Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet

MinhTri782015

Thành viên
 • Số lượng nội dung

  4
 • Đã tham gia

 • Lần ghé thăm cuối

Bài đăng được đăng bởi MinhTri782015


 1. nhờ các bạn chỉ giúp, lỗi đoạn code, tại sao ko nhận hết dim, text, leader trong sset2 mà lúc được lúc ko, và có lúc chỉ nhận riêng từng đối tượng.

   

  Public Sub S1() 


  'chọn đối tượng block để lấy hệ số scalefactor
  Dim Object As AcadBlockReference
  Dim sset2 As AcadSelectionSet
  Dim a As Double
  Dim Ent As AcadEntity
  Dim P1 As AcadDimension
  Dim P4 As AcadLeader

  On Error Resume Next
  ThisDrawing.SelectionSets("ml2").Delete
  Set sset2 = ThisDrawing.SelectionSets.Add("ml2")
  sset2.SelectOnScreen
  For Each Object In sset2
  a = Object.XScaleFactor
  Next

   

  'chọn dim, text, leader để lấy theo giá trị của hệ số dimsclale

   

  Dim STRING1 As String
  Dim objdimstyle As AcadDimStyle
  'choose the dimstyle

  'CHOOSE the Mtext to changing height text
  Dim GpCode(5) As Integer
  Dim dataValue(5) As Variant

  GpCode(0) = -4: dataValue(0) = "<or"
  GpCode(1) = 0: dataValue(1) = "MTEXT"
  GpCode(2) = 0: dataValue(2) = "TEXT"
  GpCode(3) = 0: dataValue(3) = "DIMENSION"
  GpCode(4) = 0: dataValue(4) = "LEADER"

  GpCode(5) = -4: dataValue(5) = "or>"

  Dim sset21 As AcadSelectionSet
  On Error Resume Next
  ThisDrawing.SelectionSets("ml21").Delete
  Set sset21 = ThisDrawing.SelectionSets.Add("ml21")
  sset21.SelectOnScreen GpCode, dataValue
  On Error Resume Next
  MsgBox "So doi tuong duoc chon: " & SSetObj.Count

  For Each Ent In sset21
   Ent.Height = 2 * a

  Next
  STRING1 = "A3S " & a

  For Each objdimstyle In ThisDrawing.DimStyles
  If STRING1 = objdimstyle.Name Then

  For Each P1 In sset21
  P1.StyleName = STRING1

  Next

  For Each P4 In sset21
  P4.StyleName = STRING1
  Next
  Exit Sub
  End If
  Next
  Set objdimstyle = ThisDrawing.DimStyles.Add(STRING1)
  ThisDrawing.SetVariable "dimscale", a
  objdimstyle.CopyFrom ThisDrawing

  For Each P1 In sset21
  P1.StyleName = STRING1
  Next

  For Each P4 In sset21
  P4.StyleName = STRING1
  Next

  End Sub
   


 2. xin cac cao nhân chỉ giáo, sửa giúp cái code, tại sao nó chỉ chọn một là dim hai là text. mà ko thay đổi tất cả trong cùng một selectionset

   

  Public Sub S1() 'chosing the dimstyle follow the frame block

  'choose the frame block to use the scale factor

  Dim Object As AcadBlockReference

  Dim sset2 As AcadSelectionSet

  Dim a As Double

  Dim Ent As AcadEntity

  Dim P1 As AcadDimension

  Dim P4 As AcadLeader

   

  On Error Resume Next

  ThisDrawing.SelectionSets("ml2").Delete

  Set sset2 = ThisDrawing.SelectionSets.Add("ml2")

  sset2.SelectOnScreen

  For Each Object In sset2

  a = Object.XScaleFactor

  Next

   

  Dim string1 As String

  Dim objdimstyle As AcadDimStyle

  'choose the dimstyle

   

  'CHOOSE the Mtext to changing height text

  Dim GpCode(5) As Integer

  Dim dataValue(5) As Variant

   

  GpCode(0) = -4: dataValue(0) = "<or"

  GpCode(1) = 0: dataValue(1) = "MTEXT"

  GpCode(2) = 0: dataValue(2) = "TEXT"

  GpCode(3) = 0: dataValue(3) = "DIMENSION"

  GpCode(4) = 0: dataValue(4) = "LEADER"

   

  GpCode(5) = -4: dataValue(5) = "or>"

   

  Dim sset21 As AcadSelectionSet

  On Error Resume Next

  ThisDrawing.SelectionSets("ml21").Delete

  Set sset21 = ThisDrawing.SelectionSets.Add("ml21")

  sset21.SelectOnScreen GpCode, dataValue

   

  On Error Resume Next

   

  For Each Ent In sset21

   Ent.Height = 2 * a

   

  Next

  string1 = "A3S " & a

   

  For Each objdimstyle In ThisDrawing.DimStyles

  If string1 = objdimstyle.Name Then

   

   

  'ThisDrawing.ActiveDimStyle = ThisDrawing.DimStyles(string1)

   

  For Each P1 In sset21

  P1.StyleName = string1

   

  Next

   

  For Each P4 In sset21

  P4.StyleName = string1

  Next

  Exit Sub

  End If

  Next

  Set objdimstyle = ThisDrawing.DimStyles.Add(string1)

  ThisDrawing.SetVariable "dimscale", a

  objdimstyle.CopyFrom ThisDrawing

  'ThisDrawing.ActiveDimStyle = ThisDrawing.DimStyles(string1)

   

  For Each P1 In sset21

  P1.StyleName = string1

  Next

   

  For Each P4 In sset21

  P4.StyleName = string1

  Next

   

  End Sub

×