Đến nội dung


Hình ảnh
5 stars - based on 24598 reviews
- - - - -

Mọi người giúp em với ạ(Lisp xuất cao độ)


 • Please log in to reply
1 reply to this topic

#1 kidvn88

kidvn88

  Chưa sử dụng CAD

 • Members
 • Pip
 • 3 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 04 November 2013 - 03:40 PM

Chào mọi người. Em có chút việc mong mọi người giúp với ạ. Em cần xuất cao độ của 1 đường polyline có sẵn Elevation dọc trên đường Polyline có sẵn đó. Em có tìm trên mạng được 1 lisp nhưng nó chỉ xuất được text cao độ ra điểm đầu với điểm cuối của đường polyline đó. Mong mọi người giúp em chỉnh xửa cái lisp đó theo ý tưởng trên của em với ạ. Mọi khi không có lisp thì em toàn phải dùng lisp rải đối tượng, rải text đó theo Polyline đó.Nhưng đó là ít đường, giờ làm đến bản nhiều đường polyline quá thì mất rất nhiều thời gian. Cám ơn mọi người nhiều.

 

Lisp em tìm được đính kèm dưới đây ạ

;;; ghi cao do nhan duong dong muc theo 1 duong polyline
(defun c:tcd (/ ss c ssn ent ssp ssl i pt com)
  (SAVE_MODE)
  (prompt "\nChon duong polyline : ")
  (setq ss (ssget (list (cons 0 "*POLYLINE"))))
  (setq c 0)
     (repeat (sslength ss)
     (setq ssn (ssname ss c)
      ent (entget ssn))
     (setq sspt (getVert ssn))
     (setq ssl (length sspt)
      i 0)
     (repeat ssl
       (setq pt (nth i sspt))
       (setq com (nth 2 pt))
       (MAKE_TEXT (rtos com 2 2) pt 0.5 0.7 0.0 2 0 0)
       (setq i (1+ i))
       );while
       (setq c (1+ c))
       );while
  (RESTORE)
  (princ)
  );defun
  (defun getVert (e / i L) 
 
   (setq i -1 L nil)
 
   (repeat (fix (1+ (vlax-curve-getEndParam e) ))
 
      (setq  i (1+ i) L (append L (list (vlax-curve-getPointAtParam e i))))
 
   )
 
)
;;; ghi cao do nhan duong dong muc theo 1 duong polyline
(defun c:tcd (/ ss c ssn ent ssp ssl i pt com)
  (SAVE_MODE)
  (prompt "\nChon duong polyline : ")
  (setq ss (ssget (list (cons 0 "*POLYLINE"))))
  (setq c 0)
     (repeat (sslength ss)
     (setq ssn (ssname ss c)
      ent (entget ssn))
     (setq sspt (getVert ssn))
     (setq ssl (length sspt)
      i 0)
     (repeat ssl
       (setq pt (nth i sspt))
       (setq com (nth 2 pt))
       (MAKE_TEXT (rtos com 2 2) pt 0.5 0.7 0.0 2 0 0)
       (setq i (1+ i))
       );while
       (setq c (1+ c))
       );while
  (RESTORE)
  (princ)
  );defun
  (defun getVert (e / i L) 
 
   (setq i -1 L nil)
 
   (repeat (fix (1+ (vlax-curve-getEndParam e) ))
 
      (setq  i (1+ i) L (append L (list (vlax-curve-getPointAtParam e i))))
 
   )
 
)
;;; ghi cao do nhan duong dong muc theo 1 duong polyline
(defun c:tcd (/ ss c ssn ent ssp ssl i pt com)
  (SAVE_MODE)
  (prompt "\nChon duong polyline : ")
  (setq ss (ssget (list (cons 0 "*POLYLINE"))))
  (setq c 0)
     (repeat (sslength ss)
     (setq ssn (ssname ss c)
      ent (entget ssn))
     (setq sspt (getVert ssn))
     (setq ssl (length sspt)
      i 0)
     (repeat ssl
       (setq pt (nth i sspt))
       (setq com (nth 2 pt))
       (MAKE_TEXT (rtos com 2 2) pt 0.5 0.7 0.0 2 0 0)
       (setq i (1+ i))
       );while
       (setq c (1+ c))
       );while
  (RESTORE)
  (princ)
  );defun
  (defun getVert (e / i L) 
 
   (setq i -1 L nil)
 
   (repeat (fix (1+ (vlax-curve-getEndParam e) ))
 
      (setq  i (1+ i) L (append L (list (vlax-curve-getPointAtParam e i))))
 
   )
 
)
;;; ghi cao do nhan duong dong muc theo 1 duong polyline
(defun c:tcd (/ ss c ssn ent ssp ssl i pt com)
  (SAVE_MODE)
  (prompt "\nChon duong polyline : ")
  (setq ss (ssget (list (cons 0 "*POLYLINE"))))
  (setq c 0)
     (repeat (sslength ss)
     (setq ssn (ssname ss c)
      ent (entget ssn))
     (setq sspt (getVert ssn))
     (setq ssl (length sspt)
      i 0)
     (repeat ssl
       (setq pt (nth i sspt))
       (setq com (nth 2 pt))
       (MAKE_TEXT (rtos com 2 2) pt 0.5 0.7 0.0 2 0 0)
       (setq i (1+ i))
       );while
       (setq c (1+ c))
       );while
  (RESTORE)
  (princ)
  );defun
  (defun getVert (e / i L) 
 
   (setq i -1 L nil)
 
   (repeat (fix (1+ (vlax-curve-getEndParam e) ))
 
      (setq  i (1+ i) L (append L (list (vlax-curve-getPointAtParam e i))))
 
   )
 
)
;;; ghi cao do nhan duong dong muc theo 1 duong polyline
(defun c:tcd (/ ss c ssn ent ssp ssl i pt com)
  (SAVE_MODE)
  (prompt "\nChon duong polyline : ")
  (setq ss (ssget (list (cons 0 "*POLYLINE"))))
  (setq c 0)
     (repeat (sslength ss)
     (setq ssn (ssname ss c)
      ent (entget ssn))
     (setq sspt (getVert ssn))
     (setq ssl (length sspt)
      i 0)
     (repeat ssl
       (setq pt (nth i sspt))
       (setq com (nth 2 pt))
       (MAKE_TEXT (rtos com 2 2) pt 0.5 0.7 0.0 2 0 0)
       (setq i (1+ i))
       );while
       (setq c (1+ c))
       );while
  (RESTORE)
  (princ)
  );defun
  (defun getVert (e / i L) 
 
   (setq i -1 L nil)
 
   (repeat (fix (1+ (vlax-curve-getEndParam e) ))
 
      (setq  i (1+ i) L (append L (list (vlax-curve-getPointAtParam e i))))
 
   )
 
)

 • 0

#2 kidvn88

kidvn88

  Chưa sử dụng CAD

 • Members
 • Pip
 • 3 Bài viết
Điểm đánh giá: 0 (bình thường)

Đã gửi 04 November 2013 - 03:42 PM

;;; ghi cao do nhan duong dong muc theo 1 duong polyline

http://www.cadviet.c...pfiles/3/36494_

(defun c:tcd (/ ss c ssn ent ssp ssl i pt com)
  (SAVE_MODE)
  (prompt "\nChon duong polyline : ")
  (setq ss (ssget (list (cons 0 "*POLYLINE"))))
  (setq c 0)
     (repeat (sslength ss)
     (setq ssn (ssname ss c)
      ent (entget ssn))
     (setq sspt (getVert ssn))
     (setq ssl (length sspt)
      i 0)
     (repeat ssl
       (setq pt (nth i sspt))
       (setq com (nth 2 pt))
       (MAKE_TEXT (rtos com 2 2) pt 0.5 0.7 0.0 2 0 0)
       (setq i (1+ i))
       );while
       (setq c (1+ c))
       );while
  (RESTORE)
  (princ)
  );defun
  (defun getVert (e / i L) 
 
   (setq i -1 L nil)
 
   (repeat (fix (1+ (vlax-curve-getEndParam e) ))
 
      (setq  i (1+ i) L (append L (list (vlax-curve-getPointAtParam e i))))
 
   )
 
)
;;; =======================================================================================
   ;;; =========================== CAC HAM CON THONG DUNG_TAUNV ==============================
   ;;; =======================================================================================
   ; HAM LUU VA TRA LAI CAC THONG SO BAN DAU
   (DEFUN SAVE_MODE ()
     (COMMAND "UNDO" "BEGIN")
     (SETQ OLD_OSMODE (GETVAR "OSMODE")
      OLD_CECOLOR (GETVAR "CECOLOR")
      OLD_AUTOSNAP (GETVAR "AUTOSNAP")
      OLD_ORTHOMODE (GETVAR "ORTHOMODE")
      OLD_LAYER (GETVAR "CLAYER")
      OLD_TEXTSTYLE (GETVAR "TEXTSTYLE")
      OLD_ERROR *ERROR*
      TIME (GETVAR "MILLISECS")
         )
     (SETVAR "CMDECHO" 0)
     )
   (DEFUN RESTORE ()
     (COMMAND "UNDO" "END")
     (SETVAR "OSMODE" OLD_OSMODE)
     (SETVAR "AUTOSNAP" OLD_AUTOSNAP)
     (SETVAR "ORTHOMODE" OLD_ORTHOMODE)
     (SETVAR "CLAYER" OLD_LAYER)
     (SETVAR "TEXTSTYLE" OLD_TEXTSTYLE)
     (COMMAND "CECOLOR" OLD_CECOLOR)
     (SETVAR "CMDECHO" 1)
     (PROMPT (STRCAT "\nWrite by Nguyen Van Tau-0982.767.231 >>> " (RTOS (/ (- (GETVAR "MILLISECS") TIME) 1000.0)) "s Completed!"))
     (PRINC)
     )
   ; HAM TRINH BAY LOI
   (DEFUN *ERROR* (MSG)
     (COND
       ((= MSG "QUIT / EXIT ABORT")
       (PRINC)
       )
       ( (/= MSG "FUNCTION CANCELLED")
       (PRINC)
       )
       )
       (SETQ *ERROR* OLD_ERROR)
       (PRINC)
       )
     ; HAM TAO TEXT
   (DEFUN MAKE_TEXT (COM PT HT WI AG CO D72 D73)
     (IF (/= PT NIL)
       (ENTMAKE (LIST
            (CONS 0 "TEXT")
            (CONS 10 PT)         ;POINT
            (CONS 40 HT)         ;HEIGHT
            (CONS 1 COM)         ;VALUE
            (CONS 41 WI)         ;WIDTH
            (CONS 50 AG)         ;ANGLE
            (CONS 62 CO)         ;COLOR
            (CONS 7 (GETVAR "TEXTSTYLE"))   ;TEXTSTYLE
            (CONS 72 D72)         ;0 = Left;1= Center;2 = Right;3 = Aligned (if vertical alignment = 0);
                           ;4 = Middle (if vertical alignment = 0);5 = Fit (if vertical alignment = 0)
            (CONS 11 PT)         ;POINT
            (CONS 73 D73)         ;0 = Baseline; 1 = Bottom; 2 = Middle; 3 = Top
          )
       )
     )
   )

 • 0