Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
ducanh99ht

Nhờ anh chị sửa lisp

Các bài được khuyến nghị

6 giờ trước, ducanh99ht đã nói:

Em có lips đánh cao độ, nhưng cao độ pick từ lisp sẽ có dạng +123 và e muốn thêm đơn vị m phía sau cao độ. Anh chị nào giúp em với ạ

DCD-Danh cot cao do.lsp

gửi bạn nhé

(defun c:dcd (/ lstSS txtstr p1 p2 listname txt txt1 ss)
(vl-load-com)

(defun acet-ss-to-list (ss / n e l)
 (setq n (sslength ss))
 (while (setq e (ssname ss (setq n (1- n))))
	(setq l (cons e l))
 )
)



;Gan gia tri goc
(if (not k0) (setq k0 1));;gan gia tri goc
(setq k (getreal (strcat "\n Nhap ty le cua ban ve:1/" (rtos k0 2 0) "")));Nhap ty le ban ve
(if (not k) (setq k k0) (setq k0 k)) 
(defun dowith(lstSS / lstSS en str)
(cond ((setq en (car (vl-remove-if-not '(lambda(x)(wcmatch (cdadr (entget x))"*TEXT")) lstSS)))(setq str (acet-dxf 1 (entget en)) en (vlax-ename->vla-object en)))
 ((setq en (car (vl-remove-if-not '(lambda(x)(and (wcmatch (cdadr (entget x))"INSERT")(= (acet-dxf 66 (entget x)) 1))) lstSS)))
  (setq str (vla-get-textstring (setq en(car (vlax-invoke (vlax-ename->vla-object en) 'GetAttributes)))))
 )
)
(cons en str)
)
(grtext -1 "Edit By Nguy\U+1EC5n Ng\U+1ECDc S\U+01A1n")
(setq lstSS (acet-ss-to-list (setq ss (ssget)))
 obj (car (setq en (dowith lstSS)))
 str (cdr en)
 p1 (getpoint "\nDiem goc :")
 eL (entlast)
 oDz (getvar "Dimzin")
)
(setvar "DIMZIN" 0)
(while (setq p2 (getpoint p1 "\nDiem den :"))
(command "copy" ss "" p1 p2)
(while (setq EL (entnext EL)) (setq Listname (cons EL Listname)))
(setq Txt1 (car (dowith listName))
 eL (entlast)
)
(Ktra)
(setvar "cecolor" "bylayer") 
(vla-put-textstring txt1
(strcat (cond ((> (setq num (+(atof str) (/ (- (cadr p2)(cadr p1)) k))) 0) "+") ; them ky thu gi truoc text sua cho nay
	((= num 0) "%%p")
	(T "")
  )
(rtos num 2 2) "m");So chu so dau dau ;
)
)
(setvar "DIMZIN" oDZ)
)
;Tim va tao moi Layer
(defun ktra ()
(if (not (tblsearch "layer" "Caodo"))
	 (command "-LAYER" "m" "Caodo" "c" 1 "Caodo" "" )
	 (setvar "clayer" "Caodo" )
)
)

 

 • Like 2

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay

×