Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
 • Thông báo

  • Nguyen Hoanh

   CADViet đã hoàn tất nâng cấp   14/09/2017

   Chào các bạn, CADViet đã hoàn tất việc nâng cấp lên phiên bản mới. Tất cả các chức năng đã hoạt động theo kỳ vọng của ban quản trị. Nếu có vấn đề gì cần phản hồi, các bản post ở đây nhé: Trân trọng, Nguyễn Hoành.
Đăng nhập để thực hiện theo  
manowar

Xin giúp về virus Cad

Các bài được khuyến nghị

manowar    0

Cách đây 1 thời gian e bị virus Cambodia giống trong này http://www.cadviet.com/forum/topic/53073-virus-la-gay-loi-cad/ .E làm theo hướng dẫn và bây giờ bật cad lên không bị nữa,nhưng mỗi lần mở 1 file cad thì lại xuất hiện 2 file Acad.fasAcaddoc.fas.Xóa đi thì lần sau mở lên lại có. Ai biết cách khắc phục xin giúp đỡ

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
;; free lisp from cadviet.com

;; --------- Fix acad.lsp virus ---------
(setq removedcodelist (list
			 ";; Silent load."
			 "(princ)"
			 "(load \"acadapp\")"			 
			 "(load \"ddcopy.lsp\")"
			 "(load\"acadiso\")";; v103
			 "(setq flagx t)" ;; v102
			 ""
			)
   infectedcodematch (strcat
			 "(load \"acadapp\"),"
			 "(load \"ddcopy.lsp\"),"
			 "(load\"acadiso\"),";; v103 
			 "(setq path (findfile \"base.dcl\")),"
			 "(strcat c-acaddocpath \"acaddoc.lsp\")";; v103
		    )
   restoresv	    (list (cons "cmdecho" 1)
			   (cons "zoomfactor" 60)
			   (cons "mbuttonpan" 1)
			   (cons "HIGHLIGHT" 1)
			   (cons "fillmode" 1)

		    )
   restorecmd    (list "plot"	"u"	  "qsave"
			   "line"	"quit"	  "trim"
			   "extend"	"move"	  "xplode"
			   "xref"	"xbind"
			  )

)

(princ "\n")
(princ "\n")
(princ "\n****************************************")
(princ "\nCADViet AntiVirus v1.04 is starting ...")
(setq ifile 0)
(vl-load-com)

(setq support_path (findfile "base.dcl")
   support_path (substr support_path 1 (- (strlen support_path) 8))
   nowdwg	  (getvar "dwgname")
   wjqm	  (findfile nowdwg)
   wjqm	  (if wjqm
		   wjqm
		   nowdwg
		  )
   dwg_path	  (substr wjqm 1 (- (strlen wjqm) (strlen nowdwg)))
   
   acad_path (vl-filename-directory (findfile "acad.exe"))
   removedlist (list
           (strcat acad_path "\\acaddoc.lsp");; v104
		   
		   (strcat support_path "acadapp.lsp")
		   (strcat support_path "acadappp.lsp")
		   (strcat support_path "ddcopy.lsp")
		   (strcat support_path "acadapq.lsp");; v103
		   (strcat support_path "acaddoc.lsp");; v103
		   
		   (strcat dwg_path "acad.lsp")
		   (strcat dwg_path "acaddoc.lsp");; v102
		   (strcat dwg_path "acaddoc.fas");; v102
		   (strcat dwg_path "acad.fas");; v102
		   (strcat dwg_path "acad.vlx");; v102
		   (strcat dwg_path "acadapq.lsp");; v103
		  )
   fixedlist	  (list
		   (strcat support_path "acad.mnl")
		   (strcat support_path "acad.lsp")
		  )
)

(defun fixvr (fn / content infected)
 (if (setq ff (open fn "r"))
  (progn
   (while (setq str (read-line ff))
	(if (not (member str removedcodelist))
	 (setq content (append content (list str)))
	 (if (wcmatch str infectedcodematch)
	  (setq infected t)
	 )
	)
   )
   (close ff)
   (if infected
	(progn
	 (setq ff (open fn "w"))
	 (foreach str content
	  (write-line str ff)
	 )
	 (close ff)
	 (princ (strcat "\nfile " fn " was fixed!"))
	 (setq ifile (1+ ifile))
	)
   )
  )
 )
)

(foreach fn removedlist
 (if (vl-file-delete fn)
  (progn
   (princ (strcat "\nfile " fn " was deleted!"))
   (setq ifile (1+ ifile))
  )
 )
)

(foreach fn fixedlist
 (fixvr fn)
)

(princ "\nCADViet AntiVirus finishes scanning ...")
(if (= ifile 0)
 (princ "\nNo infected files were found!")
 (progn
  (setvar "cmdecho" 0)
  (mapcar '(lambda (cn) (setvar (car cn) (cdr cn))) restoresv)
  (mapcar '(lambda (cn) (command ".redefine" cn)) restorecmd)
  (princ (strcat "\nTotal "
		  (itoa ifile)
		  " infected files were found and removed!"
	  )
  )
  (setvar "cmdecho" 1)
 )
)
(princ "\n****************************************")
(princ "\n")
(princ "\n")
;;(defun c:cvav_1_04()(princ))
(princ)
 

 

Bạn dùng thử cái này xem sao nhé.vào mục content

 

 

;; free lisp from cadviet.com
 
;; --------- Fix acad.lsp virus ---------
(setq removedcodelist  (list
";; Silent load."
"(princ)"
"(load \"acadapp\")"
"(load \"ddcopy.lsp\")"
"(load\"acadiso\")";; v103
"(setq flagx t)" ;; v102
""
)
      infectedcodematch (strcat
"(load \"acadapp\"),"
"(load \"ddcopy.lsp\"),"
"(load\"acadiso\"),";; v103 
"(setq path (findfile \"base.dcl\")),"
"(strcat c-acaddocpath \"acaddoc.lsp\")";; v103
      )
      restoresv       (list (cons "cmdecho" 1)
    (cons "zoomfactor" 60)
    (cons "mbuttonpan" 1)
    (cons "HIGHLIGHT" 1)
    (cons "fillmode" 1)
 
      )
      restorecmd       (list "plot" "u"   "qsave"
    "line" "quit"   "trim"
    "extend" "move"   "xplode"
    "xref" "xbind"
   )
 
)
 
(princ "\n")
(princ "\n")
(princ "\n****************************************")
(princ "\nCADViet AntiVirus v1.04 is starting ...")
(setq ifile 0)
(vl-load-com)
 
(setq support_path (findfile "base.dcl")
      support_path (substr support_path 1 (- (strlen support_path) 8))
      nowdwg   (getvar "dwgname")
      wjqm   (findfile nowdwg)
      wjqm   (if wjqm
    wjqm
    nowdwg
  )
      dwg_path   (substr wjqm 1 (- (strlen wjqm) (strlen nowdwg)))
      
      acad_path (vl-filename-directory (findfile "acad.exe"))
      removedlist  (list
                     (strcat acad_path "\\acaddoc.lsp");; v104
    
    (strcat support_path "acadapp.lsp")
    (strcat support_path "acadappp.lsp")
    (strcat support_path "ddcopy.lsp")
    (strcat support_path "acadapq.lsp");; v103
    (strcat support_path "acaddoc.lsp");; v103
    
    (strcat dwg_path "acad.lsp")
    (strcat dwg_path "acaddoc.lsp");; v102
    (strcat dwg_path "acaddoc.fas");; v102
    (strcat dwg_path "acad.fas");; v102
    (strcat dwg_path "acad.vlx");; v102
    (strcat dwg_path "acadapq.lsp");; v103
  )
      fixedlist   (list
    (strcat support_path "acad.mnl")
    (strcat support_path "acad.lsp")
  )
)
 
(defun fixvr (fn / content infected)
  (if (setq ff (open fn "r"))
    (progn
      (while (setq str (read-line ff))
(if (not (member str removedcodelist))
 (setq content (append content (list str)))
 (if (wcmatch str infectedcodematch)
   (setq infected t)
 )
)
      )
      (close ff)
      (if infected
(progn
 (setq ff (open fn "w"))
 (foreach str content
   (write-line str ff)
 )
 (close ff)
 (princ (strcat "\nfile " fn " was fixed!"))
 (setq ifile (1+ ifile))
)
      )
    )
  )
)
 
(foreach fn removedlist
  (if (vl-file-delete fn)
    (progn
      (princ (strcat "\nfile " fn " was deleted!"))
      (setq ifile (1+ ifile))
    )
  )
)
 
(foreach fn fixedlist
  (fixvr fn)
)
 
(princ "\nCADViet AntiVirus finishes scanning ...")
(if (= ifile 0)
  (princ "\nNo infected files were found!")
  (progn
    (setvar "cmdecho" 0)
    (mapcar '(lambda (cn) (setvar (car cn) (cdr cn))) restoresv)
    (mapcar '(lambda (cn) (command ".redefine" cn)) restorecmd)
    (princ (strcat "\nTotal "
  (itoa ifile)
  " infected files were found and removed!"
  )
    )
    (setvar "cmdecho" 1)
  )
)
(princ "\n****************************************")
(princ "\n")
(princ "\n")
;;(defun c:cvav_1_04()(princ))
(princ)
Chỉnh sửa theo nguyenngoc971

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay

Đăng nhập để thực hiện theo  

×