYMHANGHEO

BOYMHANGHEO

  biết pan

 • Members
 • Pip
 • 5 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 22 July 2015 - 09:58 AM

anh em cho tôi hỏi, lệnh qselect không lọc được đối tượng theo chiều dài thì có cách nào thay thế hoặc khắc phục để lọc được các đối tượng theo chiều dài không


 • 0

#4 thanhduan2407

thanhduan2407

  biết lệnh adcenter

 • Advance Member
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 1010 Bài viết
Điểm đánh giá: 225 (khá)

Đã gửi 22 July 2015 - 10:00 AM

Bạn tham khảo code

;;;(Alert (strcat "\n X\U+00F3a Line c\U+00F3 chi\U+1EC1u d\U+00E0i nh\U+1ECF h\U+01A1n gi\U+00E1 tr\U+1ECB nh\U+1EADp v\U+00E0o: XLN "
;;;	    "\n X\U+00F3a Line c\U+00F3 chi\U+1EC1u d\U+00E0i b?ng v\U+1EDBi gi\U+00E1 tr\U+1ECB nh\U+1EADp v\U+00E0o: XLTCD"
;;;	    "\n X\U+00F3a Line c\U+00F3 \U+0111\U+1EC9nh n?m tr\U+00EAn Polyline: XLTPL"
;;;	)
;;;)
;;;(Prompt (strcat "\n X\U+00F3a Line c\U+00F3 chi\U+1EC1u d\U+00E0i nh\U+1ECF h\U+01A1n gi\U+00E1 tr\U+1ECB nh\U+1EADp v\U+00E0o: XLN "
;;;	    "\n X\U+00F3a Line c\U+00F3 chi\U+1EC1u d\U+00E0i b?ng v\U+1EDBi gi\U+00E1 tr\U+1ECB nh\U+1EADp v\U+00E0o: XLTCD"
;;;	    "\n X\U+00F3a Line c\U+00F3 \U+0111\U+1EC9nh n?m tr\U+00EAn Polyline: XLTPL"
;;;	)
;;;)
(defun Length1(e) (vlax-curve-getDistAtParam e (vlax-curve-getEndParam e)))
;;;--------------------------------------------------------------------
(defun C:XLN( / ss L e );;;Xoa line ngan
(or *KCNGAN* (setq *KCNGAN* 1.0))
(setq KCNGAN (getdist (strcat "\nNh\U+1EADp chi\U+1EC1u d\U+00E0i nh\U+1ECF h\U+01A1n s\U+1EBD b\U+1ECB x\U+00F3a: <"
		 (rtos *KCNGAN* 2 2)
		 ">: "
	 )
 )
)
(if (not KCNGAN) (setq KCNGAN *KCNGAN*) (setq *KCNGAN* KCNGAN))
(setq
  ss (ssget (list (cons 0 "LINE,ARC,CIRCLE,POLYLINE,LWPOLYLINE,ELLIPSE,SPLINE")))
  L 0.0
)
(vl-load-com)
(setq n 0)
(foreach e (LM:ss->ent ss)
  (if (< (length1 e) KCNGAN)
   	(progn
    	(setq n (+ n 1))
    	(entdel e)
	)
  )
)
(alert (strcat "\nC\U+00F3 t\U+1EA5t c\U+1EA3: " (rtos n 2 0) " c\U+1EA1nh b\U+1ECB x\U+00F3a"))
(princ)
)

(defun C:XLD( / ss L e );;;Xoa line ngan
(or *KCDAI* (setq *KCDAI* 1.0))
(setq KCDAI (getdist (strcat "\nNh\U+1EADp chi\U+1EC1u d\U+00E0i l\U+1EDBn h\U+01A1n s\U+1EBD b\U+1ECB x\U+00F3a: <"
		 (rtos *KCDAI* 2 2)
		 ">: "
	 )
 )
)
(if (not KCDAI) (setq KCDAI *KCDAI*) (setq *KCDAI* KCDAI))
(setq
  ss (ssget (list (cons 0 "LINE,ARC,CIRCLE,POLYLINE,LWPOLYLINE,ELLIPSE,SPLINE")))
  L 0.0
)
(vl-load-com)
(setq n 0)
(foreach e (LM:ss->ent ss)
  (if (> (length1 e) KCDAI)
   	(progn
    	(setq n (+ n 1))
    	(entdel e)
	)
  )
)
(alert (strcat "\nC\U+00F3 t\U+1EA5t c\U+1EA3: " (rtos n 2 0) " c\U+1EA1nh b\U+1ECB x\U+00F3a"))
(princ)
)


(defun C:XLTCD( / ss L e);;;Xoa line theo chieu dai
(setq KC (getdist "\nNhap chieu dai LINE: "))
(setq
  ss (ssget (list (cons 0 "LINE,ARC,CIRCLE,POLYLINE,LWPOLYLINE,ELLIPSE,SPLINE")))
  L 0.0
)
(vl-load-com)
(foreach e (LM:ss->ent ss)
  (if (equal (length1 e) KC 0.01)
    (entdel e)
  )
)
(princ)
)(defun c:XLTPL();;;xoa line tren Pline
(setq obj (vlax-ename->vla-object (car (entsel "\nChon Line hoac Polyline:"))))
(Alert "\nQuet chon Line")
(setq ss (ssget '((0 . "LINE"))))
(setq LtsEnameLine (LM:ss->ent ss))
(foreach EnameL LtsEnameLine
	(setq P1 (cdr (assoc 10 (entget EnameL))))
 	(setq P2 (cdr (assoc 11 (entget EnameL))))
	(setq PVG1 (vlax-curve-getClosestPointTo obj P1 T))
	(setq PVG2 (vlax-curve-getClosestPointTo obj P2 T))
 	(if (or (equal P1 PVG1 0.0001) (equal P2 PVG1 0.0001))
	  (entdel EnameL)
	)
)
(princ)
)(defun C:CPL( / ss L e);;Chon Pline
(MakeLayer_ "PlVang" 2)
(or *KC* (setq *KC* 10.0))
(setq KC (getreal (strcat "\nNhap chieu dai: <"
			 (rtos *KC* 2 2)
			 "> :"
		 )
	 )
)
(if (not KC) (setq KC *KC*) (setq *KC* KC))

(setq
  ss (ssget (list (cons 0 "*POLYLINE,LWPOLYLINE,LINE")(cons 62 2 )))
  L 0.0
)
(vl-load-com)
(foreach e (LM:ss->ent ss)
  (if (> (length1 e) KC)
    (PUTLAYER e "PlVang")
  )
)
(princ)
)

(defun MakeLayer_ ( name colour /)
  (if (null (tblsearch "LAYER" name))
    (entmake
      (list
        '(0 . "LAYER")
        '(100 . "AcDbSymbolTableRecord")
        '(100 . "AcDbLayerTableRecord")
        '(70 . 0)
        (cons 2 name)
        (cons 62 colour)
      )
    )
  )
)

(defun PUTLAYER (ent NameLayer / s)
  (setq s (vlax-ename->vla-object ent) )
  (vla-put-layer s NameLayer )
)

(defun LM:ss->ent ( ss / i l )
  (if ss
    (repeat (setq i (sslength ss))
      (setq l (cons (ssname ss (setq i (1- i))) l))
    )
  )
)

 • 1Tôi là con kiến bò trên sa mạc kiến thức bao la. Biển học thật rộng lớn#5 BOYMHANGHEO

BOYMHANGHEO

  biết pan

 • Members
 • Pip
 • 5 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 22 July 2015 - 10:08 AM

cái này sài thế nào vậy bác, em mới vào nghề mong bác chỉ giáo


 • 0

#6 BOYMHANGHEO

BOYMHANGHEO

  biết pan

 • Members
 • Pip
 • 5 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 22 July 2015 - 10:13 AM

 

Bạn tham khảo code

;;;(Alert (strcat "\n X\U+00F3a Line c\U+00F3 chi\U+1EC1u d\U+00E0i nh\U+1ECF h\U+01A1n gi\U+00E1 tr\U+1ECB nh\U+1EADp v\U+00E0o: XLN "
;;;	    "\n X\U+00F3a Line c\U+00F3 chi\U+1EC1u d\U+00E0i b?ng v\U+1EDBi gi\U+00E1 tr\U+1ECB nh\U+1EADp v\U+00E0o: XLTCD"
;;;	    "\n X\U+00F3a Line c\U+00F3 \U+0111\U+1EC9nh n?m tr\U+00EAn Polyline: XLTPL"
;;;	)
;;;)
;;;(Prompt (strcat "\n X\U+00F3a Line c\U+00F3 chi\U+1EC1u d\U+00E0i nh\U+1ECF h\U+01A1n gi\U+00E1 tr\U+1ECB nh\U+1EADp v\U+00E0o: XLN "
;;;	    "\n X\U+00F3a Line c\U+00F3 chi\U+1EC1u d\U+00E0i b?ng v\U+1EDBi gi\U+00E1 tr\U+1ECB nh\U+1EADp v\U+00E0o: XLTCD"
;;;	    "\n X\U+00F3a Line c\U+00F3 \U+0111\U+1EC9nh n?m tr\U+00EAn Polyline: XLTPL"
;;;	)
;;;)
(defun Length1(e) (vlax-curve-getDistAtParam e (vlax-curve-getEndParam e)))
;;;--------------------------------------------------------------------
(defun C:XLN( / ss L e );;;Xoa line ngan
(or *KCNGAN* (setq *KCNGAN* 1.0))
(setq KCNGAN (getdist (strcat "\nNh\U+1EADp chi\U+1EC1u d\U+00E0i nh\U+1ECF h\U+01A1n s\U+1EBD b\U+1ECB x\U+00F3a: <"
		 (rtos *KCNGAN* 2 2)
		 ">: "
	 )
 )
)
(if (not KCNGAN) (setq KCNGAN *KCNGAN*) (setq *KCNGAN* KCNGAN))
(setq
  ss (ssget (list (cons 0 "LINE,ARC,CIRCLE,POLYLINE,LWPOLYLINE,ELLIPSE,SPLINE")))
  L 0.0
)
(vl-load-com)
(setq n 0)
(foreach e (LM:ss->ent ss)
  (if (< (length1 e) KCNGAN)
   	(progn
    	(setq n (+ n 1))
    	(entdel e)
	)
  )
)
(alert (strcat "\nC\U+00F3 t\U+1EA5t c\U+1EA3: " (rtos n 2 0) " c\U+1EA1nh b\U+1ECB x\U+00F3a"))
(princ)
)

(defun C:XLD( / ss L e );;;Xoa line ngan
(or *KCDAI* (setq *KCDAI* 1.0))
(setq KCDAI (getdist (strcat "\nNh\U+1EADp chi\U+1EC1u d\U+00E0i l\U+1EDBn h\U+01A1n s\U+1EBD b\U+1ECB x\U+00F3a: <"
		 (rtos *KCDAI* 2 2)
		 ">: "
	 )
 )
)
(if (not KCDAI) (setq KCDAI *KCDAI*) (setq *KCDAI* KCDAI))
(setq
  ss (ssget (list (cons 0 "LINE,ARC,CIRCLE,POLYLINE,LWPOLYLINE,ELLIPSE,SPLINE")))
  L 0.0
)
(vl-load-com)
(setq n 0)
(foreach e (LM:ss->ent ss)
  (if (> (length1 e) KCDAI)
   	(progn
    	(setq n (+ n 1))
    	(entdel e)
	)
  )
)
(alert (strcat "\nC\U+00F3 t\U+1EA5t c\U+1EA3: " (rtos n 2 0) " c\U+1EA1nh b\U+1ECB x\U+00F3a"))
(princ)
)


(defun C:XLTCD( / ss L e);;;Xoa line theo chieu dai
(setq KC (getdist "\nNhap chieu dai LINE: "))
(setq
  ss (ssget (list (cons 0 "LINE,ARC,CIRCLE,POLYLINE,LWPOLYLINE,ELLIPSE,SPLINE")))
  L 0.0
)
(vl-load-com)
(foreach e (LM:ss->ent ss)
  (if (equal (length1 e) KC 0.01)
    (entdel e)
  )
)
(princ)
)(defun c:XLTPL();;;xoa line tren Pline
(setq obj (vlax-ename->vla-object (car (entsel "\nChon Line hoac Polyline:"))))
(Alert "\nQuet chon Line")
(setq ss (ssget '((0 . "LINE"))))
(setq LtsEnameLine (LM:ss->ent ss))
(foreach EnameL LtsEnameLine
	(setq P1 (cdr (assoc 10 (entget EnameL))))
 	(setq P2 (cdr (assoc 11 (entget EnameL))))
	(setq PVG1 (vlax-curve-getClosestPointTo obj P1 T))
	(setq PVG2 (vlax-curve-getClosestPointTo obj P2 T))
 	(if (or (equal P1 PVG1 0.0001) (equal P2 PVG1 0.0001))
	  (entdel EnameL)
	)
)
(princ)
)(defun C:CPL( / ss L e);;Chon Pline
(MakeLayer_ "PlVang" 2)
(or *KC* (setq *KC* 10.0))
(setq KC (getreal (strcat "\nNhap chieu dai: <"
			 (rtos *KC* 2 2)
			 "> :"
		 )
	 )
)
(if (not KC) (setq KC *KC*) (setq *KC* KC))

(setq
  ss (ssget (list (cons 0 "*POLYLINE,LWPOLYLINE,LINE")(cons 62 2 )))
  L 0.0
)
(vl-load-com)
(foreach e (LM:ss->ent ss)
  (if (> (length1 e) KC)
    (PUTLAYER e "PlVang")
  )
)
(princ)
)

(defun MakeLayer_ ( name colour /)
  (if (null (tblsearch "LAYER" name))
    (entmake
      (list
        '(0 . "LAYER")
        '(100 . "AcDbSymbolTableRecord")
        '(100 . "AcDbLayerTableRecord")
        '(70 . 0)
        (cons 2 name)
        (cons 62 colour)
      )
    )
  )
)

(defun PUTLAYER (ent NameLayer / s)
  (setq s (vlax-ename->vla-object ent) )
  (vla-put-layer s NameLayer )
)

(defun LM:ss->ent ( ss / i l )
  (if ss
    (repeat (setq i (sslength ss))
      (setq l (cons (ssname ss (setq i (1- i))) l))
   

bác có lip nào lọc được thanh theo chiều dài bằng 1 giá tri cụ thể không cho em xin với


 • 0