Jump to content
Invision Community
Sign in to follow this  
trinhhai_vp

Nhờ giúp mã lisp lấy tên file hiện hành

Recommended Posts

trinhhai_vp    0

1./ Nhờ các cao thủ giúp cho đoạn mã xử lý chuỗi như sau:

VD: 1+000 thành 1000; 12+000 thành 12000

................................................................................

.....

2./ Nhờ tạo giớp đoạn lisp lấy tên File bản vẽ hiện tại (Bỏ đi phần đuôi mở rộng: .dwg)

Share this post


Link to post
Share on other sites
duy782006    1,379

1./ Nhờ các cao thủ giúp cho đoạn mã xử lý chuỗi như sau:

VD: 1+000 thành 1000; 12+000 thành 12000

Hai trường hợp bạn nêu ra khó mà tổng quát lại thành yêu cầu thống nhất được, bạn làm rỏ xem bạn thích như nào nhé:

-Cứ thấy dấu + thì bỏ đi.

-Đếm từ sau tới trước 3 số rồi bỏ đi số thứ 4.

-Cứ trước ba con số 0 thì bỏ đi 1 ký tự.

2./ Nhờ tạo giớp đoạn lisp lấy tên File bản vẽ hiện tại (Bỏ đi phần đuôi mở rộng: .dwg)

-Đoạn lấy tên bản vẽ chắc bạn biết rồi.

-Dùng strlen đếm ký tự chuổi vừa thu được. Trừ nó đi cho 4

-Dùng substr để lấy chuổi cần lấy. Từ ký tự đầu đến giá trị vừa trừ được.

 

Cách dùng 2 hàm trên.

(setq sochu (strlen chuoicandem)) lấy ra giá trị số lượng ký tự của chuổi chuoicandem.

 

(setq chuoicon (substr chuoime vitridoc sokytudoc)) lấy chuoicon từ chuoime vị trí lấy bắt đầu từ vitridoc với số lượng trích bằng sokytudoc.

Share this post


Link to post
Share on other sites
ssg    1,088
1./ Nhờ các cao thủ giúp cho đoạn mã xử lý chuỗi như sau:

VD: 1+000 thành 1000; 12+000 thành 12000

................................................................................

 

.....

2./ Nhờ tạo giớp đoạn lisp lấy tên File bản vẽ hiện tại (Bỏ đi phần đuôi mở rộng: .dwg)

 

1. Nếu với ý "thấy dấu + thì bỏ đi":

(vl-string-subst "" "+" "12+000") -> "12000"

 

2. (vl-filename-base (getvar "dwgname"))

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×