Đến nội dung


Hình ảnh
5 stars - based on 24598 reviews
- - - - -

[Đã xong] Lisp chọn nhiều file bằng dialog (tương tự hàm getfiled)


 • Please log in to reply
4 replies to this topic

#1 Doan Van Ha

Doan Van Ha

  biết lệnh adcenter

 • CADViet Team
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 5543 Bài viết
Điểm đánh giá: 2669 (tuyệt vời)

Đã gửi 26 April 2013 - 10:33 AM

Hàm getfiled chỉ cho chọn 1 file duy nhất.

Hàm vl-directory-files chọn được nhiều file nhưng lại không thể chỉ đích danh từng file muốn chọn.

Nhu cầu chọn nhiều file là có thực. Vì vậy, tôi viết hàm này để ai cần thì post về dùng.

Vì gồm dialog + tiếng Việt + các thứ lăn tăn khác nên phải đóng gói VLX cho tiện.

http://www.cadviet.c..._nhieu_file.zip

67029_untitled_4.png


 • 5

* Chỉ nên yêu cầu Lisp khi bạn làm việc đó mất cả ngày nhưng họ chỉ viết 1 giờ. Và đừng làm điều ngược lại.

* Nhờ viết lisp cũng như đi khám bệnh. Chỉ gởi căn cước và than sắp chết thì không bác sỹ nào cứu sống được.


#2 Tue_NV

Tue_NV

  KS Võ Quang Tuệ

 • Moderator
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 4329 Bài viết
Điểm đánh giá: 3831 (đỉnh cao)

Đã gửi 26 April 2013 - 11:15 AM

Hàm getfiled chỉ cho chọn 1 file duy nhất.

Hàm vl-directory-files chọn được nhiều file nhưng lại không thể chỉ đích danh từng file muốn chọn.

Nhu cầu chọn nhiều file là có thực. Vì vậy, tôi viết hàm này để ai cần thì post về dùng.

Vì gồm dialoge + tiếng Việt + các thứ lăn tăn nên phải đóng gói VLX cho tiện.

http://www.cadviet.c..._nhieu_file.zip

67029_untitled_4.png

 

Hàm getfield chọn folder thì thấy cả file trong Folder

Ở đây Nút Chọn... chỉ thấy chọn Folder, hổng có thấy file  :lol:


 • 0

#3 Lucky me

Lucky me

  Chưa sử dụng CAD

 • Members
 • Pip
 • 1 Bài viết
Điểm đánh giá: 4 (bình thường)

Đã gửi 26 April 2013 - 12:03 PM

Thanks bác Doan Van Ha đã chia sẽ Lisp. Tôi cũng sưu tầm được Lisp tương tự như của bác và post lên để anh em nghiên cứu.

;;------------------=={ Get Files Dialog }==------------------;;
;;                              ;;
;; An analog of the 'getfiled' function for multiple files. ;;
;;------------------------------------------------------------;;
;; Author: Lee Mac, Copyright © 2013 - www.lee-mac.com    ;;
;;------------------------------------------------------------;;
;; Arguments:                        ;;
;; title  - String specifying the dialog box label.     ;;
;; default - Default directory; can be a null string ("")  ;;
;; ext   - Filename extension filter (e.g. "dwg;lsp")   ;;
;;------------------------------------------------------------;;
;; Returns: List of selected files, else nil        ;;
;;------------------------------------------------------------;;
;; Version 1.2  -  18-04-2013              ;;
;;------------------------------------------------------------;;

(defun LM:GetFiles ( title default ext / *error* dch dcl des dir dirdata lst rtn )

  (defun *error* ( msg )
    (if (= 'file (type des))
      (close des)
    )
    (if (and (= 'int (type dch)) (< 0 dch))
      (unload_dialog dch)
    )
    (if (and (= 'str (type dcl)) (findfile dcl))
      (vl-file-delete dcl)
    )
    (if (and msg (not (wcmatch (strcase msg t) "*break,*cancel*,*exit*")))
      (princ (strcat "\nError: " msg))
    )
    (princ)
  )  
  
  (if
    (and
      (setq dcl (vl-filename-mktemp nil nil ".dcl"))
      (setq des (open dcl "w"))
      (progn
        (foreach x
          '(
            "lst : list_box"
            "{"
            "  width = 40.0;"
            "  height = 20.0;"
            "  fixed_width = true;"
            "  fixed_height = true;"
            "  alignment = centered;"
            "  multiple_select = true;"
            "}"
            ""
            "but : button"
            "{"
            "  width = 20.0;"
            "  height = 1.8;"
            "  fixed_width = true;"
            "  fixed_height = true;"
            "  alignment = centered;"
            "}"
            ""
            "getfiles : dialog"
            "{"
            "  key = \"title\"; spacer;"
            "  : row"
            "  {"
            "    alignment = centered;"
            "    : edit_box { key = \"dir\"; label = \"Folder:\"; }"
            "    : button"
            "    {"
            "      key = \"brw\";"
            "      label = \"Browse\";"
            "      fixed_width = true;"
            "    }"
            "  }"
            "  spacer;"
            "  : row"
            "  {"
            "    : column"
            "    {"
            "      : lst { key = \"box1\"; }"
            "      : but { key = \"add\" ; label = \"Add Files\"; }"
            "    }"
            "    : column {"
            "      : lst { key = \"box2\"; }"
            "      : but { key = \"del\" ; label = \"Remove Files\"; }"
            "    }"
            "  }"
            "  spacer; ok_cancel;"
            "}"
          )
          (write-line x des)
        )
        (setq des (close des))
        (< 0 (setq dch (load_dialog dcl)))
      )
      (new_dialog "getfiles" dch)
    )
    (progn
      (setq ext (LM:getfiles:str->lst (strcase ext) ";"))
      (set_tile "title" (if (= "" title) "Select Files" title))
      (set_tile "dir"
        (setq dir
          (LM:getfiles:fixdir
            (if (or (= "" default) (not (vl-file-directory-p (LM:getfiles:fixdir default))))
              (getvar 'dwgprefix)
              default
            )
          )
        )
      )
      (setq lst (LM:getfiles:updatefilelist dir ext nil))
      (mode_tile "add" 1)
      (mode_tile "del" 1)

      (action_tile "brw"
        (vl-prin1-to-string
          '(if (setq tmp (LM:getfiles:browseforfolder "" nil 512))
            (setq lst (LM:getfiles:updatefilelist (set_tile "dir" (setq dir tmp)) ext rtn)
               rtn (LM:getfiles:updateselected dir rtn)
            )               
          )
        )
      )

      (action_tile "dir"
        (vl-prin1-to-string
          '(if (= 1 $reason)
            (setq lst (LM:getfiles:updatefilelist (set_tile "dir" (setq dir (LM:getfiles:fixdir $value))) ext rtn)
               rtn (LM:getfiles:updateselected dir rtn)
            )
          )
        )
      )

      (action_tile "box1"
        (vl-prin1-to-string
          '(
            (lambda ( / itm tmp )
              (setq itm (mapcar '(lambda ( n ) (nth n lst)) (read (strcat "(" $value ")"))))
              (if (= 4 $reason)
                (cond
                  (  (equal '("..") itm)
                    (setq lst (LM:getfiles:updatefilelist (set_tile "dir" (setq dir (LM:getfiles:updir dir))) ext rtn)
                       rtn (LM:getfiles:updateselected dir rtn)
                    )
                  )
                  (  (and
                      (not (vl-filename-extension (car itm)))
                      (vl-file-directory-p (setq tmp (LM:getfiles:checkredirect (strcat dir "\\" (car itm)))))
                    )
                    (setq lst (LM:getfiles:updatefilelist (set_tile "dir" (setq dir tmp)) ext rtn)
                       rtn (LM:getfiles:updateselected dir rtn)
                    )
                  )
                  (  (setq rtn (LM:getfiles:sort (append rtn (mapcar '(lambda ( x ) (strcat dir "\\" x)) itm)))
                       rtn (LM:getfiles:updateselected dir rtn)
                       lst (LM:getfiles:updatefilelist dir ext rtn)
                    )
                  )
                )
                (if (vl-some 'vl-filename-extension itm)
                  (mode_tile "add" 0)
                )
              )
            )
          )
        )
      )

      (action_tile "box2"
        (vl-prin1-to-string
          '(
            (lambda ( / itm )
              (setq itm (mapcar '(lambda ( n ) (nth n rtn)) (read (strcat "(" $value ")"))))
              (if (= 4 $reason)
                (setq rtn (LM:getfiles:updateselected dir (vl-remove (car itm) rtn))
                   lst (LM:getfiles:updatefilelist dir ext rtn)
                )
                (mode_tile "del" 0)
              )
            )
          )
        )
      )

      (action_tile "add"
        (vl-prin1-to-string
          '(
            (lambda ( / itm )
              (if
                (setq itm
                  (vl-remove-if-not 'vl-filename-extension
                    (mapcar '(lambda ( n ) (nth n lst)) (read (strcat "(" (get_tile "box1") ")")))
                  )
                )
                (setq rtn (LM:getfiles:sort (append rtn (mapcar '(lambda ( x ) (strcat dir "\\" x)) itm)))
                   rtn (LM:getfiles:updateselected dir rtn)
                   lst (LM:getfiles:updatefilelist dir ext rtn)
                )
              )
              (mode_tile "add" 1)
              (mode_tile "del" 1)
            )
          )
        )
      )

      (action_tile "del"
        (vl-prin1-to-string
          '(
            (lambda ( / itm )
              (if (setq itm (read (strcat "(" (get_tile "box2") ")")))
                (setq rtn (LM:getfiles:updateselected dir (LM:getfiles:removeitems itm rtn))
                   lst (LM:getfiles:updatefilelist dir ext rtn)
                )
              )
              (mode_tile "add" 1)
              (mode_tile "del" 1)
            )
          )
        )
      )
     
      (if (zerop (start_dialog))
        (setq rtn nil)
      )
    )
  )
  (*error* nil)
  rtn
)

(defun LM:getfiles:listbox ( key lst )
  (start_list key)
  (foreach x lst (add_list x))
  (end_list)
  lst
)

(defun LM:getfiles:listfiles ( dir ext lst )
  (vl-remove-if '(lambda ( x ) (member (strcat dir "\\" x) lst))
    (cond
      (  (cdr (assoc dir dirdata)))
      (  (cdar
          (setq dirdata
            (cons
              (cons dir
                (append
                  (LM:getfiles:sortlist (vl-remove "." (vl-directory-files dir nil -1)))
                  (LM:getfiles:sort
                    (if (member ext '(("") ("*")))
                      (vl-directory-files dir nil 1)
                      (vl-remove-if-not
                        (function
                          (lambda ( x / e )
                            (and
                              (setq e (vl-filename-extension x))
                              (setq e (strcase (substr e 2)))
                              (vl-some '(lambda ( w ) (wcmatch e w)) ext)
                            )
                          )
                        )
                        (vl-directory-files dir nil 1)
                      )
                    )
                  )
                )
              )
              dirdata
            )
          )
        )
      )
    )
  )
)

(defun LM:getfiles:checkredirect ( dir / itm pos )
  (cond
    (  (vl-directory-files dir)
      dir
    )
    (  (and
        (= (strcase (getenv "UserProfile"))
          (strcase (substr dir 1 (setq pos (vl-string-position 92 dir nil t))))
        )
        (setq itm
          (cdr
            (assoc (substr (strcase dir t) (+ pos 2))
              '(
                ("my documents" . "Documents")
                ("my pictures" . "Pictures")
                ("my videos"  . "Videos")
                ("my music"   . "Music")
              )
            )
          )
        )
        (vl-file-directory-p (setq itm (strcat (substr dir 1 pos) "\\" itm)))
      )
      itm
    )
    (  dir  )
  )
)

(defun LM:getfiles:sort ( lst )
  (apply 'append
    (mapcar 'LM:getfiles:sortlist
      (vl-sort
        (LM:getfiles:groupbyfunction lst
          (lambda ( a b / x y )
            (and
              (setq x (vl-filename-extension a))
              (setq y (vl-filename-extension b))
              (= (strcase x) (strcase y))
            )
          )
        )
        (function
          (lambda ( a b / x y )
            (and
              (setq x (vl-filename-extension (car a)))
              (setq y (vl-filename-extension (car b)))
              (< (strcase x) (strcase y))
            )
          )
        )
      )
    )
  )
)

(defun LM:getfiles:sortlist ( lst )
  (mapcar (function (lambda ( n ) (nth n lst)))
    (vl-sort-i (mapcar 'LM:getfiles:splitstring lst)
      (function
        (lambda ( a b / x y )
          (while
            (and
              (setq x (car a))
              (setq y (car b))
              (= x y)
            )
            (setq a (cdr a)
               b (cdr b)
            )
          )
          (cond
            (  (null x) b)
            (  (null y) nil)
            (  (and (numberp x) (numberp y)) (< x y))
            (  (= "." x))
            (  (numberp x))
            (  (numberp y) nil)
            (  (< x y))
          )
        )
      )
    )
  )
)

(defun LM:getfiles:groupbyfunction ( lst fun / tmp1 tmp2 x1 )
  (if (setq x1 (car lst))
    (progn
      (foreach x2 (cdr lst)
        (if (fun x1 x2)
          (setq tmp1 (cons x2 tmp1))
          (setq tmp2 (cons x2 tmp2))
        )
      )
      (cons (cons x1 (reverse tmp1)) (LM:getfiles:groupbyfunction (reverse tmp2) fun))
    )
  )
)

(defun LM:getfiles:splitstring ( str )
  (
    (lambda ( l )
      (read
        (strcat "("
          (vl-list->string
            (apply 'append
              (mapcar
                (function
                  (lambda ( a b c )
                    (cond
                      (  (= 92 b)
                        (list 32 34 92 b 34 32)
                      )
                      (  (or (< 47 b 58)
                          (and (= 45 b) (< 47 c 58) (not (< 47 a 58)))
                          (and (= 46 b) (< 47 a 58) (< 47 c 58))
                        )
                        (list b)
                      )
                      (  (list 32 34 b 34 32))
                    )
                  )
                )
                (cons nil l) l (append (cdr l) '(( )))
              )
            )
          )
          ")"
        )
      )
    )
    (vl-string->list (strcase str))
  )
)

(defun LM:getfiles:browseforfolder ( msg dir flg / err fld pth shl slf )
  (setq err
    (vl-catch-all-apply
      (function
        (lambda ( / app hwd )
          (if (setq app (vlax-get-acad-object)
               shl (vla-getinterfaceobject app "shell.application")
               hwd (vl-catch-all-apply 'vla-get-hwnd (list app))
               fld (vlax-invoke-method shl 'browseforfolder (if (vl-catch-all-error-p hwd) 0 hwd) msg flg dir)
            )
            (setq slf (vlax-get-property fld 'self)
               pth (vlax-get-property slf 'path)
               pth (vl-string-right-trim "\\" (vl-string-translate "/" "\\" pth))
            )
          )
        )
      )
    )
  )
  (if slf (vlax-release-object slf))
  (if fld (vlax-release-object fld))
  (if shl (vlax-release-object shl))
  (if (vl-catch-all-error-p err)
    (prompt (vl-catch-all-error-message err))
    pth
  )
)

(defun LM:getfiles:full->relative ( dir path / p q )
  (setq dir (vl-string-right-trim "\\" dir))
  (cond
    (  (and
        (setq p (vl-string-position 58 dir))
        (setq q (vl-string-position 58 path))
        (not (eq (strcase (substr dir 1 p)) (strcase (substr path 1 q))))
      )
      path
    )
    (  (and
        (setq p (vl-string-position 92 dir))
        (setq q (vl-string-position 92 path))
        (eq (strcase (substr dir 1 p)) (strcase (substr path 1 q)))
      )
      (LM:getfiles:full->relative (substr dir (+ 2 p)) (substr path (+ 2 q)))
    )
    (  (and
        (setq q (vl-string-position 92 path))
        (eq (strcase dir) (strcase (substr path 1 q)))
      )
      (strcat ".\\" (substr path (+ 2 q)))
    )
    (  (eq "" dir)
      path
    )
    (  (setq p (vl-string-position 92 dir))
      (LM:getfiles:full->relative (substr dir (+ 2 p)) (strcat "..\\" path))
    )
    (  (LM:getfiles:full->relative "" (strcat "..\\" path)))
  )
)

(defun LM:getfiles:str->lst ( str del / pos )
  (if (setq pos (vl-string-search del str))
    (cons (substr str 1 pos) (LM:getfiles:str->lst (substr str (+ pos 1 (strlen del))) del))
    (list str)
  )
)

(defun LM:getfiles:updatefilelist ( dir ext lst )
  (LM:getfiles:listbox "box1" (LM:getfiles:listfiles dir ext lst))
)

(defun LM:getfiles:updateselected ( dir lst )
  (LM:getfiles:listbox "box2" (mapcar '(lambda ( x ) (LM:getfiles:full->relative dir x)) lst))
  lst
)

(defun LM:getfiles:updir ( dir )
  (substr dir 1 (vl-string-position 92 dir nil t))
)

(defun LM:getfiles:fixdir ( dir )
  (vl-string-right-trim "\\" (vl-string-translate "/" "\\" dir))
)

(defun LM:getfiles:removeitems ( itm lst / idx )
  (setq idx -1)
  (vl-remove-if '(lambda ( x ) (member (setq idx (1+ idx)) itm)) lst)
)

(vl-load-com)
(princ)


(defun c:test nil
  (mapcar 'print (LM:GetFiles "Select Drawings" "" "dwg"))
  (princ)
)

 • 4

#4 toanmda

toanmda

  biết zoom

 • Members
 • Pip
 • 19 Bài viết
Điểm đánh giá: 1 (bình thường)

Đã gửi 26 April 2013 - 07:18 PM

Hôm qua mới hỏi về hàm getfiled, bác Do Van Ha chỉ cho hàm vl-directory-files, thế mà hôm nay đã có cái ý tưởng hay vậy. Bác có thế cho mình xin cái file *.lsp và mấy thứ linh tinh để học hỏi được không? Cám ơn bạn trước.


 • 0

#5 Doan Van Ha

Doan Van Ha

  biết lệnh adcenter

 • CADViet Team
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 5543 Bài viết
Điểm đánh giá: 2669 (tuyệt vời)

Đã gửi 26 April 2013 - 09:30 PM

Không tài giỏi gì đến nỗi hôm qua bạn hỏi mà hôm nay viết xong lisp. Cái này tôi viết lâu rồi, phục vụ cho 1 mục đích rộng hơn. Nhân tiện hôm qua bạn hỏi bên topic kia nên hôm nay tôi "trích" ra để post lên.

Tôi gởi kèm LSP+DCL để bạn hoặc ai thích thì nghiên cứu. Vì như đã nói, nên trong lisp này có thể chứa các hàm thừa.

http://www.cadviet.c..._file_cviet.zip


 • 2

* Chỉ nên yêu cầu Lisp khi bạn làm việc đó mất cả ngày nhưng họ chỉ viết 1 giờ. Và đừng làm điều ngược lại.

* Nhờ viết lisp cũng như đi khám bệnh. Chỉ gởi căn cước và than sắp chết thì không bác sỹ nào cứu sống được.