Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
Đăng nhập để thực hiện theo  
traigtmientay

{ hỏi } làm sao để tạo menu cad 2k5 từ menu cui cad 2k7

Các bài được khuyến nghị

e đã làm 1 bộ menu cad 2k7 nay cần dùng đến cad 2k5 nhưng ko load dc menu cui . anh em hướng dẫn hộ e chuyển menu cui sang menu cad 2k5 mà ko phải viết lại menu vì nó quá dài và nhiều lệnh .

thank các bác .

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Chụp ảnh toàn bộ cái menu và chú thích tên lệnh (nếu ko có thanh công cụ) tôi sẽ viết lại file mns mới cho bạn sau này cad đời nào cũng load ầm ầm.

 • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

đây là file cui của e bác có thể hướng dẫn e viết mns dc ko . vì sau này có thể thay đổi lệnh hoặc thêm chức năng vào nữa,bác hướng dẫn e viết trên cad luôn nhé , vì cui e cũng viết từ cad nên rất dễ viết và quản lý http://www.cadviet.c...on_cad_2007.rar113313_nemu.png

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

File MNU đây. MNS cũng thế.

Chú ý save qua mã ANSI (sửa các từ tiếng Việt Unicode) vì MNU/MNS không chấp nhận Unicode.


//
//   AutoCAD menu file
//

//
//   Default AutoCAD NAMESPACE declaration:
//

***MENUGROUP=MANHHA

//
//  Begin AutoCAD Digitizer Button Menus
//

//
//  Begin System Pointing Device Menus
//

//
//  Begin AutoCAD Pull-down Menus
//

***POP1
      [Mạnh Hà]
      [->BLOCK]
      [DINH DANG - Block - B2B]^C^C_B2B
      [bLOCK 1 -chon tat ca cac block cung ten - ALLB]^C^C_ALLB
      [bLOCK 2 -doi ten block duoc chon - DTB]^C^C_DTB
      [bLOCK 3-1 - them doi tuong vao block - ADD]^C^C_ADD
      [bLOCK 3-2 - loai doi tuong vao block - REB]^C^C_REB
      [bLOCK 4 - sao chep block - MAB]^C^C_MAB
[<-]
      [->CAL]
      [CAL 1 - cong tru hang cot - +++]^C^C_+++
      [CAL 2 - cong tru nhan chia text cho text ---]^C^C_---
      [CAL 3-1 - tru text voi 1 so - -]^C^C_-
      [CAL 3-2 - cong text voi 1 so +]^C^C_+
      [CAL 3-3 -nhan text voi 1 so - *]^C^C_*
      [CAL 3-4 - chia text voi 1 so - /]^C^C_/
[<-]
      [->Cao do]
      [CAO DO 1 - tinh cao do theo ty le % - TCD1]^C^C_TCD1
      [CAO DO 2 - gan cao do copy doi tuong - GCD]^C^C_GCD
      [CAO DO 3 - gan cao do PL - CDPL]^C^C_CDPL
      [CAO DO 4 - xuat cao do dinh PL - XCDPL]^C^C_XCDPL
[<-]
      [->Tinh chieu dai]
      [CHIEU DAI 1 - do chieu dai cung tron - DIMC]^C^C_DIMC
      [CHIEU DAI 2 - tinh khoang cach dan vao text - KC]^C^C_KC
      [CHIEU DAI 3 - tinh tong chieu dai line co ca cong - TGL]^C^C_TGL
      [CHIEU DAI 4 - do chieu dai hinh thi man hinh - DTD]^C^C_DTD
[<-]
      [->Tinh dien tich]
      [DIEN TICH 1 - AE]^C^C_AE
      [DIEN TICH 2 -AA]^C^C_AA
      [DIEN TICH 3 - SS]^C^C_SS
[<-]
      [->Dim]
      [DINH DANG - DIM - D2D]^C^C_D2D
      [DIM 1 - dim duong bat ky - DCV]^C^C_DCV
      [DIM 2 - sua dinh Dim - YY]^C^C_YY
      [DIM 3 -thay doi chieu cao dim - HDIM]^C^C_HDIM
      [DIM 4 -thong ke dim theo chieu dai - TKD]^C^C_TKD
      [DIM 5 - cat chan Dim - XX]^C^C_XX
      [DIM 6 - chia doi dim thanh 2 - CHD]^C^C_CHD
      [DIM 7 - noi cac dim voi nhau - JD]^C^C_JD
[<-]
      [->Hieu chinh doi tuong]
      [DOI TUONG 1 - la phang doi tuong - Z0]^C^C_Z0
      [DOI TUONG 2 - thay ten coc( chon tung coc ) - RETN]^C^C_RETN
      [DOI TUONG 3 - tim trong tam hinh hoc - TTT]^C^C_TTT
      [DOI TUONG 4 - ve net cat - NC]^C^C_NC
      [DOI TUONG 5 - xoa doi tuong trong va ngoai vung - EWB]^C^C_EWB
      [DOI TUONG 6 - chuyen doi tuong duoc chon ve bylayer - CB]^C^C_CB
      [DOI TUONG 7 - miror xoa doi tuong - MII]^C^C_MII
      [DOI TUONG 8 - scale quanh trong tam - SG]^C^C_SG
      [DOI TUONG 9 - xoay doi tuong theo 2 diem - ROSS]^C^C_ROSS
      [DOI TUONG 10 -copy qua lai giua layout va model - CPML]^C^C_CPML
[<-]
      [->HATCH]
      [DINH DANG - hatch - H2H]^C^C_H2H
      [HATCH 1-1 - copy hatch - HC]^C^C_HC
      [HATCH 1-2 - move Hatch - HM]^C^C_HM
      [HATCH 1-3 - doi goc nghieng Hatch - HA]^C^C_HA
      [HATCH 1-4 - thay doi ty le Hatch - HS]^C^C_HS
[<-]
      [->LAYER]
      [LAYER 1- doi mau layer - DML]^C^C_DML
      [LAYER 2 - xoa tat ca doi tuong trong layer - LAD]^C^C_LAD
[<-]
      [->LINE]
      [LINE 1-1 - them dinh PL - ADV]^C^C_ADV
      [LINE 1-2 - loai dinh PL - EDV]^C^C_EDV
      [LINE 2 -cat line tai 1 diem - BR]^C^C_BR
      [LINE 3 -chia line thanh cac doan bang nhau - CHIAL]^C^C_CHIAL
      [LINE 4 -chuyen SPL ve PL - S2P]^C^C_S2P
      [LINE 5 - noi Line - NN]^C^C_NN
      [LINE 6 - thay doi chieu day Pline - WP]^C^C_WP
      [LINE 7 - ghi do doc kieu 1-n - IDD]^C^C_IDD
      [LINE 8 - chuyen PL thanh SPL - P2S]^C^C_P2S
[<-]
      [->POINT]
      [POINT 1 - chuyen duong tron thanh point - C2D]^C^C_C2D
      [POINT 2 -loc cac point theo cao do - LOCD]^C^C_LOCD
[<-]
      [->Rai doi tuong]
      [Rai doi tuong - RDT]^C^C_RDT
      [Rai tu diem - RTD]^C^C_RTD
      [Rai text - RT]^C^C_RT
      [Trai bong doi tuong - TRB]^C^C_TRB
[<-]
      [->Ve ta luy]
      [TALUY - cai dat tayluy - CDTL]^C^C_CDTL
      [TALUY - ve taluy theo 1 PL - VTL1]^C^C_VTL1
      [TALUY - ve taluy theo 2 duong gioi han - VTL2]^C^C_VTL2
[<-]
      [->TEXT]
      [DINH DANG - Text - T2T]^C^C_T2T
      [TEXT 1 - can le text - CLD]^C^C_CLD
      [TEXT 2 - copy text tang dan - C+]^C^C_C+
      [TEXT 3 - gach chan text - GC]^C^C_GC
      [TEXT 4 - sao chep noi dung text -MAT]^C^C_MAT
      [TEXT 5 - can text vao chinh giua vung kin- TC]^C^C_TC
      [TEXT 6-1 - can le trai - CLT]^C^C_CLT
      [TEXT 6-2- can le phai - CLP]^C^C_CLP
      [TEXT 6-3 - can le giua - CLG]^C^C_CLG
      [TEXT 6-4 - can le ngang - CLN]^C^C_CLN
      [TEXT 7 -chuyen dtext sang mtext - T2MT]^C^C_T2MT
      [TEXT 8 -hieu chinh text - CHT]^C^C_CHT
      [TEXT 9 - loc text - LOCT]^C^C_LOCT
      [TEXT 10 - thay chieu cao chu - CH]^C^C_CH
      [TEXT 11 -xoa text nam ngoai khoang - EO]^C^C_EO
      [TEXT 12 - xoay Text - ROT]^C^C_ROT
      [TEXT 13 - noi mtext - JMT]^C^C_JMT
      [TEXT 14 - Tao chu VnArial NarrowH - TAOC]^C^C_TAOC
      [TEXT 15 - Convet text - CVT]^C^C_CVT
[<-]
      [->Toa do]
      [TOA DO 1-1 - tinh toa do - TTD]^C^C_TTD
      [TOA DO 1-2 - tinh toa do - TTD1]^C^C_TTD1
      [TOA DO 2 - xuat toa do dinh PL - TDPL]^C^C_TDPL
      [TOA DO 3 - pick diem xuat toa do ra file - XY]^C^C_XY
      [TOA DO 4 - lay so lieu xyz tu txt cel - XYZ]^C^C_XYZ
[<-]
      [->Duong tron]
      [TRON 1 - cat duong tron tai 2 diem - CDTR]^C^C_CDTR
      [TRON 2 - chuyen tat cac cac loai cong ve PL - C2P]^C^C_C2P
      [TRON 3 - chuyen duong tron thanh point - CHON]^C^C_CHON
      [TRON 4 - ve tiep tuyen - VTT]^C^C_VTT
[<-]
      [->CAD - EXCELL]
      [EXCELL-CAD 1 - xuat cel sang cad - E2C]^C^C_E2C
      [CAD-EXCELL 1 - xuat cad sang cel - C2E]^C^C_C2E
[<-]
      [->WIPEOUT]
      [WIPEOUT 1 - chuyen wipeout thanh line - W2P]^C^C_W2P
      [WIPEOUT 2 - chuyen line thanh wipeout - P2W]^C^C_P2W
[<-]
      [->Goi tien ich]
      [in ban ve - IN1]^C^C_IN1
      [Tra cuu thep hinh - TCTH]^C^C_TCTH
[<-]

//
//  Begin AutoCAD ToolBars
//

//
//   Begin AutoCAD Image Menus
//

//
// AutoCAD Screen Menus
//

//
//   Begin AutoCAD Tablet Menus
//

//
//   Help Strings
//

//
// Keyboard Accelerators
//

//
//   End of AutoCAD menu file
//

 • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

thank bác rất nhiều . bác DOAN VAN HA có thể hướng dẫ em cách làm dc ko ?

Bác up lên bộ lisp đi kèm menu này luôn đuọc không? Thanks bác, e cũng đang mày mò chế menu nhưng không biêt làm sao cả

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay

Đăng nhập để thực hiện theo  

×