Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
Đăng nhập để thực hiện theo  
ssg

small gift for all autolisp programmers

Các bài được khuyến nghị

;;;========================================================
;;;THIS PROGRAM SEARCHS AND REPORTS ALL FUNCTIONS
;;;_AND THEIR ARGUMENTS FROM A LISP FILE TO A TEXT FILE
;;;DO NOT USE FOR THIS FILE BECAUSE THAT WILL CAUSE ERROR!
;;;IF YOU WANT COMMENTS  REWRITED IN REPORT,
;;;_YOU MUST BEGIN COMMENTS WITH MINIMUM 6 SEMICOLON (;;;;;;)
;;;THIS IS SMALL GIFT FOR ALL AUTOLISP PROGRAMMERS,
;;;_WHO ARE MY FRIENDS!
;;;APPLOAD, THEN TYPE "REF" TO RUN
;;;Written by Ssg, 01/09/2007 - CadViet Utility Team - www.cadviet.com
;;;========================================================

;;;----------------------------------------------------------------
(defun SepStr(S1 S / i L L1 S0 S2) 
;;;Separate S to 3 segments, search by S1, from 1st position. Return list
(setq
i (vl-string-search S1 S)
L (strlen S)
L1 (strlen S1)
S0 (substr S 1 i)
S2 (substr S (+ i L1 1) (- L L1 i))
) 
(list S0 S1 S2)
)
;;;----------------------------------------------------------------
(defun RemStr(S1 S / i);;;remove ALL S1 in S
(while (setq i (vl-string-search S1 S))
(setq S (strcat (car (SepStr S1 S)) (caddr (SepStr S1 S))))
)
S
)
;;;----------------------------------------------------------------
(defun LeftStr(S1 S) (car (SepStr S1 S)));;;Select Left of S1
;;;----------------------------------------------------------------
(defun RightStr(S1 S) (caddr (SepStr S1 S)));;;Select Right of S1
;;;----------------------------------------------------------------
(defun write_report(fs fr / f1 f2 S Fn Ag Full)
(setq f1 (open fs "r")  f2 (open fr "w"))
(write-line (strcat ";;;;;;SUMMARY FUNCTIONS OF FILE: " Fs "\n") f2)
(while (setq S (read-line f1))
(setq S (vl-string-trim " \t" (strcase S T)))
(if (vl-string-search ";;;;;;" S) (write-line (strcase S) f2))
(if (and (vl-string-search "defun" S) (/= (substr S 1 1) ";"))
	(progn
		(setq
			S (rightstr "defun" S)
			Fn (vl-string-trim " \t" (leftstr "(" S))
			Ag (leftstr ")" (rightstr "(" S))
		)
		(if (vl-string-search "/" Ag) (setq Ag (leftstr "/" Ag)))
		(setq Ag (vl-string-trim " \t" Ag))
		(if (/= Ag "") (setq Full (strcat "(" Fn " " Ag ")")) (setq Full (strcat "(" Fn ")")))
		(write-line Full f2)
	)
)
);;;end while
(close f1)
(close f2)
(alert "Finish Report!")
)
;;;===================================
(defun C:REF( / fs fr)
(setq
fs (getfiled "Select Lisp File"  "" "lsp" 4)
fr (getfiled "Save Report File As"  "" "txt" 1)
)
(if (and fs fr) (write_report fs fr))
(princ)
)
;;;===================================

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

I'm sorry! Program isn't correct in several cases. Please repair as below.

If you have another better way, please post up for everybody refer.

Thank you!

Ssg

 

;;;========================================================
;;;THIS PROGRAM SEARCHS AND REPORTS ALL FUNCTIONS
;;;_AND THEIR ARGUMENTS FROM A LISP FILE TO A TEXT FILE
;;;DO NOT USE FOR THIS FILE BECAUSE THAT WILL CAUSE ERROR!
;;;IF YOU WANT COMMENTS  REWRITED IN REPORT,
;;;_YOU MUST BEGIN COMMENTS WITH MINIMUM 6 SEMICOLON (;;;;;;)
;;;THIS IS SMALL GIFT FOR ALL AUTOLISP PROGRAMMERS,
;;;_WHO ARE MY FRIENDS!
;;;APPLOAD, THEN TYPE "REF" TO RUN
;;;Written by Ssg, 04/09/2007 - CadViet Utility Team - www.cadviet.com
;;;========================================================

;;;----------------------------------------------------------------
(defun SepStr(S1 S / i L L1 S0 S2) 
;;;Separate S to 3 segments, search by S1, from 1st position. Return list
(setq
i (vl-string-search S1 S)
L (strlen S)
L1 (strlen S1)
S0 (substr S 1 i)
S2 (substr S (+ i L1 1) (- L L1 i))
) 
(list S0 S1 S2)
)
;;;----------------------------------------------------------------
(defun RemStr(S1 S / i);;;remove ALL S1 in S
(while (setq i (vl-string-search S1 S))
(setq S (strcat (car (SepStr S1 S)) (caddr (SepStr S1 S))))
)
S
)
;;;----------------------------------------------------------------
(defun LeftStr(S1 S) (car (SepStr S1 S)));;;Select Left of S1
;;;----------------------------------------------------------------
(defun RightStr(S1 S) (caddr (SepStr S1 S)));;;Select Right of S1
;;;----------------------------------------------------------------
(defun write_report(fs fr / i f1 f2 S Fn Ag Full)
(setq f1 (open fs "r")  f2 (open fr "a") i 0)
(write-line (strcat ";;;;;;Search in " (strcase Fs)) f2)
(while (setq S (read-line f1))
(setq S (vl-string-trim " \t" (strcase S T)))
(if (vl-string-search ";;;;;;" S) (write-line (strcase S) f2))
(if (and (vl-string-search "defun" S) (/= (substr S 1 1) ";"))
	(progn
		(setq
			i (1+ i)
			S (rightstr "defun" S)
			Fn (vl-string-trim " \t" (leftstr "(" S))
			Ag (rightstr "(" S)
		)
		(if (vl-string-search ")" Ag) (setq Ag (leftstr ")" Ag)))
		(if (vl-string-search "/" Ag) (setq Ag (leftstr "/" Ag)))
		(setq Ag (vl-string-trim " \t" Ag))
		(if (/= Ag "") (setq Full (strcat "(" Fn " " Ag ")")) (setq Full (strcat "(" Fn ")")))
		(write-line Full f2)
	)
)
);;;end while
(write-line (strcat "\n;;;;;;SUMMARY: " (itoa i) " function(s)") f2)
(write-line ";;;;;;========================================\n" f2)
(close f1)
(close f2)
(alert "Finish Report!")
)
;;;========================================
(defun C:REF( / fs fr)
(setq
fs (getfiled "Select Lisp File"  "" "lsp" 4)
d (strcat (remstr ".lsp" fs) ".txt")
fr (getfiled "Append and Save Report In"  d "txt" 1)
)
(if (and fs fr) (write_report fs fr))
(princ)
)
;;;========================================

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay
Đăng nhập để thực hiện theo  

×