Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
Jin Yong

Hỏi về Lisp (thuật toán, ý tưởng, coding,...)

Các bài được khuyến nghị

Jin muốn hỏi về một vài lệnh trong Lisp

Ví dụ như Jin có một xâu như sau abcd45e263

Ở trong Lisp, lệnh để lấy ra xâu con cd45e từ xâu trên là gì?

 • Vote tăng 3
 • Vote giảm 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Không có hàm chuẩn của Lisp để làm điều này.

Nhưng chúng ta có thể định nghĩa một hàm pos để tìm ra vị trí của một chuỗi trong chuỗi khác:

(defun pos (sub st / l1 l2 index)

; khởi tạo biến

(setq index 1

l1 (strlen sub)

l2 (strlen st)

)

(while

; Quét qua tất cả các đoạn của chuỗi mẹ để xem có trùng với chuỗi con không? nếu không thì quét tiếp, nếu có thì thoát.

(and (

(setq index (1+ index))

)

; Nếu chuỗi con trùng với một đoạn của chuỗi mẹ thì trả về vị trí bắt đầu trùng, còn không thì trả về nil

(if (= sub (substr st index l1))

index

nil

)

)

 

Cú pháp dùng lệnh: (pos sub st)

- sub là chuỗi con.

- st là chuỗi mẹ.

- Nếu có chuỗi con trong chuỗi mẹ thì hàm trả về vị trí bắt đầu (vị trí đầu tiên tương đương với 1). Nếu không xuất hiện thì hàm trả về nil.

 • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Jin muốn tách ra để xác định, chứ không phải chỉ muốn tìm vị trí của chuổi đó

Điều Jin muốn là lấy ra một chuỗi con nằm trong chuỗi mẹ - bao gồm các ký tự từ thứ 3 đến ký tự thứ 7 của chuỗi mẹ

Như trong chuỗi abcd45e263, chuỗi con cần lấy ra là cd45e

Chuỗi trên chỉ là ví dụ, ý Jin muốn trích một chuỗi con từ chuỗi mẹ

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

HÌ, nốt hỏi, Jin hỏi tiếp: muốn chọn một đối tượng bằng một điểm trên đối tượng đó thì làm thế nào

Sách quảng cáo rằng hàm ENTSEL còn cho phép chọn đối tượng bằng cách nhập toạ độ điểm

Ví dụ như đường tròn gốc '(0 0) , bán kính r = 20

Jin muốn chọn đưòng tròn đó bằng điểm '(20 0), nhưng cú pháp (setq Sel1 (entsel '(20 0))) lại không mang lại kết quả

Lệnh đúng phải như thế nào vậy?

 • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Jin muốn hỏi lệnh Lisp để tạo một Text Style có đặc tính sau:

Font Name là: RomanS.SHX

Font Style là: VNS.SHX

Lệnh trong Lisp là gì vậy?

 • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Jin đọc thêm bài viết tại trang tin nói về big font.

 

Cách làm rất đơn giản là dùng lệnh style, tham số đầu tiên là tên style, nếu chưa có thì ACAD sẽ tạo, tiếp đến là font và big font (nêu đủ cả tên đuôi) cách nhau bằng dấu phẩy, cuối cùng là 6 dấu enter:

(command ".style" "cadvietstyle" "romans.shx,vns.shx" "" "" "" "" "" "")

 • Vote tăng 3

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Jin đọc thêm bài viết tại trang tin nói về big font.

 

Cách làm rất đơn giản là dùng lệnh style, tham số đầu tiên là tên style, nếu chưa có thì ACAD sẽ tạo, tiếp đến là font và big font (nêu đủ cả tên đuôi) cách nhau bằng dấu phẩy, cuối cùng là 6 dấu enter:

(command ".style" "cadvietstyle" "romans.shx,vns.shx" "" "" "" "" "" "")

 

Bác Hoành thừa 1 dấu Enter, chỉ có 5 thôi!

 

Mẹo vặt:

Muốn biết Acad yêu cầu những thành phần gì đối với một lệnh, bạn hãy nhập trực tiếp vào dòng nhắc command của Acad:

Command: (command "tên lệnh" pause)

 

Ví dụ trên:

Command: (command "style" pause) - Enter

Căn cứ vào các yêu cầu tiếp theo của Acad, bạn khắc biết phải đáp ứng cái gì thay thế cho pause để có một biểu thức lisp hoàn chỉnh. Nếu chấp nhận các giá trị mặc định, chỉ việc thay bằng "" (Enter).

 • Vote tăng 3

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Các bạn cho tôi hỏi tại sao tôi sau khi tôi sử dụng lisp vẽ cửa chuyển sang lệnh khác thì tất cả các phương thức băt điểm lại tự động bị tắt hết (mở os thì không có cách nào được chọn)? Các bạn chỉ giáo giúp nhé,Càng sớm càng tốt. Xin chân thành cảm ơn! :lol: :lol:

Đoạn Lisp như sau:

 

(defun c:cu()
(setvar "osmode" 512 ) 
(setq p1 (getpoint "\nfirst point :"))
(if (= nil p1)(sdor)(odor))
)
(defun odor ()
(setq p2 (getpoint p1 "\nsecond point width open :"))
(setvar "osmode" 128 ) 
(setq p3 (getpoint p2 "\npick in wall :")
   p31 (polar p1 (angle p2 p3) (distance p2 p3))
)
(setvar "osmode" 0 ) 
(command "line" p1 p31 "")
(setq s1 (entlast));de copy ve do cua so
(command "line" p2 p3 "" "trim" "c" p3 p1 "" 
         (polar p1 (angle p1 p2) (/ (distance p1 p2) 2))
         (polar p31 (angle p1 p2) (/ (distance p1 p2) 2)) ""
)
(setq sel (strcase (getstring "\nWin Open <Dor> :")))
(cond ((= sel "W")(openwin))
   ((= sel "")(opendor))
   (T (princ))
)
(princ)              
)
(defun sdor ()
(setvar "osmode" 1 ) 
(setq p1 (getpoint "\nfirst point :"))
(setq p2 (getpoint p1 "\nsecond point width open :"))
(setvar "osmode" 128 ) 
(setq p3 (getpoint p2 "\npick in wall :")
   p31 (polar p1 (angle p2 p3) (distance p2 p3))
)
(setvar "osmode" 0 ) 
(command "line" p1 p31 "")
(setq s1 (entlast)) ;de copy ve do cua so
(setq sel (strcase (getstring "\nWin Open <Dor> :")))
(cond ((= sel "W")(openwin))
   ((= sel "")(opendor))
   (T (princ))
)
(princ)              
)
;-----------
(defun opendor ()
(setq ang (getangle (polar p1 (angle p1 p2) (/ (distance p1 p2) 2)) "\ndirection open :")
   nsegdor (getint "\nnumber seg dor 2 4 <1> :")
)
(cond ((= nsegdor 2)(dor2 p1 p2 ang))
   ((= nsegdor 4)(dor4 p1 p2 ang))
   (T (dor p1 p2 ang))
)
)
;----------
(defun dor4 (p1 p2 ang)
(setq p12 (polar p1 (angle p1 p2) (/ (distance p1 p2) 2)))
(setq p112 (polar p1 (angle p1 p12) (/ (distance p1 p12) 2)))
(setq p122 (polar p12 (angle p1 p12) (/ (distance p1 p12) 2)))
(dor p1 p112 ang)(dor p112 p12 ang)(dor p2 p122 ang)(dor p122 p12 ang)
)
;----------
(defun dor2 (p1 p2 ang)
(setq p12 (polar p1 (angle p1 p2) (/ (distance p1 p2) 2)))
(dor p1 p12 ang)(dor p2 p12 ang)
)
;----------
(defun dor (p1 p2 ang)
(setq ps1 (polar p1 (angle p1 p2) 0.5)
   ps2 (polar ps1 ang (distance p1 p2))
   ps3 (polar ps2 (angle p2 p1) 0.5)
)
(command "pline" ps3 ps2 ps1 p1 ps3 ps2 "a" p2 "" ) 
)
;----------
(defun openwin ()
(command "line" p1 p2 "" "line" p31 p3 ""
     "line" (polar p1 (angle p2 p3) (/ (distance p2 p3) 2))
        (polar p2 (angle p2 p3) (/ (distance p2 p3) 2)) ""
)
(setq nsegwin (getint "\nnumber seg win :")
    disseg (/ (distance p1 p2) nsegwin)  
)
(setq lispoiseg nil)
(repeat (- nsegwin 1)
 (setq lispoiseg (append lispoiseg (list (polar p1 (angle p1 p2) (* (- nsegwin 1) disseg))))
     nsegwin (- nsegwin 1)
 )
)
(command "copy" s1 "" "m" p1)
(foreach p lispoiseg (command p))
(command "")
)
(PRINC)

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Có 2 cách để giải quyết vấn đề trên.

 

Cách 1: Bạn bỏ dòng lệnh (setvar "osmode" 0) đi, lúc này lệnh cu sẽ thực hiện sai với một số trường hợp (do bắt nhầm điểm).

 

Cách 2: Nếu bạn muốn giữ dòng lệnh (setvar "osmode" 0) để cu thực hiện đúng trong mọi trường hợp, bạn phải thêm đoạn mã lưu biến osmode gốc tại khởi đầu của lệnh cu:

(setq old_osmode (getvar "osmode")

old_autosnap (getvar "autosnap")

)

Và trước khi kết thúc lệnh, bạn thêm vào đoạn mã trả về giá trị osmode ban đầu:

(if old_osmode (setvar "osmode" old_osmode))

(if old_autosnap (setvar "autosnap" old_autosnap))

Như vậy, đoạn mã lệnh của bạn sẽ trở thành:

(defun c:cu()
[color="#0000FF"](setq old_osmode (getvar "osmode")
    old_autosnap (getvar "autosnap")
)[/color]
(setvar "osmode" 512 )
(setq p1 (getpoint "\nfirst point :"))
(if (= nil p1)(sdor)(odor))
[color="#0000FF"](if old_osmode (setvar "osmode" old_osmode))
(if old_autosnap (setvar "autosnap" old_autosnap))
[/color]
)
(defun odor ()
(setq p2 (getpoint p1 "\nsecond point width open :"))
(setvar "osmode" 128 )
(setq p3 (getpoint p2 "\npick in wall :")
p31 (polar p1 (angle p2 p3) (distance p2 p3))
)
(setvar "osmode" 0 )
(command "line" p1 p31 "")
(setq s1 (entlast));de copy ve do cua so
(command "line" p2 p3 "" "trim" "c" p3 p1 ""
(polar p1 (angle p1 p2) (/ (distance p1 p2) 2))
(polar p31 (angle p1 p2) (/ (distance p1 p2) 2)) ""
)
(setq sel (strcase (getstring "\nWin Open :")))
(cond ((= sel "W")(openwin))
((= sel "")(opendor))
(T (princ))
)
(princ)
)
(defun sdor ()
(setvar "osmode" 1 )
(setq p1 (getpoint "\nfirst point :"))
(setq p2 (getpoint p1 "\nsecond point width open :"))
(setvar "osmode" 128 )
(setq p3 (getpoint p2 "\npick in wall :")
p31 (polar p1 (angle p2 p3) (distance p2 p3))
)
(setvar "osmode" 0 )
(command "line" p1 p31 "")
(setq s1 (entlast)) ;de copy ve do cua so
(setq sel (strcase (getstring "\nWin Open :")))
(cond ((= sel "W")(openwin))
((= sel "")(opendor))
(T (princ))
)
(princ)
)
;-----------
(defun opendor ()
(setq ang (getangle (polar p1 (angle p1 p2) (/ (distance p1 p2) 2)) "\ndirection open :")
nsegdor (getint "\nnumber seg dor 2 4 :")
)
(cond ((= nsegdor 2)(dor2 p1 p2 ang))
((= nsegdor 4)(dor4 p1 p2 ang))
(T (dor p1 p2 ang))
)
)
;----------
(defun dor4 (p1 p2 ang)
(setq p12 (polar p1 (angle p1 p2) (/ (distance p1 p2) 2)))
(setq p112 (polar p1 (angle p1 p12) (/ (distance p1 p12) 2)))
(setq p122 (polar p12 (angle p1 p12) (/ (distance p1 p12) 2)))
(dor p1 p112 ang)(dor p112 p12 ang)(dor p2 p122 ang)(dor p122 p12 ang)
)
;----------
(defun dor2 (p1 p2 ang)
(setq p12 (polar p1 (angle p1 p2) (/ (distance p1 p2) 2)))
(dor p1 p12 ang)(dor p2 p12 ang)
)
;----------
(defun dor (p1 p2 ang)
(setq ps1 (polar p1 (angle p1 p2) 0.5)
ps2 (polar ps1 ang (distance p1 p2))
ps3 (polar ps2 (angle p2 p1) 0.5)
)
(command "pline" ps3 ps2 ps1 p1 ps3 ps2 "a" p2 "" )
)
;----------
(defun openwin ()
(command "line" p1 p2 "" "line" p31 p3 ""
"line" (polar p1 (angle p2 p3) (/ (distance p2 p3) 2))
(polar p2 (angle p2 p3) (/ (distance p2 p3) 2)) ""
)
(setq nsegwin (getint "\nnumber seg win :")
disseg (/ (distance p1 p2) nsegwin)
)
(setq lispoiseg nil)
(repeat (- nsegwin 1)
(setq lispoiseg (append lispoiseg (list (polar p1 (angle p1 p2) (* (- nsegwin 1) disseg))))
nsegwin (- nsegwin 1)
)
)
(command "copy" s1 "" "m" p1)
(foreach p lispoiseg (command p))
(command "")
)
(PRINC) 

 

Vấn đề mà bạn nêu ra rất điển hình, mọi chương trình lisp sử dụng hàm command và tác động vào điểm của AutoCAD luôn gặp phải. Đoạn mã theo cách 2 trên được thực hiện trong hầu hết các lisp để giải quyết khó khăn này.

 • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Rất xin cảm ơn Bạn Hoành về phản hồi giúp đỡ ngay, tác phong như nhà binh chúng tôi! Kiến thức của tôi rất hạn chế, biết sơ về Cad, lơ mơ về Lisp mong các bạo chỉ giáo nhiều. Tôi thấy diễn đàn của mình rất hay, bổ ích và cao hơn là tiêu chí phục vụ hết mình, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm quý giá "TẤT CẢ VÌ CỘNG ĐỒNG CADVIET". Xin cảm ơn nhé!

 • Vote tăng 2

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Cho Jin hỏi:

Lisp có hàm nào như kiểu hàm Trim của VB không, tác dụng là để cắt các khoảng trống hai bên chuỗi, chẳng hạn biến chuổi

" abcde efg " (có các khoảng trống hai bên) thành chuỗi "abcd efg"

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Lisp không có hàm kiểu như trim. Nhưng Jin có thể tự lập lấy được:

 

(defun trim (str)
 (while (and (/= str "") (= (substr str 1 1) " "))
(setq str (substr str 2))
(while (and (/= str "") (= (substr str (strlen str) 1) " "))
 (setq str	(substr	str 1 (1- (strlen str))))	 
)
 )
 str
)

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Cho Jin hỏi tiếp:

Bằng lệnh Lisp, làm sao kiểm tra được một Layer hay một Text Style đã tồn tại hay chưa?

 

Chẳng hạn Jin muốn kiểm tra xem đã có Layer nào tên là "P-Thep" hay chưa?

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Cho Jin hỏi tiếp:

Bằng lệnh Lisp, làm sao kiểm tra được một Layer hay một Text Style đã tồn tại hay chưa?

 

Chẳng hạn Jin muốn kiểm tra xem đã có Layer nào tên là "P-Thep" hay chưa?

 

Dùng tblsearch

Ví dụ:

(tblsearch "layer" "P-Thep")

(tblsearch "style" "standard")

Nếu có, hoàn trả các properties của Layer hoặc TextStyle. Nếu không, hoàn trả nil.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Cho em hỏi 1 câu:

Em viết lisp trong cad 2007, làm sao lấy được mã đối tượng của 1 khối solid, ví dụ như tọa độ các đỉnh, chiều ngang, chiều cao....

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Bó tay rồi!

Không phải chỉ phiên bản 2007 đâu, phiên bản nào cũng thế bọn AutoDesk giấu kín lắm.

 

Có một cách mà tôi vẫn làm để lấy tọa độ đỉnh của solid là export đối tượng solid ra file 3DS, sau đó import vào nó sẽ trở thành polyline mesh. Tiếp đến dùng hàm entnext để lấy tên đối tượng chứa đỉnh (VERTEX) và hàm entget để lấy tọa độ đỉnh.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Khối mass hay lém bác ơi, em cũng ko để ý là Cad có khối mass ko, vì em sử dụng desktop.

Khối mass có mass group, tháo ra tháo vô dễ dàng, giống như khối solid có record trong cad2007.

Nhưng nó có sai số ở khối tròn, phải hiệu chỉnh phần facet deviation để sai số nhỏ hơn.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Rất xin cảm ơn Bạn Hoành về phản hồi giúp đỡ ngay, tác phong như nhà binh chúng tôi! Kiến thức của tôi rất hạn chế, biết sơ về Cad, lơ mơ về Lisp mong các bạo chỉ giáo nhiều. Tôi thấy diễn đàn của mình rất hay, bổ ích và cao hơn là tiêu chí phục vụ hết mình, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm quý giá "TẤT CẢ VÌ CỘNG ĐỒNG CADVIET". Xin cảm ơn nhé!

Bạn Xvinh có hỏi thông qua PM rằng: khi dùng mã lisp sửa, bạn đã khắc phục được lỗi bắt điểm khi thoát khỏi lệnh. Nhưng trong lệnh vẫn bị tắt mất chức năng bắt điểm, chỉ có bắt intersect được chọn. Do diễn đàn trục trặc không gửi PM được nên trả lời bạn tại đây.

 

Trong đoạn mã của bạn, người viết đã chủ định chỉ bật từng chức năng bắt điểm. Cụ thể:

lệnh (setvar "osmode" 512) là chỉ bật chức năng bắt NEArest.

lệnh (setvar "osmode" 128) là chỉ bật chức năng PERpendicular

lệnh (setvar "osmode" 1) là chỉ bật chức năng ENDpoint

 

Muốn không tắt chức năng này, bạn chỉ cần vô hiệu hóa các mã (setvar "osmode" xxx) với xxx là một số khác 0. Bằng cách xóa dòng lệnh đó đi hoặc thêm dấu chấm phẩy (:lol: vào đầu dòng lệnh.

 

Đoạn mã mới sau khi loại bỏ các mã lệnh chỉ bật từng chức năng bắt điểm trở thành như sau:

(defun c:cu()
(setq old_osmode (getvar "osmode")
old_autosnap (getvar "autosnap")
)
;;(setvar "osmode" 512 )
(setq p1 (getpoint "\nfirst point :"))
(if (= nil p1)(sdor)(odor))
(if old_osmode (setvar "osmode" old_osmode))
(if old_autosnap (setvar "autosnap" old_autosnap))
)
(defun odor ()
(setq p2 (getpoint p1 "\nsecond point width open :"))
;;(setvar "osmode" 128 )
(setq p3 (getpoint p2 "\npick in wall :")
p31 (polar p1 (angle p2 p3) (distance p2 p3))
)
(setvar "osmode" 0 )
(command "line" p1 p31 "")
(setq s1 (entlast));de copy ve do cua so
(command "line" p2 p3 "" "trim" "c" p3 p1 ""
(polar p1 (angle p1 p2) (/ (distance p1 p2) 2))
(polar p31 (angle p1 p2) (/ (distance p1 p2) 2)) ""
)
(setq sel (strcase (getstring "\nWin Open :")))
(cond ((= sel "W")(openwin))
((= sel "")(opendor))
(T (princ))
)
(princ)
)
(defun sdor ()
;;(setvar "osmode" 1 )
(setq p1 (getpoint "\nfirst point :"))
(setq p2 (getpoint p1 "\nsecond point width open :"))
;;(setvar "osmode" 128 )
(setq p3 (getpoint p2 "\npick in wall :")
p31 (polar p1 (angle p2 p3) (distance p2 p3))
)
(setvar "osmode" 0 )
(command "line" p1 p31 "")
(setq s1 (entlast)) ;de copy ve do cua so
(setq sel (strcase (getstring "\nWin Open :")))
(cond ((= sel "W")(openwin))
((= sel "")(opendor))
(T (princ))
)
(princ)
)
;-----------
(defun opendor ()
(setq ang (getangle (polar p1 (angle p1 p2) (/ (distance p1 p2) 2)) "\ndirection open :")
nsegdor (getint "\nnumber seg dor 2 4 :")
)
(cond ((= nsegdor 2)(dor2 p1 p2 ang))
((= nsegdor 4)(dor4 p1 p2 ang))
(T (dor p1 p2 ang))
)
)
;----------
(defun dor4 (p1 p2 ang)
(setq p12 (polar p1 (angle p1 p2) (/ (distance p1 p2) 2)))
(setq p112 (polar p1 (angle p1 p12) (/ (distance p1 p12) 2)))
(setq p122 (polar p12 (angle p1 p12) (/ (distance p1 p12) 2)))
(dor p1 p112 ang)(dor p112 p12 ang)(dor p2 p122 ang)(dor p122 p12 ang)
)
;----------
(defun dor2 (p1 p2 ang)
(setq p12 (polar p1 (angle p1 p2) (/ (distance p1 p2) 2)))
(dor p1 p12 ang)(dor p2 p12 ang)
)
;----------
(defun dor (p1 p2 ang)
(setq ps1 (polar p1 (angle p1 p2) 0.5)
ps2 (polar ps1 ang (distance p1 p2))
ps3 (polar ps2 (angle p2 p1) 0.5)
)
(command "pline" ps3 ps2 ps1 p1 ps3 ps2 "a" p2 "" )
)
;----------
(defun openwin ()
(command "line" p1 p2 "" "line" p31 p3 ""
"line" (polar p1 (angle p2 p3) (/ (distance p2 p3) 2))
(polar p2 (angle p2 p3) (/ (distance p2 p3) 2)) ""
)
(setq nsegwin (getint "\nnumber seg win :")
disseg (/ (distance p1 p2) nsegwin)
)
(setq lispoiseg nil)
(repeat (- nsegwin 1)
(setq lispoiseg (append lispoiseg (list (polar p1 (angle p1 p2) (* (- nsegwin 1) disseg))))
nsegwin (- nsegwin 1)
)
)
(command "copy" s1 "" "m" p1)
(foreach p lispoiseg (command p))
(command "")
)
(PRINC)

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

cho em hỏi câu này hơi củ chuối nghe :ph34r:

khi có những đoạn code của các sư fụ đưa rùi , nhưng em không biết làm cách nào load vào sử dụng trong cad hết :s_dead:

sư phụ chỉ giúp

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
cho em hỏi câu này hơi củ chuối nghe :ph34r:

khi có những đoạn code của các sư fụ đưa rùi , nhưng em không biết làm cách nào load vào sử dụng trong cad hết :s_dead:

sư phụ chỉ giúp

Bạn đọc ở đây nè: Cách sử dụng lisp

 

Một kinh nghiệm nữa khi tham gia diễn đàn là hãy sử dụng công cụ Search của diễn đàn, bạn sẽ thấy có những điều đã được bàn luận trước đó

 • Vote tăng 2

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay

×